2001-2004 m. priimtų 79 sprendimų 2004 m. į ES įstojusių valstybių kalbomis sąrašas

Teisingumo Teismas

2004 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) sprendimas.
Europos ombudsmenas prieš Frank Lamberts.
Apeliacinis skundas - Nepriimtinumas - Deliktinė atsakomybė - Europos ombudsmeno nagrinėjamas skundas dėl vidaus konkurso dėl paskyrimo į nuolatines pareigas.
Byla C-234/02 P.

2004 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) sprendimas
Prancūzijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Gairės dėl bendradarbiavimo reguliavimo srityje ir skaidrumo, sudarytos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis - Neprivalomas pobūdis.
Byla C-233/02.

2003 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Landeshauptstadt Kiel prieš Norbert Jaeger.
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Socialinė politika - Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga - Direktyva 93/104/EB - „Darbo laiko" ir „poilsio laiko" sąvokos - Gydytojo ligoninėje užtikrinamas budėjimas („Bereitschaftsdienst").
Byla C-151/02.

2003 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Carlos Garcia Avello prieš Belgijos valstybę
Conseil d'État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Europos Sąjungos pilietybė - Pavardės perdavimas - Valstybių narių piliečių vaikai - Dviguba pilietybė.
Byla C-148/02.

2004 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) sprendimas
Brian Francis Collins prieš Secretary of State for Work and Pensions
Social Security Commissioner (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Laisvas asmenų judėjimas - EB sutarties 48 straipsnis (dabar - EB 39 straipsnis) - „Darbuotojo" sąvoka - Socialinės apsaugos pašalpa, mokama ieškantiesiems darbo - Gyvenamosios vietos sąlyga - Europos Sąjungos pilietybė.
Byla C-138/02.

2002 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
The Queen prieš Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd ir Imperial Tobacco Ltd.
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Direktyva 2001/37/EB - Tabako gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas - Galiojimas - Teisinis pagrindas - EB 95 ir EB 133 straipsniai - Aiškinimas - Taikymas Bendrijoje įpakuotiems ir į trečiąsias šalis eksportuoti skirtiems tabako gaminiams.
Byla C-491/01.

2003 m. birželio 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas.
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ir Ola Ramstedt prieš Riksskatteverket.
Regeringsrätten (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Papildomas kaupiamasis pensijos draudimas - Sutartis su kitoje valstybėje narėje įsteigta įmone - Skirtingas apmokestinimas - Suderinamumas su EB 49 straipsniu
Byla C-422/01.

2003 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Christina Kik prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT).
Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 115 straipsnis - Taisyklės, kuriomis nustatomas kalbų vartojimas Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) - Prieštaravimas dėl teisėtumo - Nediskriminavimo principas.
Byla C-361/01 P.

AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft ir See-Krankenkasse prieš Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) ir Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).
Oberlandesgericht Düsseldorf ir Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą.
Konkurencija - Įmonės - Ligonių kasos - Karteliai - EB 81, 82 ir 86 straipsnių aiškinimas - Ligonių kasų grupių sprendimai, kuriais nustatytos maksimalios sumos, kompensuojamos už vaistus.
Sujungtos bylos C-264/01, C-306/01, C-354/01 ir C-355/01.

2003 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Deutscher Apothekerverband eV prieš 0800 DocMorris NV ir Jacques Waterval.
Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
EB 28 ir 30 straipsniai - Direktyvos 92/28/EEB ir 2000/31/EB - Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis ribojama kitoje valstybėje narėje įsteigtų vaistinių vykdoma žmonėms skirtų vaistų prekyba internetu - Reikalavimas pateikti gydytojo išrašytą receptą, norint gauti vaistą - Draudimas reklamuoti vaistų prekybą paštu.
Byla C-322/01.

2003 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas
Shield Mark BV prieš Joost Kist h.o.d.n. Memex.
Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Prekių ženklai - Teisės aktų derinimas - Direktyva 89/104/EEB - 2 straipsnis - Žymenys, galintys būti prekių ženklu - Žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai - Garsiniai žymenys - Muzikos notacija - Aprašymas - Onomatopėja.
Byla C-283/01.

2003 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę.
Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo pripažįstamas įsipareigojimų neįvykdymas - Nevykdymas - EB 228 straipsnis - Piniginės baudos - Periodinė bauda - Maudyklų vandens kokybė - Direktyva 76/160/EEB.
Byla C-278/01.

