Besøg af grupper

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) vil gerne være tættere på borgerne, og en måde at gøre det på er at tage imod besøgende. Formålet er, at de besøgende skal få en bedre forståelse for, hvorfor EU-Domstolen findes, hvilken grundlæggende rolle den spiller, og på hvilken måde EU-Domstolens domme har en direkte indvirkning på unionsborgernes liv.

De besøgsgrupper, som EU-Domstolen tager imod i Luxembourg, hvor den har sit sæde, er typisk grupper bestående af specialister – på grund af institutionens særlige virkeområde – såsom nationale dommere, advokater, universitetsprofessorer, jurister ansat i virksomheder osv. Desuden tager Domstolen ligeledes imod et stort antal andre besøgende, bl.a. jurastuderende.

Selv om fysiske besøg er den anbefalede måde at lære institutionen at kende på, er det nu muligt at besøge EU-Domstolen virtuelt.

Besøgene ved EU-Domstolen kan kun ske i de uger, hvor der afholdes retsmøder, og finder sted på hverdage mellem kl. 8.00 og 17.30.

For individuelle besøg eller turistbesøg henvises til den pågældende side.

De besøg, der tilrettelægges af Kontoret for seminarer og besøg, er gratis og finder sted på alle Den Europæiske Unions officielle sprog.

EU-Domstolens Besøgstjeneste har inden for rammerne af »EMAS«-systemet forpligtet sig til for samtlige sine aktiviteter at handle med respekt for miljøet og til kontinuerligt at arbejde for forbedringer i denne henseende, f.eks. ved at tilbyde virtuelle programmer og ved at udsende ikke-fysiske dokumenter.

Inden I indgiver en anmodning om at besøge EU-Domstolen, bedes I omhyggeligt læse oplysningerne vedrørende tilmeldingsbetingelser og fremgangsmåden for tilrettelæggelsen af besøg.

Typer af aktiviteter, der tilrettelægges af Besøgstjenesten

Besøgstjenesten tilbyder to typer af aktiviteter: besøg og seminarer.

Disse to aktiviteter foregår ved fysisk fremmøde eller virtuelt.

Tilmeldingsbetingelser

Fysiske og virtuelle besøg organiseres ved hjælp af applikationen My Visit. Den ansvarlige for gruppen skal indgive sin anmodning om reservation af besøget ved hjælp af denne applikation. I forbindelse med ansøgningen skal I under rubrikken »bemærkninger« præcisere, om I ønsker et virtuelt format.

 • På grund af EU-Domstolens særlige virkeområde gives der fortrinsret til grupper bestående af jurister eller jurastuderende.
 • Deltagere skal være over 18 år. For ansøgninger vedrørende grupper af studerende under universitetsniveau anbefales det at kontakte besøgstjenesten (kontaktformular – rubrikken »organiserede besøg«).
 • Henset til den store interesse for EU-Domstolen bør anmodning om besøg indsendes fem til seks måneder i forvejen.
 • Der tilrettelægges fysiske besøg for grupper på mindst 7 og højst 35 personer. Større eller mindre grupper bedes kontakte Besøgstjenesten (kontaktformular – rubrikken »organiserede besøg«).
 • Virtuelle besøg organiseres for grupper på mindst syv personer.

Programpunkter for fysiske eller virtuelle besøg

For fysiske besøg samt for virtuelle besøg kan I vælge de programpunkter, som svarer bedst til jeres interesser og kendskab til jura, og dette inden for rammerne af jeres besøgstid.

 • Overværelse af et retsmøde ved Domstolen/Retten med en forudgående præsentation af den pågældende sag (normalt tirsdage, onsdage og torsdage mellem kl. 8.20 og kl. 11.30, af ca. 3 timers varighed). Dette programpunkt er kun relevant for fysiske besøg!
 • Generel præsentation af Domstolen/Retten (varighed 45 min.)
 • Præsentation af arbejdet som juristlingvist (varighed 45 min.)
 • Præsentation af flersprogetheden ved Domstolen (oversættelse, tolkning) (varighed 45 min.)
 • Besøg på biblioteket (varighed: 30 min.; 10 min. for virtuelle besøg.)
 • Rundvisning i Domstolens bygninger (varighed: 45 min.; 30 min. for guidede virtuelle besøg)

Disse programpunkter kan vælges i det spørgeskema, som skal udfyldes i applikationen »My Visit« (jf. afsnittet »Forbindelse til My Visit«). Besøgstjenesten gør sit bedste for at imødekomme jeres valg i videst muligt omfang og i det omfang, de nødvendige materielle og personalemæssige ressourcer er til rådighed.

