Seznam 79 rozsudků z let 2001 až 2004 v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2004

Soudní dvůr

Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 23. března 2004.
Evropský veřejný ochránce práv proti Frankovi Lambertsovi.
Kasační opravný prostředek - Nepřípustnost - Mimosmluvní odpovědnost - Způsob vyřízení veřejným ochráncem práv stížnosti týkající se vnitřního výběrového řízení za účelem jmenování úředníků.
Věc C-234/02 P.

Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne23. března 2004
Francouzská republika proti Komisi Evropských společenství
Hlavní zásady o spolupráci v oblasti regulace a o transparentnosti uzavřené se Spojenými státy americkými - Nezávaznost
Věc C-233/02

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. září 2003
Landeshauptstadt Kiel proti Norbertu Jaegerovi
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Německo
Sociální politika - Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků - Směrnice 93/104/ES - Pojmy ‚pracovní doba‘ a ‚doba odpočinku‘ - Služba (‚Bereitschaftsdienst‘) zajištěná lékařem v nemocnici
Věc C-151/02.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. října 2003
Carlos Garcia Avello proti Belgickému státu
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Conseil d'État - Belgie
Občanství Evropské unie - Předávání příjmení - Děti státních příslušníků členských států - Dvojí státní občanství
Věc C-148/02

Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 23. března 2004
Brian Francis Collins proti Secretary of State for Work and Pensions
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Social Security Commissioner - Spojené království
Volný pohyb osob - Článek 48 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 39 ES) - Pojem ‚pracovník‘ - Dávka sociálního zabezpečení poskytovaná uchazečům o zaměstnání - Podmínka pobytu - Občanství Evropské unie
Věc C-138/02

Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. prosince 2002
The Queen contre Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd a Imperial Tobacco Ltd
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Spojené království
Směrnice 2001/37/ES - Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových výrobků - Platnost - Právní základ - Články 95 ES a 133 ES - Výklad - Použitelnost na tabákové výrobky balené ve Společenství a určené k vývozu do třetích zemí
Věc C-491/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne (pátého senátu) ze dne 26. června 2003.
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) a Ola Ramstedt v. Riksskatteverket.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Regeringsrätten - Švédsko.
Kapitalizační starobní připojištění - Sjednání u společnosti usazené v jiném členském státě - Odlišné daňové zacházení - Slučitelnost s článkem 49 ES.
Věc C-422/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. září 2003
Christina Kik proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)
Nařízení (ES) č. 40/94 - Článek 115 - Jazykový režim platný před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) - Námitka protiprávnosti - Zásada zákazu diskriminace
Věc C-361/01 P

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. března 2004.
AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft a See-Krankenkasse proti Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) a Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberlandesgericht Düsseldorf a Bundesgerichtshof - Německo.
Hospodářská soutěž - Podniky - Zdravotní pojišťovny - Kartelové dohody - Výklad článků 81 ES, 82 ES a 86 ES - Rozhodnutí, přijatá uskupeními zdravotních pojišťoven, o stanovení maximálních částek pro úhradu léků.
Spojené věci C-264/01, C-306/01, C-354/01 a C-355/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. prosince 2003
Deutscher Apothekerverband eV proti 0800 DocMorris NV a Jacques Waterval
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Landgericht Frankfurt am Main - Německo
Články 28 ES a 30 ES - Směrnice 92/28/EHS a 2000/31/ES - Vnitrostátní právní předpisy, které omezují prodej humánních léčivých přípravků po internetu lékárnami usazenými v jiném členském státě - Požadavek lékařského předpisu pro výdej - Zákaz reklamy na zásilkový prodej léčivých přípravků
Věc C-322/01