2003 m. lapkričio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Baudžiamoji byla prieš Piergiorgio Gambelli ir kt.
Tribunale di Ascoli Piceno (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Įsisteigimo teisė - Laisvė teikti paslaugas - Lažybų dėl sporto renginių įmokų rinkimas vienoje valstybėje narėje ir jų perdavimas internetu į kitą valstybę narę - Draudimas, kurio nesilaikant taikomos baudžiamosios sankcijos - Valstybės narės teisės aktas, pagal kurį teisė rinkti lažybų įmokas suteikiama tik tam tikroms įstaigoms.
Byla C-243/01.

2003 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Monsanto Agricoltura Italia SpA ir kt. prieš Presidenza del Consiglio dei Ministri ir kt.
Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Reglamentas (EB) Nr. 258/97 - Nauji maisto produktai - Pateikimas į rinką - Saugos įvertinimas - Supaprastinta tvarka - Esminis tapatumas esamiems maisto produktams - Iš genetiškai modifikuotų kukurūzų pagaminti maisto produktai - Genetiškai modifikuotų proteinų likučių buvimas - Valstybės narės taikoma priemonė, laikinai apribojanti ar sustabdanti naujo maisto produkto pardavimą ar vartojimą jos teritorijoje.
Byla C-236/01.

2003 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Gerhard Köbler prieš Austrijos Respubliką.
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Vienodas požiūris - Universiteto dėstytojų darbo užmokestis - Netiesioginė diskriminacija - Priedas už darbo stažą - Valstybės narės atsakomybė už jai inkriminuojamu Bendrijos teisės pažeidimu privatiems asmenims padarytą žalą - Nacionalinio teismo padaryti pažeidimai.
Byla C-224/01.

2003 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Budéjovický Budvar, národní podnik prieš Rudolf Ammersin GmbH.
Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsauga - Valstybės narės ir trečiosios valstybės dvišalė sutartis dėl iš šios trečiosios valstybės kilusių geografinės kilmės nuorodų apsaugos - EB 28 ir 30 straipsniai - Reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 - EB 307 straipsnis - Valstybių teisių pagal sutartis perėmimas.
Byla C-216/01.

2002 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Arsenal Football Club plc prieš Matthew Reed.
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Teisės aktų derinimas - Prekių ženklai - Direktyva 89/104/EEB - 5 straipsnio 1 dalies a punktas - Savininko išimtinės teisės į prekių ženklą apimtis.
Byla C-206/01.

2003 m. vasario 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Baudžiamosios bylos, iškeltos Hüseyin Gözütok (C 187/01) ir Klaus Brügge (C 385/01).
Oberlandesgericht Köln (Vokietija) ir Rechtbank van eerste aanleg te Veurne (Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą.
Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo - Ne bis in idem principas - Taikymo sritis - Sprendimai, kuriais prokuratūra nedalyvaujant teismui nutraukia baudžiamąjį persekiojimą po to, kai asmuo, prieš kurį jis pradėtas, įvykdo tam tikras sąlygas.
Sujungtos bylos C-187/01 ir C-385/01.

2003 m. kovo 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Alexander Dory prieš Vokietijos Federacinę Respubliką.
Verwaltungsgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Bendrijos teisės netaikymas būtinajai karo tarnybai - Vienodas požiūris į vyrus ir moteris - Direktyvos 76/207/EEB 2 straipsnis - Karo prievolės Vokietijoje nustatymas tik vyrams - Direktyvos netaikymas.
Byla C-186/01.

2004 m. sausio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas
K.B. prieš National Health Service Pensions Agency ir Secretary of State for Health.
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
EB 141 straipsnis - Direktyva 75/117/EEB - Vienodas požiūris į vyrus ir moteris - Reversinės pensijos, mokamos tik gyvam likusiam sutuoktiniui, nemokėjimas partneriui transseksualui - Diskriminacija dėl lyties.
Byla C-117/01.

2003 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Secretary of State for the Home Department prieš Hacene Akrich.
Immigration Appeal Tribunal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Laisvas darbuotojų judėjimas - Trečiosios valstybės pilietis, valstybės narės piliečio sutuoktinis - Sutuoktinis, kuriam uždrausta atvykti į valstybę narę ir apsigyventi joje - Laikinas sutuoktinių įsikūrimas kitoje valstybėje narėje - Įsikūrimas siekiant suteikti galimybę sutuoktiniui įgyti teisę atvykti ir apsigyventi pirmoje valstybėje narėje pagal Bendrijos teisę - Piktnaudžiavimas.
Byla C-109/01.

2003 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Consorzio del Prosciutto di Parma ir Salumificio S. Rita SpA prieš Asda Stores Ltd ir Hygrade Foods Ltd.
House of Lords (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Saugomos kilmės vietos nuorodos - Reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 - Reglamentas (EB) Nr. 1107/96 - „Prosciutto di Parma" - Produktų specifikacija - Reikalavimas pjaustyti ir pakuoti kumpį gamybos vietovėje - EB 29 ir 30 straipsniai - Pateisinimas - Galimybė remtis reikalavimu prieš trečiuosius asmenis - Teisinis saugumas - Paskelbimas.
Byla C-108/01.