Virtuelle besøg

Virtuelle besøg tilrettelægges på samme vilkår som fysiske besøg. Imidlertid er gruppens størrelse ikke begrænset til 35 deltagere. I kan frit vælge mellem de programpunkter, der er nævnt i det foregående kapitel, for at sammensætte jeres program. Virtuelle besøg kan tilpasses jeres gruppes kundskabsniveau og interesser. EU-Domstolen har en platform, der er beregnet til sådanne programmer, men Besøgstjenesten kan ligeledes på visse betingelser godkende, at det virtuelle besøg finder sted via en platform, som I har valgt. Deltagerne kan opkoble sig individuelt, og Besøgstjenesten giver jer forbindelseslinket og i givet fald datoen og linket til en eventuel konnektivitetstest.

I kan indgive en anmodning om virtuelt besøg via applikationen »My Visit« (jf. afsnittet »Forbindelse til My Visit«). I forbindelse med jeres anmodning skal I under rubrikken »bemærkninger« præcisere, om I ønsker et virtuelt format.

I kan ligeledes inden for en rimelig frist (senest 2 uger inden datoen) anmode om at ændre jeres fysiske besøg til et virtuelt besøg eller omvendt.

I tilfælde af problemer eller med hensyn til ethvert andet spørgsmål vedrørende tilrettelæggelsen af jeres besøg skal I kontakte Besøgstjenesten (kontaktformular – rubrikken »organiserede besøg«).

Seminarer

Seminarer, der varer en eller to dage, og som har et program, der er mere målrettet deltagernes interesser, kan tilrettelægges på anmodning af en gruppe af dommere.

Formålet med disse seminarer er at bidrage til udbredelsen og en bedre forståelse af EU-retten med henblik på en bedre anvendelse af denne. Seminarerne har ligeledes til formål at lette dels dialogen mellem de nationale dommere og Unionens retsinstanser, dels det retslige samarbejde mellem de forskellige medlemsstater.

Seminarer udbydes ligeledes i et virtuelt format.

Hvis I er interesserede i et sådant seminar, bedes I rette henvendelse til Besøgstjenesten (kontaktformular - rubrikken – »organiserede besøg«), som vil give jer alle de nødvendige instruktioner.

Nærmere fremgangsmåde for tilrettelæggelsen af fysiske besøg

 • Den ansvarlige for en gruppe af besøgende bedes senest to uger før besøget fremsende en liste over deltagere og deres fødselsdatoer via applikationen My Visit. I anmodes om ikke at overskride det anmeldte antal deltagere uden forudgående skriftligt at have kontaktet Besøgstjenesten.
 • Ca. to uger før besøget fremsender Besøgstjenesten et forslag til program, og ca. en uge inden besøget sendes det endelige program via kontaktpersonens personlige side på My Visit.
 • På datoen for besøget bedes besøgsgruppen henvende sig ved den indgang og på det tidspunkt, der er angivet i programmet. I skal komme til tiden. Jeres opmærksomhed henledes på den tætte trafik i Luxembourg, som ofte medfører kødannelser i morgentrafikken på motorveje og i hovedstaden.
 • På grund af sikkerhedsforanstaltninger skal alle besøgende og deres håndbagage og andre personlige genstande passere igennem en metaldetektor.
 • Alt efter den sundhedsmæssige situation kan en kontrol af sundhedscertifikater være nødvendig.
 • De besøgende skal overholde sikkerhedsforskrifter og adfærdsregler.
 • Besøgsgruppen modtages ved indgangen til Domstolen af en guide, som er en medarbejder i Kontoret for seminarer og besøg. Guiden følger og bistår gruppen under hele besøget ved Domstolen. Den ansvarlige for gruppen skal også hjælpe med at tage hånd om de besøgende og skal bistå guiden.
 • Hver enkelt deltager skal medbringe identitetskort, pas eller kørekørt.
 • I princippet er adgangen til Domstolens kantine eller cafeteria forbeholdt Domstolens personale.
 • Den ansvarlige for gruppen bedes efter besøget ved Domstolen udfylde en evalueringsformular for besøget, der er tilgængelig online på web-adressen:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Bemærk venligst, at Domstolen i særlige tilfælde forbeholder sig retten til at aflyse et planlagt besøg.

