Groepsbezoeken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie streeft ernaar het Hof dichter bij de burgers te brengen, met name door bezoeken te organiseren. De bezoeken zijn bedoeld om de burger een beter inzicht te verschaffen in de bestaansreden en de fundamentele rol van de rechterlijke instanties van de Unie en hem te laten zien hoe de arresten van het Hof een directe invloed hebben op het leven van de Europese burgers.

Wegens de specifieke aard van zijn werkzaamheden ontvangt het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn zetel te Luxemburg groepen deskundigen, zoals nationale rechters, advocaten, hoogleraren, bedrijfsjuristen enz. Daarnaast ontvangt het Hof ook een groot aantal andere bezoekers, met name rechtenstudenten.

Hoewel een bezoek ter plaatse nog steeds de beste manier is om de instelling te ontdekken, zijn virtuele bezoeken nu ook mogelijk.

De bezoeken aan het Hof van Justitie zijn beperkt tot de periodes waarin het zitting houdt, en vinden plaats op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Informatie over individuele bezoeken of toeristische bezoeken vindt u op de desbetreffende pagina.

De bezoeken die worden georganiseerd door de eenheid Seminars en Bezoeken zijn gratis. Zij vinden in alle officiële talen van de Europese Unie plaats.

In het kader van het „EMAS”-systeem verbindt de dienst Bezoeken van het Hof van Justitie van de Europese Unie zich ertoe om bij al zijn activiteiten te handelen met respect voor het milieu. De dienst verbetert zijn handelwijze voortdurend, onder meer door virtuele programma’s aan te bieden en informatie in elektronische vorm te verspreiden.

Alvorens een aanvraag voor een bezoek aan het Hof in te dienen, gelieve de informatie over de inschrijvingsvoorwaarden en de organisatorische maatregelen zorgvuldig door te lezen.

Door de dienst Bezoeken georganiseerde activiteiten

De dienst Bezoeken biedt twee soorten activiteiten aan: bezoeken en seminars.

Beide activiteiten kunnen in de gebouwen van het Hof of virtueel plaatsvinden.

Inschrijvingsvoorwaarden

Bezoeken ter plaatse en virtuele bezoeken worden beheerd via de applicatie My Visit. De groepsleider wordt verzocht om zijn aanvraag via die applicatie in te dienen. Hij wordt verzocht om in de rubriek „opmerkingen” aan te geven of hij een virtueel bezoek wenst.

 • Vanwege de specifieke werkzaamheden van het Hof wordt voorrang gegeven aan groepen van leden van de juridische beroepsgroep of rechtenstudenten.
 • De minimumleeftijd voor de deelnemers is 18 jaar. Voor aanvragen betreffende groepen niet-universitaire studenten wordt aangeraden contact op te nemen met de dienst Bezoeken (contactformulier – rubriek „georganiseerde bezoeken”).
 • Gezien de grote belangstelling voor het Hof, dient de aanvraag voor het bezoek vijf à zes maanden tevoren te worden ingediend.
 • De bezoeken in de gebouwen van het Hof worden georganiseerd voor groepen van minimaal 7 en maximaal 35 personen. Voor kleinere of grotere groepen kunt u contact opnemen met de eenheid Seminars en Bezoeken (contactformulier – rubriek „georganiseerde bezoeken”).
 • Virtuele bezoeken worden georganiseerd voor groepen van minimaal 7 personen.

Programmaonderdelen voor bezoeken ter plaatse of virtuele bezoeken

Voor zowel bezoeken ter plaatse als virtuele bezoeken kunt u de onderdelen van het programma kiezen die u het meest interesseren en het best zijn afgestemd op uw kennis van het recht, uiteraard voor zover die binnen het tijdsbestek van uw bezoek passen.

 • Terechtzitting in een zaak voor het Hof of het Gerecht, voorafgegaan door een presentatie van de betrokken zaak (in de regel op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.20 uur tot 11.30 uur; met een duur van ongeveer 3 uur). Programmaonderdeel alleen beschikbaar voor bezoeken ter plaatse!
 • Algemene presentatie van het Hof/het Gerecht (duur: 45 minuten)
 • Presentatie over het beroep van jurist-vertaler (duur: 45 minuten)
 • Presentatie over de meertaligheid bij het Hof van Justitie (vertaling, vertolking) (duur: 45 minuten)
 • Bezoek van de bibliotheek (duur: 30 minuten)
 • Rondleiding door de gebouwen (duur: 45 minuten)

Deze programmaonderdelen kunnen worden geselecteerd in de vragenlijst die moet worden ingevuld via de applicatie „My Visit” (zie hoofdstuk „Inloggen op My Visit”). Met het voorbehoud dat er bij het Hof voldoende middelen en personeel beschikbaar moeten zijn, zal de dienst Bezoeken proberen om uw keuzes zo veel mogelijk te respecteren.