2003 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Libertel Groep BV prieš Benelux-Merkenbureau.
Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Prekių ženklai - Teisės aktų derinimas - Direktyva 89/104/EEB - Žymenys, sudarantys prekių ženklą - Skiriamasis požymis - Spalva per se - Oranžinė spalva
Byla C-104/01.

2003 m. lapkričio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Baudžiamoji byla prieš Bodil Lindqvist.
Göta hovrätt (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Direktyva 95/46/EB - Taikymo sritis - Asmens duomenų paskelbimas internete - Paskelbimo vieta - Asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis sąvoka - Saviraiškos laisvė - Valstybės narės teisės aktuose nustatytos didesnės asmens duomenų apsaugos suderinamumas su Direktyva 95/46.
Byla C-101/01.

2002 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Ministre de l'Intérieur prieš Aitor Oteiza Olazabal.
Conseil d'Etat (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Laisvas asmenų judėjimas - Apribojimai - Viešoji tvarka - Administracinės priemonės, ribojančios kitos valstybės narės piliečio teisę apsigyventi tam tikra nacionalinės teritorijos dalimi.
Byla C-100/01.

2003 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Arben Kaba prieš Secretary of State for the Home Department.
Immigration Adjudicator (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Laisvas darbuotojų judėjimas - Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 - Socialinė lengvata - Darbuotojo migranto sutuoktinio teisė gauti leidimą nuolat gyventi valstybės narės teritorijoje.
Byla C-466/00.

2003 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Rechnungshof prieš Österreichischer Rundfunk ir kt. (C 465/00) bei Christa Neukomm (C 138/01) ir Joseph Lauermann (C 139/01) prieš Österreichischer Rundfunk.
Verfassungsgerichtshof (C 465/00) ir Oberster Gerichtshof (C 138/01 ir C 139/01) (Austrija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą.
Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis - Direktyva 95/46/EB - Privataus gyvenimo apsauga - Duomenų apie Rechnungshof tikrinamų įmonių darbuotojų pajamas paskelbimas
Sujungtos bylos C-465/00, C-138/01 ir C-139/01.

2004 m. sausio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Kühne & Heitz NV prieš Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Paukštiena - Eksporto grąžinamosios išmokos - Prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepateikimas - Galutinis administracinis sprendimas - Po šio sprendimo priimto Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo poveikis - Teisinis saugumas - Bendrijos teisės viršenybė - Bendradarbiavimo principas - EB 10 straipsnis.
Byla C-453/00.

2003 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) prieš Vasileios Ioannidis.
Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Socialinė apsauga - Pensininko hospitalizavimas jam būnant kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis gyvena - Išlaidų kompensavimo sąlygos - Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 31 ir 36 straipsniai - Reglamento (EEB) Nr. 574/72 31 ir 93 straipsniai.
Byla C-326/00.

2004 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.
Italijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Krovinių gabenimas keliais - Poveikis prekybai tarp valstybių narių ir konkurencijos iškraipymas - Esama ar nauja pagalba - Proporcingumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai - Motyvavimas.
Byla C-298/00 P.

2003 m. liepos 24 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Altmark Trans GmbH ir Regierungspräsidium Magdeburg prieš Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, dalyvaujant Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht.
Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 - Miesto, priemiesčių ir regiono reguliaraus transporto paslaugos - Valstybės subsidijos - Valstybės pagalbos sąvoka - Kompensacija už viešosios paslaugos įpareigojimų vykdymą.
Byla C-280/00.

2002 m. lapkričio 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Überseering BV prieš Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).
Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
EB 43 ir 48 straipsniai - Pagal valstybės narės teisę įkurta įmonė, turinti joje registruotą buveinę - Kitoje valstybėje narėje įsisteigimo laisvę įgyvendinanti įmonė - Įmonė, laikoma perkėlusia savo faktinę buveinę į priimančios valstybės narės teritoriją pagal šios valstybės teisę - Įmonės teisnumo ir gebėjimo būti ieškove ar atsakove teisme nepripažinimas priimančioje valstybėje narėje - Įsisteigimo laisvės apribojimas - Pateisinimas.
Byla C-208/00.

2003 m. gruodžio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką.
Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Bendrijos teisei prieštaraujantis nacionalinės teisės akto aiškinimas teismo praktikoje ir administracinėje praktikoje - Sąlygos susigrąžinti nepagrįstai sumokėtas sumas.
Byla C-129/00.

