Az 2001. és 2004. között hozott 79 ítélet a 2004-ben csatlakozott tagállamok nyelvein

Bíróság

A Bíróság ítélete (teljes ülés): 2004. március 23.
Európai Ombudsman kontra Frank Lamberts.
Fellebbezés - Elfogadhatatlanság - Szerződésen kívüli felelősség - Véglegesítésre irányuló belső versenyvizsgára vonatkozó panasz Európai Ombudsman általi kezelése.
C-234/02. P. sz. ügy 

A Bíróság ítélete (teljesülés): 2004. március 23.
Francia Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Az Amerikai Egyesült Államokkal a szabályozási együttműködés és az átláthatóság területén kötött iránymutatás - Kötelező jelleg hiánya.
C-233/02. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. szeptember 9.
Landeshauptstadt Kiel kontra Norbert Jaeger.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Németország.
Szociálpolitika - A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme - 93/104/EK irányelv - A »munkaidő«és a »pihenőidő« fogalma - Orvos által kórházban biztosított ügyelet (»Bereitschaftsdienst«).
C-151/02. sz. ügy.

A Bíróság ítélete: 2003. október 2.
Carlos Garcia Avello kontra État belge.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Conseil d'État - Belgium.
Európai uniós polgárság - A családnév átvitele - A tagállami állampolgárok gyermekei - Kettős állampolgárság.
C-148/02. sz. ügy

A Bíróság ítélete (teljesülés): 2004. március 23.
Brian Francis Collins kontra Secretary of State for Work and Pensions.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Social Security Commissioner - Egyesült Királyság.
Személyek szabad mozgása - Az EK-Szerződés 48. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 39. cikk) - A „munkavállaló" fogalma - Álláskeresőknek fizetett szociális biztonsági támogatás - Tartózkodásra vonatkozó feltétel - Európai uniós polgárság.
C-138/02. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. december 10.
The Queen kontra Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd és Imperial Tobacco Ltd.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Egyesült Királyság.
2001/37/EK irányelv - Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása - Érvényesség - Jogalap - EK 95. és EK 133. cikk - Értelmezés - A Közösség területén csomagolt és harmadik országokba irányuló exportra szánt dohánytermékekre való alkalmazhatóság.
C-491/01. sz. ügy 

A Bíróság ítélete (ötödik tanács): 2003. június 26.
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) és Ola Ramstedt kontra Riksskatteverket.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Regeringsrätten - Svédország.
Kiegészítő tőkefedezeti nyugdíjbiztosítás - A biztosítás más tagállamban székhellyel rendelkező társaságnál történő megkötése - Eltérő bánásmód az adóztatásban - Az EK 49. cikkel való összeegyeztethetőség.
C-422/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. szeptember 9.
Christina Kik kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).
40/94/EK rendelet - 115. cikk - A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) előtti hatályos nyelvhasználati szabályok - Jogellenességi kifogás - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve.
C-361/01. P. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2004. március 16.
AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft és See-Krankenkasse kontra Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) és Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberlandesgericht Düsseldorf és Bundesgerichtshof - Németország.
Verseny - Vállalkozások - Egészségbiztosítási pénztár - Kartellek - Az EK 81. cikk, az EK 82. cikk és az EK 86. cikk értelmezése - Az egészségbiztosítási pénztárak szövetségei által hozott, a gyógyszerek térítésének legmagasabb összegét meghatározó döntések.
C-264/01., C-306/01., C-354/01. és C-355/01. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 2003. december 11.
Deutscher Apothekerverband eV kontra 0800 DocMorris NV és Jacques Waterval.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Landgericht Frankfurt am Main - Németország.
EK 28. cikk és EK 30. cikk - 92/28/EGK irányelv és 2000/31/EK irányelv - Az emberi felhasználásra szánt gyógyszereknek a másik tagállamban letelepedett gyógyszertárak általi, interneten történő értékesítését korlátozó nemzeti szabályozás - Orvosi rendelvény követelménye a kézbesítéshez - A gyógyszerek csomagküldő vállalkozás útján történő értékesítésének tilalma.
C-322/01. sz. ügy.