Virtuele bezoeken

Virtuele bezoeken worden onder dezelfde voorwaarden georganiseerd als bezoeken ter plaatse. De groepsgrootte is echter niet beperkt tot 35 deelnemers. Voor de samenstelling van uw programma kunt u kiezen uit de in het vorige hoofdstuk genoemde programmaonderdelen. Virtuele bezoeken kunnen worden afgestemd op het kennisniveau en de belangstelling van uw groep. Het Hof van Justitie beschikt over een platform voor dergelijke programma’s, maar onder bepaalde voorwaarden kan de dienst Bezoeken ook ermee instemmen dat het virtuele bezoek plaatsvindt via het platform van uw keuze. Deelnemers kunnen individueel inloggen en de dienst Bezoeken zal u de inloglink bezorgen en, indien nodig, de datum en link van een eventuele inlogtest.

U kunt een virtueel bezoek aanvragen via de applicatie „My Visit” (zie hoofdstuk „Inloggen op My Visit”). Gelieve bij uw aanvraag in de rubriek „opmerkingen” te vermelden dat u een virtueel formaat wenst.

Binnen een redelijke termijn (uiterlijk twee weken voor de datum) kunt u ook vragen om uw bezoek ter plaatse om te zetten in een virtueel bezoek of vice versa.

Indien u problemen ondervindt of vragen heeft over de organisatie van uw bezoek kunt u contact opnemen met de dienst Bezoeken (contactformulier – rubriek „georganiseerde bezoeken”).

Seminars

Op verzoek van een groep magistraten kunnen één- of tweedaagse seminars worden georganiseerd met programma’s die beter afgestemd zijn op de interesses van de deelnemers.

Het doel van deze seminars is bij te dragen tot de verspreiding en een beter begrip van het recht van de Unie, teneinde de toepassing ervan te verbeteren. De seminars zijn ook bedoeld om de dialoog tussen nationale en Europese rechters en de justitiële samenwerking tussen de verschillende lidstaten te vergemakkelijken.

De seminars zijn ook virtueel beschikbaar.

Indien u belangstelling hebt voor een seminar, kunt u contact opnemen met de dienst Bezoeken (contactformulier – rubriek „georganiseerde bezoeken”), die u alle nodige instructies zal geven.

Organisatorische maatregelen voor bezoeken ter plaatse

 • De groepsleider wordt verzocht uiterlijk twee weken vóór het bezoek de lijst van deelnemers met hun geboortedatum mee te delen via de applicatie My Visit. Gelieve schriftelijk contact op te nemen met de dienst Bezoeken indien u het aangekondigde aantal deelnemers wenst te verhogen.
 • De dienst Bezoeken stuurt ongeveer twee weken voor het bezoek een voorstel voor het programma en ongeveer een week voor het bezoek het definitieve programma toe via de persoonlijke ruimte van de contactpersoon op My Visit.
 • Op de dag van het bezoek meldt de bezoekersgroep zich op het in het programma genoemde tijdstip bij de ingang. Men wordt verzocht stipt op tijd te komen. Gelieve er rekening mee te houden dat de verkeersdrukte in Luxemburg ’s ochtends vaak tot files op de snelwegen en in de hoofdstad leidt.
 • In verband met veiligheidsmaatregelen zullen bezoekers door een metaaldetector moeten. Hetzelfde geldt voor hun handbagage en andere persoonlijke voorwerpen.
 • Afhankelijk van de gezondheidssituatie kan een controle van het gezondheidscertificaat noodzakelijk zijn.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels.
 • Een medewerker van de dienst Seminars en Bezoeken wacht de bezoekersgroep op bij de ingang van het Hof. De medewerker vergezelt de groep tijdens het hele bezoek aan het Hof. Ook de begeleider van de groep dient bij de bezoekers te blijven en de medewerker bij te staan.
 • Elke deelnemer wordt verzocht zijn identiteitskaart, paspoort of rijbewijs bij zich te hebben.
 • De toegang tot het zelfbedieningsrestaurant of de cafetaria van het Hof is in beginsel voorbehouden aan het personeel.
 • Na het bezoek aan het Hof wordt de begeleider van de groep verzocht een evaluatieformulier over het bezoek in te vullen. Dit formulier is beschikbaar via de volgende link:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Er wordt op gewezen dat het Hof zich in uitzonderlijke omstandigheden het recht voorbehoudt om een gepland bezoek af te zeggen.

