Návštevy

Každý rok navštívi Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu približne 4 000 odborníkov v oblasti práva: vnútroštátni sudcovia, advokáti, univerzitní profesori, podnikoví právnici atď. Jednotlivé programy im umožňujú bližšie spoznať súdnu inštitúciu i jej judikatúru.

Okrem toho Súdny dvor navštívi asi 10 000 iných návštevníkov (prevažne študentov práva).

Návštevy organizované oddelením seminárov a návštev sú bezplatné a konajú sa vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Návštevy na Súdnom dvore možno uskutočniť len v obdobiach, keď Súdny dvor pojednáva, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 17.30 hod.

 

Individuálne návštevy / Turistické prehliadky

Prehliadky budov a umeleckých diel s výkladom (Art’ tour)

Skupiny návštevníkov/Typy návštevných programov

Semináre

Žiadosť o návštevu Súdneho dvora Európskej únie / Pripojenie na My Visit

Všeobecné podmienky návštev na Súdnom dvore

Kontakt - Návštevy

Adresa a orientačný plán

Individuálne návštevy / Turistické prehliadky 

Jednotlivci, ktorí navštívia Súdny dvor s cieľom zúčastniť sa na verejnom pojednávaní Súdneho dvora alebo Všeobecného súdu, vchádzajú cez vstup pre návštevníkov (plán), pričom sú povinní preukázať sa svojím občianskym preukazom, pasom alebo vodičským preukazom, na základe ktorého dostanú identifikačnú kartu. Verejné pojednávania zvyčajne začínajú o 9.30 h. Odporúča sa prísť aspoň 15 minút pred začiatkom pojednávania. Počet miest je obmedzený a rezervácia nie je možná. Počas pojednávania sú návštevníci povinní dodržiavať pravidlá Súdneho dvora v oblasti bezpečnosti a správania. Na tieto účely nie je potrebné vykonať vopred žiadnu registráciu. Pozrite si kalendár pojednávaní a vyberte si.

Luxemburská turistická kancelária (Office du tourisme de Luxembourg) organizuje návštevy Súdneho dvora s výkladom počas víkendov a súdnych prázdnin. Na tieto návštevy sa možno prihlásiť v predstihu 4 mesiacov v Luxembourg City Tourist Office, Place Guillaume II č. 30, L‑1648 Luxemburg, B.P. 181, L‑2011 Luxemburg, tel. +352 22 28 09, fax +352 46 70 70, e‑mail guides@lcto.luwww.luxembourg-city.com.

Prehliadky budov a umeleckých diel s výkladom (Art’ tour)

Vďaka pomoci členských štátov je Súdny dvor Európskej únie depozitárom kolekcie umeleckých diel, ktorá predstavuje európske umelecké dedičstvo. Priestory, ktoré ponúka nový Palác Súdneho dvora, slávnostne otvorený v decembri 2008, umožnili túto kolekciu opäť predstaviť a rozšíriť ju o nové diela, ktoré boli Súdnemu dvoru darované alebo požičané. Oddelenie seminárov a návštev Súdneho dvora pravidelne organizuje neplatené prehliadky umeleckých diel a budov Súdneho dvora s výkladom. Tieto prehliadky sa organizujú podľa vopred naplánovaného kalendára v angličtine, vo francúzštine alebo v nemčine s maximálnym počtom 35 návštevníkov naraz.

V tejto súvislosti sa od osôb, ktoré majú o takúto prehliadku záujem, žiada, aby sa zapísali aspoň dva pracovné dni vopred prostredníctvom registračného formulára. Každý potvrdený návštevník sa dostaví ku vchodu určenému pre návštevníkov (plán) s preukazom totožnosti. Dodatočné prehliadky s výkladom výlučne pre skupiny (zložené minimálne z 7 návštevníkov) možno zorganizovať na základe žiadosti podanej na oddelenie seminárov a návštev (kontaktný formulár).

warningZ dôvodu zdravotnej krízy sú tieto návštevy v súčasnosti prerušené !

 

pixel 

Skupiny návštevníkov/Typy návštevných programov 

 • Z nasledujúceho zoznamu si môžete vybrať časti programu, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim záujmom a vedomostiam v oblasti práva, ako aj Vašim časovým možnostiam.
 • Pojednávanie vo veci pred Súdnym dvorom/Všeobecným súdom, pred ktorým sa uskutoční výklad o prejednávanej veci (spravidla v utorky, stredy a vo štvrtky od 8.20 do 11.30 h s približnou dĺžkou 3 hodiny)
 • Všeobecná prezentácia Súdneho dvora/Všeobecného súdu (dĺžka 45 minút)
 • Prezentácia povolania právnika lingvistu (dĺžka 45 minút)
 • Prezentácia mnohojazyčnosti na Súdnom dvore (preklady, tlmočenie) (dĺžka 45 minút)
 • Návšteva knižnice (dĺžka 30 minút)
 • Prehliadka budov (dĺžka 45 minút)

Tieto časti programu si možno zvoliť vo formulári, ktorý treba vyplniť v aplikácii „My Visit“ (pozri časť „Pripojenie na My Visit“). V závislosti od materiálnych zdrojov a disponibility zamestnancov Súdneho dvora sa oddelenie seminárov a návštev pokúsi čo najväčšmi vyhovieť Vášmu výberu.

