79 kohtuotsuse (2001- aprill 2004) loetelu 2004. aastal ühinenud riikide keeltes

Europa Kohus

Euroopa Kohtu otsus (täiskogu), 23. märts 2004.
Euroopa ombudsman versus Frank Lamberts.
Apellatsioonkaebus - Vastuvõetamatus - Lepinguväline vastutus - Sisekonkursi teel ametisse nimetamist puudutava kaebuse läbivaatamine Euroopa ombudsmani poolt.
Kohtuasi C-234/02 P.

Euroopa Kohtu otsus (täiskogu), 23. märts 2004.
Prantsuse Vabariik versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Ameerika Ühendriikidega sõlmitud õigusloomealast koostööd ja läbipaistvust käsitlevad suunised - Siduva iseloomu puudumine.
Kohtuasi C-233/02.

Euroopa Kohtu otsus, 9. september 2003.
Landeshauptstadt Kiel versus Norbert Jaeger.
Eelotsusetaotlus: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Saksamaa.
Sotsiaalpoliitika - Töötajate turvalisuse ja tervise kaitse - Direktiiv 93/104/EÜ - Mõisted „tööaeg" ja „puhkeaeg" - Arsti valve haiglas (Bereitschaftsdienst).
Kohtuasi C-151/02.

Euroopa Kohtu otsus, 2. oktoober 2003.
Carlos Garcia Avello versus Belgia riik.
Eelotsusetaotlus: Conseil d'État - Belgia.
Euroopa Liidu kodakondsus - Perekonnanime edasiandmine - Liikmesriigi kodanike lapsed - Topeltkodakondsus.
Kohtuasi C-148/02.

Euroopa Kohtu otsus (täiskogu), 23. märts 2004.
Brian Francis Collins versus Secretary of State for Work and Pensions.
Eelotsusetaotlus: Social Security Commissioner - Ühendkuningriik.
Isikute vaba liikumine - EÜ asutamislepingu artikkel 48 (muudetuna EÜ artikkel 39) - Mõiste „töötaja" - Tööotsijatele makstav sotsiaalkindlustushüvitis - Asukoha tingimus - Euroopa Liidu kodakondsus.
Kohtuasi C-138/02.

Euroopa Kohtu otsus, 10. detsember 2002.
The Queen versus Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd ja Imperial Tobacco Ltd.
Eelotsusetaotlus: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Ühendkuningriik.
Direktiiv 2001/37/EÜ - Tubakatoodete valmistamine, esitlemine ja müük - Kehtivus - Õiguslik alus - EÜ artiklid 95 ja 133 - Tõlgendamine - Kohaldatavus ühenduses pakendatud ja kolmandatesse riikidesse eksportimiseks mõeldud tubakatoodetele.
Kohtuasi C-491/01.

Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 26. juuni 2009.
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ja Ola Ramstedt versus Riksskatteverket.
Eelotsusetaotlus: Regeringsrätten - Rootsi.
Täiendava kogumispensioni kindlustus - Kindlustuslepingu sõlmimine teises liikmesriigis asutatud kindlustusseltsiga - Erinev kohtlemine maksustamisel - Kooskõla EÜ artikliga 49.
Kohtuasi C-422/01.

Euroopa Kohtu otsus, 9. september 2003.
Christina Kik versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).
Määrus (EÜ) nr 40/94 - Artikkel 115 - Siseturu Ühtlustamise Ametis (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kehtiv keelekasutuse kord - Õigusvastasuse väide - Diskrimineerimiskeelu põhimõte.
Kohtuasi C-361/01 P.

Euroopa Kohtu otsus, 16. märts 2004.
AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft ja See-Krankenkasse versus Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) ja Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).
Eelotsusetaotlus: Oberlandesgericht Düsseldorf ja Bundesgerichtshof - Saksamaa.
Konkurents - Ettevõtjad - Haigekassad - Keelatud kokkulepped - EÜ artiklite 81, 82 ja 86 tõlgendamine - Haigekassade ühenduste otsused, millega kehtestatakse ravimite hüvitamise piirmäärad.
Liidetud kohtuasjad C-264/01, C-306/01, C-354/01 ja C-355/01.

Euroopa Kohtu otsus, 11. detsember 2003.
Deutscher Apothekerverband eV versus 0800 DocMorris NV ja Jacques Waterval.
Eelotsusetaotlus: Landgericht Frankfurt am Main - Saksamaa.
EÜ artiklid 28 ja 30 - Direktiivid 92/28/EMÜ ja 2000/31/EÜ - Siseriiklikud õigusnormid, mis piiravad teises liikmesriigis asuvate apteekide õigust müüa inimtervishoius kasutatavaid ravimeid Interneti teel - Nõue esitada tarnimiseks arstiretsept - Ravimite postimüügi reklaamimise keeld.
Kohtuasi C-322/01.

Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 27. november 2003.
Shield Mark BV versus Joost Kist h.o.d.n. Memex.
Eelotsusetaotlus: Hoge Raad der Nederlanden - Madalmaad.
Kaubamärgid - Õigusaktide ühtlustamine - Direktiiv 89/104/EMÜ - Artikkel 2 - Tähised, mis võivad moodustada kaubamärgi - Tähised, mida saab graafiliselt esitada - Helimärgid - Noodikiri - Kirjalik kirjeldus - Onomatopoeetiline sõna.
Kohtuasi C-283/01.