2003 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge prieš Austrijos Respubliką.
Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Laisvas prekių judėjimas - Apribojimai, kylantys dėl privačių asmenų veiksmų - Valstybių narių pareigos - Sprendimas neuždrausti protesto akcijos aplinkosaugos tikslais, dėl kurios beveik 30 valandų buvo visiškai uždarytas Brenerio greitkelis - Pateisinimas - Pagrindinės teisės - Saviraiškos laisvė ir susirinkimų laisvė - Proporcingumo principas
Byla C-112/00.

2002 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Roquette Frères SA prieš Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dalyvaujant Europos Bendrijų Komisijai.
Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Konkurencijos teisė - Reglamento Nr. 17 14 straipsnio 3 ir 6 dalys - Komisijos sprendimas, kuriuo pavesta atlikti tyrimą - Nacionalinės valdžios institucijų pagalba - 1989 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo Hoechst prieš Komisiją išaiškinimas - Bendrieji principai - Apsauga nuo savavališko ir neproporcingo valstybės valdžios institucijų kišimosi į juridinio asmens privačios veiklos sritį - Nacionalinio teismo, kompetentingo suteikti leidimą taikyti įmonėms prievartos priemones, kontrolės apimtis - Komisijos pareiga pateikti informaciją - Lojalus bendradarbiavimas.
Byla C-94/00.

2002 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Mary Carpenter prieš Secretary of State for the Home Department.
Immigration Appeal Tribunal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Laisvė teikti paslaugas - EB sutarties 49 straipsnis - Direktyva 73/148/EEB - Valstybės narės pilietis, įsisteigęs šioje valstybėje ir teikiantis paslaugas kitose valstybėse narėse įsisteigusiems asmenims - Sutuoktinio, kuris yra trečiosios valstybės pilietis, teisė gyventi šioje valstybėje
Byla C-60/00.

2002 m. sausio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Elide Gottardo prieš Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunale ordinario di Roma - Italija.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - EB 12 straipsnis ir 39 straipsnio 2 dalis - Senatvės pensija - Italijos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos konvencija dėl socialinės apsaugos - Neatsižvelgimas į Prancūzijos piliečio Šveicarijoje įgytus draudimo laikotarpius
Byla C-55/00.

2002 m. liepos 25 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Unión de Pequeños Agricultores prieš Europos Sąjungos Tarybą.
Apeliacinis skundas - Reglamentas (EB) Nr. 1638/98 - Bendras aliejų ir riebalų rinkos organizavimas - Ieškinys dėl panaikinimo - Asmuo, su kuriuo teisės aktas yra konkrečiai susijęs - Veiksminga teisminė gynyba - Priimtinumas.
Byla C-50/00 P.

2003 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Booker Aquacultur Ltd (C 20/00) ir Hydro Seafood GSP Ltd (C 64/00) prieš The Scottish Ministers.
Court of Session (Škotija) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Direktyva 93/53/EEB - Žuvų, užkrėstų virusine hemoragine septicemija (VHS) ir infekcine lašišų anemija (ILA), sunaikinimas - Kompensacija - Valstybės narės įsipareigojimai - Pagrindinių teisių, ypač nuosavybės teisės, apsauga - Direktyvos 93/53/EEB galiojimas.
Sujungtos bylos C-20/00 ir C-64/00.

2003 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Bendrijų Komisija prieš Europos centrinį banką.
Europos centrinis bankas (ECB) - Sprendimas 1999/726/EB dėl sukčiavimo prevencijos - Bendrijų finansinių interesų apsauga - Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) - Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 - Taikymas ECB - Prieštaravimai dėl teisėtumo - Priimtinumas - ECB nepriklausomumas - EB 108 straipsnis - Teisinis pagrindas - EB 280 straipsnis - Konsultacijos su ECB - EB 105 straipsnio 4 dalis - Proporcingumas
Byla C-11/00.

2001 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo nuomonė.
Kartachenos protokolas - Sudarymas - Teisinis pagrindas - EB 133 straipsnis, EB 174 straipsnio 4 dalis ir EB 175 straipsnio 1 dalis - Gyvi pakitę organizmai - Aplinkos apsauga - Bendra prekybos politika
Nuomonė C-2/00.

2002 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Concordia Bus Finland Oy Ab, buvusi Stagecoach Finland Oy Ab prieš Helsingin kaupunki ir HKL-Bussiliikenne.
Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Viešieji paslaugų pirkimai transporto sektoriuje - Direktyvos 92/50/EEB ir 93/38/EEB - Perkančioji organizacija savivaldybė, kuri organizuoja autobusų transporto paslaugas ir kurios ekonomiškai nepriklausomas vienetas dalyvauja viešajame pirkime pateikdamas pasiūlymą - Atsižvelgimas į su aplinkos apsauga susijusius kriterijus nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą - Priimtinumas, kai pasiūlymą pateikęs savivaldybės vienetas lengviau tenkina šiuos kriterijus.
Byla C-513/99.

2002 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę.
Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas ─ EB sutarties 52 straipsnis (po pakeitimo - EB 43 straipsnis) ir 73b straipsnis (dabar - EB 56 straipsnis) - Belgijos Karalystės turimos Société nationale de transport par canalisations SA ir Société de distribution de gaz SA specialiosios akcijos suteikiamos teisės
Byla C-503/99.

2002 m. liepos 25 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) prieš Belgijos valstybę.
Conseil d'Etat (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Santuoką su valstybių narių piliečiais sudarę trečiųjų šalių piliečiai - Reikalavimas turėti vizą - Tapatybę patvirtinančio dokumento ar vizos neturinčių sutuoktinių teisė atvykti į šalį - Neteisėtai į šalį atvykusių sutuoktinių teisė apsigyventi - Teisėtai į šalį atvykusių sutuoktinių, kurių vizos galiojimas paduodant prašymą dėl leidimo gyventi yra pasibaigęs, teisė apsigyventi - Direktyvos 64/221/EEB, 68/360/EEB ir 73/148/EEB bei Reglamentas (EB) Nr. 2317/95.
Byla C-459/99.

2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Courage Ltd prieš Bernard Crehan ir Bernard Crehan prieš Courage Ltd ir kt..
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Jungtinė Karalystė.
EB sutarties 85 straipsnis (po pakeitimo - 81 straipsnis) - Alaus išimtinio pirkimo sutartis - Aludžių nuoma - Kartelis - Sutarties šalies teisė į nuostolių atlyginimą
Byla C-453/99.

2001 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Zino Davidoff SA prieš A & G Imports Ltd ir Levi Strauss & Co. ir kiti prieš Tesco Stores Ltd ir kt..
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Jungtinė Karalystė.
Prekių ženklai - Direktyva 89/104/EEB - 7 straipsnio 1 dalis - Prekių ženklo suteikiamos teisės pasibaigimas - Išleidimas į rinką už EEE ribų - Importas į EEE - Prekių ženklo savininko sutikimas - Aiškiai išreikšto ar numanomo sutikimo būtinumas - Sutarčiai taikytina teisė - Sutikimo prezumpcija - Netaikymas
Sujungtos bylos C-414/99 iki C-416/99.

2002 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo sprendimas
Baumbast ir R prieš Secretary of State for the Home Department.
Immigration Appeal Tribunal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Laisvas asmenų judėjimas - Darbuotojas migrantas - Darbuotojo migranto šeimos narių teisė apsigyventi - Vaikų teisė mokytis priimančiojoje valstybėje narėje - Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 10 ir 12 straipsniai - Europos Sąjungos pilietybė - Teisė apsigyventi - Direktyva 90/364/EEB - Apribojimai ir sąlygos.
Byla C-413/99.

2003 m. gegužės 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
V.G. Müller-Fauré prieš Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA ir E.E.M. van Riet prieš Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen.
Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Laisvė teikti paslaugas - EB sutarties 59 straipsnis (po pakeitimų - EB 49 straipsnis) ir EB sutarties 60 straipsnis (šiuo metu - EB 50 straipsnis) - Sveikatos draudimas - Išmokų natūra sistema - Sutarčių sistema - Kitoje valstybėje narėje patirtos gydymosi išlaidos - Išankstinis leidimas - Kriterijai - Pateisinimai
Byla C-385/99.

2001 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
DaimlerChrysler AG prieš Land Baden-Württemberg.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Bundesverwaltungsgericht - Vokietija.
Aplinka - Atliekos -Reglamentas (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo - Sąlygos, pateisinančios atliekų eksporto draudimą arba apribojimą - Nacionalinės teisės aktai, įtvirtinantys pareigą pasiūlyti atliekas patvirtintai įstaigai
Byla C-324/99.

2002 m. vasario 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh ir Price Waterhouse Belastingadviseurs BV prieš Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, dalyvaujant Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Raad van State - Nyderlandai.
Profesinė asociacija - Nacionalinė advokatų asociacija - Advokatų asociacijos reglamentas dėl profesinių pareigų atlikimo - Draudimas sudaryti mišrias advokatų ir auditorių partnerystes - EB sutarties 85 straipsnis (dabar - EB 81 straipsnis) - Įmonių asociacija - Konkurencijos ribojimas - Pateisinimas - EB sutarties 86 straipsnis (dabar - EB 82 straipsnis) - Įmonė ar įmonių grupė - EB sutarties 52 ir 59 straipsniai (po pakeitimo - EB 43 ir 49 straipsniai) - Taikytinumas - Apribojimai - Pateisinimas
Byla C-309/99.

2002 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Koninklijke Philips Electronics NV prieš Remington Consumer Products Ltd.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Jungtinė Karalystė.
Teisės aktų derinimas - Prekių ženklai - Direktyva 89/104/EEB - 3 straipsnio 1 ir 3 dalys, 5 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies b punktas - Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklus - Tik iš prekės formos sudaryti žymenys
Byla C-299/99.

2001 m. vasario 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Nachi Europe GmbH prieš Hauptzollamt Krefeld.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Finanzgericht Düsseldorf - Vokietija.
Bendra prekybos politika - Apsauga nuo dempingo - Reglamento (EEB) Nr. 2849/92 1 straipsnio 2 punktas - Japonijoje pagamintų rutulinių guolių, kurių didžiausias išorinis skersmuo yra didesnis kaip 30 milimetrų, importui nustatyto galutinio antidempingo muito dalinis pakeitimas - Prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl galiojimo - Ieškovės pagrindinėje byloje ieškinio dėl reglamento panaikinimo nepateikimas
Byla C-239/99.

2001 m. vasario 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Nachi Europe GmbH prieš Hauptzollamt Krefeld.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Finanzgericht Düsseldorf - Vokietija.
Bendra prekybos politika - Apsauga nuo dempingo - Reglamento (EEB) Nr. 2849/92 1 straipsnio 2 punktas - Japonijoje pagamintų rutulinių guolių, kurių didžiausias išorinis skersmuo yra didesnis kaip 30 milimetrų, importui nustatyto galutinio antidempingo muito dalinis pakeitimas - Prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl galiojimo - Ieškovės pagrindinėje byloje ieškinio dėl reglamento panaikinimo nepateikimas
Byla C-184/99.

2001 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
B.S.M. Smits, po santuokos - Geraets, prieš Stichting Ziekenfonds VGZ ir H.T.M. Peerbooms prieš Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Nyderlandai.
Laisvė teikti paslaugas ─ EB sutarties 59 straipsnis (po pakeitimo ─ EB 49 straipsnis) ir EB sutarties 60 straipsnis (dabar ─ EB 50 straipsnis) ─ Sveikatos draudimas ─ Išmokų natūra sistema ─ Sutarčių sistema ─ Kitoje valstybėje narėje patirtos gydymo išlaidos ─ Išankstinis leidimas ─ Kriterijai ─ Pateisinimas
Byla C-157/99.

2002 m. lapkričio 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę.
Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Valstybės narės dvišalio vadinamojo „atviro dangaus" susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis sudarymas ir taikymas - Oro transporto vidaus rinką reglamentuojanti antrinė teisė (Reglamentai (EEB) Nr. 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 ir 95/93) - Bendrijos išorės kompetencija - EB sutarties 52 straipsnis (po pakeitimo - EB 43 straipsnis) - EB sutarties 5 straipsnis (po pakeitimo - EB 10 straipsnis).
Byla C-471/98.

2001 m. kovo 8 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas.
Metallgesellschaft Ltd ir kt. (C-397/98), Hoechst AG ir Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) prieš Commissioners of Inland Revenue ir HM Attorney General.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Jungtinė Karalystė.
Įsisteigimo laisvė - Laisvas kapitalo judėjimas - Avansinis pelno mokestis už dukterinės bendrovės patronuojančiai bendrovei išmokėtą paskirstytąjį pelną - Kitoje valstybėje narėje buveinę turinti patronuojanti bendrovė - Bendrijos teisės pažeidimas - Ieškinys dėl restitucijos arba žalos atlyginimo - Palūkanos
Sujungtos bylos C-397/98 ir C-410/98.

2001 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
PreussenElektra AG prieš Schhleswag AG, dalyvaujant Windpark Reußenköge III GmbH ir Land Schleswig-Holstein.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Landgericht Kiel - Vokietija.
Elektros energija - Atsinaujinantys energijos šaltiniai - Nacionalinės teisės aktai, kurie įpareigoja elektros energijos tiekimo įmones pirkti elektros energiją už minimalias kainas ir iš to kylančias sąnaudas paskirsto šioms įmonėms ir aukštesniame gamybos lygmenyje esantiems sistemų operatoriams - Valstybės pagalba - Suderinamumas su laisvu prekių judėjimu
Byla C-379/98.

2001 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Nyderlandų Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą.
Panaikinimas - Direktyva 98/44/EB - Teisinė biotechnologinių išradimų apsauga - Teisinis pagrindas - EB sutarties 100 a straipsnis (po pakeitimo - EB 95 straipsnis), EB sutarties 235 straipsnis (dabar - EB 308 straipsnis) arba EB sutarties 130 ir 130f straipsniai (dabar - EB 157 ir 163 straipsniai) - Subsidiarumas - Teisinis saugumas - Valstybių narių įsipareigojimai pagal tarptautinę teisę - Pagrindinės teisės - Žmogaus orumas - Komisijos teisės aktų projektams taikomas kolegialumo principas
Byla C-377/98.

2001 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Abdon Vanbraekel ir kiti prieš Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Cour du travail de Mons - Belgija.
Socialinė apsauga - Sveikatos draudimas - Reglamento Nr. 1408/71 (EEB) 22 ir 36 straipsniai - Laisvė teikti paslaugas - EB sutarties 59 straipsnis (po pakeitimo - EB 49 straipsnis) - Kitoje valstybėje narėje patirtos hospitalizavimo išlaidos - Nepagrįstu pripažintas atsisakymas išduoti leidimą
Byla C-368/98.

2002 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Marie-Nathalie D'Hoop prieš Office national de l'emploi.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunal du travail de Liège - Belgija.
Sąjungos pilietybė - Nediskriminavimo principas - Nacionalinės teisės aktai, piliečių teisei gauti laukimo išmokas nustatantys sąlygą baigti vidurinį mokslą savo valstybės narės mokymo įstaigoje -Pirmojo darbo ieškantis valstybės pilietis, baigęs vidurinį mokslą kitos valstybės narės mokymo įstaigoje
Byla C-224/98.

up

Pirmosios instancijos teismas

2004 m. kovo 10 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas.
Malagutti-Vezinhet SA prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Bendra produktų sauga - Bendrijos skubaus įspėjimo apie maisto produktus sistema - Ieškinys dėl žalos atlyginimo.
Byla T-177/02.

Konkurencija - Koncentracija - Reglamentas (EEB) Nr. 4064/89 - Trečiojo asmens pareikštas ieškinys - Priimtinumas - Įsipareigojimai pirmojoje tyrimo stadijoje - Licencija naudoti prekių ženklą - Įsipareigojimų pakeitimai - Terminai - Valstybės suteikta finansinė pagalba - Labai maža perėmimo kaina - Rimtos abejonės dėl koncentracijos suderinamumo su bendrąja rinka - Įsipareigojimų nebuvimas rinkose, kuriose kyla didelių konkurencijos problemų.
Byla T-114/02.

2003 m. rugsėjo 17 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija).
Mara Messina prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Galimybė susipažinti su dokumentais - Iš valstybės narės kilusio dokumento neatskleidimas be šios valstybės išankstinio sutikimo.
Byla T-76/02.

2002 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.
Tetra Laval BV prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Reglamentas (EEB) Nr. 4064/89 - Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka - Teisė į gynybą - Horizontalus ir vertikalus poveikis - Prognozuojamas konglomeratinis poveikis - Sverto efektas - Potenciali konkurencija - Bendras sustiprinimo poveikis.
Byla T-5/02.

2004 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas.
Tokai Carbon Co. Ltd ir kt. prieš prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Kartelis - Grafito elektrodų rinka - Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas - Baudų dydžio nustatymas - Sankcijų sumavimas - Baudų nustatymo metodo gairės - Taikytinumas - Pažeidimo sunkumas ir trukmė - Sunkinančios aplinkybės - Lengvinančios aplinkybės - Pajėgumas sumokėti baudą - Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą - Mokėjimo sąlygos.
Sujungtos bylos T-236/01, T-239/01, T-244/01-T-246/01, T-251/01 ir T-252/01.

2003 m. gruodžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.
Volkswagen AG prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Lengvųjų automobilių platinimas - EB 81 straipsnio 1 dalis - Susitarimas dėl kainų - „Susitarimo" sąvoka - Susitarimo buvimo įrodymas.
Byla T-208/01.

2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.
Daesang Corp. ir Sewon Europe GmbH prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Kartelis - Lizinas - Baudų nustatymo metodo gairės - Apyvarta - Lengvinančios aplinkybės - Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą.
Byla T-230/00.

2003 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Regione Siciliana prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Valstybės pagalba - Veiklos kreditai - Priimtinumas - Ieškinio pareiškimo terminas - Patvirtinantis aktas - Ieškinys dėl panaikinimo - Esama pagalba ar nauja pagalba - Tempus regit actum principas - Eksporto pagalba - Veiklos pagalba - Protingas terminas.
Byla T-190/00.

2002 m. birželio 6 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Airtours plc prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Reglamentas (EEB) Nr. 4064/89 - Sprendimas pripažinti konkurenciją nesuderinama su bendrąja rinka - Ieškinys dėl panaikinimo - Atitinkama rinka - Kolektyvinės dominuojančios padėties sąvoka - Įrodymai.
Byla T-342/99.