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 27. listopadu 2003
Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemsko
Ochranné známky - Sbližování právních předpisů - Směrnice 89/104/EHS - Článek 2 - Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku - Označení schopná grafického ztvárnění - Zvuková označení - Hudební notace - Písemný popis - Zvukomalba
Věc C-283/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. listopadu 2003
Komise Evropských společenství proti Španělskému království
Nesplnění povinnosti státem - Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti - Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku - Článek 228 ES - Peněžité sankce - Penále - Jakost vod ke koupání - Směrnice 76/160/EHS
Věc C-278/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2003
Trestní řízení proti Piergiorgiu Gambellimu a dalším
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunale di Ascoli Piceno - Itálie
Právo usazování - Volný pohyb služeb - Sběr sázek na sportovní události v jednom členském státě a jejich odesílání po internetu do jiného členského státu - Zákaz pod hrozbou trestních sankcí - Právní úprava členského státu, která určitým subjektům vyhrazuje právo provádět sběr sázek
Věc C-243/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. září 2003
Monsanto Agricoltura Italia SpA a další proti Presidenza del Consiglio dei Ministri a dalším
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Itálie
Nařízení (ES) č. 258/97 - Nové potraviny - Uvedení na trh - Posouzení bezpečnosti - Zjednodušený postup - Podstatná rovnocennost se stávajícími potravinami - Potraviny vyrobené z linií geneticky modifikované kukuřice - Přítomnost zbytků transgenických proteinů - Opatření členského státu přechodně omezující nebo pozastavující uvádění na trh nebo použití nové potraviny
Věc C-236/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. září 2003
Gerhard Köbler proti Rakouské republice
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Rakousko
Rovné zacházení - Plat universitních profesorů - Nepřímá diskriminace - Náhrada za odsloužená léta - Odpovědnost členského státu za škody způsobené jednotlivci porušeními práva Společenství, jež jsou tomuto státu přičitatelná - Porušení přičitatelná vnitrostátnímu soudu
Věc C-224/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. listopadu 2003
Budějovický Budvar, národní podnik, proti společnosti Rudolf Ammersin GmbH
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Handelsgericht Wien - Rakousko
Ochrana zeměpisných označení a označení původu - Dvoustranná smlouva mezi členským státem a třetí zemí o ochraně údajů o zeměpisném původu této třetí země - Články 28 ES a 30 ES - Nařízení (EHS) č. 2081/92 - Článek 307 ES - Sukcese států ve vztahu ke smlouvám
Věc C-216/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 2002
Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Spojené království
Sbližování právní úpravy - Ochranné známky - Směrnice 89/104/EHS - Článek 5 odst. 1 písm. a) - Rozsah výhradního práva majitele ochranné známky
Věc C-206/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. února 2003
Trestní řízení proti Hüseyin Gözütok (C 187/01) a Klaus Brügge (C 385/01)
Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Köln - Německo a Rechtbank van eerste aanleg te Veurne - Belgie
Úmluva k provedení Schengenské dohody - Zásada zákazu dvojího trestu - Působnost - Pravomocná rozhodnutí, jimiž státní zastupitelství zastavuje trestní stíhání bez zásahu soudu poté, co obviněný splní určité podmínky
Spojené věci C-187/01 a C-385/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. března 2003
Alexander Dory proti Spolkové republice Německo
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Verwaltungsgericht Stuttgart - Německo
Neuplatnění práva Společenství na povinnou vojenskou službu - Rovné zacházení pro muže a ženy - Článek 2 směrnice 76/207/EHS - Omezení povinné vojenské služby v Německu pouze na muže - Nepoužitelnost směrnice
Věc C-186/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. ledna 2004
K.B. proti National Health Service Pensions Agency a Secretary of State for Health
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Spojené království
Článek 141 ES - Směrnice 75/117/EHS - Rovné zacházení pro muže a ženy - Vyloučení transsexuálního partnera z nároku na pozůstalostní důchod, jehož poskytnutí je omezeno na pozůstalého manžela - Diskriminace na základě pohlaví
Věc C-117/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. září 2003
Secretary of State for the Home Department proti Hacene Akrichovi
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Immigration Appeal Tribunal - Spojené království
Volný pohyb pracovníků - Státní příslušník třetího státu, manžel nebo manželka státního příslušníka členského státu - Manžel nebo manželka postižení zákazem vstupu a pobytu v tomto členském státu - Přechodné usazení manželského páru v jiném členském státu - Usazení za tím účelem, aby manželovi nebo manželce bylo na základě práva Společenství uděleno právo vstupu nebo pobytu v prvním členském státu - Zneužití
Věc C-109/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. května 2003.
Consorzio del Prosciutto di Parma a Salumificio S. Rita SpA v. Asda Stores Ltd a Hygrade Foods Ltd.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: House of Lords - Spojené království.
Chráněná označení původu - Nařízení (EHS) č. 2081/92 - Nařízení (ES) č. 1107/96 - ,Prosciutto di Parma‘ - Specifikace - Podmínka krájení a balení šunky v oblasti produkce - Články 29 ES a 30 ES - Odůvodněnost - Uplatnitelnost podmínky vůči třetím osobám - Právní jistota - Zveřejnění.
Věc C-108/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. května 2003.
Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemsko.
Ochranné známky ─ Sbližování právních předpisů ─ Směrnice 89/104/EHS ─ Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku ─ Rozlišovací způsobilost ─ Samotná barva ─ Oranžová barva.
Věc C-104/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6 listopadu 2003
Trestní řízení proti Bodil Lindqvist
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Göta hovrätt - Švédsko
Směrnice 95/46/ES - Rozsah působnosti - Zveřejnění osobních údajů na internetu - Místo zveřejnění - Pojem „předávání osobních údajů do třetích zemí" - Svoboda projevu - Slučitelnost rozsáhlejší ochrany osobních údajů stanovené právními předpisy členského státu se směrnicí 95/46
Věc C-101/01

Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. listopadu 2002
Ministre de l'Intérieur v. Aitor Oteiza Olazabal
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Conseil d'Etat - Francie
Volný pohyb osob - Omezení - Veřejný pořádek - Policejní opatření omezující na části vnitrostátního území právo pobytu státního příslušníka jiného členského státu
Věc C-100/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. března 2003
Arben Kaba proti Secretary of State for the Home Department
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Immigration Adjudicator - Spojené království
Volný pohyb pracovníků - Nařízení (EHS) č. 1612/68 - Sociální výhoda - Právo manžela nebo manželky migrujícího pracovníka na vydání časově neomezeného povolení k pobytu na území členského státu
Věc C-466/00.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. května 2003.
Rechnungshof (C-465/00) v. Österreichischer Rundfunk a další a Christa Neukomm (C-138/01) a Joseph Lauermann (C-139/01) v. Österreichischer Rundfunk.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Verfassungsgerichtshof (C-465/00) a Oberster Gerichtshof (C-138/01 a C-139/01) - Rakousko.
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - Směrnice 95/46/ES - Ochrana soukromého života - Zveřejnění údajů o příjmech zaměstnanců subjektů, jež podléhají dohledu Rechnungshof.
Spojené věci C-465/00, C-138/01 a C-139/01.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. ledna 2004
Kühne & Heitz NV proti Produktschap voor Pluimvee en Eieren
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nizozemsko
Drůbeží maso - Vývozní náhrady - Opomenutí povinnosti předložit žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Konečné správní rozhodnutí - Účinek rozsudku vydaného Soudním dvorem v řízení o předběžné otázce po tomto rozhodnutí - Právní jistota - Přednost práva Společenství - Zásada spolupráce - Článek 10 ES
Věc C-453/00

Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. února 2003
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) proti Vasileios Ioannidis
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Řecko
Sociální zabezpečení - Hospitalizace důchodce při pobytu v jiném členském státě, než je stát, kde má bydliště - Podmínky hrazení péče - Články 31 a 36 nařízení (EHS) č. 1408/71 - Články 31 a 93 nařízení (EHS) č. 574/72
Věc C-326/00.

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 29. dubna 2004
Italská republika proti Komisi Evropských společenství
Kasační opravný prostředek - Státní podpory - Silniční přeprava zboží - Vliv na obchod mezi členskými státy a narušení hospodářské soutěže - Existující podpory nebo nové podpory - Zásady proporcionality a ochrany legitimního očekávání - Odůvodnění
Věc C-298/00 P

Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003
Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, za přítomnosti Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesverwaltungsgericht - Německo
Nařízení (EHS) č. 1191/69 - Provozování služeb pravidelné městské, příměstské a regionální dopravy - Veřejné dotace - Pojem ,státní podpora‘ - Vyrovnání představující protihodnotu plnění závazků veřejné služby
Věc C-280/00

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. listopadu 2002
Überseering BV proti Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesgerichtshof - Německo
Články 43 ES a 48 ES - Společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu, v němž má své sídlo - Společnost využívající svou svobodu usazování v jiném členském státě - Společnost, u níž se má podle práva hostitelského členského státu za to, že na jeho území přenesla své skutečné sídlo - Nepřiznání způsobilosti k právům a povinnostem a procesní způsobilosti společnosti hostitelským členským státem - Omezení svobody usazování - Odůvodnění
Věc C-208/00.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. prosince 2003
Komise Evropských společenství proti Italské republice
Nesplnění povinnosti státem - Výklad vnitrostátního zákona judikaturou a správní praxí, který je v rozporu s právem Společenství - Podmínky vydání bezdůvodného obohacení
Věc C-129/00

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2003.
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Rakouská republika.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberlandesgericht Innsbruck - Rakousko.
Volný pohyb zboží - Překážky vyplývající z jednání jednotlivců - Povinnosti členských států - Rozhodnutí nezakázat shromáždění za účelem ochrany životního prostředí, které způsobilo úplné zablokování dopravy na dálnici Brenner po dobu téměř 30 hodin - Odůvodnění - Základní práva - Svoboda projevu a svoboda shromažďování - Zásada proporcionality.
Věc C-112/00.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2002
Roquette Frères SA v. Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, za přítomnosti Komise Evropských společenství
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Cour de cassation - Francie
Právo hospodářské soutěže - Článek 14 odst. 3 a 6 nařízení č. 17 - Rozhodnutí Komise nařizující šetření - Pomoc vnitrostátních orgánů - Výklad rozsudku ze dne 21. září 1989, Hoechst v. Komise - Obecné zásady - Ochrana proti svévolné a nepřiměřené zásahy veřejné moci do sféry soukromé činnosti právnické osoby - Rozsah přezkumu, který náleží příslušnému vnitrostátnímu soudu za účelem povolení donucujících opatření proti podnikům - Povinnost Komise poskytnout informace - Loajální spolupráce
Věc C-94/00.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 2002
Mary Carpenter v. Secretary of State for the Home Department
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Immigration Appeal Tribunal - Spojené království
Volný pohyb služeb - Článek 49 ES - Směrnice 73/148/EHS - Státní příslušník členského státu, který je usazený v daném členském státě a poskytuje služby osobám usazeným v jiných členských státech - Právo pobytu v daném členském státě manžela nebo manželky, kteří jsou státními příslušníky třetí země
Věc C-60/00.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. ledna 2002.
Elide Gottardo proti Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunale ordinario di Roma - Itálie.
Řízení o předběžné otázce - Článek 12 ES a čl. 39 odst. 2 ES - Dávky ve stáří - Úmluva o sociálním zabezpečení uzavřená mezi Italskou republikou a Švýcarskou konfederací - Nezohlednění dob pojištění získaných ve Švýcarsku francouzským státním příslušníkem.
Věc C-55/00.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2002
Unión de Pequeños Agricultores v. Rada Evropské unie
Kasační opravný prostředek - Nařízení (ES) č. 1638/98 - Společná organizace trhů v odvětví s oleji a tuky - Žaloba na neplatnost - Dotčené osoby - Účinná soudní ochrana - Přípustnost
Věc C-50/00 P.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 2003
Booker Aquacultur Ltd (C 20/00) a Hydro Seafood GSP Ltd (C 64/00) proti The Scottish Ministers
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Court of Session (Scotland) - Spojené království
Směrnice 93/53/EHS - Zničení zásob ryb napadených virovou hemoragickou septikémií (VHS) a nakažlivou chudokrevností lososů (ISA) - Náhrada škody - Povinnosti členského státu - Ochrana základních práv, zejména vlastnického práva - Platnost směrnice 93/53
Spojené věci C-20/00 a C-64/00

Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 2003.
Komise Evropských společenství v. Evropská centrální banka.
Evropská centrální banka (ECB) - Rozhodnutí 1999/726/ES o předcházení podvodům ─ Ochrana finančních zájmů Společenství ─ Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ─ Nařízení (ES) č. 1073/1999 ─ Použitelnost na ECB ─ Námitka protiprávnosti ─ Přípustnost ─ Nezávislost ECB ─ Článek 108 ES ─ Právní základ ─ Článek 280 ES ─ Konzultace ECB ─ Článek 105 odstavec 4 ES ─ Proporcionalita.
Věc C-11/00.

Posudek Soudního dvora ze dne 6. prosince 2001.
Cartagenský protokol - Uzavření - Právní základ - Článek 133 ES, čl. 174 odst. 4 ES a čl. 175 odst. 1 ES - Živé modifikované organismy - Ochrana životního prostředí - Společná obchodní politika
Posudek C-2/00.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 2002
Concordia Bus Finland Oy Ab, původně Stagecoach Finland Oy Ab v. Helsingin kaupunki a HKL-Bussiliikenne
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Korkein hallinto-oikeus - Finsko
Veřejné zakázky na služby v odvětví dopravy - Směrnice 92/50/EHS a 93/38/EHS - Obec-zadavatel, která organizuje autobusové dopravní služby a jejíž nezávislý hospodářský subjekt se účastní zadávacího řízení jako uchazeč - Zohlednění kritérií týkajících se ochrany životního prostředí za účelem určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky - Přípustnost v případě, že obecní subjekt-uchazeč splnil daná kritéria snadněji
Věc C-513/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. června 2002.
Komise Evropských společenství proti Belgickému království.
Nesplnění povinnosti státem - Články 52 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 43 ES) a 73b Smlouvy o ES (nyní článek 56 ES) - Práva spojená se zvláštní akcií Belgického království v Société nationale de transport par canalisations SA a v Société de distribution du gaz SA
Věc C-503/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2002
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) v. Belgický stát
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Conseil d'Etat - Belgie
Státní příslušníci třetích zemí, manželé nebo manželky státních příslušníků členských států - Vízová povinnost - Právo vstupu manžela nebo manželky, kteří nemají průkaz totožnosti nebo vízum - Právo pobytu manžela nebo manželky, kteří na státní území vstoupili protiprávně - Právo pobytu manžela nebo manželky, kteří na státní území vstoupili řádně, ale v okamžiku podání žádosti o povolení k pobytu již uplynula doba platnosti jejich víza - Směrnice 64/221/EHS, 68/360/EHS a 73/148/EHS a nařízení (ES) č. 2317/95
Věc C-459/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001.
Courage Ltd proti Bernardu Crehanovi a Bernard Crehan proti Courage Ltd a dalším.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Spojené království.
Článek 85 Smlouvy o ES (nyní článek 81 ES) - Smlouva o dodávkách piva s exkluzivitou - Pronájem výčepních podniků - Kartelová dohoda - Nárok jedné ze stran smlouvy na náhradu škody
Věc C-453/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. listopadu 2001.
Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. a další proti Tesco Stores Ltd a dalším.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Spojené království.
Ochranné známky - Směrnice 89/104/EHS - Článek 7 odst. 1 - Vyčerpání práva z ochranné známky - Uvedení na trh mimo EHP - Dovoz do EHP - Souhlas majitele ochranné známky - Nutnost výslovného nebo konkludentního souhlasu - Právo rozhodné pro smlouvu - Právní domněnka souhlasu - Nepoužitelnost
Spojené věci C-414/99C-416/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 2002
Baumbast a R v. Secretary of State for the Home Department
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Immigration Appeal Tribunal - Spojené království
Volný pohyb osob - Migrující pracovník - Právo pobytu rodinných příslušníků migrujícího pracovníka - Právo dětí pokračovat ve studiu v hostitelském členském státě - Články 10 a 12 nařízení (EHS) č. 1612/68 - Občanství Evropské unie - Právo pobytu - Směrnice 90/364/EHS - Omezení a podmínky
Věc C-413/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. května 2003.
V.G. Müller-Fauré v. Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA a mezi E.E.M. van Riet v. Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Centrale Raad van Beroep - Nizozemsko.
Volné poskytování služeb - Článek 59 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 49 ES) a článek 60 Smlouvy o ES (po změně článek 50 ES) - Zdravotní pojištění - Systém věcných dávek - Smlouva se zdravotní pojišťovnou - Výdaje na zdravotní péči vynaložené v jiném členském státě - Předchozí povolení - Kritéria - Odůvodnění.
Věc C-385/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. prosince 2001.
DaimlerChrysler AG proti Land Baden-Württemberg.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesverwaltungsgericht - Německo.
Životní prostředí - Odpady - Nařízení (EHS) č. 259/93 o přepravě odpadů - Podmínky odůvodňující zákazy nebo omezení vývozu odpadů - Vnitrostátní právní předpisy stanovící povinnost nabídnout odpady schválenému subjektu
Věc C-324/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. února 2002.
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh a Price Waterhouse Belastingadviseurs BV proti Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, za přítomnosti Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Raad van State - Nizozemsko.
Stavovská organizace - Vnitrostátní advokátní komora - Právní úprava výkonu povolání komorou - Zákaz společného výkonu činnosti advokátů a auditorů - Článek 85 Smlouvy o ES (nyní článek 81 ES) - Sdružení podniků - Omezení hospodářské soutěže - Odůvodnění - Článek 86 Smlouvy o ES (nyní článek 82 ES) - Podnik nebo seskupení podniků - Články 52 a 59 Smlouvy o ES (nyní po změně články 43 ES a 49 ES) - Použitelnost - Omezení - Odůvodnění
Věc C-309/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002.
Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Spojené království.
Sbližování právních předpisů - Ochranné známky - Směrnice 89/104/EHS - Článek 3 odst. 1 a 3, čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 písm. b) - Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku - Označení tvořená výlučně tvarem výrobku
Věc C-299/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. února 2001.
Nachi Europe GmbH proti Hauptzollamt Krefeld.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht Düsseldorf - Německo.
Společná obchodní politika - Ochrana proti dumpingovým praktikám - Článek 1 bod 2 nařízení (EHS) č. 2849/92 - Změna konečného antidumpingového cla z dovozu kuličkových ložisek pocházejících z Japonska, jejichž největší vnější průměr přesahuje 30 milimetrů - Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se posouzení platnosti - Nepodání žaloby na neplatnost nařízení žalobkyní v původním řízení
Věc C-239/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001.
Rudy Grzelczyk proti Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Články 6, 8 a 8a Smlouvy o ES (nyní, po změně, články 12 ES, 17 ES a 18 ES) - Směrnice Rady 93/96/EHS - Právo pobytu pro studenty - Vnitrostátní právní úprava zaručující životní minimum, nazývané ,minimex‘, pouze vlastním státním příslušníkům, osobám, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1612/68, osobám bez státní příslušnosti a uprchlíkům - Zahraniční student, který si během prvních let studia vydělával prostředky na obživu
Věc C-184/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 2001.
B.S.M. Smits, provdaná Geraets, proti Stichting Ziekenfonds VGZ a H.T.M. Peerbooms proti Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Nizozemsko.
Volný pohyb služeb - Článek 59 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 49 ES) a článek 60 Smlouvy o ES (nyní článek 50 ES) - Zdravotní pojištění - Systém věcných dávek - Uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou - Výdaje na hospitalizaci vynaložené v jiném členském státě - Předchozí povolení - Kritéria - Odůvodnění
Věc C-157/99.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. listopadu 2002
Komise Evropských společenství proti Belgickému království
Nesplnění povinnosti státem - Uzavření a provádění, ze strany členského státu, dvoustranné dohody zvané ‚o otevřeném nebi‘ se Spojenými státy americkými - Sekundární právo upravující vnitřní trh letecké dopravy [nařízení (EHS) č. 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 a 95/93] - Vnější pravomoc Společenství - Článek 52 Smlouvy ES (nyní po změně článek 43 ES) - Článek 5 Smlouvy ES (nyní článek 10 ES)
Věc C-471/98.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 8. března 2001.
Metallgesellschaft Ltd a další (C-397/98), Hoechst AG a Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) proti Commissioners of Inland Revenue a HM Attorney General.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Spojené království.
Svoboda usazování - Volný pohyb kapitálu - Záloha na daň z příjmů právnických osob ze zisků vyplácených dceřinou společností její mateřské společnosti - Mateřská společnost, která má sídlo v jiném členském státě - Porušení práva Společenství - Žaloba na vrácení nebo žaloba na náhradu škody - Úroky
Spojené věci C-397/98 a C-410/98.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. března 2001.
PreussenElektra AG proti Schhleswag AG, za přítomnosti Windpark Reußenköge III GmbH a Land Schleswig-Holstein.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Landgericht Kiel - Německo.
Elektřina - Obnovitelné zdroje energie - Vnitrostátní právní úprava ukládající podnikům zásobujícím elektřinou povinný výkup elektřiny za minimální ceny a rozdělující z toho vyplývající náklady mezi tyto podniky a podniky provozující elektrizační soustavy, které stojí v síti výše - Státní podpora - Slučitelnost s volným pohybem zboží
Věc C-379/98.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. října 2001.
Nizozemské království proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie.
Zrušení - Směrnice 98/44/ES - Právní ochrana biotechnologických vynálezů - Právní základ - Článek 100a Smlouvy o ES (nyní po změně článek 95 ES), článek 235 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 308 ES) nebo články 130 a 130f Smlouvy o ES (nyní po změně články 157 ES a 163 ES) - Subsidiarita - Právní jistota - Povinnosti členských států vyplývající z mezinárodního práva - Základní práva - Lidská důstojnost - Zásada kolegiality pro legislativní návrhy Komise
Věc C-377/98.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 2001.
Abdon Vanbraekel a další proti Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Cour du travail de Mons - Belgie.
Sociální zabezpečení - Zdravotní pojištění - Články 22 a 36 nařízení (EHS) č. 1408/71 - Volný pohyb služeb - Článek 59 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 49 ES) - Výdaje na ústavní péči vynaložené v jiném členském státě - Odmítnutí povolení později prohlášené za neopodstatněné
Věc C-368/98.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 2002.
Marie-Nathalie D'Hoop proti Office national de l'emploi.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunal du travail de Liège - Belgie.
Občanství Unie - Zásada zákazu nediskriminace - Vnitrostátní právní úprava přiznávající nárok na čekací příspěvky vlastním státním příslušníkům pouze za podmínky, že dokončili středoškolské studium ve vzdělávacím zařízení jejich vlastního státu - Státní příslušník hledající první zaměstnání, který dokončil středoškolské studium ve vzdělávacím zařízení jiného členského státu
Věc C-224/98.