Euroopa Kohtu otsus, 25. november 2003.
Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus - Täitmata jätmine - EÜ artikkel 228 - Rahatrahvid - Trahv - Suplusvee kvaliteet - Direktiiv 76/160/EMÜ.
Kohtuasi C-278/01.

Euroopa Kohtu otsus, 6. november 2003.
Kriminaalasi Piergiorgio Gambelli jt süüdistuses.
Eelotsusetaotlus: Tribunale di Ascoli Piceno - Itaalia.
Asutamisõigus - Teenuste osutamise vabadus - Liikmesriigis spordiüritustel kihlvedude kogumine ja edastamine interneti teel teise liikmesriiki - Keeld, mille rikkumise eest on ette nähtud kriminaalkaristus - Siseriiklikud õigusnormid, mis annavad kihlvedude kogumise õiguse teatud üksustele.
Kohtuasi C-243/01.

Euroopa Kohtu otsus, 9. september 2003.
Monsanto Agricoltura Italia SpA jt versus Presidenza del Consiglio dei Ministri jt.
Eelotsusetaotlus: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Itaalia.
Määrus (EÜ) nr 258/97 - Uuendtoit - Turuleviimine - Ohutushindamine - Lihtsustatud menetlus - Sisuline samaväärsus olemasoleva toiduga - Geneetiliselt muundatud maisiliinist valmistatud toit - Transgeensete valkude jääkide esinemine - Liikmesriigi meede, millega ta oma territooriumil ajutiselt piirab uuendtoiduga kauplemist või selle kasutamist või peatab kauplemise või kasutamise.
Kohtuasi C-236/01.

Euroopa Kohtu otsus, 30. september 2003.
Gerhard Köbler versus Austria Vabariik.
Eelotsusetaotlus: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Austria.
Võrdne kohtlemine - Ülikooliõppejõudude töötasu - Kaudne diskrimineerimine - Staažilisa - Liikmesriigi vastutus talle süüks arvatavate ühenduse õiguse rikkumistega eraõiguslikele isikutele põhjustatud kahju eest - Siseriikliku kohtu süüks arvatavad õigusrikkumised.
Kohtuasi C-224/01.

Euroopa Kohtu otsus, 18. november 2003.
Budéjovický Budvar, národní podnik versus Rudolf Ammersin GmbH.
Eelotsusetaotlus: Handelsgericht Wien - Austria.
Geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse - Liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline leping, mis kaitseb selle kolmanda riigi geograafilisi päritolutähiseid - EÜ artiklid 28 ja 30 - Määrus (EMÜ) nr 2081/92 - EÜ artikkel 307 - Riikide õigusjärglus rahvusvaheliste lepingute suhtes.
Kohtuasi C-216/01.

Euroopa Kohtu otsus, 12. november 2002.
Arsenal Football Club plc versus Matthew Reed.
Eelotsusetaotlus: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Ühendkuningriik.
Õigusaktide ühtlustamine - Kaubamärgid - Direktiiv 89/104/EMÜ - Artikli 5 lõike 1 punkt a - Kaubamärgi omaniku ainuõiguse ulatus.
Kohtuasi C-206/01.

Euroopa Kohtu otsus, 11. veebruar 2003.
Kriminaalmenetlus, milles süüdistatavad on Hüseyin Gözütok (C-187/01) ja Klaus Brügge (C-385/01).
Eelotsusetaotlus: Oberlandesgericht Köln - Saksamaa ja Rechtbank van eerste aanleg te Veurne - Belgia.
Schengeni lepingu rakendamise konventsioon - Ne bis in idem põhimõte - Kohaldamisala - Otsused, millega prokuratuur lõpetab kriminaalmenetluse lõplikult ilma kohtuinstantsi sekkumiseta pärast seda, kui süüdistatav on teatavad tingimused täitnud.
Liidetud kohtuasjad C-187/01 ja C-385/01.

Euroopa Kohtu otsus, 11. märts 2003.
Alexander Dory versus Saksamaa Liitvabariik.
Eelotsusetaotlus: Verwaltungsgericht Stuttgart - Saksamaa.
Ühenduse õiguse kohaldamata jätmine kohustuslikule sõjaväeteenistusele - Meeste ja naiste võrdne kohtlemine - Direktiivi 76/207/EMÜ artikkel 2 - Saksamaal kohustusliku sõjaväeteenistuse kehtestamine üksnes meestele - Direktiivi kohaldamatus.
Kohtuasi C-186/01.

Euroopa Kohtu otsus, 7. jaanuar 2004.
K.B. versus National Health Service Pensions Agency ja Secretary of State for Health.
Eelotsusetaotlus: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Ühendkuningriik.
EÜ artikkel 141 - Direktiiv 75/117/EMÜ - Meeste ja naiste võrdne kohtlemine - Transseksuaalse partneri välistamine isikute hulgast, kellel on õigus saada toitjakaotuspensioni, mille maksmine on piiratud üleelanud abikaasaga - Sooline diskrimineerimine.
Kohtuasi C-117/01.

Euroopa Kohtu otsus, 23. september 2003.
Secretary of State for the Home Department versus Hacene Akrich.
Eelotsusetaotlus: Immigration Appeal Tribunal - Ühendkuningriik.
Töötajate vaba liikumine - Liikmesriigi kodaniku abikaasa, kes on kolmanda riigi kodanik - Abikaasa, kelle suhtes kehtib liikmesriiki sisenemise ja seal elamise keeld - Abielupaari ajutine teise liikmesriiki elama asumine - Elama asumine eesmärgil, et abikaasa saaks ühenduse õiguse alusel õiguse siseneda esimesse liikmesriiki ja seal elada - Kuritarvitamine.
Kohtuasi C-109/01.

Euroopa Kohtu otsus, 20. mai 2003.
Consorzio del Prosciutto di Parma ja Salumificio S. Rita SpA versus Asda Stores Ltd ja Hygrade Foods Ltd.
Eelotsusetaotlus: House of Lords - Ühendkuningriik.
Kaitstud päritolunimetused - Määrus (EMÜ) nr 2081/92 - Määrus (EÜ) nr 1077/96 - „Prosciutto di Parma" - Tehnospetsifikaat - Singi tootmispiirkonnas viilutamise ja pakendamise tingimus - EÜ artiklid 29 ja 30 - Õigustus - Võimalus tugineda tingimusele kolmandate isikute vastu - Õiguskindlus - Avalikustamine.
Kohtuasi C-108/01.

Euroopa Kohtu otsus, 6. mai 2003.
Libertel Groep BV versus Benelux-Merkenbureau.
Eelotsusetaotlus: Hoge Raad der Nederlanden - Madalmaad.
Kaubamärgid - Õigusaktide ühtlustamine - Direktiiv 89/104/EMÜ - Tähised, mis võivad moodustada kaubamärgi - Eristusvõime - Värvus kui selline - Oranž värv.
Kohtuasi C-104/01.

Euroopa Kohtu otsus, 6. november 2003.
Kriminaalasi Bodil Lindqvisti süüdistuses.
Eelotsusetaotlus: Göta hovrätt - Rootsi.
Direktiiv 95/46/EÜ - Kohaldamisala - Isikuandmete avaldamine internetis - Avaldamiskoht - Mõiste „isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse" - Sõnavabadus - Liikmesriigi õigusaktidega sätestatud isikuandmete tugevama kaitse vastavus direktiivile 95/46.
Kohtuasi C-101/01.

Euroopa Kohtu otsus, 26. november 2002.
Ministre de l'Intérieur versus Aitor Oteiza Olazabal.
Eelotsusetaotlus: Conseil d'Etat - Prantsusmaa.
Isikute vaba liikumine - Piirangud - Avalik kord - Korrakaitsemeetmed, mis piiravad teise liikmesriigi kodaniku elamisõigust riigi territooriumi ühe osaga.
Kohtuasi C-100/01.

Euroopa Kohtu otsus, 6. märts 2003.
Arben Kaba versus Secretary of State for the Home Department.
Eelotsusetaotlus: Immigration Adjudicator - Ühendkuningriik.
Töötajate vaba liikumine - Määrus (EMÜ) nr 1612/68 - Sotsiaalne soodustus - Võõrtöötaja abikaasa õigus saada alaline elamisluba liikmesriigi territooriumil
Kohtuasi C-466/00.

Euroopa Kohtu otsus, 20. mai 2003.
Rechnungshof (C-465/00) versus Österreichischer Rundfunk jt ning Christa Neukomm (C-138/01) ja Joseph Lauermann (C-139/01) versus Österreichischer Rundfunk.
Eelotsusetaotlus: Verfassungsgerichtshof (C-465/00) ja Oberster Gerichtshof (C-138/01 ja C-139/01) - Austria.
Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel - Direktiiv 95/46/EÜ - Eraelu puutumatuse kaitse - Rechnungshofi kontrollitavate asutuste töötajate sissetulekuid puudutavate andmete avalikustamine.
Liidetud kohtuasjad C-465/00, C-138/01 ja C-139/01.

Euroopa Kohtu otsus, 13. jaanuar 2004.
Kühne & Heitz NV versus Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Eelotsusetaotlus: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Madalmaad.
Kodulinnuliha - Eksporditoetused - Eelotsusetaotluse esitamata jätmine - Lõplikuks muutunud haldusotsus - Lõplikuks muutunud haldusotsusest hilisema Euroopa Kohtu eelotsuse mõju - Õiguskindlus - Ühenduse õiguse ülimuslikkus - Koostöö põhimõte - EÜ artikkel 10.
Kohtuasi C-453/00.

Euroopa Kohtu otsus, 25. veebruar 2003.
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) versus Vasileios Ioannidis.
Eelotsusetaotlus: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Kreeka.
Sotsiaalkindlustus - Haiglaravi, mida pensionär sai viibimise ajal muus liikmesriigis kui tema elukohariik - Kulude hüvitamise tingimused - Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklid 31 ja 36 - Määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklid 31 ja 93.
Kohtuasi C-326/00.

Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 29. aprill 2004.
Itaalia Vabariik versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Apellatsioonkaebus - Riigiabi - Kaupade autovedu - Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele ja konkurentsi moonutamine - Olemasolev abi või uus abi - Proportsionaalsuse ja õiguspärase ootuse põhimõte - Põhjendamine.
Kohtuasi C-298/00 P.

Euroopa Kohtu otsus, 24. juuli 2003.
Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, menetluses osales Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht.
Eelotsusetaotlus: Bundesverwaltungsgericht - Saksamaa.
Määrus (EMÜ) nr 1191/69 - Linna- ja linnalähiliinide või piirkondlike liinide regulaarne teenindamine - Avalik-õiguslikud toetused - Riigiabi mõiste - Hüvitis, mis on tasu avaliku teenuse osutamise kohustuse täitmise eest.
Kohtuasi C-280/00.