A Bíróság ítélete (hatodik tanács): 2003. november 27.
Shield Mark BV kontra Joost Kist h.o.d.n. Memex.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Hoge Raad der Nederlanden - Hollandia.
Védjegyek - Jogszabályok közelítése - 89/104/EGK irányelv - 2. cikk - Védjegyoltalomban részesíthető megjelölések - Grafikailag ábrázolható megjelölések - Hangmegjelölések - Hangjegyírás - Szöveges leírás - Hangutánzó szó.
C-283/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. november 25.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság.
Tagállami kötelezettségszegés - A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete - A végrehajtás elmaradása - EK 228. cikk - Pénzügyi szankciók - Kényszerítő bírság - A fürdővizek minősége - 76/160/EGK irányelv.
C-278/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. november 6.
Piergiorgio Gambelli és társai ellen folytatott büntetőeljárás.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunale di Ascoli Piceno - Olaszország.
Letelepedési jog - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - A sporteseményekre vonatkozó fogadások valamely tagállamban történő gyűjtése és interneten keresztül egy másik tagállamba történő továbbítása - Büntetőjogi szankciók terhe melletti tilalom - A fogadások gyűjtésének jogát bizonyos szervezetek számára fenntartó tagállami szabályozás.
C-243/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. szeptember 9.
Monsanto Agricoltura Italia SpA és társai kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri és társai.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Olaszország.
258/97/EK rendelet - Új élelmiszerek - Forgalomba hozatal - Biztonsági vizsgálat - Egyszerűsített eljárás - Létező élelmiszerekkel fennálló alapvető egyenértékűség - Genetikailag módosított kukoricavonalból származó élelmiszerek - Transzgenikus fehérjemaradványok - Új élelmiszer belföldi forgalomba hozatalát vagy felhasználását ideiglenesen korlátozó vagy felfüggesztő tagállami intézkedés.
C-236/01. sz. ügy.

A Bíróság ítélete: 2003. szeptember 9.
Gerhard Köbler kontra Republik Österreich.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Ausztria.
Egyenlő bánásmód - Egyetemi tanárok díjazása - Közvetett hátrányos megkülönböztetés - Szolgálati idő alapján járó pótlék - A tagállamok felelőssége a közösségi jog felróható megsértésével magánszemélyeknek okozott kárért - A nemzeti bíróság által elkövetett jogsértés.
C-224/01. sz. ügy.

A Bíróság ítélete: 2003. november 18.
Budéjovický Budvar, národní podnik kontra Rudolf Ammersin GmbH.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Handelsgericht Wien - Ausztria.
Földrajzi jelzések és eredetmegjelölések oltalma - Valamely tagállam és egy harmadik ország által, e harmadik ország földrajzi származási jelzéseinek oltalma tárgyában kötött kétoldalú egyezmény - EK 28. cikk és EK 30. cikk - 2081/92/EGK rendelet - EK 307. cikk - Államok jogutódlása a szerződések terén.
C-216/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. november 12.
Arsenal Football Club plc kontra Matthew Reed.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Egyesült Királyság.
Jogszabályok közelítése - Védjegyek - 89/104/EGK irányelv - Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja - A védjegyjogosult kizárólagos jogának terjedelme.
C-206/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. február 11.
Hüseyin Gözütok (C-187/01) és Klaus Brügge (C-385/01) elleni büntetőeljárás.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberlandesgericht Köln - Németország és Rechtbank van eerste aanleg te Veurne - Belgium.
A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény - A ne bis in idem elve - Hatály - Olyan határozat, amelyben az ügyészség bírósági közreműködés nélkül végleges jelleggel megszünteti a büntetőeljárást, miután az eljárás alá vont személy bizonyos feltételeket teljesített.
C-187/01. és C-385/01. sz. egyesített ügyek 

A Bíróság ítélete: 2003. március 11.
Alexander Dory kontra Bundesrepublik Deutschland.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Verwaltungsgericht Stuttgart - Németország.
A közösségi jog kötelező katonai szolgálatra való alkalmazásának hiánya - A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód - A 76/207/EGK irányelv 2. cikke - A kötelező katonai szolgálatnak Németországban a férfiakra történő korlátozása - Az irányelv alkalmazhatatlansága.
C-186/01. sz. ügy 

A Bíróság ítélete: 2004. január 7.
K.B. kontra National Health Service Pensions Agency és Secretary of State for Health.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Egyesült Királyság.
EK 141. cikk - 75/117/EGK irányelv - Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód - Transzszexuális partner kizárása az özvegyi nyugdíjból, amelynek juttatása a túlélő házastársra korlátozódik - A nemen alapuló hátrányos megkülönböztetés.
C-117/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. szeptember 9.
Secretary of State for the Home Department kontra Hacene Akrich.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Immigration Appeal Tribunal - Egyesült Királyság.
Munkavállalók szabad mozgása - Tagállami állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező házastársa - E tagállamban beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt álló házastárs - A házaspár másik tagállamban történő ideiglenes letelepedése - A házastárs részére az első tagállamban a közösségi jog szerinti beutazási és letelepedési jog megszerzése céljából történő letelepedés - Visszaélés.
C-109/01. sz. ügy.

A Bíróság ítélete: 2003. május 20.
Consorzio del Prosciutto di Parma és Salumificio S. Rita SpA kontra Asda Stores Ltd és Hygrade Foods Ltd.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: House of Lords - Egyesült Királyság.
Oltalom alatt álló eredetmegjelölések - 2081/92/EGK rendelet - 1107/96/EK rendelet - „Prosciutto di Parma" - Termékleírás - A sonka előállítási régióban történő szeletelésére és csomagolására vonatkozó feltétel - EK 29. cikk és EK 30. cikk - Igazolás - A feltétel harmadik személyekkel szembeni felhívhatósága - Jogbiztonság - Közzététel.
C-108/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. május 6.
Libertel Groep BV kontra Benelux-Merkenbureau.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Hoge Raad der Nederlanden - Hollandia.
Védjegyek - Jogszabályok közelítése - 89/104/EGK irányelv - Védjegyoltalomban részesíthető megjelölések - Megkülönböztető képesség - Önmagában vett szín - Narancsszín.
C-104/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. november 6.
Bodil Lindqvist ellen folytatott büntetőeljárás.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Göta hovrätt - Svédország.
95/46/EK irányelv - Hatály - Személyes adatok interneten való közzététele - A közzététel helye - A személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbításának fogalma - A véleménynyilvánítás szabadsága - A személyes adatok valamely tagállam jogszabályai általi erősebb védelmének a 95/46 irányelvvel való összeegyeztethetősége.
C-101/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. november 26.
Ministre de l'Intérieur kontra Aitor Oteiza Olazabal.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Conseil d'Etat - Franciaország.
Személyek szabad mozgása - Korlátozások - Közrend - Rendőrségi intézkedések, amelyek egy másik tagállam állampolgárának tartózkodási jogát a nemzeti terület egy részére korlátozzák.
C-100/01. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. március 6.
Arben Kaba kontra Secretary of State for the Home Department.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Immigration Adjudicator - Egyesült Királyság.
Munkavállalók szabad mozgása - 1612/68/EGK rendelet - Szociális kedvezmény - Migráns munkavállaló házastársának joga ahhoz, hogy valamely tagállam területére vonatkozó, határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapjon.
C-466/00. sz. ügy 

A Bíróság ítélete: 2003. május 20.
Rechnungshof kontra Österreichischer Rundfunk és társai (C-465/00), valamint Christa Neukomm (C 138/01) és Joseph Lauermann (C-139/01) kontra Österreichischer Rundfunk.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Verfassungsgerichtshof (C-465/00) és Oberster Gerichtshof (C 138/01 és C-139/01) - Ausztria.
Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában - 95/46/EK irányelv - A magánélet védelme - A Rechnungshof ellenőrzése alatt álló jogalanyok alkalmazottainak jövedelmére vonatkozó adatok közzététele.
C-465/00., C-138/01. és C-139/01. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 2004. január 13.
Kühne & Heitz NV kontra Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Hollandia.
Baromfihús - Export visszatérítések - Előzetes döntéshozatalra utalás elmulasztása - Jogerős közigazgatási határozat - E határozatot követően a Bíróság által előzetes döntéshozatali kérdésben hozott ítélet joghatása - Jogbiztonság - A közösségi jog elsőbbsége - Az együttműködés elve - EK 10. cikk.
C-453/00. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. február 25.
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) kontra Vasileios Ioannidis.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Görögország.
Szociális biztonság - A nyugdíjas lakóhelye szerinti tagállamon kívüli más tagállamban való tartózkodása alatt történő kórházi gyógykezelése - Átvállalás feltételei - Az 1408/71/EGK rendelet 31. és 36. cikke - Az 574/72/EGK rendelet 31. és 93. cikke.
C-326/00. sz. ügy 

A Bíróság ítélete (hatodik tanács): 2004. április 29.
Olasz Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Fellebbezés - Állami támogatások - Közúti árufuvarozás - A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás és a verseny torzítása - Létező támogatások vagy új támogatások - Az arányosság és a bizalomvédelem elve - Indokolás.
C-298/00. P. sz. ügy.

A Bíróság ítélete: 2003. július 24.
Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, az Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht részvételével.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesverwaltungsgericht - Németország.
1191/69/EGK rendelet - Városi, elővárosi, illetve regionális menetrend szerinti szállítási szolgáltatások működtetése - Közpénzből nyújtott támogatás - Az állami támogatás fogalma - Közszolgáltatási kötelezettségek ellentételezéseként nyújtott juttatás.
C-280/00. sz. ügy.