Nærmere fremgangsmåde for tilrettelæggelsen af virtuelle programmer

 • Besøgstjenesten sender et forbindelseslink til den ansvarlige for gruppen og i givet fald datoen og linket til en eventuel konnektivitetstest.
 • Den ansvarlige for gruppen forpligter sig til at videresende al modtaget information (program, forbindelseslink, dato for konnektivitetstest) til deltagerne.
 • Den ansvarlige for gruppen opfordres til at præcisere antallet af forventede forbindelser; for denne besøgsform er det ikke nødvendigt at oplyse deltagernes navne eller fødselsdatoer.
 • Den ansvarlige for gruppen er ansvarlig for sammensætningen af gruppen og forpligter sig til kun at sende forbindelseslinket til de anmeldte besøgende.
 • Ca. to uger før besøget fremsender Besøgstjenesten forslaget til program og ca. en uge inden besøget det endelige program via den ansvarlige for gruppens personlige side på My Visit.
 • På besøgsdagen skal I komme til tiden.
 • En medarbejder i Kontoret for seminarer og besøg bistår det virtuelle besøg og sikrer, at dette forløber tilfredsstillende.
 • Den ansvarlige for gruppen bedes efter besøget udfylde en evalueringsformular for besøget, der er tilgængelig online på web-adressen:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Bemærk venligst, at EU-Domstolen i særlige tilfælde forbeholder sig retten til at aflyse et planlagt besøg.

Anmodninger om besøg ved EU-Domstolen/Forbindelse til My Visit

Det er applikationen My Visit, der gør det muligt at styre fysiske og virtuelle besøg. Den ansvarlige for gruppen anmodes om at anvende dette program til at indgive anmodningen om reservation. I forbindelse med jeres ansøgning skal det under rubrikken »bemærkninger«, præciseres, om I ønsker et virtuelt format.

Med henblik på anvendelse af programmet er det nødvendigt at have en gyldig e-mailadresse, og I skal oprette en egen profil, hvor I kan:

 • oprette jeres besøgsgruppe, som kan genbruges i forbindelse med senere besøg
 • se, hvilke besøgsdatoer der er ledige, inden I indsender en anmodning
 • vælge programpunkter for jeres besøg.

Når anmodningen er indgivet, kan I ved at logge ind på jeres egen profil:

 • følge behandlingen af jeres besøgsanmodning
 • ændre visse oplysninger i jeres besøgsanmodning, inden denne godkendes
 • se eller printe skrivelser vedrørende jeres besøg
 • gemme dokumenterne vedrørende jeres tidligere besøg.

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af applikationen My Visit, kan I konsultere online-manualen ved at klikke på »?« eller anvende kontaktformularen – rubrikken »organiserede besøg«.

Forbindelse til My Visit

Hvis I ikke har en e-mailadresse, gå til Kontakt.

Guidede rundvisninger i bygningerne og fremvisning af kunstværker (Art’ tour)

Takket være udlån og gaver fra medlemsstaterne huser EU-Domstolen en samling af kunstværker, der er repræsentative for den europæiske kulturarv. Takket være Dominique Perraults arkitekttoniske bidrag til EU-Domstolens bygningskompleks har kunstværkerne fået en ny placering, hvor de kommer til deres fulde ret. Domstolens Besøgstjeneste organiserer med jævne mellemrum gratis guidede rundvisninger, der gør det muligt at nyde denne kunstsamling inden for rammerne af den emblematiske arkitektur.

Disse besøg arrangeres efter en forud fastsat kalender (skema) enten på engelsk, fransk eller tysk, og er begrænset til 20 besøgende ad gangen. Interesserede bedes tilmelde sig mindst to hverdage i forvejen ved hjælp af tilmeldingsformularen. Alle besøgende, der har modtaget en bekræftelse, bedes møde op ved indgangen for besøgende (kort) med et identifikationsbevis, 15 min før besøget starter.

Besøgstjenesten kan på anmodning (kontaktformular – rubrikken »organiserede besøg«) organisere yderligere guidede besøg for grupper (bestående af mindst syv deltagere).