2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava ir Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Valstybės pagalba - Sprendimas pradėti EB 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą - Ieškinys dėl panaikinimo - Priimtinumas - Fiskalinė priemonė - Atrankinis pobūdis - Teisėti lūkesčiai - Piktnaudžiavimas įgaliojimais.
Sujungtos bylos T-269/99, T-271/99 ir T-272/99.

2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji išplėstinė kolegija) sprendimas
Westdeutsche Landesbank Girozentrale ir Land Nordrhein-Westfalen prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Valstybės pagalba - Komisijos kompetencijos nebuvimas - Teisės į gynybą pažeidimas - Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas - Pagalbos sąvoka - EB 87 ir 295 straipsnių pažeidimas - Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis investuotojas - Tinkamas atlyginimo dydis - Pareigos motyvuoti pažeidimas.
Byla T-228/99.

2001 m. spalio 2 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national ir Emma Bonino ir kt. prieš Europos Parlamentą.
Ieškinys dėl panaikinimo - Europos Parlamento aktas dėl jo Darbo tvarkos taisyklių nuostatos - Pareiškimas apie frakcijos kūrimą Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio prasme - Priimtinumas - Prieštaravimas dėl teisėtumo - Vienodas požiūris - Pagrindinių teisių laikymasis - Demokratijos ir proporcingumo principai - Asociacijos laisvė - Teisėtų lūkesčių apsauga - Valstybių narių parlamentinės tradicijos - Esminių procesinių reikalavimų pažeidimas - Piktnaudžiavimas procedūra
Sujungtos bylos T-222/99, T-327/99 ir T-329/99.

2003 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.
British Airways plc prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Komisijos kompetencija - Aviakompanijų diskriminacija - Atitinkama sektorinė ir geografinė rinka - Tariamai paveiktų sektorinių rinkų tarpusavio ryšys - Ginčijamo sprendimo teisinis pagrindas - Dominuojančios padėties buvimas - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Baudos dydžio proporcingumas.
Byla T-219/99.

2002 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T 127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco ir Gasteizko Industria Lurra, SA (T 129/99) bei Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T 148/99) prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Valstybės pagalba - Valstybės pagalbos sąvoka - Fiskalinės priemonės - Atrankinis pobūdis - Pateisinimas mokesčių sistemos pobūdžiu ar struktūra - Pagalbos atitiktis bendrajai rinkai.
Sujungtos bylos T-127/99, T-129/99 ir T-148/99.

2001 m. rugsėjo 18 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom et Télévision française 1 SA (TF1) prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Ieškinys dėl panaikinimo - Konkurencija - Mokama televizija - Bendroji įmonė - EB sutarties 85 straipsnis (dabar - EB 81 straipsnis) - EB sutarties 85 straipsnio 1 dalis - Sprendimas dėl pažeidimų nebuvimo - Pagalbiniai apribojimai - Protingumo taisyklė - EB sutarties 85 straipsnio 3 dalis - Sprendimas dėl išimties taikymo - Trukmė
Byla T-112/99

2002 m. kovo 20 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.
LR AF 1998 A/S, anciennement Løgstør Rør A/S prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Kartelis - Šiluminiai vamzdžiai - EB sutarties 85 straipsnis (dabar EB 81 straipsnis) - Tęsiamas pažeidimas - Boikotas - Galimybė susipažinti su byla - Bauda - Baudų nustatymo metodo gairės - Negaliojimas atgaline data - Teisėti lūkesčiai.
Byla T-23/99.

2001 m. vasario 20 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Mannesmannröhren-Werke AG prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Ieškinys dėl panaikinimo - Konkurencija - Sprendimas, reikalaujantis pateikti informacijos - Bauda - Teisė atsisakyti pateikti atsakymą, kuriuo pripažįstamas pažeidimas - Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
Byla T-112/98.

2001 m. kovo 15 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Société chimique Prayon-Rupel SA prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Valstybės pagalba - Procedūros pagal Sutarties 93 straipsnio 2 dalį (dabar - EB 88 straipsnio 2 dalis) nepradėjimas - Rimti sunkumai
Byla T-73/98.

2001 m. gruodžio 6 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas.
Emesa Sugar (Free Zone) NV prieš Europos Sąjungos Tarybą.
Asociacijos su užjūrio šalimis ir teritorijomis režimas - Sprendimas 97/803/EB - Cukraus importas - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Priimtinumas - Įgytos patirties nepanaikinamumas - Proporcingumo principas - Teisinis saugumas
Byla T-43/98.