Lista Lista 79 wyroków z lat 2001-2004 w językach państw, które przystąpiły w 2004 r.

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok Trybunału (pełny skład) z dnia 23 marca 2004 r.*
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwko Frank Lamberts.
Odwołanie - Niedopuszczalność - Odpowiedzialność pozaumowna - Rozpatrzenie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skargi dotyczącej konkursu wewnętrznego zorganizowanego w celu zatrudnienia członków personelu
Sprawa C-234/02 P.

Wyrok Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 23 marca 2004 r.*.
Republika Francuska przeciwko.Komisji Wspólnot Europejskich
Wytyczne w dziedzinie współpracy regulacyjnej i przejrzystości zawarte ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - Brak charakteru wiążącego.
Sprawa C-233/02.

Wyrok Trybunału z dnia 9 września 2003 r..
Landeshauptstadt Kiel przeciwko Norbertowi Jaegerowi.
orzeczenie w trybie prejudycjalnym: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Niemcy.
Polityka społeczna - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Dyrektywa 93/104/WE - Pojęcia czasu pracy i okresu odpoczynku - Dyżur stacjonarny („Bereitschaftsdienst") pełniony przez lekarza w szpitalu
Sprawa C-151/02.

Wyrok Trybunału z dnia 2 października 2003 r.
Carlos Garcia Avello przeciwko państwu belgijskiemu.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Conseil d'État - Belgia.
Obywatelstwo Unii Europejskiej - Przekazanie nazwiska rodowego - Dzieci obywateli państw członkowskich - Podwójne obywatelstwo
Sprawa C-148/02.

Wyrok Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 23 marca 2004 r
Brian Francis Collins przeciwko Secretary of State for Work and Pensions.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Social Security Commissioner - Zjednoczone Królestwo..
Swobodny przepływ osób - Artykuł 48 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 39 WE) - Pojęcie pracownika - Zasiłek dla osób poszukujących zatrudnienia - Warunek miejsca zamieszkania - Obywatelstwo Unii Europejskiej
Sprawa C-138/02.

Wyrok Trybunału z dnia 10 grudnia 2002 r.
The Queen przeciwko Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Zjednoczone Królestwo.
Dyrektywa 2001/37/WE ─ Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych ─ Ważność ─ Podstawa prawna ─Artykuły 95 WE i 133 WE ─ Wykładnia ─ Zastosowanie do wyrobów tytoniowych pakowanych we Wspólnocie i przeznaczonych do wywozu do państw trzecich
Sprawa C-491/01.

Wyrok Trybunalu (piąta izba) z dnia 26 czerwca 2003 r.
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) i Ola Ramstedt przeciwko Riksskatteverket.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Regeringsrätten - Szwecja.
Uzupełniające pracownicze ubezpieczenie emerytalne o charakterze kapitałowym - Wykupienie w zakładzie z siedzibą w innym państwie członkowskim - Różnica w traktowaniu pod względem podatkowym - Zgodność z art. 49 WE
Sprawa C-422/01.

Wyrok Trybunału z dnia 9 września 2003 r.
Christina Kik przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHMI).
Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 115 - System językowy obowiązujący w postępowaniu przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) ─ Zarzut niezgodności z prawem ─ Zasada niedyskryminacji
Sprawa C-361/01 P.

Wyrok Trybunału z dnia 16 marca 2004 r.
AOK Bundesverband,Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK),Bundesverband der Innungskrankenkassen,Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen,Verband der Angestelltenkrankenkassen eV,Verband der Arbeiter Ersatzkassen,Bundesknappschaft,See Krankenkasse przeciwko Ichthyol Gesellschaft Cordes,Hermani & Co. (C 264/01),Mundipharma GmbH (C 306/01),Gödecke GmbH (C 354/01),Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C 355/01),
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Oberlandesgericht Düsseldorf i Bundesgerichtshof - Niemcy.
Konkurencja - Przedsiębiorstwa - Kasy chorych - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Wykładnia art. 81 WE, 82 WE i 86 WE - Decyzje związków kas chorych ustalające maksymalne kwoty refundacji leków
Sprawy połączone: C-264/01, C-306/01, C-354/01 i C-355/01.

Wyrok Trybunału z dnia 11 grudnia 2003 r.
Deutscher Apothekerverband eV przeciwko 0800 DocMorris NV i Jacques Waterval.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Landgericht Frankfurt am Main - Niemcy
Artykuły 28 WE i 30 WE - Dyrektywy 92/28/EWG i 2000/31/WE - Ustawodawstwo krajowe ograniczające sprzedaż przez Internet produktów leczniczych stosowanych u ludzi przez apteki mające siedzibę w innym państwie członkowskim - Wymóg recepty do wydania leku - Zakaz reklamy sprzedaży produktów leczniczych drogą wysyłkową
Sprawa C-322/01.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 listopada 2003 r.
Shield Mark BV przeciwko Joostowi Kistowi h.o.d.n. Memex.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy
Znaki towarowe - Zbliżanie ustawodawstw - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykuł 2 - Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy - Oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej - Oznaczenia dźwiękowe - Zapis muzyczny - Pisemny opis - Onomatopeja
Sprawa C-283/01.

Wyrok Trybunału z dnia 25 listopada 2003 r.
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii.
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie - Niewykonanie - Artykuł 228 WE - Kary pieniężne - Okresowa kara pieniężna - Jakość wody w kąpieliskach - Dyrektywa 76/160/EWG
Sprawa C-278/01.

Wyrok Trybunału z dnia 6 listopada 2003 r.
Postępowanie karne przeciwko Piergiorgiowi Gambellemu i in.,
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale di Ascoli Piceno - Włochy.
Swoboda przedsiębiorczości - Swobodne świadczenie usług - Przyjmowanie zakładów wzajemnych na współzawodnictwo sportowe w jednym państwie członkowskim i przekazywanie przez Internet do innego państwa członkowskiego - Zakaz pod rygorem sankcji karnych - Ustawodawstwo państwa członkowskiego zastrzegające dla niektórych podmiotów prawo przyjmowania zakładów wzajemnych
Sprawa C-243/01.

Wyrok Trybunału z dnia 9 września 2003 r.
Monsanto Agricoltura Italia SpA i inni przeciwko Presidenza del Consiglio dei Ministri i innym.
orzeczenie w trybie prejudycjalnym: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Włochy.
Rozporządzenie (WE) nr 258/97 - Nowa żywność - Wprowadzanie do obrotu - Ocena bezpieczeństwa - Procedura uproszczona - Odpowiednik w znacznym stopniu żywności już istniejącej - Żywność uzyskana z linii kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie - Obecność pozostałości protein transgenicznych - Przepisy państwa członkowskiego tymczasowo ograniczające lub zawieszające handel lub wykorzystanie nowej żywności na jego terytorium
Sprawa C-236/01.

Wyrok Trybunału z dnia 30 września 2003 r.
Gerhard Köbler przeciwko Republik Österreich.
orzeczenie w trybie prejudycjalnym: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Austria.
Równe traktowanie - Wynagrodzenie profesorów uniwersyteckich - Dyskryminacja pośrednia - Dodatek za wysługę lat - Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszeń prawa wspólnotowego przypisywanych temu państwu - Naruszenia przypisywane sądowi krajowemu
Sprawa C-224/01.

Wyrok Trybunału z dnia 18 listopada 2003 r.
Budéjovický Budvar, národní podnik przeciwko Rudolf Ammersin GmbH.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Handelsgericht Wien - Austria
Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia - Umowa dwustronna między państwem członkowskim a państwem trzecim zapewniająca ochronę oznaczeń pochodzenia geograficznego z państwa trzeciego - Artykuły 28 WE i 30 WE - Rozporządzenie (EWG) nr 2081/92- Artykuł 307 WE - Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów
Sprawa C-216/01.

Wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 2002 r.
Arsenal Football Club plc przeciwko Matthew Reedowi.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Zjednoczone Królestwo.
Zbliżanie ustawodawstw - Znaki towarowe - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykuł 5 ust. 1 lit. a) - Zakres wyłącznych praw właściciela znaku towarowego
Sprawa C-206/01.

Wyrok Trybunału z dnia 11 lutego 2003 r.
Postępowania karne przeciwko Hüseyinowi Gözütokowi (C-187/01) i Klausowi Brüggemu (C-385/01).
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Oberlandesgericht Köln - Niemcy et Rechtbank van eerste aanleg te Veurne - Belgia.
Konwencja wykonawcza do układu z Schengen - Zasada ne bis in idem - Zakres stosowania - Decyzje, mocą których prokurator kończy definitywnie postępowanie karne bez udziału sądu po spełnieniu przez podejrzanego określonych warunków
Sprawy połączone C-187/01 et C-385/01.

Wyrok Trybunału z dnia 11 marca 2003 r.
Alexander Dory przeciwko Bundesrepublik Deutschland.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Verwaltungsgericht Stuttgart - Niemcy.
Brak zastosowania prawa wspólnotowego w stosunku do obowiązkowej służby wojskowej - Równość traktowania kobiet i mężczyzn - Artykuł 2 dyrektywy 76/207/EWG - Ograniczenie obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech do mężczyzn - Brak możliwości zastosowania dyrektywy
Sprawa C-186/01.

Wyrok Trybunału z dnia 7 stycznia 2004 r.*
K.B. przeciwko National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Zjednoczone Królestwo.
Artykuł 141 WE - Dyrektywa 75/117/EWG - Równe traktowanie kobiet i mężczyzn - Pozbawienie transseksualnego partnera prawa do renty rodzinnej, która jest przyznawana wyłącznie żyjącemu współmałżonkowi - Dyskryminacja ze względu na płeć
Sprawa C-117/01.

Wyrok Trybunału z dnia 23 września 2003 r.
Secretary of State for the Home Department przeciwko Hacenowi Akrichowi.
orzeczenie w trybie prejudycjalnym: Immigration Appeal Tribunal - Zjednoczone Królestwo.
Swobodny przepływ pracowników - Obywatel państwa trzeciego będący małżonkiem obywatela państwa członkowskiego - Małżonek dotknięty zakazem wjazdu i pobytu w tym państwie członkowskim - Czasowe osiedlenie się pary w innym państwie członkowskim - Osiedlenie się celem uzyskania przez małżonka prawa wjazdu i pobytu w pierwszym państwie członkowskim na mocy prawa wspólnotowego - Nadużycie.
Sprawa C-109/01.

Wyrok Trybunalu z dnia 20 maja 2003r.
Consorzio del Prosciutto di Parma i Salumificio S. Rita SpA przeciwko Asda Stores Ltd i Hygrade Foods Ltd.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: House of Lords - Zjednoczone Królestwo.
Chronione nazwy pochodzenia - Rozporządzenie (EWG) nr 2081/92 - Rozporządzenie (WE) nr 1107/96 - „Prosciutto di Parma"- Opis produktu - Wymóg krojenia i pakowania szynki w regionie produkcji - Artykuły 29 WE i 30 WE - Uzasadnienie - Powoływanie się na wymóg wobec osób trzecich - Pewność prawa - Podanie do wiadomości
Sprawa C-108/01.

Wyrok Trybunalu z dnia 6 maja 2003 r.
Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy.
Znaki towarowe - Harmonizacja przepisów - Dyrektywa 89/104/EWG - Znaki, które mogą stanowić znak towarowy - Charakter odróżniający - Kolor jako taki -Kolor pomarańczowy
Sprawa C-104/01.

Wyrok Trybunału z dnia 6 listopada 2003 r.
Postępowanie karne przeciwko Bodil Lindqvist.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Göta hovrätt - Szwecja.
Dyrektywa 95/46/WE - Zakres stosowania - Publikacja danych osobowych w Internecie - Miejsce publikacji - Pojęcie przekazywania danych osobowych do państw trzecich - Swoboda wypowiedzi - Zgodność z dyrektywą 95/46 przewidzianej przez ustawodawstwo państwa członkowskiego zwiększonej ochrony danych osobowych
Sprawa C-101/01.

Wyrok Trybunału z dnia 26 listopada 2002 r.
Ministre de l'Intérieur przeciwko Aitorowi Oteizowi Olazabalowi.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Conseil d'Etat - Francja.
Swobodny przepływ osób - Ograniczenia - Porządek publiczny - Środki ochrony ograniczające prawo pobytu obywatela innego państwa członkowskiego do części terytorium kraju
Sprawa C-100/01.

Wyrok Trybunału z dnia 6 marca 2003 r.
Arben Kaba przeciwko Secretary of State for the Home Department.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Immigration Adjudicator - Zjednoczone Królestwo
Swobodny przepływ pracowników - Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 - Przywilej socjalny - Prawo małżonka pracownika migrującego do uzyskania pozwolenia na pobyt na czas nieokreślony na terytorium państwa członkowskiego
Sprawa C-466/00.

Wyrok Trybunalu z dnia 20 maja 2003r.
Rechnungshof (C-465/00) przeciwko Österreichischer Rundfunk i in. oraz Christa Neukomm (C-138/01) i Joseph Lauermann (C-139/01) przeciwko Österreichischer Rundfunk.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Verfassungsgerichtshof (C-465/00) i Oberster Gerichtshof (C-138/01 i C-139/01) - Austria.
Ochrona osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - Dyrektywa 95/46/WE - Ochrona życia prywatnego - Ujawnianie danych na temat dochodów pracowników podmiotów podlegających kontroli Rechnungshof
Sprawy połączone C-465/00, C-138/01 i C-139/01.

Wyrok Trybunału z dnia 13 stycznia 2004 r.*
Kühne & Heitz NV przeciwko Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Niderlandy.
Mięso drobiowe - Refundacje wywozowe - Pominięcie odesłania prejudycjalnego - Ostateczna decyzja administracyjna - Skuteczność wyroku wydanego przez Trybunał w trybie prejudycjalnym po dacie decyzji - Pewność prawa - Pierwszeństwo prawa wspólnotowego -Zasada współpracy - Artykuł 10 WE
Sprawa C-453/00.

Wyrok Trybunału z dnia 25 lutego 2003 r.
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) przeciwko Vasileiosowi Ioannidisowi.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grecja.
Zabezpieczenie społeczne - Hospitalizacja emeryta podczas pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania - Warunki pokrycia kosztów - Artykuły 31 i 36 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 - Artykuły 31 i 93 rozporządzenia (EWG) nr 574/72
Sprawa C-326/00.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich,
Odwołanie - Pomoc państwa - Transport drogowy towarów - Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi i zakłócenie konkurencji - Pomoc nowa lub istniejąca - Zasady proporcjonalności i ochrony uzasadnionych oczekiwań - Uzasadnienie
Sprawa C-298/00 P.

Wyrok Trybunału z dnia 24 lipca 2003 r.
Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, przy udziale Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht.
orzeczenie w trybie prejudycjalnym: Bundesverwaltungsgericht - Niemcy.
Rozporządzenie (EWG) nr 1191/69 - Działalność w zakresie regularnych usług transportu miejskiego, podmiejskiego lub regionalnego - Subwencje publiczne - Pojęcie pomocy państwa - Rekompensata stanowiąca świadczenie wzajemne z tytułu zobowiązania do świadczenia usług publicznych
Sprawa C-280/00.

Wyrok Trybunału z dnia 5 listopada 2002 r.
Überseering BV przeciwko Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesgerichtshof - Niemcy.
Artykuły 43 WE i 48 WE - Spółka utworzona zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego i posiadająca tam swoją siedzibę statutową - Spółka korzystająca ze swobody przedsiębiorczości w innym państwie członkowskim - Spółka uważana za dokonującą przeniesienia swojej siedziby rzeczywistej na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z prawem tego państwa - Brak uznania przez przyjmujące państwo członkowskie zdolności prawnej i zdolności sądowej spółki - Ograniczenie swobody przedsiębiorczości - Uzasadnienie
Sprawa C-208/00.

Wyrok Trybunału z dnia 9 grudnia 2003 r.
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej.
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Niezgodna z prawem wspólnotowym wykładnia ustawy krajowej w orzecznictwie i w praktyce administracyjnej - Zasady zwrotu nienależnego świadczenia
Sprawa C-129/00.

Wyrok Trybunalu z dnia 12 czerwca 2003 r.
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge przeciwko Republice Austrii.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Oberlandesgericht Innsbruck - Austria.
Swobodny przepływ towarów - Przeszkody spowodowane działaniami podmiotów prywatnych - Zobowiązania państw członkowskich - Decyzja, by nie zakazywać zgromadzenia w celu ochrony środowiska naturalnego, które spowodowało całkowite zablokowanie autostrady Brenner przez prawie 30 godzin - Względy uzasadniające - Prawa podstawowe - Swoboda wypowiedzi i wolność zgromadzeń - Zasada proporcjonalności
Sprawa C-112/00.

Wyrok Trybunału z dnia 22 października 2002 r.
Roquette Frères SA przeciwko Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, przy udziale:
Komisji Wspólnot Europejskich.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Cour de cassation - Francja.
Prawo konkurencji - Artykuł 14 ust. 3 i 6 rozporządzenia nr 17 - Decyzja Komisji nakazująca kontrolę - Wsparcie władz krajowych - Wykładnia wyroku z dnia 21 września 1989 r. w sprawie Hoechst przeciwko Komisji - Ogólne zasady - Ochrona przed arbitralnymi i dysproporcjonalnymi ingerencjami władzy publicznej w sferę prywatnej działalności osoby prawnej - Zakres kontroli ciążącej na sądzie krajowym właściwym do udzielenia zezwolenia na zastosowanie środków przymusu wobec przedsiębiorstw - Obowiązek Komisji do udzielenia informacji - Lojalna współpraca
Sprawa C-94/00.

Wyrok Trybunału z dnia 11 lipca 2002 r.
Mary Carpenter przeciwko Secretary of State for the Home Department.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Immigration Appeal Tribunal - Zjednoczone Królestwo.
Swoboda świadczenia usług - Artykuł 49 WE - Dyrektywa 73/148/EWG - Obywatel państwa członkowskiego, który ustanowił działalność gospodarczą w tym państwie i świadczy usługi osobom, które ustanowiły działalność gospodarczą w innych państwach członkowskich - Prawo pobytu w tym państwie małżonka będącego obywatelem państwa trzeciego
Sprawa C-60/00.

Wyrok Trybunału z dnia 15 stycznia 2002 r.
Elide Gottardo przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale ordinario di Roma - Włochy.
Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 12 WE i art. 39 ust. 2 WE ─ Świadczenia emerytalne ─ Umowa o zabezpieczeniu społecznym zawarta pomiędzy Republiką Włoską a Konfederacją Szwajcarską - Brak uwzględnienia okresów ubezpieczenia uzyskanych w Szwajcarii przez obywatela francuskiego
Sprawa C-55/00.

Wyrok Trybunału z dnia 25 lipca 2002r.
Unión de Pequeños Agricultores przeciwko RadzieUnii Europejskiej.
Odwołanie - Rozporządzenie (WE) nr 1638/98 - Wspólna organizacja rynku olejów i tłuszczów - Skarga o stwierdzenie nieważności - Osoba, której przepis dotyczy indywidualnie - Skuteczna ochrona sądowa - Dopuszczalność
Sprawa C-50/00 P.

Wyrok Trybunalu z dnia 10 lipca 2003 r.
Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) i Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) przeciwko The Scottish Ministers.
orzeczenie w trybie prejudycjalnym: Court of Session (Scotland) - Zjednoczone Królestwo.
Dyrektywa 93/53 - Utylizacja obsady ryb dotkniętych wirusową posocznicą krwotoczną (VHS) i zakaźną anemią łososia (ISA) - Odszkodowanie - Obowiązki państwa członkowskiego - Ochrona praw podstawowych, w szczególności prawa własności - Ważność dyrektywy 93/53
Sprawy połączone C-20/00 i C-64/00.

Wyrok Trybunalu z dnia 10 lipca 2003 r.
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Europejski Bank Centralny (EBC) - Decyzja 1999/726/WE w sprawie zwalczania nadużyć finansowych - Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 - Stosowanie wobec EBC - Zarzut nielegalności - Dopuszczalność - Niezależność EBC - Artykuł 108 WE - Podstawa prawna - Artykuł 280 WE - Konsultowanie się z EBC - Artykuł 105 ust. 4 WE - Proporcjonalność
Sprawa C-11/00.

Opinia Trybunału z dnia 6 grudnia 2001 r.
Protokół z Kartageny - Zawarcie - Podstawa prawna - Artykuły 133 WE, 174 ust. 4 WE i art. 175 ust. 1 WE - Zmodyfikowane organizmy żywe - Ochrona środowiska - Wspólna polityka handlowa.
Opinia C-2/00.

Wyrok Trybunału z dnia 17 września 2002 r.
Concordia Bus Finland Oy Ab, dawniej Stagecoach Finland Oy Ab przeciwko Helsingin kaupunki i HKL-Bussiliikenne.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia.
Swobodny przepływ osób - Pracownik migrujący - Prawa pobytu członków rodziny pracownika migrującego - Prawa dzieci do kontynuowania nauki w przyjmującym państwie członkowskim - Artykuły 10 i 12 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 - Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawo pobytu - Dyrektywa 90/364/EWG - Ograniczenia i warunki
Sprawa C-513/99.

Wyrok Trybunału z dnia 4 czerwca 2002 r.
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii.
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuły 52 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 43 WE) i 73b traktatu WE (obecnie art. 56 WE) - Prawa związane ze „złotą akcją" Królestwa Belgii w Société nationale de transport par canalisations SA i w Société de distribution du gaz SA
Sprawa C-503/99.

Wyrok Trybunału z dnia 25 lipca 2002 r.
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) przeciwko państwu belgijskiemu.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Conseil d'Etat - Belgia
Obywatele państw trzecich będący małżonkami obywateli państw członkowskich - Obowiązek posiadania wizy - Prawo wjazdu małżonków nieposiadających dokumentów tożsamości lub wizy - Prawo pobytu małżonków, którzy wjechali w sposób niezgodny z prawem - Prawo pobytu małżonków, którzy wjechali w sposób zgodny z prawem, lecz których wiza nie była już ważna w chwili złożenia wniosku o dokument pobytowy - Dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG i 73/148/EWG oraz rozporządzenie (WE) nr 2317/95
Sprawa C-459/99.

Wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r.
Courage Ltd przeciwko Bernard Crehan i Bernard Crehan przeciwko Courage Ltd i in.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Zjednoczone Królestwo.
Artykuł 85 traktatu WE (obecnie art. 81 WE) - Umowa w sprawie wyłącznego zakupu piwa - Najem punktów sprzedaży napojów - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Prawo do odszkodowania strony umowy
Sprawa C-453/99.

Wyrok Trybunału z dnia 20 listopada 2001 r.
Zino Davidoff SA przeciwko A & G Imports Ltd i Levi Strauss & Co. i in. przeciwko Tesco Stores Ltd i in.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Zjednoczone Królestwo.
Znaki towarowe - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykuł 7 ust. 1 - Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy - Wprowadzenie do obrotu poza EOG - Przywóz do EOG - Zgoda właściciela znaku towarowego - Wymóg udzielenia zgody w sposób wyraźny lub dorozumiany - Prawo, któremu podlega umowa - Domniemanie zgody - Niemożność stosowania
Sprawy połączone od C-414/99 do C-416/99.

Wyrok Trybunału z dnia 17 września 2002 r:
Baumbast i R przeciwko Secretary of State for the Home Department.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Immigration Appeal Tribunal - Zjednoczone Królestwo.
Swobodny przepływ osób - Pracownik migrujący - Prawa pobytu członków rodziny pracownika migrującego - Prawa dzieci do kontynuowania nauki w przyjmującym państwie członkowskim - Artykuły 10 i 12 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 - Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawo pobytu - Dyrektywa 90/364/EWG - Ograniczenia i warunki
Sprawa C-413/99.

Wyrok Trybunalu z dnia 13 maja 2003r.
V.G. Müller-Fauré przeciwko Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA i E.E.M. van Riet przeciwko Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Centrale Raad van Beroep - Niderlandy.
Swoboda świadczenia usług - Artykuł 59 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 49 WE) i art. 60 traktatu WE (obecnie art. 50 WE) - Ubezpieczenie chorobowe - System świadczeń rzeczowych - Kontrakty - Koszty opieki medycznej poniesione w innym państwie członkowskim - Uprzednia zgoda - Kryteria - Uzasadnienie
Sprawa C-385/99.

Wyrok Trybunału z dnia 13 grudnia 2001 r.
DaimlerChrysler AG przeciwko Land Baden-Württemberg.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesverwaltungsgericht - Niemcy.
Środowisko naturalne - Odpady - Rozporządzenie (EWG) nr 259/93 w sprawie przesyłania odpadów - Warunki uzasadniające zakazy lub ograniczenia wywozu odpadów - Przepisy krajowe przewidujące obowiązek zgłaszania odpadów zatwierdzonemu podmiotowi
Sprawa C-324/99.

Wyrok Trybunału z dnia 19 lutego 2002 r.
J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh i Price Waterhouse Belastingadviseurs BV przeciwko Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, przy udziale Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Raad van State - Niderlandy.
Samorząd zawodowy ─ Krajowy samorząd adwokatury ─ Regulowanie wykonywania zawodu przez samorząd ─ Zakaz zintegrowanej współpracy między adwokatami i biegłymi księgowymi ─Artykuł 85 traktatu WE (obecnie art. 81 WE) ─ Związek przedsiębiorstw ─ Ograniczenie konkurencji ─ Uzasadnienie ─ Artykuł 86 traktatu WE (obecnie art. 82 WE) ─ Przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw ─ Artykuły 52 i 59 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 43 WE i 49 WE) ─ Stosowanie ─ Ograniczenia ─ Uzasadnienie
Sprawa C-309/99.

Wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r.
Koninklijke Philips Electronics NV przeciwko Remington Consumer Products Ltd.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Zjednoczone Królestwo.
Zbliżenie ustawodawstw - Znaki towarowe - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykuły 3 ust. 1 i 3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 lit. b) - Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy - Oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu towaru
Sprawa C-299/99.

Wyrok Trybunału z dnia 15 lutego 2001 r.
Nachi Europe GmbH przeciwko Hauptzollamt Krefeld.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Düsseldorf - Niemcy.
Wspólna polityka handlowa - Ochrona przed praktykami dumpingowymi - Artykuł 1 pkt 2 rozporządzenia (EWG) nr 2849/92 - Zmiana ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego na przywóz łożysk kulkowych pochodzących z Japonii o maksymalnej średnicy zewnętrznej przekraczającej 30 milimetrów - Odesłanie prejudycjalne w przedmiocie oceny ważności - Brak wniesienia przez skarżącego w postępowaniu przed sądem krajowym skargi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia
Sprawa C-239/99.

Wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r.
Rudy Grzelczyk przeciwko Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal du travail de Nivelles - Belgia.
Artykuły 6, 8 i 8a traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 12 WE, 17 WE i 18 WE) - Dyrektywa Rady 93/96/EWG - Prawo pobytu dla studentów - Przepisy prawa krajowego gwarantujące minimalne środki egzystencji („minimex") wyłącznie obywatelom, osobom objętym zakresem stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1612/68, bezpaństwowcom oraz uchodźcom - Student będący obcokrajowcem, który samodzielnie pokrywał koszty swego utrzymania przez pierwsze lata studiów
Sprawa C-184/99.

Wyrok Trybunału z dnia 12 lipca 2001 r.
B.S.M. Smits, małżonce Geraets, przeciwko Stichting Ziekenfonds VGZ i H.T.M. Peerbooms przeciwko Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Niderlandy.
Swoboda świadczenia usług - Artykuł 59 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 49 WE) i art. 60 traktatu WE (obecnie art. 50 WE) - Ubezpieczenie chorobowe - System świadczeń rzeczowych - Kontrakty - Koszty hospitalizacji poniesione w innym państwie członkowskim - Uprzednia zgoda - Kryteria - Uzasadnienie
Sprawa C-157/99.

Wyrok Trybunału z dnia 5 listopada 2002 r.
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii.
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Zawarcie przez państwo członkowskie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i stosowanie umowy dwustronnej „otwartego nieba" - Prawo wtórne regulujące wewnętrzny rynek transportu lotniczego [rozporządzenia (EWG) nr 2299/89, nr 2407/92, nr 2408/92, nr 2409/92 i nr 95/93] - Kompetencja zewnętrzna Wspólnoty - Artykuł 52 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 43 WE) - Artykuł 5 traktatu WE (obecnie art. 10 WE)
Sprawa C-471/98.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 marca 2001 r.
Metallgesellschaft Ltd i in. (C-397/98), Hoechst AG i Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) przeciwko Commissioners of Inland Revenue i HM Attorney General.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Zjednoczone Królestwo.
Swoboda przedsiębiorczości - Swobodny przepływ kapitału - Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od zysków wypłaconych przez spółkę zależną na rzecz spółki dominującej - Spółka dominująca z siedzibą w innym państwie członkowskim - Naruszenie prawa wspólnotowego - Powództwo o zwrot lub powództwo o odszkodowanie - Odsetki
Sprawy połączone C-397/98 , C-410/98.