A Bíróság ítélete: 2002. november 5.
Überseering BV kontra Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesgerichtshof - Németország.
EK 43. és EK 48. cikk - Valamely tagállam jogszabályainak megfelelően alapított társaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye e tagállam területén található - Letelepedési szabadságát másik tagállamban gyakorló társaság - Társaság, amelyet a fogadó tagállam joga szerint úgy tekintenek, mint amely tényleges székhelyét e tagállam területére áthelyezte - A társaság jogképessége és perképessége elismerésének a fogadó tagállam általi megtagadása - A letelepedés szabadságának korlátozása - Igazolás.
C-208/00. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. december 9.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság.
Tagállami kötelezettségszegés - Valamely nemzeti jogszabálynak az ítélkezési és a közigazgatási gyakorlat általi közösségi joggal ellentétes értelmezése - A jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelésének feltételei.
C-129/00. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. május 12.
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge kontra Republik Österreich.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberlandesgericht Innsbruck - Ausztria.
Áruk szabad mozgása - Magánszemélyek tevékenységeiből eredő akadályok - A tagállamok kötelezettségei - Határozat olyan környezetvédelmi célú rendezvény be nem tiltásáról, amely a Brenner autópálya teljes lezárásához vezetett közel 30 órán keresztül - Igazolás - Alapvető jogok - A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezés szabadsága - Az arányosság elve.
C-112/00. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. október 22.
Roquette Frères SA kontra Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, az Európai Közösségek Bizottsága részvételével.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour de cassation - Franciaország.
Versenyjog - A 17. rendelet 14. cikkének (3) és (6) bekezdése - Vizsgálatot elrendelő bizottsági határozat - A nemzeti hatóságok általi segítségnyújtás - A Hoechst kontra Bizottság ügyben 1989. szeptember 21 én hozott ítélet értelmezése - Általános elvek - Jogi személy magántevékenységébe való önkényes vagy aránytalan mértékű közhatalmi beavatkozással szembeni védelem - Vállalkozásokkal szemben alkalmazandó kényszerítő intézkedések engedélyezése tekintetében a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság által végzendő felülvizsgálat hatálya - A Bizottság tájékoztatási kötelezettsége - Jóhiszemű együttműködés.
C-94/00. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. július 11.
Mary Carpenter kontra Secretary of State for the Home Department.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Immigration Appeal Tribunal - Egyesült Királyság.
Szolgáltatásnyújtás szabadsága - EK 49. cikk - 73/148/EGK irányelv - Valamely tagállamnak az ugyanebben az államban letelepedett és más tagállamokban letelepedett személyek számára szolgáltatást nyújtó állampolgára - Harmadik állam állampolgárságával rendelkező házastárs tartózkodási joga az említett államban.
C-60/00. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. január 15.
Elide Gottardo kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunale ordinario di Roma - Olaszország.
„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - EK 12. cikk és az EK 39. cikk (2) bekezdése - Öregségi ellátások - Az Olasz Köztársaság és a Svájci Államszövetség között megkötött szociális biztonsági egyezmény - A francia állampolgár által Svájcban megszerzett biztosítási időszak figyelembe nem vétele"Öregségi ellátások.
C-55/00.sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. július 25.
Unión de Pequeños Agricultores kontra az Európai Unió Tanácsa.
Fellebbezés - 1638/98/EK rendelet - Az olaj és zsírpiac közös szervezése - Megsemmisítés iránti kereset - Személyében érintett személy - Hatékony bírói jogvédelem - Elfogadhatóság.
C-50/00. P. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. július 10.
Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) és Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) kontra The Scottish Ministers.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Court of Session (Scotland) - Egyesült Királyság.
93/53/EGK irányelv - Pisztrángok vírusos vérfertőzésével (VHS) és lazacok fertőző anaemiájával (ISA) fertőzött halállományok megsemmisítése - Kártalanítás - A tagállam kötelezettségei - Az alapvető jogok, különösen a tulajdonhoz való jog védelme - A 93/53 irányelv érvényessége.
C-20/00. és C-64/00. sz. egyesített ügyek.

A Bíróság ítélete: 2003. július 10.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Központi Bank.
Európai Központi Bank (EKB) - A csalások megelőzéséről szóló 1999/726/EK határozat - A közösségek pénzügyi érdekeinek védelme - Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) - 1073/1999/EK rendelet - Az EKB ra való alkalmazhatóság - Jogellenességi kifogás - Elfogadhatóság - Az EKB függetlensége - EK 108. cikk - Jogalap - EK 280. cikk - Az EKB val való konzultáció - AZ EK 105. cikk (4) bekezdése - Arányosság.
C-11/00. sz. ügy

A Bíróság véleménye: 2001. december 6.
C-2/00.sz. vélemény

A Bíróság ítélete: 2002. szeptember 17.
Concordia Bus Finland Oy Ab, korábban Stagecoach Finland Oy Ab kontra Helsingin kaupunki és HKL-Bussiliikenne.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Korkein hallinto-oikeus - Finnország.
Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések a szállítási ágazatban - 92/50/EGK irányelv és 93/38/EGK irányelv - Az autóbusszal végzett szállítást szervező ajánlatkérő község, melynek gazdaságilag önálló szervezeti egysége ajánlattevőként részt vesz a közbeszerzési eljárásban - Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása során - Megengedhetőség, amikor a község ajánlattevő szervezeti egysége könnyebben teljesíti e követelményeket.
C-513/99. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. június 4.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság.
„Tagállami kötelezettségszegés - Az EK Szerződés 52. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk) és az EK Szerződés 73B. cikke (jelenleg EK 56. cikk) - A Belga Királyságnak a Société nationale de transport par canalisations SA ban és a Société de distribution du gaz SA ban fennálló különleges részvényéhez fűződő jogok"Tagállami kötelezettségszegés.
C-503/99.sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. július 25.
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) kontra Etat belge.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Conseil d'Etat - Belgium.
Tagállami állampolgárok harmadik állam állampolgárságával rendelkező házastársai - Vízumkötelezettség - A személyazonosító iratokkal vagy vízummal nem rendelkező házastársak belépési joga - A szabálytalanul belépő házastársak tartózkodási joga - Az olyan szabályosan belépő házastársak tartózkodási joga, akiknek a vízuma a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor már lejárt - 64/221/EGK irányelv, 68/360/EGK irányelv és 73/148/EGK irányelv, valamint 2317/95/EK rendelet.
C-459/99. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2001. szeptember 20.
Courage Ltd kontra Bernard Crehan és Bernard Crehan kontra Courage Ltd és társai.
„Az EK Szerződés 85. cikke (jelenleg EK 81. cikk) - Sörre vonatkozó kizárólagos beszerzési megállapodás - Italüzletek bérbeadása - Megállapodás - A szerződésben részt vevő egyik fél kártérítéshez való joga"Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Egyesült Királyság.
C-453/99.sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2001. november 20.
Zino Davidoff SA kontra A & G Imports Ltd és Levi Strauss & Co. és társai kontra Tesco Stores Ltd és társai.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Egyesült Királyság.
„Védjegyek ─ 89/104/EGK irányelv ─ A 7. cikk (1) bekezdése ─ A védjegyoltalom kimerülése ─ Az EGT n kívüli forgalomba hozatal ─ Az EGT be történő behozatal ─ A védjegyjogosult hozzájárulása ─ Kifejezett vagy hallgatólagos hozzájárulás szükségessége ─ A szerződésre alkalmazandó jog ─ A hozzájárulás vélelme ─ Alkalmazhatatlanság"89/104/EGK irányelv.
C-414/99 - C-416/99.sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 2002. szeptember 17.
Baumbast és R kontra Secretary of State for the Home Department.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Immigration Appeal Tribunal - Egyesült Királyság.
Személyek szabad mozgása - Migráns munkavállaló - Migráns munkavállaló családtagjainak tartózkodási joga - A gyermekek joga tanulmányaik fogadó tagállamban történő folytatásához - Az 1612/68/EGK rendelet 10. és 12. cikke - Európai uniós polgárság - Tartózkodási jog - 90/364/EGK irányelv - Korlátozások és feltételek.
C-413/99. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2003. május 13.
V.G. Müller-Fauré kontra Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA, valamint E.E.M. van Riet kontra Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Centrale Raad van Beroep - Hollandia.
Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Az EK Szerződés 59. cikke (jelenleg, módosítást követően, EK 49. cikk) és az EK Szerződés 60. cikke (jelenleg EK 50. cikk) - Egészségbiztosítás - Természetbeni ellátások rendszere - Az egészségbiztosítási pénztárak és az egészségügyi ellátást nyújtók közötti megállapodási rendszer - Másik tagállamban felmerült orvosi költségek - Előzetes engedély - Szempontok - Igazolás.
C-385/99. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2001. december 13.
DaimlerChrysler AG kontra Land Baden-Württemberg.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesverwaltungsgericht - Németország.
„Környezet - Hulladékok - A hulladékszállításról szóló 259/93/EGK rendelet - A hulladékok kivitelének tilalmát vagy korlátozását igazoló feltételek - A hulladékok valamely elismert szervezet részére való felajánlásának kötelezettségét előíró nemzeti szabályozás"Környezet.
C-324/99.sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. február 19.
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh és Price Waterhouse Belastingadviseurs BV kontra Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap részvételével .
„Szakmai kamara - Országos ügyvédi kamara - A szakma gyakorlásának a kamara általi szabályozása - Az ügyvédek és könyvvizsgálók közötti integrált együttműködés tilalma - Az EK Szerződés 85. cikke (jelenleg EK 81. cikk) - Vállalkozások társulása - Versenykorlátozás - Igazolások - Az EK Szerződés 86. cikke (jelenleg EK 82. cikk) - Vállalkozás vagy vállalkozások csoportja - Az EK Szerződés 52. és 59. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk és EK 49. cikk) - Alkalmazhatóság - Korlátozások - Igazolások"Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia.
C-309/99.sz. ügy

A Bíróság ítélet: 2002. június 18.
Koninklijke Philips Electronics NV kontra Remington Consumer Products Ltd.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Egyesült Királyság.
„Jogszabályok közelítése - Védjegyek - 89/104/EGK irányelv - A 3. cikk (1) és (3) bekezdése, az 5. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja - Védjegyoltalomban részesíthető megjelölések - Kizárólag az áru formájából álló megjelölések"Jogszabályok közelítése - 89/104/EGK irányelv.
C-299/99.sz. ügy

A Bíróság ítélete 2001. február 15.
Nachi Europe GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Finanzgericht Düsseldorf - Németország.
„Közös kereskedelempolitika ─ A dömpingmagatartásokkal szembeni védekezés ─ A 2849/92/EGK rendelet 1. cikkének 2. pontja ─ A 30 milliméteres legnagyobb külső átmérőt meghaladó, Japánból származó golyóscsapágyak behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám módosításáról ─ Az érvényesség megítélésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem ─ A rendelet megsemmisítése iránti keresetnek az alapeljárás felperese általi benyújtásának hiánya"Közös kereskedelempolitika.
C-239/99 . sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2001. szeptember 20.
Rudy Grzelczyk kontra Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
„Az EK Szerződés 6., 8. és 8a. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 12., EK 17. és EK 18. cikk) - 93/96/EGK tanácsi irányelv - Diákok tartózkodási joga - Nemzeti jogszabály, amely csak a saját állampolgároknak, az 1612/68/EGK rendelet kedvezményezettjeinek, valamint a hontalanoknak és a menekülteknek biztosít minimális létfenntartási támogatást (ún. »minimex«) - Külföldi diák, aki tanulmányainak első éveiben maga gondoskodott létfenntartásáról"Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal du travail de Nivelles - Belgium.
C-184/99.sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2001. július 12.
B.S.M. Smits, férjezett neve Geraets, kontra Stichting Ziekenfonds VGZ és H.T.M. Peerbooms kontra Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Hollandia.
„Szolgáltatásnyújtás szabadsága ─ Az EK Szerződés 59. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 49. cikk) és az EK Szerződés 60. cikke (jelenleg EK 50. cikk) ─ Egészségbiztosítás ─ Természeben nyújtott ellátások rendszere ─ Az egészségbiztosítási pénztárral való szerződéskötés ─ Kórházi ellátás más tagállamban felmerült költségei ─ Előzetes engedély ─ Szempontok ─ Igazolások"Szolgáltatásnyújtás szabadsága.
C-157/99.sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. november 5.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság.
Tagállami kötelezettségszegés - Valamely tagállam által az Amerikai Egyesült Államokkal kötött és alkalmazott kétoldalú, ún. „nyitott égbolt" megállapodás - A légi közlekedés belső piacát szabályozó másodlagos jog [2299/89/EGK, 2407/92/EGK, 2408/92/EGK, 2409/92/EGK és 95/93/EGK rendelet] - A Közösség külső hatásköre - Az EK Szerződés 52. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk) - Az EK Szerződés 5. cikke (jelenleg EK 10. cikk).
C-471/98. sz. ügy 

A Bíróság (ötödik tanács) ítélete: 2001. március 8.
Metallgesellschaft Ltd és társai (C-397/98. sz. ügy), Hoechst AG és Hoechst (UK) Ltd (C-410/98. sz. ügy) kontra Commissioners of Inland Revenue és HM Attorney General.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Egyesült Királyság.
„Letelepedés szabadsága - Tőke szabad mozgása - A leányvállalat által az anyavállalata részére kifizetett osztalék címén fizetendő társaságiadó előleg - Valamely más tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalat - A közösségi jog megsértése - Visszatérítés vagy kártérítés iránti kereset - Kamatok"Letelepedés szabadsága.
C-397/98. és C-410/98. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 2001. március 13.
PreussenElektra AG kontra Schhleswag AG, Windpark Reußenköge III GmbH és Land Schleswig-Holstein részvételével.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Landgericht Kiel - Németország.
„Villamos energia - Megújuló energiaforrások - Nemzeti szabályozás, amely a villamosenergia szolgáltató vállalkozásokat a villamos energia minimáláron történő átvételére kötelezi, valamint az ebből eredő terheket e vállalkozások és az alaphálózatot üzemeltető vállalkozások között osztja meg - Állami támogatás - Összeegyeztethetőség az áruk szabad mozgásával"Állami támogatás.
C-379/98 . sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2001. október 9.
Holland Királyság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa.
„Megsemmisítés - 98/44/EK irányelv - A biotechnológiai találmányok jogi oltalma - Jogalap - Az EK Szerződés 100a. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 95. cikk), az EK Szerződés 235. cikke (jelenleg EK 308. cikk) vagy az EK Szerződés 130. és 130f. cikke (jelenleg EK 157. cikk és EK 163. cikk) - Szubszidiaritás - Jogbiztonság - A tagállamok nemzetközi jogi kötelezettségei - Alapvető jogok - Emberi méltóság - A kollegialitás elve a Bizottság jogalkotási javaslatai vonatkozásában"98/44/EK irányelv - Jogalap.
C-377/98.sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2001. július 12.
Abdon Vanbraekel és társai kontra Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour du travail de Mons - Belgium.
„Szociális biztonság - Egészségbiztosítás - Az 1408/71/EGK rendelet 22. és 36. cikke - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Az EK Szerződés 59. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 49. cikk) - Kórházi ellátás más tagállamban felmerült költségei - Az engedélyezés később alaptalannak nyilvánított megtagadása"Szociális biztonság.
C-368/98. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2002. július 11.
Marie-Nathalie D'Hoop kontra Office national de l'emploi.
„Uniós polgárság - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - A saját állampolgárok áthidaló járadékhoz való jogosultságát a középfokú tanulmányoknak a saját tagállamuk oktatási intézményében való befejezésének feltételéhez kötő nemzeti szabályozás - Középfokú tanulmányait más tagállam oktatási intézményében befejező, első állását kereső saját állampolgár"Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal du travail de Liège - Belgium.
C-224/98.sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (második tanács): 2004. március 10.
Malagutti-Vezinhet SA kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Általános termékbiztonság - Az élelmiszerekre vonatkozó közösségi sürgősségi riasztórendszer - Kártérítési kereset.
T-177/02. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (harmadik tanács): 2003. április 3.
BaByliss SA kontra az Európai Közösságek Bizottsága.
Verseny - Összefonódások - 4064/89/EGK rendelet - Harmadik személy által benyújtott kereset - Elfogadhatóság - A vizsgálat első szakaszában tett kötelezettségvállalások - Védjegylicencia - A kötelezettségvállalások módosításai - Határidők - Az állam által nyújtott pénzügyi támogatás - Jelentéktelen átvételi ár - Az összefonódás közös piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatos komoly kétségek fennállása - Komoly versenyproblémákat mutató piacokra vonatkozó kötelezettségvállalás hiánya.
T-114/02. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (kibővített negyedik tanács): 2003. szeptember 17.
Mara Messina kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
1049/2001/EK rendelet - A dokumentumokhoz való hozzáférés - A valamely tagállamtól származó dokumentum közzétételének megtagadása a kérdéses tagállam előzetes hozzájárulása hiányában.
T-76/02. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (első tanács): 2002. október 25.
Tetra Laval BV kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny - 4064/89/EGK rendelet - Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - Védelemhez való jog - Horizontális és vertikális hatások - Előrelátható konglomerátum hatások - Erőfölény másik piacra való kiterjesztése - Potenciális verseny - Általános erősítő hatás.
T-5/02. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (negyedik tanács): 2003. december 3.
Volkswagen AG kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny - Gépjármű-forgalmazás - Az EK 81. cikk (1) bekezdése - Árkartell-megállapodás - A megállapodás fogalma - A megállapodás fennállásának bizonyítása.
T-208/01. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (negyedik tanács): 2003. július 9.
Daesang Corp. és Sewon Europe GmbH kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny - Kartell - Lizin - Bírságkiszabási iránymutatás - Forgalom - Enyhítő körülmények - Együttműködés a közigazgatási eljárás során.
T-230/00. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (kibővített ötödik tanács): 2003. november 27.
Regione Siciliana kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Állami támogatások - Működési hitelek - Elfogadhatóság - Keresetindítási határidő - Megerősítő aktus - Megsemmisítés iránti kereset - Létező támogatás vagy új támogatás - A »tempus regit actum« elve - Exporttámogatás - Működési támogatás - Ésszerű határidő.
T-190/00. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (kibővített ötödik tanács): 2002. június 6.
Airtours plc kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny - 4064/89/EGK rendelet - Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - Megsemmisítés iránti kereset - Érintett piac - Kollektív erőfölény - Bizonyítás.
T-342/99. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (kibővített harmadik tanács): 2002. október 23.
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava et Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
„Állami támogatások - Az EK 88. cikk (2) bekezdésében előírt eljárást megindító határozat - Megsemmisítés iránti kereset - Elfogadhatóság - Adóintézkedés - Szelektív jelleg - Jogos bizalom - Hatáskörrel való visszaélés".
T-269/99., T-271/99. és T-272/99. sz. egyesített ügyek

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (második tanács): 2004. április 29.
Tokai Carbon Co. Ltd és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny - Kartell - A grafitelektródák piaca - Az árak rögzítése és a piacok felosztása - A bírságok összegének kiszámítása - A szankciók halmozása - A bírságok összegének kiszámításáról szóló iránymutatás - Alkalmazhatóság - A jogsértés súlya és időtartama - Súlyosító körülmények - Enyhítő körülmények - Fizetőképesség - A közigazgatási eljárás során tanúsított együttműködés - Fizetési módok.
T-236/01., T-239/01., T-244/01-T-246/01., T-251/01. és T-252/01. sz. egyesített ügyek.