Semináre

Niekoľkodňové semináre so špecifickejším programom možno podľa záujmu účastníkov uskutočniť na základe žiadosti skupiny právnikov z praxe.

pixel

Žiadosť o návštevu Súdneho dvora Európskej únie / Pripojenie na My Visit

Oddelenie seminárov a návštev organizuje návštevy výlučne pre skupiny (7 – 35 osôb). V súvislosti s individuálnymi návštevami alebo turistickými prehliadkami prejdite na príslušnú časť.

Pred prípravou žiadosti o návštevu Súdneho dvora si pozorne prečítajte informácie týkajúce sa podmienok prihláseniaspôsobu organizácie.

Na podanie žiadosti o návštevu použite aplikáciu My Visit. Prostredníctvom nej môžete odoslať online žiadosť o návštevu. Na tieto účely je nevyhnutné mať platnú e‑mailovú adresu.

Po vytvorení osobného konta v aplikácii My Visit si môžete pripraviť žiadosť o návštevu alebo ju zmeniť, ako aj:

 • vytvárať skupiny návštevníkov na účely ich následného využitia pri ďalších návštevách,
 • pozrieť si možné dátumy návštev pred podaním žiadosti,
 • vybrať si druh návštevy.

Po pripravení žiadosti môžete prihlásením sa na svoje osobné konto:

 • sledovať priebeh vybavovania Vašej žiadosti o návštevu,
 • meniť niektoré údaje vo svojej žiadosti pred jej potvrdením,
 • prezerať alebo vytlačiť si návštevnú dokumentáciu,
 • uložiť históriu svojich návštev na Súdnom dvore.

V prípade ťažkostí s používaním aplikácie My Visit kliknite na „?“, čím môžete nahliadnuť do elektronickej užívateľskej príručky, alebo použite kontaktný formulár.

 

fleche D Pripojenie na My Visit

V prípade, že nemáte e‑mailovú adresu, použite odkaz na Kontakt.

  

Podmienky prihlásenia

 • So zreteľom na osobitosť činnosti Súdneho dvora majú prednosť skupiny zložené z právnikov z praxe alebo študentov práva. Minimálny vek návštevníkov je 18 rokov. Pokiaľ ide o prihlášky skupín študentov, ktorí nemajú ukončené vysokoškolské vzdelanie, treba sa obrátiť sa na oddelenie návštev (kontaktný formulár).
 • Vzhľadom na záujem, ktorý o Súdny dvor prejavujú právnici z praxe a študenti práva, je vhodné zaslať žiadosť o návštevu päť až šesť mesiacov vopred.
 • Návštevy sú organizované pre skupiny zložené minimálne zo 7 a maximálne z 35 osôb. Pri skupinách s iným počtom návštevníkov sa obráťte na oddelenie seminárov a návštev (kontaktný formulár).
 • Osoba zodpovedná za skupinu návštevníkov musí podať žiadosť o predbežnú rezerváciu.

Spôsob organizácie

 • Žiadame osobu zodpovednú za skupinu návštevníkov, aby najneskôr dva týždne pred návštevou zaslala zoznam účastníkov a ich dátumy narodenia prostredníctvom aplikácie My Visit.
 • Oddelenie seminárov a návštev oznámi návrh programu návštevy približne dva týždne pred jej konaním prostredníctvom osobného konta kontaktnej osoby v aplikácii My Visit a definitívny program jej bude oznámený približne týždeň pred konaním návštevy.
 • Prosíme skupinu návštevníkov, aby sa v deň návštevy dostavili v čase určenom v programe ku vchodu na Súdny dvor, ktorý tam je uvedený. Je nevyhnutné dodržať maximálnu dochvíľnosť. Upozorňujeme návštevníkov na hustú premávku na cestách v Luxembursku, čo spôsobuje časté ranné dopravné zápchy na diaľniciach a v hlavnom meste.
 • Sprievodca oddelenia seminárov a návštev prijme skupinu návštevníkov pri vchode na Súdny dvor. Táto osoba bude skupinu sprevádzať počas celého priebehu návštevy Súdneho dvora. Osoby zodpovedné za skupiny návštevníkov okrem iného dohliadajú na správanie návštevníkov a pomáhajú sprievodcovi.
 • Každý účastník musí mať občiansky preukaz, pas alebo vodičský preukaz.
 • Prístup do jedálne alebo do kaviarne Súdneho dvora je v zásade vyhradený pre zamestnancov.
 • Osoba zodpovedná za skupinu návštevníkov bude po skončení návštevy Súdneho dvora požiadaná vyplniť formulár hodnotenia návštevy.
 • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že za výnimočných okolností si Súdny dvor vyhradzuje právo zrušiť plánovanú návštevu.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer