79 spriedumu saraksts no 2001. līdz 2004. gadam to valstu valodās, kas ES pievienojās 2004. gadā

Tiesa

Tiesas spriedums (plēnums) 2004. gada 23. martā
Eiropas ombuds pret Frank Lamberts.
Apelācija - Nepieņemamība - Ārpuslīgumiskā atbildība - Veids, kādā Eiropas ombuds izskatīja sūdzību par iekšējo konkursu par apstiprināšanu amatā.
Lieta C-234/02 P

Tiesas spriedums (Tiesas plēnums) 2004. gada 23. martā
Francijas Republika pret Eiropas Kopienu Komisiju
Ar Amerikas Savienotajām Valstīm noslēgtās Vadlīnijas jautājumā par sadarbību tiesiskā regulējuma un pārskatāmības jomā - Saistoša rakstura neesamība
Lieta C-233/02

Tiesas spriedums 2003. gada 9. septembrī
Landeshauptstadt Kiel pret Norbert Jaeger
Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Vācija)
Sociālā politika - Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība - Direktīva 93/104/EK - "Darba laika" un "atpūtas laika" jēdzieni - Ārstu dežūras ("Bereitschaftsdienst") slimnīcās
Lieta C-151/02

Tiesas spriedums 2003. gada 2. oktobrī
Carlos Garcia Avello un État belge,
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Conseil d'État (Beļģija)
Eiropas Savienības pilsonība - Uzvārda nodošana - Dalībvalstu pilsoņu bērni - Dubultpilsonība
Lieta C-148/02

Tiesas spriedums (Tiesas plēnums) 2004. gada 23. martā
Brian Francis Collins un Secretary of State for Work and Pensions.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Social Security Commissioner (Apvienotā Karaliste)
Personu brīva pārvietošanās -http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=11992E048&lg_dest=lv EKL 48. pants (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem - EKL 39. pants) - "Darba ņēmēja" jēdziens - Sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas tiek maksāts darba meklētājiem - Nosacījums par dzīvesvietu - Eiropas Savienības pilsonība
Lieta C-138/02

Tiesas spriedums 2002. gada 10. decembrī
The Queen un Secretary of State for Health, Ex parte: British American Tobacco (Investments) Ltd
un Imperial Tobacco Ltd
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: High Court of Justice (Anglija un Velsa), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste)
Direktīva 2001/37/EK - Tabakas izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana - Spēkā esamība - Juridiskais pamats - EKL 95. un 133. pants - Interpretācija - Piemērošana attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, kas ražoti Kopienā un paredzēti eksportēšanai uz trešām valstīm
Lieta C-491/01

Tiesas spriedums (piektā palāta) 2003. gada 26. jūnijā
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Ola Ramstedt un Riksskatteverket
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Regeringsrätten (Augstākā administratīvā tiesa, Zviedrija)
Pensijas papildu apdrošināšana ar kapitāla veidošanu - Līguma noslēgšana ar citā dalībvalstī reģistrētu sabiedrību - Atšķirīgs nodokļu režīms - Saderīgums ar EKL 49. pantu
Lieta C-422/01

Tiesas spriedums 2003. gada 9. septembrī.
Christina Kik pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi, modeļi) (ITSB)
Regula (EK) Nr. 40/94 - 115. pants - Valodu lietojums Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (preču zīmes, paraugi, modeļi) (ITSB) - Iebilde par prettiesiskumu - Nediskriminācijas princips
Lieta C-361/01 P

Tiesas spriedums 2004. gada 16. martā
AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft,
See Krankenkasse un Ichthyol Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C 264/01), Mundipharma GmbH (C 306/01), Gödecke GmbH (C 354/01), Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C 355/01)
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) un Bundesgerichtshof (Vācija)
Konkurence - Uzņēmumi - Slimokases - Aizliegtas vienošanās - EKL 81., 82. un 86. panta interpretācija - Slimokasu apvienību lēmumi, ar kuriem tiek noteiktas maksimālās kompensējamo zāļu izmaksu summas
Apvienotās lietas C-264/01, C-306/01, C-354/01 un C-355/01

Tiesas spriedums 2003. gada 11. decembrī
Deutscher Apothekerverband eV un 0800 DocMorris NV un Jacques Waterval
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Landgericht Frankfurt am Main (Vācija)
EKL 28. un 30. pants - Direktīvas 92/28/EEK un 2000/31/EK - Valsts tiesību akti, kas citā dalībvalstī reģistrētām aptiekām ierobežo cilvēkiem paredzētu zāļu pārdošanu internetā - Ārsta receptes prasība piegādei - Aizliegums reklamēt zāļu pārdošanu pa pastu
Lieta C-322/01

Tiesas spriedums (sestā palāta) 2003. gada 27. novembrī
Shield Mark BV un Joost Kist h.o.d.n. Memex
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande)
Preču zīmes - Tiesību aktu tuvināšana - Direktīva 89/104/EEK - 2. pants - Apzīmējumi, kas var būt preču zīme - Apzīmējumi, ko var attēlot grafiski - Skaņas apzīmējumi - Nošu raksts - Rakstveida apraksts - Onomatopoēze
Lieta C-283/01.

Tiesas spriedums 2003. gada 25. novembrī
Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti
Valsts pienākumu neizpilde - Tiesas spriedums, ar kuru konstatēta pienākumu neizpilde - Neizpilde - EKL 228. pants - Finansiālas sankcijas - Kavējuma nauda - Peldvietu ūdens kvalitāte - Direktīva 76/160/EEK
Lieta C-278/01

Tiesas spriedums2003. gada 6. novembrī.
Krimināllietā pret Piergiorgio Gambelli u.c..
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunale di Ascoli Piceno (Itālija)
Tiesības veikt uzņēmējdarbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Sporta pasākumu derību piedāvājuma pieņemšana vienā dalībvalstī un nosūtīšana pa internetu uz citu dalībvalsti - Aizliegums, paredzot kriminālsodu - Dalībvalsts tiesību akti, kuros noteikts, ka tiesības slēgt derības ir tikai zināmām organizācijām
Lieta C-243/01

Tiesas spriedums 2003. gada 9. septembrī
Monsanto Agricoltura Italia SpA u.c. pret Presidenza del Consiglio dei Ministri u.c.
Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Itālija)
Regula (EK) Nr. 258/97 - Jauni pārtikas produkti - Laišana tirgū - Nekaitīguma novērtējums - Vienkāršotā procedūra - Būtiskais līdzvērtīgums jau esošiem pārtikas produktiem - Pārtikas produkti, kas ražoti no ģenētiski modificētas kukurūzas - Ģenētiski modificēta proteīna atlieku klātbūtne - Dalībvalsts pasākums, ar ko uz laiku ierobežo vai aptur jauna pārtikas produkta tirdzniecību vai izmantošanu tās teritorijā
Lieta C-236/01

Tiesas spriedums 2003. gada 30. septembrī
Gerhard Köbler un Austrijas Republiku
Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija)
Vienlīdzīga attieksme - Universitātes profesoru atalgojums - Netieša diskriminācija - Piemaksa par darba stāžu - Dalībvalsts atbildība par privātpersonām nodarītajiem zaudējumiem tai piedēvējamu Kopienu tiesību pārkāpumu dēļ - Pārkāpumi, par kuriem vainojama valsts tiesa
Lieta C-224/01

Tiesas spriedums 2003. gada 18. novembrī
Budějovický Budvar, národní podnik un Rudolf Ammersin GmbH
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Handelsgericht Wien (Austrija)
Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība - Divpusēja konvencija starp dalībvalsti un trešo valsti, ar kuru tiek aizsargātas šīs trešās valsts ģeogrāfiskas izcelsmes norādes - EKL 28. un 30. pants - Regula (EEK) Nr. 2081/92 - EKL 307. pants - Valstu pēctecība attiecībā uz līgumiem
Lieta C-216/01

Tiesas spriedums 2002. gada 12. novembrī
Arsenal Football Club plc un Matthew Reed
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Apvienotā Karaliste)
Tiesību aktu tuvināšana - Preču zīmes - Direktīva 89/104/EEK - 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Preču zīmes īpašnieka ekskluzīvo tiesību apjoms
Lieta C-206/01

Tiesas spriedums 2003. gada 11. februārī
Kriminālprocess pret Hüseyin Gözütok (C-187/01) un Klaus Brügge (C-385/01).
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Oberlandesgericht Köln (Vācija) un Rechtbank van eerste aanleg te Veurne (Beļģija)
Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu - Ne bis in idem princips - Piemērošanas joma - Lēmumi, ar kuriem prokuratūra galīgi izbeidz kriminālprocesuālas darbības saukšanai pie kriminālatbildības bez tiesas piedalīšanās pēc tam, kad apsūdzētais ir izpildījis zināmas prasības
Apvienotās lietas C-187/01 un C-385/01

Tiesas spriedumsdu 2003. gada 11. martā
Alexander Dory un Bundesrepublik Deutschland
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Verwaltungsgericht Stuttgart (Vācija)
Kopienu tiesību nepiemērošana obligātajam militārajam dienestam - Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm - Direktīvas 76/207/EEK 2. pants - Obligātā militārā dienesta attiecināšana tikai uz vīriešiem Vācijā - Direktīvas nepiemērojamība
Lieta C-186/01

Tiesas spriedums2004. gada 7. janvārī
K. B. un National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste)
EKL 141. pants - Direktīva 75/117/EEK - Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm - Transseksuāla partnera izslēgšana no tiesībām saņemt pārdzīvojošā laulātā pensiju, kuru piešķir vienīgi pārdzīvojušajam laulātajam - Diskriminācija dzimuma dēļ
Lieta C-117/01

Tiesas spriedums 2003. gada 23. septembrī
Secretary of State for the Home Department un Hacene Akrich
Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu: Immigration Appeal Tribunal (Apvienotā Karaliste)
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Trešās valsts pilsonis - dalībvalsts pilsoņa laulātais - Laulātais, kuram ir aizliegts ieceļot un uzturēties šajā dalībvalstī - Laulātā pāra pagaidu apmešanās uz dzīvi citā dalībvalstī - Apmešanās uz dzīvi, lai laulātais saskaņā ar Kopienu tiesībām iegūtu tiesības ieceļot un uzturēties pirmajā dalībvalstī - Ļaunprātīga izmantošana
Lieta C-109/01

Tiesas spriedums 2003. gada 20. maijā
Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA un Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: House of Lords (Apvienotā Karaliste)
Aizsargātie cilmes vietu nosaukumi - Regula (EEK) Nr. 2081/92 - Regula (EK) Nr. 1107/96 - "Prosciutto di Parma" - Specifikācija - Nosacījums par šķiņķa šķēlēs griešanu un iepakošanu ražošanas reģionā - EKL 29. un 30. pants - Pamatojums - Nosacījuma spēkā esamība pret trešajām personām - Tiesiskā drošība - Paziņošana
Lieta C-108/01

Tiesas spriedums 2003. gada 6. maijā
Libertel Groep BV un Benelux-Merkenbureau
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande)
Preču zīmes - Tiesību aktu tuvināšana - Direktīva 89/104/EEK - Apzīmējumi, kas var būt preču zīme - Atšķirtspēja - Krāsa kā tāda - Oranžā krāsa
Lieta C-104/01

Tiesas spriedums 2003. gada 6. novembrī
Krimināllieta pret Bodil Lindqvist
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Göta hovrätt (Zviedrija)
Direktīva 95/46/EK - Piemērošanas joma - Personas datu publicēšana internetā - Publicēšanas vieta - Personas datu pārsūtīšanas uz trešām valstīm jēdziens - Vārda brīvība - Dalībvalsts tiesību aktos noteiktas stingrākas personas datu aizsardzības atbilstība Direktīvai 95/46
Lieta C-101/01

Tiesas spriedums 2002. gada 26. novembrī
Ministre de l`Intérieur un Aitor Oteiza Olazabal
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Conseil d'Etat - France
Personu brīva pārvietošanās - Ierobežojumi - Sabiedriskā kārtība - Administratīvi pasākumi, ar ko ierobežo ārvalstnieka tiesības uzturēties daļā dalībvalsts teritorijas
Lieta C-100/01

Tiesas spriedums 2003. gada 6. martā
Arben Kaba un Secretary of State for the Home Department
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Immigration Adjudicator (Apvienotā Karaliste)
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Regula (EEK) Nr. 1612/68 - Sociālā priekšrocība - Migrējoša darba ņēmēja laulātā tiesības uz atļaujas pastāvīgi uzturēties dalībvalsts teritorijā saņemšanu
Lieta C-466/00

Tiesas spriedums 2003. gada 20. maijā
Rechnungshof (C 465/00) un Ősterreichischer Rundfunk un citi un Christa Neukomm (C 138/01), Joseph Lauermann (C 139/01) un Ősterreichischer Rundfunk
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Verfassungsgerichtshof (C 465/00) un Oberster Gerichtshof (C 138/01 un C 139/01) (Austrija)
Fizisko peronu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi - Direktīva 95/46/EK - Privātās dzīves aizsardzība - Rechnungshof revīzijai pakļauto juridisko personu datu par darbinieku ienākumiem paziņošana sabiedrībai
Apvienotās lietas C-465/00, C-138/01 un C-139/01.

Tiesas spriedums2004. gada 13. janvārī
Kühne & Heitz NV un Productschap voor Pluimvee en Eieren
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande)
Mājputnu gaļa - Eksporta kompensācijas - Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu neiesniegšana - Galīgs administratīvs lēmums - Tiesas sprieduma, kurš prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā ticis pasludināts pēc šī lēmuma pieņemšanas, spēks - Tiesiskā drošība - Kopienu tiesību pārākums - Sadarbības princips - EKL 10. pants
Lieta C-453/00

Tiesas spriedums 2003. gada 25. februārī
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) un Vasileios Ioannidis
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grieķija)
Sociālais nodrošinājums - Pensionāra hospitalizācija, kamēr viņš uzturas citā dalībvalstī, nevis tajā, kur viņš dzīvo - Finansēšanas noteikumi - Regulas (EEK) Nr. 1408/71 31. un 36. pants - Regulas (EEK) Nr. 574/72 31. un 93. pants
Lieta C-326/00

Tiesas spriedums 2003. gada 11. decembrī
Itālijas Republika pret Eiropas Kopienu Komisija.
Apelācija - Valsts atbalsts - Kravu autopārvadājumi - Ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm un konkurences izkropļošana - Pastāvošs vai jauns atbalsts - Samērīguma un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi - Pamatojums
Lieta C-298/00 P

Tiesas spriedums 2003. gada 24. jūlijā
Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg un Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH,
Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, piedaloties lietā kā trešajai personai
Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesverwaltungsgericht (Vācija)
Regula (EEK) Nr. 1191/69 - Pilsētas, priekšpilsētas un reģionālā regulārā transporta pakalpojumu izmantošana - Publiskās subsīdijas - Valsts atbalsta jēdziens - Kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākuma izpildi
Lieta C-280/00

Tiesas spriedums 2002. gada 5. novembrī
Überseering BV un Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesgerichtshof (Vācija)
EKL 43. un 48. pants - Sabiedrība, kas ir izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, kur ir arī tās juridiskā adrese - Sabiedrība, kas izmanto brīvību veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī - Sabiedrība, par kuru ir zināms, ka tā pārcēlusi savu faktisko atrašanās vietu uzņēmējas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar šīs valsts tiesībām - Uzņēmējas dalībvalsts atteikums atzīt sabiedrības tiesībspēju un procesuālo rīcībspēju - Brīvības veikt uzņēmējdarbību ierobežojums - Attaisnojums
Lieta C-208/00

Tiesas spriedums 2003. gada 9. decembrī
Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku
Valsts pienākumu neizpilde - Ar Kopienu tiesībām nesaderīga valsts likuma interpretācija judikatūrā un administratīvajā praksē - Nepamatotu maksājumu atgūšanas nosacījumi
Lieta C-129/00

Tiesas spriedums 2003. gada 12. jūnijā
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge un Austrijas Republiku
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija)
Brīva preču aprite - Šķēršļi, kas rodas privātpersonu rīcības rezultātā - Dalībvalstu pienākumi - Lēmums neaizliegt saietu, kura mērķis ir apkārtējās vides aizsardzība un kura rezultātā visa satiksme uz Brenner autoceļa tika pārtraukta uz 30 stundām - Attaisnojums - Pamattiesības - Vārda brīvība un pulcēšanās brīvība - Samērīguma princips
Lieta C-112/00

Tiesas spriedums 2002. gada 22. oktobrī
Roquette Frères SA un Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, piedaloties Eiropas Kopienu Komisijai
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Cour de cassation (Francija)
Konkurences tiesības - Regulas Nr. 17 14. panta 3. un 6. punkts - Komisijas lēmums par nepieciešamo izmeklēšanu - Dalībvalstu iestāžu atbalsts - 1989. gada 21. septembra sprieduma lietā Hoechst/Komisija interpretācija - Vispārējie principi - Aizsardzība no patvaļīgas vai nesamērīgas publiskās varas iejaukšanās juridisku personu privātās darbības sfērā - Kompetentai valsts tiesai piekrītošs kontroles apjoms piespiedu rakstura pasākumu realizēšanai pret uzņēmumu - Komisijas informēšanas pienākums - Lojāla sadarbība
Lieta C-94/00

Tiesas spriedums 2002. gada 11. jūlijā
Mary Carpenter un Secretary of State for the Home Department.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Immigration Appeal Tribunal (Apvienotā Karaliste).
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - EK līguma 49. pants - Padomes Direktīva 73/148/EEK - Dalībvalsts pilsonis, kas veic uzņēmējdarbību šai valstī un sniedz pakalpojumus personām, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī - Uzturēšanās tiesības šai valstī laulātajam, kas ir trešās valsts pilsonis
Lieta C-60/00

Tiesas spriedums 2002. gada 15. janvārī.
Elide Gottardo pret Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunale ordinario di Roma - Itālija.
Prejudiciāls nolēmums - EK līguma 12. pants un 39. panta 2. punkts - Vecuma pabalsti - Starp Itālijas Republiku un Šveices Konfederāciju noslēgts Sociālā nodrošinājuma līgums - Francijas pilsoņa Šveicē uzkrātu apdrošināšanas laikposmu neņemšana vērā
Lieta C-55/00.

Tiesas spriedums 2002. gada 25. jūlijā .
Unión de Pequeños Agricultores un Eiropas Savienības Padome
Apelācijas sūdzība - Regula (EK) Nr. 1638/98 - Eļļas un tauku tirgus kopīgā organizācija - Prasība atcelt tiesību aktu - Individuāli skarta persona - Efektīva tiesību aizsardzība - Pieņemamība
Lieta C-50/00 P

Tiesas spriedums 2003. gada 10. jūlijā
Booker Aquacultur Ltd (C-20/00), Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) un The Scottish Ministers
Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu: Court of Session (Skotija) - (Lielbritānija)
Padomes Direktīva 93/53/EEK - Ar vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un lašu infekciozo anēmiju (ISA) inficēto zivju krājumu iznīcināšana - Kompensēšana - Dalībvalsts pienākumi - Pamattiesību, it īpaši īpašumtiesību, aizsardzība - Padomes Direktīvas 93/53/EEK spēkā esamība
Apvienotās lietas C-20/00 un C-64/00

Tiesas spriedums 2003. gada 10. jūlijā
Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Centrālo banku
Eiropas Centrālā banka (ECB) - Lēmums 1999/726/EK par krāpšanas novēršanu - Kopienu finanšu interešu aizsardzība - Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) - Regula (EK) Nr. 1073/1999 - Piemērojamība attiecībā uz ECB - Iebilde par prettiesiskumu - Pieņemamība - ECB neatkarība - EKL 108. pants - Tiesiskais pamats - EKL 280. pants - Apspriešanās ar ECB - EKL 105. panta 4. punkts - Samērīgums
Lieta C-11/00

Tiesas atzinums 2001. gada 6. decembrī.
Kartahenas protokols - Noslēgšana - Juridiskais pamats - EKL 133. pants, 174. panta 4. punkts un 175. panta 1. punkts - Dzīvi modificētie organismi - Vides aizsardzība - Kopējā tirdzniecības politika
Atzinums C-2/00.

Tiesas spriedums 2002. gada 17. septembrī
Concordia Bus Finland Oy Ab, iepriekš Stagecoach Finland Oy Ab, un Helsingin kaupunki, HKL Bussiliikenne
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Korkein hallinto oikeus (Somija)
Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi transporta nozarē - Padomes Direktīvas 92/50/EEK un 93/38/EEK - Līgumslēdzēja pašvaldība, kas organizē autobusu transporta pakalpojumus un kuras saimnieciski neatkarīgs subjekts piedalās uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā kā pretendents - Ar vides aizsardzību saistītu kritēriju ievērošana, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - Pieļaujamība, ka pretendents, pašvaldības subjekts, izpilda šos kritērijus vieglāk
Lieta C-513/99

Tiesas spriedums 2002. gada 4. jūnijā.
Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti.
Valsts pienākumu neizpilde - EK līguma 52. pants (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem - 43. pants) un EK līguma 73.b pants (jaunajā redakcijā - 56. pants) - Tiesības, kas saistītas ar Beļģijas Karalistei piederošo "zelta akciju" Société nationale de transport par canalisations SA un Société de distribution du gaz SA
Lieta C-503/99.

Tiesas spriedums 2002. gada 25. jūlijā
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) un Beļģiju.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Conseil d'État (Beļģija)
Trešo valstu pilsoņi, kuri ir dalībvalstu pilsoņu laulātie - Vīzas prasība - Ieceļošanas tiesības laulātajiem, kuriem nav personu apliecinoši dokumenti vai vīzas - Uzturēšanās tiesības laulātajiem, kas ieceļojuši nelikumīgi - Uzturēšanās tiesības laulātajiem, kas ieceļojuši likumīgi, bet vīza nav derīga uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas brīdī - Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK un 73/148/EEK un Regula (EK) 2317/95
Lieta C-459/99

Tiesas spriedums 2001. gada 20. septembrī.
Courage Ltd pret Bernard Crehan un Bernard Crehan pret Courage Ltd un citiem.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Apvienotā Karaliste.
EK līguma 85. pants (jaunajā redakcijā - EKL 81. pants) - Ekskluzīvs alus pirkuma līgums - Bāru noma - Aizliegta vienošanās - Līgumslēdzējas puses tiesības uz zaudējumu atlīdzību
Lieta C-453/99.

Tiesas spriedums 2001. gada 20.novembrī.
Zino Davidoff SA pret A & G Imports Ltd un Levi Strauss & Co. un citi pret Tesco Stores Ltd un citiem.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Apvienotā Karaliste.
Preču zīmes - Direktīva 89/104/EEK - 7. panta 1. punkts - Ar preču zīmi piešķirto tiesību izsmelšana - Laišana tirgū ārpus EEZ - Imports EEZ - Preču zīmes īpašnieka piekrišana - Tieši vai netieši izteiktas piekrišanas nepieciešamība - Līgumam piemērojamās tiesības - Piekrišanas prezumpcija - Nepiemērojamība
Apvienotās lietas C-414/99 līdz C-416/99.

Tiesas spriedums 2002. gada 17. septembrī
Baumbast , R un Secretary of State for the Home Department.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Immigration Appeal Tribunal (Apvienotā Karaliste).
Personu brīva pārvietošanās - Migrējošs darba ņēmējs - Migrējoša darba ņēmēja ģimenes locekļu uzturēšanās tiesības - Bērnu tiesības mācīties uzņemošajā dalībvalstī - Regulas (EEK) Nr. 1612/68 10. un 12. pants - Eiropas Savienības pilsonība - Uzturēšanās tiesības - Direktīva 90/364/EEK - Ierobežojumi un nosacījumi
Lieta C-413/99

Tiesas spriedums 2003. gada 13. maijā
V.G. Müller-Fauré un Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA un starp E.E.M. van Riet un Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Centrale Raad van Beroep (Nīderlande)
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - EK līguma 59. (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem - EKL 49. pants) un 60. pants (jaunajā redakcijā - EKL 50. pants) - Veselības apdrošināšana - Pabalstu natūrā sistēma - Vienošanās starp slimokasēm un veselības aprūpes sniedzējiem - Citā dalībvalstī radušies ārstēšanās izdevumi - Iepriekšēja atļauja - Kritēriji - Pamatojumi
Lieta C-385/99

Tiesas spriedums 2001. gada 13. decembrī.
DaimlerChrysler AG pret Land Baden-Württemberg.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesverwaltungsgericht - Vācija.
Vide - Atkritumi - Regula (EEK) Nr. 259/93 par atkritumu pārvadājumiem - Nosacījumi, kas pamato aizliegumus vai ierobežojumus atkritumu eksportam - Valsts tiesiskais regulējums, kas paredz pienākumu piedāvāt atkritumus licencētai organizācijai
Lieta C-324/99.

Tiesas spriedums 2002. gada 19. februārī.
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh un Price Waterhouse Belastingadviseurs BV pret Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, piedaloties Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Raad van State - Nīderlande.
Profesionāla organizācija - Valsts advokātu kolēģija - Kolēģijas noteikumi par profesionālo darbību - Advokātu un revidentu sadarbības sabiedrību aizliegums - EK līguma 85. pants (jaunajā redakcijā - EKL 81. pants) - Uzņēmumu apvienība - Konkurences ierobežojums - Pamatojumi - EK līguma 86. pants (jaunajā redakcijā - EKL 82. pants) - Uzņēmums vai uzņēmumu grupa - EK līguma 52. un 59. pants (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem - EKL 43. un 49. pants) - Piemērojamība - Ierobežojumi - Pamatojumi
Lieta C-309/99.

Tiesas spriedums 2002. gada 18. jūnijā.
Koninklijke Philips Electronics NV pret Remington Consumer Products Ltd.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Apvienotā Karaliste.
Tiesību aktu tuvināšana - Preču zīmes - Direktīva 89/104/EEK - 3. panta 1. un 3. punkts, 5. panta 1. punkts un 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Apzīmējumi, no kuriem var sastāvēt preču zīme - Apzīmējumi, ko veido vienīgi preces forma
Lieta C-299/99.

Tiesas spriedums 2001. gada 15. februārī.
Nachi Europe GmbH pret Hauptzollamt Krefeld.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Finanzgericht Düsseldorf - Vācija.
Kopējā tirdzniecības politika - Aizsardzība pret dempinga praksi - Regulas (EEK) Nr. 2849/92 1. panta 2. punkts - Grozījums galīgajai antidempinga nodevai par tādu Japānas izcelsmes lodīšu gultņu importu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 30 milimetrus - Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu par spēkā esamību - Prasītāja pamata lietā neiesniegta prasība atcelt tiesību aktu
Lieta C-239/99.

Tiesas spriedums 2001. gada 20. septembrī.
Rudy Grzelczyk pret Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
EK līguma 6., 8. un 8.a pants (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem - EK līguma 12., 17. un 18. pants) - Padomes Direktīva 93/96/EEK - Studentu uzturēšanās dzīvesvietas tiesības - Valsts tiesību akti, ar ko garantē minimālus iztikas līdzekļus, t.s. "minimex", tikai pilsoņiem un personām, uz kurām attiecas Regula (EEK) Nr. 1612/68 - Ārvalstu students, kas pirmajos mācību gados pats sedzis savus uzturēšanās izdevumus
Lieta C-184/99.

Tiesas spriedums 2001. gada 12. jūlijā.
B.S.M. Smits, laulātā uzvārdā Geraets, pret Stichting Ziekenfonds VGZ un H.T.M. Peerbooms pret Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Nīderlande.
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - EK līguma 59. pants (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem - EKL 49. pants) un EK līguma 60. pants (jaunajā redakcijā - EKL 50. pants) - Veselības apdrošināšana - Pabalstu natūrā sistēma - Vienošanās starp slimokasēm un veselības aprūpes sniedzējiem - Citā dalībvalstī radušies stacionārās ārstēšanās izdevumi - Iepriekšēja atļauja - Kritēriji - Pamatojumi
Lieta C-157/99.

Tiesas spriedums 2002. gada 5. novembrī
Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti
Valsts pienākumu neizpilde - Dalībvalsts noslēgts un piemērots divpusējais "atvērto debesu" nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm - Gaisa transporta iekšējo tirgu regulējošas atvasinātās tiesības [Regulas (EEK) Nr. 2299/89, Nr. 2407/92, Nr. 2408/92, Nr. 2409/92 un Nr. 95/93] - Kopienas ārējā kompetence - EK līguma 52. pants (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem - EKL 43. pants) - EK līguma 5. pants (jaunajā redakcijā - EKL 10. pants)
Lieta C-471/98

Tiesas spriedums (piektā palāta) 2001. gada 8. martā.
Metallgesellschaft Ltd un citi (C-397/98), Hoechst AG un Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) pret Commissioners of Inland Revenue un HM Attorney General.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Apvienotā Karaliste.
Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Kapitāla brīva aprite - Uzņēmumu ienākuma nodokļa avanss par peļņas daļu, ko meitasuzņēmums izmaksā mātesuzņēmumam - Mātesuzņēmums, kura juridiskā adrese ir citā dalībvalstī - Kopienu tiesību pārkāpums - Restitūcijas prasība vai prasība par zaudējumu atlīdzību - Procenti
Apvienotās lietas C-397/98 unC-410/98.

Tiesas spriedums 2001. gada 13. martā.
PreussenElektra AG pret Schhleswag AG, piedaloties Windpark Reußenköge III GmbH un Land Schleswig-Holstein.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Landgericht Kiel - Vācija.
Elektronerģija - Atjaunojamie enerģijas avoti - Valsts regulējums, kas uzliek pienākumu elektroenerģijas apgādes uzņēmumiem iepirkt elektroenerģiju par minimālo cenu un sadalīt radušos izdevumus starp šiem uzņēmumiem un iepriekš esošiem tīklu izmantojošajiem uzņēmumiem - Valsts atbalsts - Saderība ar preču brīvu apriti
Lieta C-379/98.

Tiesas spriedums 2001. gada 9. oktobrī.
Nīderlandes Karaliste pret Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi.
Atzīšana par spēkā neesošu - Direktīva 98/44/EK - Izgudrojumu tiesiskā aizsardzība biotehnoloģijā - Juridiskais pamats - EK līguma 100.a pants (jaunajā redakcijā, pēc grozījumiem - EKL 95. pants), EK līguma 235. pants (jaunajā redakcijā - EKL 308. pants) vai EK līguma 130. un 130.f pants (jaunajā redakcijā - EKL 157. un 163. pants) - Subsidiaritāte - Tiesiskā drošība - Dalībvalstu starptautisko tiesību pienākumi -Pamattiesības - Cilvēka cieņa - Koleģialitātes princips Komisijas tiesību aktu projektos
Lieta C-377/98.

Tiesas spriedums 2001. gada 12. jūlijā.
Abdon Vanbraekel un citi pret Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Cour du travail de Mons - Beļģija.
Sociālais nodrošinājums - Veselības apdrošināšana - Regulas (EEK) Nr. 1408/71 22. un 36. pants - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - EKL 59. pants (jaunajā redakcijā - EKL 49. pants) - Citā dalībvalstī radušies hospitalizācijas izdevumi - Atļaujas atteikums, kas vēlāk atzīts par nepamatotu
Lieta C-368/98.

Tiesas spriedums 2002. gada 11. jūlijā.
Marie-Nathalie D'Hoop pret Office national de l'emploi.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal du travail de Liège - Beļģija.
Eiropas Savienības pilsonība - Nediskriminācijas princips - Valsts tiesiskais regulējums, kas tiesības uz gaidīšanas pabalstiem valsts pilsoņiem piešķir tikai tad, ja viņi vidējo izglītību ir ieguvuši izglītības iestādē savā dalībvalstī - Valsts pilsonis, kas meklē pirmo darba vietu un kas vidējo izglītību ir ieguvis izglītības iestādē citā dalībvalstī
Lieta C-224/98.

Pirmās instances tiesa

Pirmās instances tiesas spriedums (otrā palāta) 2004. gada 10. martā
Malagutti-Vezinhet SA pret Eiropas Kopienu Komisiju
Produktu vispārējā drošība - Kopienas ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas produktu jomā - Prasība par zaudējumu atlīdzību
Lieta T-177/02.

Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta) 2003. gada 3. aprīlī
BaByliss SA pret Eiropas Kopienu Komisiju
Konkurence - Koncentrācija - Regula (EEK) Nr. 4064/89 - Trešās personas celta prasība - Pieņemamība - Saistības iepriekšējas izskatīšanas sākuma stadijā - Preču zīmes licence - Saistību grozīšana - Termiņi - Valsts sniegts finanšu atbalsts - Nesamērīgi zema pārņemšanas cena - Nopietnu šaubu par koncentrācijas saderīgumu ar kopējo tirgu esamība - Saistību neesamība tirgos ar nopietnām konkurences problēmām
Lieta T-114/02

Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2003. gada 17. septembrī
Mara Messina pret Eiropas Kopienu Komisiju
Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Piekļuve dokumentiem - Dalībvalsts izcelsmes dokumenta satura neizpaušana bez iepriekšējas šīs valsts piekrišanas
Lieta T-76/02.

Pirmās instances tiesas spriedums (pirmā palāta) 2002. gada 25. oktobrī
Tetra Laval BV pret Eiropas Kopienu Komisiju
Konkurence - Regula (EEK) Nr. 4064/89 - Lēmums, ar ko koncentrācija ir atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu - Tiesības uz aizstāvību - Horizontālā un vertikālā iedarbība - Konglomerāta paredzamā iedarbība - Sviras efekts - Potenciāla konkurence - Nostiprināšanas vispārīgā ietekme
Lieta T-5/02.

Pirmās instances tiesas spriedums 2004. gada 29. aprīlī
Tokai Carbon Co. Ltd un citi pret Eiropas Kopienu Komisija
Konkurence - Aizliegta vienošanās - Grafīta elektrodu tirgus - Cenu noteikšana un tirgu sadale - Naudas soda apmēra aprēķināšana - Sodu saskaitīšana - Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai - Piemērojamība - Pārkāpuma smagums un ilgums - Atbildību pastiprinoši apstākļi - Atbildību mīkstinoši apstākļi - Maksātspēja - Sadarbība administratīvajā procedūrā - Maksājuma noteikumi
Apvienotās lietas T-236/01, T-239/01, T-244/01 līdz T-246/01, T-251/01 un T-252/01.

Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2003. gada 3. decembrī
Volkswagen AG pret Eiropas Kopienu Komisiju
Konkurence - Mehānisko transportlīdzekļu izplatīšana - EKL 81. panta 1. punkts - Nolīgums par cenām - Jēdziens "nolīgums" - Nolīguma pastāvēšanas pierādījums
Lieta T-208/01.

Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2003. gada 9. jūlijā.
Daesang Corp. et Sewon Europe GmbH pret Eiropas Kopienu Komisiju
Konkurence - Aizliegta vienošanās - Lizīns - Pamatnostādnes naudas sodu apmēra aprēķināšanai - Apgrozījums - Atbildību mīkstinoši apstākļi - Sadarbība administratīvās procedūras laikā
Lieta T-230/00.

Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2003. gada 27. novembrī
Regione Siciliana pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Valsts atbalsts - Aizdevumi uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai - Pieņemamība - Termiņš prasības celšanai - Apstiprinošs akts - Prasība atcelt tiesību aktu - Pastāvošs vai jauns atbalsts - Tempus regit actum princips - Atbalsts eksportam - Atbalsts uzņēmuma darbībai - Saprātīgs termiņš
Lieta T-190/00.

Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2002. gada 6. jūnijā
Airtours plc pret Eiropas Kopienu Komisiju
Konkurence - Regula (EEK) Nr. 4064/89 - Lēmums, ar ko koncentrācija ir atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu - Prasība atcelt tiesību aktu - Konkrētais tirgus - Kolektīva dominējošā stāvokļa jēdziens - Pierādījumi
Lieta T-342/99.

Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2002. gada 23. oktobrī
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya pret Eiropas Kopienu Komisiju
Valsts atbalsts - Lēmums uzsākt procedūru atbilstoši EK līguma 88. panta 2. punktam - Prasība atcelt tiesību aktu - Pieņemamība - Nodokļu pasākumi - Selektīvs raksturs - Tiesiskā paļāvība - Pilnvaru nepareiza izmantošana
Apvienotās lietas T-269/99, T-271/99 un T-272/99.

Pirmās instances tiesas spriedums (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2003. gada 6. martā
Westdeutsche Landesbank Girozentrale un Ziemeļreina Vestfālene, pret Eiropas Kopienu Komisiju
Valsts atbalsts - Komisijas kompetences neesamība - Tiesību uz aizstāvību pārkāpums - Būtisku formas prasību pārkāpums - Atbalsta jēdziens - EKL 87. panta un 295. panta pārkāpums - Tirgus ekonomikas ieguldītājs - Piemērotas atlīdzības likme - Pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums
Lieta T-228/99

irmās instances tiesas spriedums (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2001. gada 2. oktobrī.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national un Emma Bonino un citi pret Eiropas Parlamentu.
Prasība atcelt tiesību aktu - Eiropas Parlamenta pieņemts akts par iekšējā reglamenta normu - Paziņojums par grupas izveidošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 29. pantu - Pieļaujamība - Iebilde par prettiesiskumu - Vienlīdzīga attieksme - Pamattiesību ievērošana - Demokrātijas un samērīguma principi - Biedrošanās brīvība - Tiesiskās paļāvības aizsardzība - Dalībvalstu parlamentārās tradīcijas - Būtisku formas prasību pārkāpums - Procedūras nepareiza izmantošana
Apvienotās lietas T-222/99, T-327/99 un T-329/99.

Pirmās instances tiesas spriedums (pirmā palāta) 2003. gada 17. decembrī
British Airways plc pret Eiropas Kopienu Komisiju
Konkurence - Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana - Komisijas kompetence - Diskriminācija aviosabiedrību vidū - Attiecīgais sektoriālais un ģeogrāfiskais tirgus - Saistība starp sektoriālajiem tirgiem, kas esot skarti - Apstrīdētā lēmuma juridiskais pamats - Dominējoša stāvokļa esamība - Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana - Naudas soda apmēra samērīgums
Lieta T-219/99

Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta paplašinātā sastāvā)
2002. gada 6. martā
Territorio Histórico de Álava ─ Diputación Foral de Álava T 127/99, Comunidad Autónoma del País Vasco, Gasteizko Industria Lurra, SA, T 129/99, Daewoo Electronics Manufacturing España, SA, T 148/99 pret Eiropas Kopienu Komisiju
Valsts atbalsts - Valsts atbalsta jēdziens - Nodokļu pasākumi - Selektīvs raksturs - Pamatojums ar nodokļu sistēmas raksturu un vispārējo uzbūvi - Atbalsta saderība ar kopējo tirgu
Apvienotās lietas T-127/99, T-129/99 un T-148/99

Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta) 2001. gada 18. septembrī.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom un Télévision française 1 SA (TF1) pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Prasība atcelt tiesību aktu - Konkurence - Maksas televīzija - Kopuzņēmums - EK līguma 85. pants (jaunajā redakcijā - EKL 81. pants) - Līguma 85. panta 1. punkts - Negatīvs apstiprinājums - Aksesuārs ierobežojums - Saprātīguma prasība - Līguma 85. panta 3. punkts - Atbrīvojuma lēmums - Termiņš
Lieta T-112/99

Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2002. gada 20. martā
LR AF 1998 A/S (iepriekš - "Løgstør Rør A/S") pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Konkurence - Aizliegta vienošanās - Pilsētas apkures caurules - EK līguma 85. pants (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem - EKL 81. pants) - Turpināts pārkāpums - Boikots - Piekļuve lietas materiāliem - Naudas sods - Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai - Atpakaļejoša spēka aizliegums - Tiesiskā paļāvība
Lieta T-23/99

Pirmās instances tiesas spriedums (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2001. gada 20. februārī.
Mannesmannröhren-Werke AG pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Prasība atcelt tiesību aktu - Konkurence - Lēmums par informācijas pieprasījumu - Kavējuma nauda - Tiesības atteikties sniegt atbildi, ar kuru būtu atzīts pārkāpums - Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
Lieta T-112/98.

Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2001. gada 15. martā.
Société chimique Prayon-Rupel SA pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Valsts atbalsts - EKL 93. panta 2. punktā (jaunajā redakcijā - EKL 88. panta 2. punkts) paredzētās procedūras neuzsākšana - Nopietnas grūtības
Lieta T-73/98.

Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta) 2001. gada 6. decembrī.
Emesa Sugar (Free Zone) NV pret Eiropas Savienības Padomi.
Aizjūras zemju un teritoriju asociēšana - Lēmums 97/803/EK - Cukura imports - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Pieņemamība - Saražotā neatgriezeniskums - Samērīguma princips - Tiesiskā drošība
Lieta T-43/98.