Soud prvního stupně

Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 10. března 2004.
Malagutti-Vezinhet SA proti Komisi Evropských společenství.
Obecná bezpečnost výrobků - Systém včasné výměny informací pro potraviny Společenství - Žaloba na náhradu škody.
Věc T-177/02.

Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 3. dubna 2003.
BaByliss SA proti Komisi Evropských společenství.
Hospodářská soutěž ─ Spojování podniků ─ Nařízení (EHS) č. 4064/89 ─ Žaloba podaná třetí osobou ─ Přípustnost ─ Závazky v průběhu první fáze přezkumu ─ Licence ke značce ─ Změna závazků ─ Lhůty ─ Finanční podpora ze strany státu ─ Příliš nízká cena za převzetí ─ Existence vážných pochybností o slučitelnosti spojení podniků se společným trhem ─ Neexistence závazků na trzích vykazujících vážné problémy v oblasti hospodářské soutěže.
Věc T-114/02.

Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 25. října 2002.
Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrého rozšířeného senátu) ze dne 17. září 2003.
Mara Messina proti Komisi Evropských společenství.
Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Přístup k dokumentům - Nezveřejnění dokumentu některého členského státu bez předchozího souhlasu tohoto státu.
Věc T-76/02.

Tetra Laval BV v. Komise Evropských společenství.
Hospodářská soutěž - Nařízení (EHS) č. 4064/89 - Rozhodnutí, kterým se prohlašuje spojení podniků za neslučitelné se společným trhem - Právo na obhajobu - Horizontální a vertikální účinky - Předvídatelné konglomerátní účinky - Pákový efekt - Potenciální hospodářská soutěž - Obecný účinek posílení
Věc T-5/02.

Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 29. dubna 2004
Tokai Carbon Co. Ltd a dalších proti Komisi Evropských společenství
Hospodářská soutěž - Kartelová dohoda - Trh grafitových elektrod - Stanovení cen a rozdělení trhů - Metoda stanovování pokut - Souběh sankcí - Pokyny o metodě stanovování pokut - Použitelnost - Závažnost a doba trvání protiprávního jednání - Přitěžující okolnosti - Polehčující okolnosti - Schopnost zaplatit - Spolupráce během správního řízení - Platební podmínky
Ve spojených věcech T-236/01, T-239/01, T-244/01T-246/01, T-251/01 a T-252/01

Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 3. prosince 2003.
Volkswagen AG proti Komisi Evropských společenství.
Hospodářská soutěž - Distribuce motorových vozidel - Článek 81 odst. 1 ES - Dohoda o cenách - Pojem ‚dohoda‘ - Důkaz existence dohody.
Věc T-208/01.

Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 9. července 2003.
Daesang Corp. a Sewon Europe GmbH proti Komisi Evropských společenství.
Hospodářská soutěž - Kartelová dohoda - Lyzin - Pokyny o metodě stanovování pokut - Obrat - Polehčující okolnosti - Spolupráce během správního řízení.
Věc T-230/00.

Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) ze dne 27. listopadu 2003.
Regione Siciliana proti Komisi Evropských společenství.
Státní podpory - Provozní úvěry - Přípustnost - Lhůta pro podání žaloby - Potvrzující akt - Žaloba na neplatnost - Existující podpora nebo nová podpora - Zásada tempus regit actum - Podpora vývozu - Provozní podpora - Přiměřená lhůta.
Věc T-190/00.

Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) ze dne 6. června 2002.
Airtours plc v. Komise Evropských společenství.
Hospodářská soutěž ─ Nařízení (EHS) č. 4064/89 ─ Rozhodnutí prohlašující spojení podniků za neslučitelné se společným trhem - Žaloba na neplatnost - Relevantní trh - Pojem ,společné dominantní postavení‘ - Důkaz
Věc T-342/99.

Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího rozšířeného senátu) ze dne 23. října 2002.
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava a Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya proti Komisi Evropských společenství.
Státní podpory - Rozhodnutí o zahájení řízení podle čl. 88 odst. 2 ES - Žaloba na neplatnost - Přípustnost - Daňové opatření - Selektivní povaha - Legitimní očekávání - Zneužití pravomoci.
Spojené věci T-269/99, T-271/99 a T-272/99.

