Групови посещения

Съдът на Европейския съюз се стреми да се доближи до гражданите, включително чрез организирането на посещения. Те имат за задача да се повиши разбирането на основанията за съществуването и основополагащата роля на съдилищата на Съюза и да покажат прякото въздействие на решенията на Съда върху живота на европейските граждани.

От една страна заради специфичната дейност на институцията, Съдът на Европейския съюз посреща в седалището си в Люксембург специализирани групи, например от национални магистрати, адвокати, университетски преподаватели, юрисконсулти и др. От друга страна, Съдът посреща много голям брой други посетители, най-вече студенти по право.

Макар присъствените посещения да остават препоръчваната форма за опознаване на институцията, вече са възможно и виртуални посещения.

Посещенията в Съда са възможни само в периода на съдебните сесии, в работни дни от 8 ч. до 17:30 ч.

За индивидуалните или туристическите посещения молим да посетите съответната страница.

Посещенията, организирани от отдел „Семинари и посещения“, са безплатни и се провеждат на всички официални езици на Европейския съюз.

В рамките на системата „EMAS“ службата за посещения на Съда на Европейския съюз се ангажира да спазва изискванията за опазване на околната среда в цялостната си дейност и непрестанно да я подобрява, като предлага виртуални програми и разпространява дематериализирана документация.

Преди да изпратите заявка за посещение в Съда, ви молим да прочетете внимателно информацията относно условията за записване и реда за организиране на посещения.

Видове дейности, организирани от службата за посещения

Службата за посещения организира два вида дейности: посещения и семинари.

Тези два вида дейности се предлагат в присъствена или виртуална форма.

Условия за записване

С помощта на приложението My Visit е възможно да се управляват присъствените и виртуалните посещения. Молим ръководителят на групата да използва това приложение за попълване на заявлението за резервация. Молим да посочите в раздел „Бележки“ от заявлението дали желаете да го направите във виртуален формат.

 • Поради спецификата на дейностите на Съда предимство се дава на групите от практикуващи юристи или студенти по право.
 • Минималната възраст на участниците е навършени 18 години. В случай на молби за посещения от учащи, които не са студенти, се препоръчва предварителен контакт със службата за посещения (формуляр за връзка – рубрика „организирани посещения“).
 • Като се има предвид интересът, който предизвиква Съдът, молбата за посещение следва да се изпрати пет или шест месеца предварително.
 • Присъствените посещения се организират за групи с численост най-малко от 7 и най-много от 35 души. За групи с численост извън тези рамки молим да се свържете с отдел „Семинари и посещения“ (формуляр за връзка – рубрика „организирани посещения“).
 • Виртуални посещения се организират за групи от минимум 7 участника.

Програмни елементи за присъствени и виртуални посещения

За присъствените и виртуалните посещения можете да изберете елементите от програмата, които отговарят най-добре на Вашите интереси и правни познания, и времето, с което разполагате.

 • Съдебно заседание за изслушване на устните състезания по дело пред Съда или Общия съд, предшествано от представяне на делото (обикновено във вторник, сряда и четвъртък от 8:20 ч. до 11:30 ч.; приблизителна продължителност — 3 часа). Програмен елемент, който се предлага само за присъствени посещения!
 • Общо представяне на Съда/Общия съд (продължителност — 45 минути)
 • Представяне на професията на юрист-лингвиста (продължителност — 45 минути)
 • Представяне на многоезичието в Съда (писмен и устен превод) (продължителност — 45 минути)
 • Посещение на библиотеката (продължителност — 30 минути; 10 минути за виртуалните посещения)
 • Посещение на сградите с придружител (продължителност — 45 минути; 30 минути за виртуалните посещения с придружител)

Посочените програмни елементи могат да бъдат избрани във въпросника, който се попълва в приложението „My Visit“ (вж. раздел „Свързване с My Visit“). В зависимост от наличните материални и човешки ресурси на Съда службата за посещения ще се постарае да се съобрази в най-голяма степен с вашия избор.

Виртуални посещения

Виртуалните посещения се организират при същите условия като присъствените. Групите обаче не се ограничават до 35 участници. Можете да избирате елементите, посочени в предния раздел, и да съставите своята програма. Виртуалните посещения могат да се адаптират според нивото на познания и интереса на Вашата група. Съдът разполага с платформа за такива програми, но при определени условия службата за посещения може да приеме виртуалното посещение да се направи и с помощта на платформа по Ваш избор. Участниците могат да се свързват индивидуално и службата за посещения ще Ви предостави линк за връзка, а при нужда — дата и линк за евентуална пробна връзка.

Може да заявите виртуално посещение с помощта на приложението „My Visit“ (вж. раздел „Свързване с My Visit“). Молим да посочите в раздел „Бележки“ от заявлението дали желаете посещение във виртуален формат.

В разумен срок (най-късно две седмици преди датата) можете също да поискате да трансформирате присъственото във виртуално посещение или обратно.

При затруднения или по всякакви въпроси, свързани с организацията на Вашето посещение, молим да изпращате съобщение на службата за посещения (формуляр за връзка — рубрика „организирани посещения“).

Семинари

По искане на група магистрати могат да бъдат разработени семинари, които да се проведат в рамките на един или два дни, по програма, отговаряща в по-голяма степен на интересите на участниците.

Целта на тези семинари е да допринесат за разпространението и по-доброто разбиране на правото на Съюза с цел подобряване на прилагането му. Семинарите имат за цел също така да подобрят, от една страна, диалога между националните и европейските съдилища и от друга страна, съдебното сътрудничество между държавите членки.