A Bíróság ítélete (kibővített második tanács): 2003. március 6.
Westdeutsche Landesbank Girozentrale és Land Nordrhein-Westfalen kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Állami támogatások - A Bizottság hatáskörének hiánya - A védelemhez való jog megsértése - Lényeges eljárási szabályok megsértése - A támogatás fogalma - Az EK 87. cikk és az EK 295. cikk megsértése - Piacgazdaságban működő befektető - Megfelelő mértékű díjazás - Az indokolási kötelezettség megsértése.
T-228/99. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített harmadik tanács) ítélete: 2001. október 2.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national és Emma Bonino és társai kontra Európai Parlament.
„Megsemmisítés iránti kereset ─ Az Európai Parlamentnek az Eljárási Szabályzata egyik rendelkezésére vonatkozó aktusa ─ Képviselőcsoport alakításának az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának 29. cikke alapján történő bejelentése ─ Elfogadhatóság ─ Jogellenességi kifogás ─ Egyenlő bánásmód ─ Az alapjogok tiszteletben tartása ─ A demokrácia és az arányosság elve ─ Egyesülési szabadság ─ Bizalomvédelem ─ A tagállamok parlamenti hagyományai ─ Lényeges eljárási szabályok megsértése ─ Eljárással való visszaélés"Megsemmisítés iránti kereset - Elfogadhatóság.
T-222/99, T-327/99 és T-329/99. sz. egyesített ügyek

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (első tanács): 2003. december 17.
British Airways plc kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny - Erőfölénnyel való visszaélés - A Bizottság hatásköre - Légitársaságok közötti hátrányos megkülönböztetés - Az érintett ágazati és földrajzi piac - Az állítólagosan érintett ágazati piacok közötti összefüggés - A megtámadott határozat jogalapja - Erőfölény fennállása - Erőfölénnyel való visszaélés - A bírság összegének arányossága.
T-219/99. sz. ügy.

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített harmadik tanács) ítélete: 2002. március 6.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco és Gasteizko Industria Lurra, SA (T-129/99) és Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T-148/99) kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Állami támogatások ─ Az állami támogatás fogalma ─ Adóintézkedések ─ Szelektív jelleg ─ Az adórendszer természete vagy szerkezete általi igazolás ─ A támogatás közös piaccal való összeegyeztethetősége.
T-127/99., T-129/99. és T-148/99. sz. egyesített ügyek

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) ítélete: 2001. szeptember 18.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom és Télévision française 1 SA (TF1) kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
„Megsemmisítés iránti kereset - Verseny - Előfizetéses televízióműsor szolgáltatás - Közös vállalkozás - EK Szerződés 85. cikk (jelenleg EK 81. cikk) - Az EK Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése - Nemleges megállapítás - Járulékos korlátozás - Józan mérlegelés elve - Az EK Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése - Mentesítésről szóló határozat - Időtartam"Megsemmisítés iránti kereset - Verseny.
T-112/99 .sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) ítélete: 2002. március 20.
LR AF 1998 A/S, korábban Løgstør Rør A/S kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny - Kartellek - Távhővezetékek - EK 85. cikk (jelenleg EK 81. cikk) - Folytatólagos jogsértés - Bojkott - Iratbetekintés - Bírság - Bírságkiszabási iránymutatás - A visszaható hatály tilalma - A bizalomvédelem elve.
T-23/99. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített első tanács) ítélete: 2001. február 20.
Mannesmannröhren-Werke AG kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
„Megsemmisítés iránti kereset - Verseny - Információkérési határozat - Kényszerítő bírságok - Jogsértés elismerésével járó válaszadás megtagadásához való jog - Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény"Megsemmisítés iránti kereset - Verseny.
T-112/98. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített ötödik tanács) ítélete: 2001. március 15.
Société chimique Prayon-Rupel SA kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
„Állami támogatások ─ A Szerződés 93. cikkének (2) bekezdése (jelenleg az EK 88. cikk (2) bekezdése) szerinti eljárás megindításának elmulasztása ─ Komoly nehézségek"Állami támogatások.
T-73/98. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) ítélete: 2001. december 6.
Emesa Sugar (Free Zone) NV kontra az Európai Unió Tanácsa.
„Tengerentúli országok és területek társulásának rendszere ─ 97/803/EK határozat ─ Cukorbehozatal ─ Megsemmisítés iránti kereset ─ Kártérítési kereset ─ Elfogadhatóság ─ Az elért eredmények visszafordíthatatlansága ─ Az arányosság elve ─ Jogbiztonság"Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kereset - Elfogadhatóság.
T-43/98.sz. ügy