Rozsudek Soudu (druhého rozšířeného senátu) ze dne 6. března 2003
Westdeutsche Landesbank Girozentrale a Land Nordrhein-Westfalen proti Komisi Evropských společenství
Státní podpory ─ Nepříslušnost Komise ─ Porušení práva na obhajobu ─ Porušení podstatných procesních náležitostí ─ Pojem ‚podpora‘ ─ Porušení článků 87 ES a 295 ES ─ Investor jednající v tržním hospodářství ─ Přiměřená výše úhrady ─ Porušení povinnosti uvést odůvodnění
Věc T-228/99

Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího rozšířeného senátu) ze dne 2. října 2001.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national a Emma Bonino a další proti Evropskému parlamentu.
Žaloba na neplatnost ─ Akt Evropského parlamentu týkající se ustanovení jeho jednacího řádu ─ Prohlášení o vytvoření skupiny ve smyslu článku 29 jednacího řádu Evropského parlamentu ─ Přípustnost ─ Námitka protiprávnosti ─ Rovné zacházení ─ Dodržování základních práv ─ Zásady demokracie a proporcionality ─ Svoboda sdružování ─ Ochrana legitimního očekávání ─ Parlamentní tradice členských států ─ Porušení podstatných formálních náležitostí ─ Zneužití řízení
Spojené věci T-222/99, T-327/99 a T-329/99.

Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 17. prosince 2003
British Airways plc proti Komisi Evropských společenství
Hospodářská soutěž - Zneužití dominantního postavení - Pravomoc Komise - Diskriminace mezi leteckými společnostmi - Relevantní sektorový a zeměpisný trh - Spojitost mezi údajně dotčenými sektorovými trhy - Právní základ zpochybněného rozhodnutí - Existence dominantního postavení - Zneužití dominantního postavení - Přiměřenost výše pokuty
Věc T-219/99

Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího rozšířeného senátu) ze dne 6. března 2002
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T 127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco a Gasteizko Industria Lurra, SA (T 129/99) a Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T 148/99) proti Komisi Evropských společenství
Státní podpory - Pojem „státní podpora" - Fiskální opatření - Selektivní charakter - Odůvodnění povahou či strukturou daňového systému - Slučitelnost podpory se společným trhem
Spojené věci T-127/99, T-129/99 a T-148/99.

Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 18. září 2001.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom a Télévision française 1 SA (TF1) proti Komisi Evropských společenství.
Žaloba na neplatnost - Hospodářská soutěž - Placená televize - Společný podnik - Článek 85 Smlouvy o ES (nyní článek 81 ES) - Článek 85 odst. 1 Smlouvy - Negativní atest - Vedlejší omezení - Pravidlo rozumného uvážení - Článek 85 odst. 3 Smlouvy - Rozhodnutí o výjimce - Doba trvání
Věc T-112/99.

Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 20. března 2002
LR AF 1998 A/S, dříve Løgstør Rør A/S proti Komisi Evropských společenství
Konkurence - Kartelová dohoda - Trubky dálkového vytápění - Článek 85 Smlouvy ES (nyní článek 81 ES) - Pokračující protiprávní jednání - Bojkot - Přístup ke spisu - Pokuta - Pokyny o metodě stanovování pokut - Neexistence zpětné působnosti - Legitimní očekávání
Věc T-23/99.

Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního rozšířeného senátu) ze dne 20. února 2001.
Mannesmannröhren-Werke AG proti Komisi Evropských společenství.
Žaloba na neplatnost - Hospodářská soutěž - Rozhodnutí o žádosti o informace - Penále - Právo odepřít poskytnutí odpovědi znamenající uznání protiprávního jednání - Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Věc T-112/98.

Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) ze dne 15. března 2001.
Société chimique Prayon-Rupel SA proti Komisi Evropských společenství.
Státní podpory - Nezahájení řízení podle čl. 93 odst. 2 Smlouvy o ES (nyní čl. 88 odst. 2 ES) - Závažné obtíže
Věc T-73/98.

Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2001.
Emesa Sugar (Free Zone) NV proti Radě Evropské unie.
Režim přidružení zámořských zemí a území - Rozhodnutí 97/803/ES - Dovozy cukru - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody - Přípustnost - Nezvratnost získaných zkušeností - Zásada proporcionality - Právní jistota
Věc T-43/98.