Wyrok Trybunału z dnia 13 marca 2001 r.
PreussenElektra AG przeciwko Schhleswag AG, przy udziale Windpark Reußenköge III GmbH i Land Schleswig-Holstein.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Landgericht Kiel - Niemcy.
Energia elektryczna - Odnawialne źródła energii - Krajowe przepisy nakładające na przedsiębiorstwa zajmujące się zaopatrzeniem w energię elektryczną obowiązek zakupu energii elektrycznej po cenach minimalnych i przewidujące podział kosztów z tego tytułu między te przedsiębiorstwa a przedsiębiorstwa eksploatujące sieci nadrzędne w strukturze sieciowej - Pomoc państwa - Zgodność ze swobodą przepływu towarów
Sprawa C-379/98.

Wyrok Trybunału z dnia 9 października 2001 r.
Królestwo Niderlandów przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej.
Stwierdzenie nieważności - Dyrektywa 98/44/WE - Ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych - Podstawa prawna - Artykuł 100a traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 95 WE), art. 235 traktatu WE (obecnie art. 308 WE) lub art. 130 i 130f traktatu WE (obecnie art. 157 WE i 163 WE) - Pomocniczość - Pewność prawa - Prawnomiędzynarodowe zobowiązania państw członkowskich - Prawa podstawowe - Godność osoby ludzkiej - Zasada kolegialności przy projektach przepisów prawa Komisji
Sprawa C-377/98.

Wyrok Trybunału z dnia 12 lipca 2001 r.
Abdon Vanbraekel i in. przeciwko Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour du travail de Mons - Belgia.
Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie chorobowe - Artykuł 22 i 36 rozporządzenia EWG nr 1408/71- Swoboda świadczenia usług - Artykuł 59 traktatu WE (obecnie art. 49 WE) - Koszty hospitalizacji poniesione w innym państwie członkowskim - Odmowa udzielenia zgody uznana następnie za niezasadną
Sprawa C-368/98.

Wyrok Trybunału z dnia 11 lipca 2002 r.
Marie-Nathalie D'Hoop przeciwko Office national de l'emploi.
Obywatelstwo Unii - Zasada niedyskryminacji - Uregulowania państwa członkowskiego przyznające prawo do zasiłku absolwenckiego tylko tym jego obywatelom, którzy ukończyli naukę na poziomie szkoły średniej w placówce oświatowej w tym państwie członkowskim - Obywatel państwa członkowskiego, który ukończył naukę na poziomie szkoły średniej w placówce oświatowej w innym państwie członkowskim, poszukujący pierwszej pracy
Sprawa C-224/98.

Sąd Pierwszej Instancji

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 10 marca 2004 r.
Malagutti-Vezinhet SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Ogólne bezpieczeństwo produktów - Wspólnotowy system wczesnego ostrzegania o artykułach spożywczych - Skarga o odszkodowanie
Sprawa T-177/02 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 3 kwietnia 2003 r.
BaByliss SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Konkurencja - Koncentracje - Rozporządzenie (EWG) nr 4064/89 - Skarga wniesiona przez osobę trzecią - Dopuszczalność - Zobowiązania w trakcie pierwszej fazy badania - Licencja na znak towarowy - Zmiana zobowiązań - Terminy - Pomoc finansowa ze strony państwa - Rażąco niska cena przejęcia - Istnienie poważnych wątpliwości co do zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem - Brak zobowiązań na rynkach wykazujących poważne problemy w zakresie konkurencji
Sprawa T-114/02.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w składzie powiększonym) z dnia 17 września 2003 r.
Mara Messina przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dostęp do dokumentów - Nierozpowszechnianie dokumentu pochodzącego z państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa
Sprawa T-76/02

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 25 października 2002 r.
Tetra Laval BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Konkurencja - Rozporządzenie (EWG) nr 4064/89 - Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem - Prawo do obrony - Skutki horyzontalne i wertykalne - Dające się przewidzieć skutki konglomeratu - Efekt dźwigni - Potencjalna konkurencja - Ogólny skutek umocnienia
Sprawa T-5/02.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Tokai Carbon Co. Ltd i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek elektrod grafitowych - Ustalanie cen i podział rynków - Obliczanie kwoty grzywny - Kumulacja sankcji - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien - Stosowanie - Waga i czas trwania naruszenia - Okoliczności obciążające - Okoliczności łagodzące - Zdolność płatnicza - Współpraca w toku postępowania administracyjnego - Sposoby płatności
Sprawy połączone T-236/01, T-239/01, od T-244/01 do T-246/01, T-251/01 i T-252/01

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2003 r.
Volkswagen AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Konkurencja - Dystrybucja pojazdów samochodowych - Artykuł 81 ust. 1 WE - Porozumienie cenowe - Pojęcie porozumienia - Dowód istnienia porozumienia
Sprawa T-208/01

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 9 lipca 2003 r.
Daesang Corp. i Sewon Europe GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Lizyna - Wytyczne do obliczania kwot grzywien - Obroty - Okoliczności łagodzące - Współpraca w trakcie postępowania administracyjnego
Sprawa T-230/00

