Besök för grupper

EU-domstolen vill föra domstolen närmare medborgarna. Ett sätt att göra detta är att ta emot besökare. Syftet är att besökarna ska få en bättre förståelse för varför domstolen finns, vilken grundläggande roll den spelar och på vilket sätt domstolens avgöranden direkt påverkar EU-medborgarnas liv.

De besöksgrupper som EU-domstolen tar emot i Luxemburg, där den har sitt säte, kan vara grupper bestående av specialister – detta på grund av den speciella verksamhet som institutionen bedriver – såsom nationella domare, åklagare, advokater, universitetslärare och bolagsjurister, eller andra typer av besökare, bland annat juriststudenter.

Även om fysiska besök är den rekommenderade formen för att lära känna institutionen så är det numera även möjligt att besöka domstolen virtuellt.

Besök vid domstolen kan endast ske under de veckor förhandlingar äger rum och anordnas vardagar mellan kl. 8.00 och 17.30.

För enskilda besökare eller turistbesök, se aktuell sida.

De besök som organiseras av enheten för seminarier och besök är gratis och äger rum på samtliga av EU:s officiella språk.

EU-domstolens besökstjänst har inom ramen för EMAS-systemet åtagit sig att i all sin verksamhet ta hänsyn till miljön och kontinuerligt verka för ständiga förbättringar i det avseendet, till exempel genom att erbjuda virtuella program och sprida information i elektronisk form.

Innan ni ansöker om att besöka domstolen, ber vi er att noga läsa igenom informationen om villkor för anmälan och organisatoriska förhållningsregler.

Evenemang som organiseras av besökstjänsten

Besökstjänsten organiserar två typer av evenemang: besök och seminarier.

Dessa evenemang kan organiseras i fysisk eller virtuell form.

Villkor för anmälan

Fysiska och virtuella besök organiseras med hjälp av applikationen My Visit. Den gruppansvariges ansökan om bokning görs genom denna applikation. Vänligen ange i er ansökan (under fliken ”other comments”) om ni önskar ett virtuellt format.

 • På grund av domstolens speciella verksamhet ges företräde till grupper som består av jurister eller juriststudenter.
 • Deltagarna måste ha fyllt 18 år. För ansökningar som rör grupper av studerande under universitetsnivå rekommenderas att kontakt tas med besökstjänsten (kontaktformulär – rubriken ”organiserade besök”).
 • Med tanke på det stora intresset för domstolens verksamhet bör en ansökan om att få besöka domstolen sändas in fem till sex månader i förväg.
 • Fysiska besök organiseras för grupper på minst 7 och högst 35 personer. Större eller mindre grupper ombeds kontakta besökstjänsten (kontaktformulär – rubriken ”organiserade besök”).
 • Virtuella besök organiseras för grupper på minst 7 personer.

Programtyper för fysiska eller virtuella besök

Med utgångspunkt från nedanstående förteckning kan ni välja ut de programpunkter som bäst motsvarar era intressen och juridiska kunskaper, inom den tidsram ni har till förfogande.

 • Förhandling i ett mål vid domstolen/tribunalen, med en föregående presentation av målet (vanligen tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.20–11.30; cirka tre timmar). Denna programpunkt går endast att välja för fysiska besök!
 • Föredrag om domstolen/tribunalen (45 minuter)
 • Föredrag om arbetet som juristlingvist (45 minuter)
 • Föredrag om domstolens mångspråkighet (översättning, tolkning) (45 minuter)
 • Besök av biblioteket (30 minuter, 10 minuter för virtuellt besök)
 • Rundvandring i domstolens lokaler (45 minuter, 30 minuter för virtuellt besök)

Dessa programpunkter kan väljas i det frågeformulär som kan ifyllas i applikationen ”My Visit” (se avsnittet ”Anslutning till My Visit”). Besökstjänsten gör sitt bästa för att ta hänsyn till era önskemål i den mån nödvändiga materiella och personella resurser finns tillgängliga.

Virtuella besök

De virtuella besöken organiseras under samma villkor som de fysiska besöken. Gruppstorleken är dock inte begränsad till 35 personer. Ni kan fritt välja mellan de programpunkter som nämns i föregående avsnitt för att sätta samman ert program. De virtuella besöken kan anpassa till gruppens kunskapsnivå och intressen. EU-domstolen har en plattform avsedd för dessa program, men under vissa villkor går det att komma överens med besökstjänsten om att använda en annan plattform för det virtuella besöket. Varje deltagare ansluter sig individuellt, och besökstjänsten skickar er en länk för att ansluta er samt vid behov ett datum och en länk för att testa anslutningen.

En ansökan om ett virtuellt besök ges in via applikationen ”My Visit” (se avsnittet ”Anslutning till My Visit”). Vänligen ange i er ansökan (under fliken ”other comments”) om ni önskar ett virtuellt format.

Ni kan även, förutsatt att det sker i rimlig tid (senast två veckor före utsatt datum), be om att få byta ut ert fysiska besök mot ett virtuellt besök, eller tvärtom.

Vid problem eller eventuella frågor angående ert besök, vänligen kontakt besökstjänsten (kontaktformulär – rubriken ”organiserade besök”)

Seminarier

Seminarier, som varar i en eller två dagar och har ett program som är särskilt anpassat till deltagarnas intressen, kan anordnas på begäran av en grupp domare/åklagare.

Syftet med seminarierna är att bidra till spridningen av EU-rätten samt en djupare förståelse av detta rättsområde, så att tillämpningen av EU-rätten kan förbättras. Målet är även att underlätta dels dialogen mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, dels domstolssamarbetet mellan medlemsstaterna.

Seminarier kan även hållas virtuellt.