Euroopa Kohtu otsus, 5. november 2002.
Überseering BV versus Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).
Eelotsusetaotlus: Bundesgerichtshof - Saksamaa.
EÜ artiklid 43 ja 48 - Äriühing, mis on asutatud liikmesriigi õiguse alusel ja mille registrijärgne asukoht on selles liikmesriigis - Äriühing, kes kasutab asutamisvabadust mõnes teises liikmesriigis - Äriühing, kelle tegeliku juhtimise koht loetakse vastuvõtva liikmesriigi õiguse kohaselt selle liikmesriigi territooriumile ületooduks - Äriühingu õigusvõime ja kohtumenetlusõigusvõime mittetunnustamine vastuvõtva liikmesriigi poolt - Asutamisvabaduse piirang - Õigustatus.
Kohtuasi C-208/00.

Euroopa Kohtu otsus, 9. detsember 2003.
Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Kohtu- ja halduspraktikas siseriikliku seaduse tõlgendamine ühenduse õigusega vastuolus - Alusetult saadu tagastamise tingimused.
Kohtuasi C-129/00.

Euroopa Kohtu otsus, 12. juuni 2003.
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge versus Austria Vabariik.
Eelotsusetaotlus: Oberlandesgericht Innsbruck - Austria.
Kaupade vaba liikumine - Üksikisikute tegevusega põhjustatud takistused - Liikmesriikide kohustused - Otsus mitte keelata keskkonnapoliitilise eesmärgiga kogunemist, mis blokeeris täielikult Brenneri kiirtee ligi 30 tunniks - Õigustatus - Põhiõigused - Sõna ja kogunemisvabadus - Proportsionaalsuse põhimõte.
Kohtuasi C-112/00.

Euroopa Kohtu otsus, 22. oktoober 2002.
Roquette Frères SA versus Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, menetluses osales Euroopa Ühenduste Komisjon.
Eelotsusetaotlus: Cour de cassation - Prantsusmaa.
Konkurentsiõigus - Määruse nr 17 artikli 14 lõiked 3 ja 6 - Uurimist määrav komisjoni otsus - Siseriiklike ametiasutuste abi - 21. septembri 1989. aasta otsuse kohtuasjas Hoechst vs. komisjon tõlgendamine - Üldpõhimõtted - Kaitse avaliku võimu meelevaldse või ebaproportsionaalse sekkumise vastu juriidilise isiku privaatsfääri - Niisuguse järelevalve ulatus, mida teostab siseriiklik kohus, kes on pädev määrama ettevõtjate suhtes sunnimeetmeid - Komisjoni teavitamiskohustus - Lojaalne koostöö.
Kohtuasi C-94/00.

Euroopa Kohtu otsus, 11. juuli 2002.
Mary Carpenter versus Secretary of State for the Home Department.
Eelotsusetaotlus: Immigration Appeal Tribunal - Ühendkuningriik.
Teenuste osutamise vabadus - EÜ artikkel 49 - Direktiiv 73/148/EMÜ - Liikmesriigi kodanik, kes elab selles riigis ja osutab teenuseid teistes liikmesriikides elavatele isikutele - Kolmanda riigi kodanikust abikaasa õigus liikmesriigis elada.
Kohtuasi C-60/00.

Euroopa Kohtu otsus, 15. jaanuar 2002.
Elide Gottardo versus Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Eelotsusetaotlus: Tribunale ordinario di Roma - Itaalia.
Eelotsusetaotlus - EÜ artikkel 12 ja EÜ artikli 39 lõige 2 - Vanadushüvitised - Itaalia Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud sotsiaalkindlustusleping - Prantsuse kodaniku poolt Šveitsis täidetud kindlustusperioodide arvesse võtmata jätmineVanadushüvitised.
Kohtuasi C-55/00.

Euroopa Kohtu otsus, 25. juuli 2002.
Unión de Pequeños Agricultores versus Euroopa Liidu Nõukogu.
Apellatsioonkaebus - Määrus (EÜ) nr 1638/98 - Õli- ja rasvaturu ühine korraldus - Tühistamishagi - Isiklikult puudutatud isik - Tõhus kohtulik kaitse - Vastuvõetavus.
Kohtuasi C-50/00 P.

Euroopa Kohtu otsus, 10. juuli 2003.
Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) ja Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) versus The Scottish Ministers.
Eelotsusetaotlus: Court of Session (Scotland) - Ühendkuningriik.
Direktiiv 93/53/EMÜ - Viirusliku hemorraagilise septitseemiaga (VHS) ja lõhe nakkava aneemiaga (ISA) nakatunud kalavarude hävitamine - Kahju hüvitamine - Liikmesriigi kohustused - Põhiõiguste ning eelkõige omandiõiguse kaitse - Direktiivi 93/53 kehtivus.
Liidetud kohtuasjad C-20/00 ja C-64/00.

Euroopa Kohtu otsus, 10. juuli 2003.
Euroopa Ühenduste Komisjon versus Euroopa Keskpank.
Euroopa Keskpank (EKP) - Otsus 1999/726/EÜ pettuse ärahoidmise kohta - Ühenduste finantshuvide kaitse - Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) - Määrus (EÜ) nr 1073/1999 - Kohaldatavus EKP suhtes - Seaduslikkuse vaidlustamine - Vastuvõetavus - EKP sõltumatus - EÜ artikkel 108 - Õiguslik alus - EÜ artikkel 280 - EKP ga konsulteerimine - EÜ artikli 105 lõige 4 - Proportsionaalsus
Kohtuasi C-11/00.

