Дирекция „Устни преводи"

В Статута на Съда на Европейския съюз и в процедурните му правилници е установен стриктен езиков режим, който се опира на понятието за език на производството.

По принцип езикът на производството се избира от ищеца или жалбоподателя измежду 24-те официални езика* на Европейския съюз. С цел да се гарантира равен достъп на всички граждани до правосъдие е наложително да се предвиди възможност всяка от страните в производството пред юрисдикциите на Съюза да се изразява на собствения си език. Ето защо по време на откритите заседания на Съда е необходимо да бъде осигурен симултанен превод.

Дирекция „Устни преводи“, която включва около 70 постоянни устни преводачи, осигурява устен превод по време на откритите заседания на Съда и Общия съд. Съобразно своите нужди службата ползва и услугите на опитни устни преводачи на свободна практика.

Съставът на екипите от устни преводачи се определя в зависимост от избрания език на производството, езика на представените по време на съдебното заседание държави членки и нуждите от устен превод на съдиите и евентуално на групите посетители. Броят използвани езици може да варира в различните заседания. Устният преводач има различна задача от тази на юрист-лингвиста. Устният превод в действителност не се изразява в превод на предварително написан текст, а в достоверното предаване на устно изразено послание на различен от този на оратора език. Така устният преводач работи в реално време и в симбиоза с оратора и адресата на пледоарията.

За повече информация:

Съвети за процесуалните представители

Езиков режим

Цялата административна информация, предназначена за помощните конферентни преводачи (AIC), се намира на Web Calendar (en / fr) (изберете бутона „Съд“)

За връзка: interpret@curia.europa.eu

*английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.