Om ni är intresserade av ett sådant upplägg, vänligen kontakt besökstjänsten (kontaktformulär – rubriken ”organiserade besök”) som kommer att ge er närmare anvisningar.

Organisatoriska förhållningsregler för program med fysiska besök

 • Den som ansvarar för besöksgruppen ombeds att senast två veckor före besöket sända in en lista med deltagarnas namn och med angivande av deras födelsedatum via My Visit. Vi ber er att inte överskrida det angivna antalet deltagare utan att först skriftligen ha stämt av detta med besökstjänsten.
 • Ungefär två veckor före besöket översänder besökstjänsten ett förslag till program, och ungefär en vecka före besöket sänds det definitiva programmet till kontaktpersonen via My Visit.
 • Besöksgruppen ombeds att på besöksdagen infinna sig vid den ingång och vid den tidpunkt som anges i programmet. Absolut punktlighet är nödvändig. Besökarna uppmärksammas på att det är tät trafik i Luxemburg. Detta innebär att det ofta är köer i morgontrafiken på motorvägen och i landets huvudstad.
 • Som en säkerhetsåtgärd måste samtliga besökare samt medhavda väskor och andra personliga tillhörigheter passera en metalldetektorbåge.
 • Beroende på folkhälsosituationen kan det bli nödvändigt med en kontroll av hälsointyg.
 • Besökarna måste följa samtliga säkerhets- och uppföranderegler.
 • Besöksgruppen tas emot vid domstolens ingång av en guide, som arbetar vid enheten för seminarier och besök. Guiden följer med och tar hand om gruppen under hela besöket vid domstolen. Även den gruppansvarige har i uppgift att ta hand om besökarna och ska bistå guiden.
 • Varje deltagare ombeds att ta med id-kort, pass eller körkort.
 • Nyttjandet av domstolens självserveringar och kafeterior är i princip förbehållet personalen.
 • Den gruppansvarige ombeds att efter besöket fylla i ett utvärderingsformulär som finns online på följande adress:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Notera att domstolen förbehåller sig rätten att under särskilda omständigheter ställa in ett planerat besök.

Organisatoriska förhållningsregler för program med virtuella besök

 • Besökstjänsten skickar en länk för anslutningen till den gruppansvarige. Vid behov skickar besökstjänsten även ett datum och en länk för att testa anslutningen.
 • Den gruppansvarige ansvarar för att vidarebefordra all mottagen information till deltagarna (program, anslutningslänk, datum för anslutningstest).
 • Den gruppansvarige ska ange hur många anslutningar det är fråga om; för det här besöksformatet behövs dock inte namn eller födelsedatum för deltagarna skickas in.
 • Den gruppansvarige ansvarar för gruppens sammansättning och åtar sig att skicka anslutningslänken enbart till de anmälda besökarna.
 • Ungefär två veckor före besöket översänder besökstjänsten ett förslag till program, och ungefär en vecka före besöket sänds det definitiva programmet via kontaktpersonens personliga sidor på My Visit.
 • Besökarna ombeds att iaktta absolut punktlighet under besöksdagen.
 • En medarbetare vid enheten för seminarier och besök håller i det virtuella programmet och ser till att det fullföljs enligt planeringen.
 • Den gruppansvarige ombeds att efter besöket fylla i ett utvärderingsformulär som finns online på följande adress:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Notera att domstolen förbehåller sig rätten att under särskilda omständigheter ställa in ett planerat besök.

Ansökan om besök vid EU-domstolen / Anslutning till My Visit

Fysiska och virtuella besök organiseras med hjälp av applikationen My Visit. Den gruppansvariges ansökan om bokning görs genom denna applikation. Vänligen ange i er ansökan (under fliken ”other comments”) om ni önskar ett virtuellt format.

För att kunna använda applikationen krävs det en giltig mejladress, och ni behöver skapa en egen profil som ger er tillgång till era personliga sidor där ni kan

 • skapa besöksgrupper som kan återanvändas vid senare besök,
 • ta del av vilka besöksdatum som är tillgängliga innan ni sänder in en ansökan,
 • välja programpunkter för ert besök.

Efter det att ansökan har gjorts kan ni genom att gå in på era personliga sidor

 • följa behandlingen av er ansökan,
 • ändra vissa uppgifter i er ansökan innan den godkänns,
 • läsa eller skriva ut uppgifter som hör till ert ärende,
 • spara uppgifter från era tidigare besök vid domstolen.

Om ni har problem med att använda My Visit kan ni konsultera online-manualen genom att klicka på "?" eller använda kontaktformuläret – rubriken ”organiserade besök”.

Anslutning till My Visit

Om ni inte har någon mejladress, gå till Kontakt.

Guidade visningar av domstolens byggnader och konstverk (Art’ tour)

Tack vare gåvor och lån från medlemsstaterna förfogar EU-domstolen över en konstsamling som är en avspegling av det europeiska konstarvet. Tack vare Dominique Perraults arkitektoniska bidrag till domstolens byggnadskomplex har konstverken getts en ny placering där de kommer till sin fulla rätt. Domstolens besökstjänst anordnar med jämna mellanrum guidade visningar som är gratis för besökarna och som ger möjlighet att njuta av konstsamlingen tillsammans med den emblematiska arkitekturen runtom.

Visningarna anordnas enligt en fast kalender (se schema) på antingen engelska, franska eller tyska och är begränsade till 20 besökare åt gången. Den som är intresserad ombeds därför att minst två vardagar i förväg anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret. Den som mottagit en bekräftelse ombeds att inställa sig vid ingången för besökare (karta) 15 minuter innan visningen ska börja, och medta en id-handling.

På förfrågan hos besökstjänsten (kontaktformuläret – rubriken ”organiserade besök”) kan ytterligare guidade visningar för grupper (med minst 7 deltagare) anordnas.