Euroopa Kohtu arvamus, 6. detsember 2001.
Arvamus C-2/00.

Euroopa Kohtu otsus, 17. september 2002.
Concordia Bus Finland Oy Ab, varem Stagecoach Finland Oy Ab versus Helsingin kaupunki ja HKL-Bussiliikenne.
Eelotsusetaotlus: Korkein hallinto-oikeus - Soome.
Teenuste riigihanked transpordivaldkonnas - Direktiivid 92/50/EMÜ ja 93/38/EMÜ - Hankijaks olev omavalitsusüksus, kes korraldab liinibussivedu ja kelle majanduslikult sõltumatu asutus osaleb hankemenetluses pakkujana - Keskkonnakaitsega seotud kriteeriumide arvessevõtmine majanduslikult soodsaima pakkumuse kindlaksmääramisel - Vastuvõetavus, kui pakkujaks olev omavalitsusüksuse asutus täidab neid kriteeriumeid kergemini.
Kohtuasi C-513/99.

Euroopa Kohtu otsus, 4. juuni 2002.
Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine ─ EÜ asutamislepingu artiklid 52 (muudetuna EÜ artikkel 43) ja 73 B (nüüd EÜ artikkel 56) - Société nationale de transport par canalisations SA ja Société de distribution du gaz SA eriaktsiast Belgia Kuningriigile tekkivad õigusedLiikmesriigi kohustuste rikkumine.
Kohtuasi C-503/99.

Euroopa Kohtu otsus, 25. juuli 2002.
Mouvement versus le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) versus Belgia riik.
Eelotsusetaotlus: Conseil d'Etat - Belgia.
Liikmesriikide kodanike kolmandate riikide kodanikest abikaasad - Viisakohustus - Ilma isikut tõendavate dokumentide või viisata abikaasade riiki sisenemise õigus - Ebaseaduslikult riiki sisenenud abikaasade elamisõigus - Seaduslikult riiki sisenenud, ent elamisloa taotlemise ajaks lõppenud viisaga abikaasade elamisõigus - Direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ ja 73/148/EMÜ ja määrus (EÜ) nr 2317/95.
Kohtuasi C-459/99.

Euroopa Kohtu otsus, 20. september 2001.
Courage Ltd versus Bernard Crehan ja Bernard Crehan versus Courage Ltd ja teised.
EÜ asutamislepingu artikkel 85 (nüüd EÜ artikkel 81) - Õlle ainuostu kohustusega leping - Alkoholimüügikohtade rentimine - Kartellikokkulepe - Lepingupoole õigus saada kahjuhüvitistEelotsusetaotlus: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Ühendkuningriik.
Kohtuasi C-453/99.

Euroopa Kohtu otsus, 20. november 2001.
Zino Davidoff SA versus A & G Imports Ltd ja Levi Strauss & Co. ja teised versus Tesco Stores Ltd ja teised.
Eelotsusetaotlus: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Ühendkuningriik.
Kaubamärgid - Direktiiv 89/104/EMÜ - Artikli 7 lõige 1 - Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine - Väljaspool EMP d turuleviimine - EMP sse importimine - Kaubamärgi omaniku nõusolek - Sõnaselge või vaikiva nõusoleku vajadus - Lepingule kohaldatav õigus - Nõusoleku eeldamine - KohaldamatusDirektiiv 89/104/EMÜ.
Liidetud kohtuasjad C-414/99 kuni C-416/99.

Euroopa Kohtu otsus, 17. september 2002.
Baumbast ja R versus Secretary of State for the Home Department.
Eelotsusetaotlus: Immigration Appeal Tribunal - Ühendkuningriik.
Isikute vaba liikumine - Võõrtöötaja - Võõrtöötaja pereliikmete elamisõigus - Laste õigus jätkata õpinguid vastuvõtvas liikmesriigis - Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklid 10 ja 12 - Euroopa Liidu kodakondsus - Elamisõigus - Direktiiv 90/364/EMÜ - Piirangud ja tingimused.
Kohtuasi C-413/99.

Euroopa Kohtu otsus, 13. mai 2003.
V.G. Müller-Fauré versus Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA ja E.E.M. van Riet versus Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen.
Eelotsusetaotlus: Centrale Raad van Beroep - Madalmaad.
Teenuste osutamise vabadus - EÜ asutamislepingu artikkel 59 (muudetuna EÜ artikkel 49) ja artikkel 60 (nüüd EÜ artikkel 50) - Ravikindlustus - Mitterahaliste hüvitiste süsteem - Lepingute süsteem - Teises liikmesriigis tekkinud ravikulud - Eelnev luba - Kriteeriumid - Põhjendused.
Kohtuasi C-385/99.

Euroopa Kohtu otsus, 13. detsember 2001.
DaimlerChrysler AG versus Land Baden-Württemberg.
Eelotsusetaotlus: Bundesverwaltungsgericht - Saksamaa.
Keskkond - Jäätmed - Määrus (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste kohta - Jäätmete ekspordi keelamist või piiramist õigustavad tingimused - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette kohustuse pakkuda jäätmeid tunnustatud organisatsioonileKeskkond.
Kohtuasi C-324/99.