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) z dnia 27 listopada 2003 r.
Regione Siciliana przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Pomoc państwa - Kredyty operacyjne - Dopuszczalność - Termin do wniesienia skargi - Akt potwierdzający - Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc istniejąca lub nowa pomoc - Zasada tempus regit actum - Pomoc wywozowa - Pomoc operacyjna - Rozsądny termin
Sprawa T-190/00

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) z dnia 6 czerwca 2002 r.
Airtours plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Konkurencja ─Rozporządzenie (EWG) nr 4064/89 ─ Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem ─ Skarga o stwierdzenie nieważności ─ Rynek właściwy ─ Pojęcie zbiorowej pozycji dominującej ─ Dowód
Sprawa T-342/99.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba w składzie powiększonym)
z dnia 23 października 2002 r.
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava i Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Pomoc państwa - Decyzja o wszczęciu procedury przewidzianej w art. 88 ust. 2 WE - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Środek fiskalny - Charakter selektywny - Uzasadnione oczekiwania - Nadużycie władzy
Sprawy połączone T-269/99, T-271/99 i T-272/99

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba w składzie powiększonym)
z dnia 6 marca 2003 r.
Westdeutsche Landesbank Girozentrale i Land Nordrhein-Westfalen przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Pomoc państwa - Brak kompetencji Komisji - Naruszenie prawa do obrony - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Pojęcie pomocy - Naruszenie art. 87 WE i 295 WE - Inwestor działający w warunkach gospodarki rynkowej - Odpowiednia stawka wynagrodzenia - Naruszenie obowiązku uzasadnienia
Sprawa T-228/99

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba w składzie powiększonym) z dnia 2 października 2001 r.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national i Emma Bonino i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu.
Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt Parlamentu Europejskiego dotyczący przepisu jego regulaminu wewnętrznego - Zgłoszenie utworzenia grupy w rozumieniu art. 29 regulaminu Parlamentu Europejskiego - Dopuszczalność - Zarzut niezgodności z prawem - Zasada równego traktowania - Poszanowanie praw podstawowych - Zasady demokracji i proporcjonalności - Wolność stowarzyszania się - Ochrona uzasadnionych oczekiwań - Tradycje parlamentarne państw członkowskich - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Nadużycie procedury
Sprawy połączone T-222/99, T-327/99 , T-329/99.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 17 grudnia 2003 r
British Airways plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich,
Konkurencja - Nadużycie pozycji dominującej - Kompetencje Komisji - Dyskryminacja między spółkami lotniczymi - Właściwy rynek sektorowy i geograficzny - Powiązanie pomiędzy rynkami sektorowymi, na które rzekomo oddziałuje antykonkurencyjne zachowanie - Podstawa prawna podważonej decyzji - Istnienie pozycji dominującej - Wykorzystywanie pozycji dominującej w sposób stanowiący nadużycie - Proporcjonalność kwoty grzywny
Sprawa T-219/99.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba w składzie powiększonym) z dnia 6 marca 2002 r.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco, Gasteizko Industria Lurra, SA (T-129/99) oraz Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T-148/99) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Pomoc państwa - Pojęcie pomocy państwa - Przepisy podatkowe - Selektywny charakter - Uzasadnienie charakterem i strukturą systemu podatkowego - Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem
Sprawy połączone T-127/99, T-129/99 et T-148/99.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 18 września 2001 r.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom i Télévision française 1 SA (TF1) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Telewizja płatna - Wspólne przedsiębiorstwo - Artykuł 85 traktatu WE (obecnie art. 81 WE) - Artykuł 85 ust. 1 traktatu - Atest negatywny - Ograniczenie akcesoryjne - Reguła rozsądku - Artykuł 85 ust. 3 traktatu - Decyzja w sprawie wyłączenia - Czas obowiązywania
Sprawa T-112/99

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 20 marca 2002 r.
LR AF 1998 A/S, dawniej Løgstør Rør A/S przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rury ciepłownicze - Artykuł 85 traktatu WE (obecnie art. 81 WE) - Naruszenie ciągłe - Bojkot - Dostęp do akt - Grzywna - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien - Niedziałanie prawa wstecz - Uzasadnione oczekiwania.
Sprawa T-23/99.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba w składzie powiększonym) z dnia 20 lutego 2001 r.
Mannesmannröhren-Werke AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Decyzja w sprawie żądania informacji - Okresowe kary pieniężne - Prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi oznaczającej przyznanie się do naruszenia - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Sprawa T-112/98.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) z dnia 15 marca 2001 r.
Société chimique Prayon-Rupel SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Pomoc państwa ─ Brak wszczęcia postępowania na podstawie art. 93 ust. 2 traktatu WE (obecnie art. 88 ust. 2 WE) ─ Poważne trudności
Sprawa T-73/98.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2001 r.
Emesa Sugar (Free Zone) NV przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
Reżim prawny stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich - Decyzja 97/803/WE - Przywóz cukru - Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie - Dopuszczalność - Nieodwracalny charakter osiągniętych rezultatów - Zasada proporcjonalności - Pewność prawa
Sprawa T-43/98.