Семинарите се предлагат и във виртуален формат.

Ако проявявате интерес към този вариант, молим да се обърнете към службата за посещения (формуляр за връзка — рубрика „организирани посещения“), която ще Ви предостави всички необходими указания.

Ред и условия за организиране на присъствени програми

 • От ръководителите на групите от посетители се изисква да предадат най-късно до две седмици преди посещението списък с имената и с рождените дати на участниците през приложението My Visit. Молим да не надвишавате броя на заявените участници без предварителна връзка в писмен вид със службата за посещения.
 • Службата за посещения съобщава предложението за програма около две седмици предварително, а окончателната програма — около една седмица преди посещението в личния профил My Visit на лицето за контакти.
 • Групата от посетители се умолява в деня на посещението да се яви на указания в програмата вход в определения в нея час. Молбата е да се спазва най-стриктна точност. Обръщаме вниманието на посетителите на натовареното движение в Люксембург, на което се дължат чести сутрешни задръствания по магистралите и в столицата на страната.
 • Предвид мерките за сигурност посетителите, техният ръчен багаж и лични вещи трябва да преминат през детекторна арка за метал.
 • В зависимост от здравната обстановка може да се наложи проверка на здравния сертификат.
 • От посетителите се изисква за спазват указанията за безопасност и правилата за поведение.
 • На входа на Съда групата от посетители се посреща от придружител от отдел „Семинари и посещения“. Той придружава и организира групата през цялото време на посещението ѝ в Съда. Ръководителите на групите също така трябва да следят за организиране на посетителите и подпомагане на придружителя.
 • Всеки участник трябва да носи със себе си лична карта, паспорт или шофьорска книжка.
 • По принцип достъп до ресторанта на самообслужване или до кафетерията на Съда е възможен само за персонала.
 • В края на посещението в Съда ръководителят на групата попълва формуляра за оценка на посещението:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Моля имайте предвид, че при извънредни обстоятелства Съдът си запазва правото да отмени всяко насрочено посещение.

Ред и условия за организиране на виртуални посещения

 • Службата за посещения изпраща на ръководителя на групата линк за връзка, а при нужда дата и линк за евентуална пробна връзка.
 • Ръководителят на групата се задължава да предаде на участниците цялата получена информация (програмата, линка за връзка и датата на пробната връзка)
 • Ръководителят на групата се приканва да уточни броя на очакваните връзки; за този формат на посещението не се налага да се съобщават имената или датите на раждане на участниците.
 • Ръководителят на групата гарантира нейния състав и се задължава да изпрати линка за връзка само на записаните за участие посетители.
 • Службата за посещения съобщава предложението за програма около две седмици предварително, а окончателната програма около една седмица преди посещението в личния профил My Visit на лицето за контакти
 • В деня на посещението посетителите се умоляват да спазват най-стриктна точност.
 • Сътрудник на отдел „Семинари и посещения“ организира виртуалната програма и осигурява доброто ѝ протичане.
 • В края на посещението на Съда ръководителят на групата попълва формуляра за оценка на посещението на разположение в интернет на адрес:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Моля, имайте предвид, че при извънредни обстоятелства Съдът си запазва правото да отмени всяко насрочено посещение.

Заявка за посещение на Съда на Европейския съюз / Свързване с My Visit

С помощта на приложението My Visit е възможно да се управляват присъствените и виртуалните посещения. Молим ръководителят на групата да използва това приложение за попълване на заявлението за резервация. Молим да посочите в раздел „Бележки“ от заявлението дали желаете посещение във виртуален формат.

За да използвате приложението, трябва имате валиден адрес за електронна кореспонденция и да създадете личен профил. С помощта на личния си профил можете:

 • да създавате групи с посетители, които да използвате повторно при следващи посещения,
 • да се запознаете с възможните дати за посещение преди изпращането на заявката,
 • да изберете елементите от програмата за Вашето посещение.

След изпращане на заявката чрез личния си профил можете:

 • да следите обработката на заявката за посещение,
 • да променяте данни в заявката за посещение преди нейното приемане,
 • да четете или отпечатвате документите за вашето посещение,
 • да архивирате всички Ваши предишни посещения.

Ако срещате трудности при използване на приложението My Visit, можете да направите справка в онлайн указанията за неговото използване, като кликнете върху знака „?“ или като използвате формуляра за връзка — рубрика „организирани посещения“.

Свързване с My Visit

Ако нямате адрес за електронна кореспонденция, използвайте връзката Контакт.

Организирани посещения на сградите и на произведенията на изкуство с придружител („Арт обиколка“)

Благодарение на даренията и временно предоставените от държавите членки експонати Съдът на Европейския съюз разполага с редица произведения на изкуството, представящи европейското културно наследство. Участието на архитекта Доминик Перо в процеса на проектиране на сградния комплекс на Съда даде възможност сбирката да бъде разгърната и да се подчертае нейната стойност. Службата за посещения на Съда на ЕС организира редовни безплатни посещения с придружител, позволяващи този художествен фонд да бъде оценен сред емблематичната архитектура, в която е разположен.

Тези посещения се провеждат по предварителен график (вж. таблицата) на английски, френски или немски език, с не повече от 20 посетители. Молим, ако проявявате интерес, да се запишете поне два работни дни предварително с помощта на формуляра за записване. При получаване на потвърждение Ви молим да се явите на входа за посетители (скица) с личен документ 15 минути преди началото на посещението.

По заявка до службата за посещения (формуляр за връзка — рубрика „организирани посещения“) могат да се организират допълнителни посещения с придружител, но само за групи (от поне 7 участници).