Organisatorische maatregelen voor virtuele bezoeken

 • De dienst Bezoeken stuurt de groepsleider de inloglink en, indien nodig, de datum en link van een eventuele inlogtest;
 • De groepsleider verbindt zich ertoe alle ontvangen informatie (programma, inloglink, datum van de inlogtest) aan de deelnemers door te geven.
 • De groepsleider wordt verzocht het aantal verwachte verbindingen op te geven; voor virtuele bezoeken is het niet nodig de namen of geboortedata van de deelnemers mee te delen.
 • De groepsleider is verantwoordelijk voor de samenstelling van de groep en verbindt zich ertoe de inloglink alleen onder de aangekondigde bezoekers te verspreiden.
 • De dienst Bezoeken zal het voorgestelde programma ongeveer twee weken op voorhand en het definitieve programma ongeveer een week voor het bezoek ter beschikking stellen via de persoonlijke ruimte van de contactpersoon op My Visit.
 • De bezoekers wordt verzocht stipt op tijd te zijn op de dag van het bezoek.
 • Een medewerker van de eenheid Seminars en Bezoeken houdt toezicht op het virtuele programma en zorgt voor het goede verloop ervan.
 • Na het bezoek aan het Hof wordt de groepsleider verzocht een evaluatieformulier over het bezoek in te vullen. Dit formulier is beschikbaar via de volgende link:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Er wordt op gewezen dat het Hof zich in uitzonderlijke omstandigheden het recht voorbehoudt om een gepland bezoek af te zeggen.

Een bezoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie aanvragen / Inloggen op My Visit

Bezoeken ter plaatse en virtuele bezoeken worden beheerd via de applicatie My Visit. De groepsleider wordt verzocht om zijn aanvraag via die applicatie in te dienen. Hij wordt verzocht om in de rubriek „opmerkingen” aan te geven of hij een virtueel bezoek wenst.

Voor het gebruik van deze applicatie dient u over een geldig e-mailadres te beschikken en een persoonlijke ruimte te creëren. Hiermee kunt u:

 • uw bezoekersgroepen creëren met het oog op gebruik voor volgende bezoeken;
 • een overzicht krijgen van de beschikbare bezoekdata alvorens een aanvraag in te dienen;
 • programmaonderdelen voor uw bezoek kiezen.

Nadat de aanvraag is ingediend, kunt u door in te loggen op uw persoonlijke webruimte

 • nagaan hoe het staat met de behandeling van uw bezoekaanvraag;
 • bepaalde gegevens uit uw bezoekaanvraag wijzigen alvorens deze te valideren;
 • de documenten met betrekking tot uw bezoekdossier raadplegen of printen;
 • het overzicht van al uw bezoeken aan het Hof bijhouden.

In geval van problemen met het gebruik van de applicatie My Visit kunt u de online gebruikersgids raadplegen door op „?” te klikken of gebruikmaken van het contactformulier – rubriek „georganiseerde bezoeken”.

Inloggen op My Visit

Indien u niet over een e-mailadres beschikt, kunt u naar Contact gaan.

Rondleidingen in de gebouwen en bezichtiging van de kunstwerken (Art’ tour)

Dankzij schenkingen en bruiklenen van de lidstaten heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een collectie kunstwerken in zijn bezit die representatief is voor het Europees cultureel erfgoed. De aanpassingen van Dominique Perrault aan de architectuur van het Hof hebben het mogelijk gemaakt deze collectie tot haar recht te laten komen. Dankzij de gratis rondleidingen die de dienst Bezoeken regelmatig organiseert, kan de bezoeker deze kunstcollectie bewonderen tegen de achtergrond van een iconische architectuur.

Deze bezoeken worden volgens een vooraf vastgesteld rooster (zie tabel) georganiseerd in het Engels, Frans of Duits, met een maximum van 20 bezoekers per rondleiding. Belangstellenden dienen zich ten minste twee werkdagen van tevoren in te schrijven en daarbij gebruik te maken van het inschrijvingsformulier. Elke bezoeker wordt verzocht zich 15 minuten voor het begin van de rondleiding, voorzien van een identiteitsbewijs, te melden bij de bezoekersingang (plattegrond).

Op verzoek (contactformulier – rubriek „georganiseerde bezoeken”) kan de dienst Bezoeken extra rondleidingen organiseren, exclusief voor groepen (samengesteld uit ten minste 7 deelnemers).