Euroopa Kohtu otsus, 19. veebruar 2002.
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh ja Price Waterhouse Belastingadviseurs BV versus Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten; Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap osavõtul.
Kutseühing - Siseriiklik advokatuur - Advokatuuri määrus kutsetegevusega tegelemise kohta - Advokaatide ja raamatupidamisekspertide vahelise integreeritud koostöö keeld - EÜ asutamislepingu artikkel 85 (nüüd EÜ artikkel 81) - Ettevõtjate ühendus - Konkurentsipiirang - Õigustused - EÜ asutamislepingu artikkel 86 (nüüd EÜ artikkel 82) - Ettevõtja või ettevõtjate liit - EÜ asutamislepingu artiklid 52 ja 59 (pärast muudatusi EÜ artiklid 43 ja 49) - Kohaldatavus - Piirangud - ÕigustusedEelotsusetaotlus: Raad van State - Holland.
Kohtuasi C-309/99.

Euroopa Kohtu otsus, 18. juuni 2002.
Koninklijke Philips Electronics NV versus Remington Consumer Products Ltd.
Eelotsusetaotlus: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Ühendkuningriik.
Õigusaktide ühtlustamine - Kaubamärgid - Direktiiv 89/104/EMÜ - Artikli 3 lõiked 1 ja 3, artikli 5 lõige 1 ja artikli 6 lõike 1 punkt b - Tähised, millest kaubamärk võib koosneda - Ainult kauba kujust koosnevad tähisedÕigusaktide ühtlustamine - Direktiiv 89/104/EMÜ.
Kohtuasi C-299/99.

Euroopa Kohtu otsus, 15. veebruar 2001.
Nachi Europe GmbH versus Hauptzollamt Krefeld.
Eelotsusetaotlus: Finanzgericht Düsseldorf - Saksamaa.
Ühine kaubanduspoliitika - Dumpinguvastased meetmed - Määruse (EMÜ) nr 2849/92 artikli 1 punkt 2 - Jaapanist pärinevatele üle 30 millimeetrise välisläbimõõduga kuullaagritele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu muutmine - Eelotsusetaotlus võetud meetme kehtivuse kohta - Põhikohtuasja hageja poolt määruse peale tühistamishagi esitamata jätmineÜhine kaubanduspoliitika.
Kohtuasi C-239/99.

Euroopa Kohtu otsus, 20. september 2001.
Rudy Grzelczyk versus Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
EÜ asutamislepingu artiklid 6, 8 ja 8a (muudetuna EÜ artiklid 12, 17 ja 18) - Nõukogu direktiiv 93/96/EMÜ - Üliõpilaste elamisõigus - Siseriiklikud õigusnormid, mis tagavad toimetulekutoetuse (minimex) vaid kodanikele, määruse (EMÜ) nr 1612/68 kohaldamisalasse kuuluvatele isikutele, kodakondsuseta isikutele ja pagulastele - Välismaalasest üliõpilane, kes endale esimestel õppeaastatel ise elatist teenisEelotsusetaotlus: Tribunal du travail de Nivelles - Belgia.
Kohtuasi C-184/99.

Euroopa Kohtu otsus, 12. juuli 2001.
B.S.M. Smits, abielunimi Geraets, versus Stichting Ziekenfonds VGZ ja H.T.M. Peerbooms versus Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Eelotsusetaotlus: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Holland.
Teenuste osutamise vabadus - EÜ asutamislepingu artikkel 59 (muudetuna EÜ artikkel 49) ja artikkel 60 (nüüd EÜ artikkel 50) - Ravikindlustus - Mitterahaliste hüvitiste süsteem - Lepingute süsteem - Teises liikmesriigis tekkinud haiglaravikulud - Eelnev luba - Kriteeriumid - PõhjendusedTeenuste osutamise vabadus.
Kohtuasi C-157/99.

Euroopa Kohtu otsus, 5. november 2002.
Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kunignriik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Ameerika Ühendriikidega kahepoolse nn avatud taeva lepingu sõlmimine ja selle kohaldamine liikmesriigi poolt - Lennutranspordi siseturgu reguleeriv teisene õigus (määrused (EMÜ) nr 2299/89, nr 2407/92, nr 2408/92, nr 2409/92 ja nr 95/93) - Ühenduse välispädevus - EÜ asutamislepingu artikkel 52 (muudetuna EÜ artikkel 43) - EÜ asutamislepingu artikkel 5 (nüüd EÜ artikkel 10).
Kohtuasi C-471/98.

Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 8. märts 2001.
Metallgesellschaft Ltd ja teised (C-397/98), Hoechst AG ja Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) versus Commissioners of Inland Revenue ja HM Attorney General.
Eelotsusetaotlus: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Ühendkuningriik.
Asutamisvabadus - Kapitali vaba liikumine - Avansiline ettevõtte tulumaks tütarettevõtja poolt emaettevõtjale jaotatavalt kasumilt - Emaettevõtja, kelle asukoht on teises liikmesriigis - Ühenduse õiguse rikkumine - Tagastamise või kahju hüvitamise hagi - IntressidAsutamisvabadus.
Liidetud kohtuasjad C-397/98 ja C-410/98.

Euroopa Kohtu otsus, 13. märts 2001.
PreussenElektra AG versus Schhleswag AG; Windpark Reußenköge III GmbH ja Land Schleswig-Holsteini osavõtul .
Eelotsusetaotlus: Landgericht Kiel - Saksamaa.
Elekter - Taastuvad energiaallikad - Siseriiklik õigusakt, millega pannakse elektrimüügiettevõtjatele kohustus osta elektrit miinimumhindadega ning jaotatakse sellest tulenevad kulud nende ettevõtjate ja turustusahelas eelnevate võrguettevõtjate vahel - Riigiabi - Kooskõla kaupade vaba liikumisegaRiigiabi.
Kohtuasi C-379/98.

Euroopa Kohtu otsus, 9. oktoober 2001.
Madalmaade Kuningriik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu.
Tühistamine - Direktiiv 98/44/EÜ - Biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse - Õiguslik alus - EÜ asutamislepingu artikkel 100a (muudetuna EÜ artikkel 95), EÜ asutamislepingu artikkel 235 (nüüd EÜ artikkel 308) või EÜ asutamislepingu artiklid 130 ja 130f (nüüd EÜ artiklid 175 ja 163) - Subsidiaarsus - Õiguskindlus - Rahvusvahelisest õigusest tulenevad liikmesriikide kohustused - Põhiõigused - Inimväärikus - Kollegiaalsuse põhimõte komisjoni koostatud õigusakti eelnõude puhulAnnulation - Direktiiv 98/44/EÜ - Õiguslik alus.
Kohtuasi C-377/98.

Euroopa Kohtu otsus, 12. juuli 2001.
Abdon Vanbraekel ja teised versus Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Eelotsusetaotlus: Cour du travail de Mons - Belgia.
Sotsiaalkindlustus ─ Ravikindlustus ─ Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklid 22 ja 36 ─ Teenuste osutamise vabadus ─ EÜ asutamislepingu artikkel 59 (muudetuna EÜ artikkel 49) ─ Teises liikmesriigis tekkinud haiglaravikulud ─ Hiljem põhjendamatuks tunnistatud keeldumine loa andmisestSotsiaalkindlustus.
Kohtuasi C-368/98.

Euroopa Kohtu otsus, 11. juuli 2002.
Marie-Nathalie D'Hoop versus Office national de l'emploi.
Liidu kodakondsus - Mittediskrimineerimise põhimõte - Siseriiklikud õigusnormid, mis annavad oma riigi kodanikele õiguse saada oooetust ainult tingimusel, et nad said keskhariduse sama liikmesriigi haridusasutuses - Esimest töökohta otsiv oma riigi kodanik, kes sai keskhariduse mõne teise liikmesriigi haridusasutusesEelotsusetaotlus: Tribunal du travail de Liège - Belgia.
Kohtuasi C-224/98.

Esimese astme kohus

Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda) 10. märts 2004.
Malagutti-Vezinhet SA versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Üldine tooteohutus - Ühenduse toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem - Kahju hüvitamise hagi.
Kohtuasi T-177/02.

Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 3. aprill 2003.
BaByliss SA versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Konkurents - Koondumised - Määrus (EMÜ) nr 4064/89 - Kolmanda isiku esitatud hagi - Vastuvõetavus - Uurimise esimeses faasis võetud kohustused - Kaubamärgi litsents - Kohustuste muudatused - Tähtaeg - Riigi antud rahaline abi - Ülemäära madal ülevõtmishind - Tõsised kahtlused koondumise ühisturuga kokkusobivuse suhtes - Kohustuste puudumine turgudel, kus esineb tõsiseid konkurentsiprobleeme.
Kohtuasi T-114/02.

Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda laiendatud koosseisus) 17. september 2003.
Mara Messina versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Juurdepääs dokumentidele - Liikmesriigist pärit dokumendi avaldamata jätmine selle riigi eelneva nõusolekuta.
Kohtuasi T-76/02.

Esimese Astme Kohtu otsus (esimene koda), 25. oktoober 2002.
Tetra Laval BV versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Konkurents - Määrus (EMÜ) nr 4064/89 - Otsus, millega tunnistatakse koondumine ühisturuga kokkusobimatuks - Kaitseõigused - Horisontaalne ja vertikaalne mõju - Eeldatav konglomeraatmõju - Kangiefekt - Potentsiaalne konkurents - Tugevnemise üldine mõju.
Kohtuasi T-5/02.

Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 29. aprill 2004.
Tokai Carbon Co. Ltd jt versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Konkurents - Kartell - Grafiitelektroodide turg - Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine - Trahvisumma arvutamine - Karistuste kumuleerimine - Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta - Kohaldatavus - Rikkumise raskus ja kestus - Raskendavad asjaolud - Kergendavad asjaolud - Maksevõime - Koostöö haldusmenetluses - Makseviisid.
Liidetud kohtuasjad T-236/01, T-239/01, T-244/01 - T-246/01, T-251/01 ja T-252/01.

Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda) 3. detsember 2003.
Volkswagen AG versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Konkurents - Mootorsõidukite turustamine - EÜ artikli 81 lõige 1 - Hinnakokkulepe - Mõiste „kokkulepe" - Kokkuleppe olemasolu tõendamine.
Kohtuasi T-208/01.

Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda) 9. juuli 2003.
Daesang Corp. ja Sewon Europe GmbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Konkurents - Kartellikokkulepe - Lüsiin - Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta - Käive - Kergendavad asjaolud - Koostöö haldusmenetluses.
Kohtuasi T-230/00.

Esimese Astme Kohtu otsus (viies koda laiendatud koosseisus) 27. november 2003.
Regione Siciliana versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Riigiabi - Käibekapitalilaenud - Vastuvõetavus - Hagi esitamise tähtaeg - Kinnitav õigusakt - Tühistamishagi - Olemasolev abi või uus abi - Põhimõte tempus regit actum - Ekspordiabi - Tegevusabi - Mõistlik tähtaeg.
Kohtuasi T-190/00.

Esimese Astme Kohtu otsus (viies koda laiendatud koosseisus), 6. juuni 2002.
Airtours plc versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Konkurents - Määrus (EMÜ) nr 4064/89 - Otsus, millega tunnistatakse koondumine ühisturuga kokkusobimatuks - Tühistamishagi - Asjaomane turg - Mõiste „kollektiivne valitsev seisund" - Tõend.
Kohtuasi T-342/99.

Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda laiendatud koosseisus) 23. oktoober 2002.
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava ja Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Riigiabi - EÜ artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetluse algatamise otsus - Tühistamisehagi - Vastuvõetavus - Maksumeede - Valikulisus - Õiguspärane ootus - Võimu kuritarvitamine.
Liidetud kohtuasjad T-269/99, T-271/99 ja T-272/99.

Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda laiendatud koosseisus), 6. märts 2003.
Westdeutsche Landesbank Girozentrale ja Land Nordrhein-Westfalen versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Riigiabi - Komisjoni pädevuse puudumine - Kaitseõiguste rikkumine - Menetlusnormide rikkumine - Abi mõiste - EÜ artiklite 87 ja 295 rikkumine - Turumajanduse tingimustes tegutsev investor - Kohane tasumäär - Põhjendamiskohustuse rikkumine
Kohtuasi T-228/99.

Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas, laiendatud koda), 2. oktoober 2001.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national ja Emma Bonino ja teised versus Euroopa Parlament.
Tühistamishagi - Euroopa Parlamendi kodukorra sä käsitlev otsus - Fraktsiooni moodustamise avaldus parlamendi kodukorra artikli 29 tähenduses - Vastuvõetavus - Seaduslikkuse vaidlustamine - Võrdne kohtlemine - Põhiõiguste järgimine - Demokraatia ja proportsionaalsuse põhimõtted - Ühinemisvabadus - Õiguspärase ootuse kaitse - Liikmesriikide parlamentaarsed tavad - Olulise menetlusnormi rikkumine - Menetluse kuritarvitamineTühistamishagi.
Liidetud kohtuasjad T-222/99, T-327/99 ja T-329/99.

Esimese Astme Kohtu otsus (esimene koda), 17. detsember 2003.
British Airways plc versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Komisjoni pädevus - Diskrimineerimine lennuettevõtjate vahel - Asjakohane valdkondlik ja geograafiline turg - Seos nende valdkondlike turgude vahel, mida on väidetavalt mõjutatud - Vaidlustatud otsuse õiguslik alus - Turgu valitseva seisundi esinemine - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Trahvisumma proportsionaalsus.
Kohtuasi T-219/99.

Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda laiendatud koosseisus), 6. märts 2002.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco ja Gasteizko Industria Lurra, SA (T-129/99) ja Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T-148/99) versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Riigiabi - Mõiste „riigiabi" - Maksumeetmed - Valikulisus - Õigustatus maksusüsteemi olemuse või ülesehituse tõttu - Abi kokkusobivus ühisturuga.
Liidetud kohtuasjad T-127/99, T-129/99 ja T-148/99.

Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 18. september 2001.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom ja Télévision française 1 SA (TF1) versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Tühistamishagi - Konkurents - Tasuline televisioon - Ühisettevõte - EÜ asutamislepingu artikkel 85 (nüüd EÜ artikkel 81) - Asutamislepingu artikli 85 lõige 1 - Sekkumatustõend - Seonduv piirang - Põhjendatuse doktriin -Asutamislepingu artikli 85 lõige 3 - Erandi tegemise otsus - KestusTühistamishagi - Konkurents.
Kohtuasi T-112/99

Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda), 20. märts 2002.
LR AF 1998 A/S, varem Løgstør Rør A/S versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Konkurents - Kartellikokkulepe - Kaugküttetorud - EÜ asutamislepingu artikkel 85 (nüüd EÜ artikkel 81) - Vältav rikkumine - Boikott - Juurdepääs toimikule - Trahv - Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta - Tagasiulatuva jõu puudumine - Õiguspärane ootus.
Kohtuasi T-23/99.

Esimese Astme Kohtu otsus (esimene, laiendatud koda), 20. veebruar 2001.
Mannesmannröhren-Werke AG versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Tühistamishagi - Konkurents - Informatsiooni nõudmise otsus - Karistusmaksed - Õigus keelduda sellise vastuse andmisest, mis viitab rikkumise ülestunnistamisele - Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonTühistamishagi - Konkurents.
Kohtuasi T-112/98.

Esimese Astme Kohtu otsus (viies, laiendatud koda), 15. märts 2001.
Société chimique Prayon-Rupel SA versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Riigiabi - EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 2 (nüüd EÜ artikli 88 lõige 2) järgse menetluse algatamata jätmine - Tõsised raskusedRiigiabi.
Kohtuasi T-73/98.

Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 6. detsember 2001.
Emesa Sugar (Free Zone) NV versus Euroopa Liidu Nõukogu.
Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kord - Otsus 97/803/EÜ - Suhkru import - Tühistamishagi - Kahju hüvitamise hagi - Vastuvõetavus - Saadud kogemuste pöördumatus - Proportsionaalsuse põhimõte - ÕiguskindlusTühistamishagi - Kahju hüvitamise hagi - Vastuvõetavus.
Kohtuasi T-43/98.