Zoznam 79 rozsudkov z rokov 2001 až 2004 v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004

Súdny dvor

Rozsudok Súdneho dvora (plénum) z 23. marca 2004.
Európsky ombudsman proti Frank Lamberts.
Odvolanie - Neprípustnosť - Mimozmluvná zodpovednosť - Vybavenie sťažnosti európskym ombudsmanom týkajúcej sa interného výberového konania na zamestnancov do stálej služby.
Vec C-234/02 P.

Rozsudok Súdneho dvora (plénum) z 23. marca 2004.
Francúzska republika proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Usmernenia o regulačnej spolupráci a transparentnosti uzatvorené so Spojenými štátmi americkými - Neexistencia záväzného charakteru.
Vec C-233/02

Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2003.
Landeshauptstadt Kiel proti Norbert Jaeger.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Nemecko.
Sociálna politika - Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov - Smernica 93/104/ES - Pojem „pracovný čas" a „čas odpočinku" - Pohotovostná služba („Bereitschaftsdienst") zaisťovaná lekárom v nemocnici.
Vec C-151/02

Rozsudok Súdneho dvora z 2. októbra 2003.
Carlos Garcia Avello proti Belgicku.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Conseil d'État - Belgicko.
Občianstvo Európskej únie - Nadobudnutie priezviska - Deti štátnych príslušníkov členských štátov - Dvojaké štátne občianstvo.
Vec C-148/02

Rozsudok Súdneho dvora (plénum) z 23. marca 2004.
Brian Francis Collins proti Secretary of State for Work and Pensions.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Social Security Commissioner - Spojené kráľovstvo.
Voľný pohyb osôb - Článok 48 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 39 ES) - Pojem ‚pracovník‘ - Dávka sociálneho zabezpečenia vyplácaná uchádzačovi o zamestnanie - Podmienka pobytu - Občianstvo Európskej únie.
Vec C-138/02

Rozsudok Súdneho dvora z 10. decembra 2002.
The Queen proti Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd a Imperial Tobacco Ltd.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Spojené kráľovstvo
Smernica 2001/37/ES - Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov - Platnosť - Právny základ - Články 95 ES a 133 ES - Výklad - Uplatniteľnosť na tabakové výrobky balené v Spoločenstve a určené na vývoz do tretích krajín.
Vec C-491/01

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. júna 2003.
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) a Ola Ramstedt proti Riksskatteverket.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Regeringsrätten - Švédsko.
Doplnkové dôchodkové poistenie na základe kapitalizácie - Uzavretie zmluvy s dôchodkovou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte - Rozdielne daňové zaobchádzanie - Zlučiteľnosť s článkom 49 ES.
Vec C-422/01

Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2003.
Christina Kik proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).
Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 115 - Jazykový režim, ktorý je platný v konaní pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) - Námietka nezákonnosti - Zásada zákazu diskriminácie.
Vec C-361/01 P

Rozsudok Súdneho dvora zo 16. marca 2004.
AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft et See-Krankenkasse contre Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C 264/01), Mundipharma GmbH (C 306/01), Gödecke GmbH (C 354/01) a Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C 355/01).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Oberlandesgericht Düsseldorf a Bundesgerichtshof - Nemecko.
Hospodárska súťaž - Podniky - Zdravotné poisťovne - Kartely - Výklad článkov 81 ES, 82 ES a 86 ES - Rozhodnutia zoskupení zdravotných poisťovní o stanovení maximálnych čiastok na financovanie liekov.
Spojené veci C-264/01, C-306/01, C-354/01 a C-355/01.

Rozsudok Súdneho dvora z 11. decembra 2003
Deutscher Apothekerverband eV proti 0800 DocMorris NV a Jacques Waterval
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Landgericht Frankfurt am Main - Nemecko
Články 28 ES a 30 ES - Smernice 92/28/EHS a 2000/31/ES - Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca predaj humánnych liekov lekárňami usadenými v inom členskom štáte cez internet - Požiadavka lekárskeho predpisu v prípade dodávky - Zákaz reklamy na zásielkový predaj liekov
Vec C-322/01

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. novembra 2003.
Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Hoge Raad der Nederlanden - Holandsko.
Ochranné známky - Aproximácia právnych predpisov - Smernica 89/104/EHS - Článok 2 - Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku - Označenia, ktoré možno graficky vyobraziť - Zvukové označenia - Notový záznam - Písomný opis - Zvukomalebné citoslovce.
Vec C-283/01

Rozsudok Súdneho dvora z 25. novembra 2003.
Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu.
Nesplnenie povinnosti členským štátom - Rozsudok Súdneho dvora o nesplnení povinnosti členským štátom - Nevykonanie - Článok 228 ES - Peňažné sankcie - Penále - Kvalita vody určenej na kúpanie - Smernica 76/160/EHS.
Vec C-278/01

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. novembra 2003.
Trestné konanie proti Piergiorgio Gambelli a i.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Tribunale di Ascoli Piceno - Taliansko.
Právo usadiť sa - Slobodné poskytovanie služieb - Zber stávok na športové udalosti v jednom členskom štáte a ich odosielanie prostredníctvom internetu do iného členského štátu - Zákaz pod hrozbou trestných sankcií - Právne predpisy členského štátu vyhradzujúce právo vykonávať zber stávok určitým subjektom.
Vec C-243/01

Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2003.
Monsanto Agricoltura Italia SpA a i. proti Presidenza del Consiglio dei Ministri a i.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Taliansko.
Nariadenie (ES) č. 258/97 - Nové potraviny - Uvedenie na trh - Posúdenie neškodnosti - Zjednodušený postup - Podstatná rovnocennosť s už existujúcimi potravinami - Potraviny vyrábané z geneticky modifikovanej kukurice - Prítomnosť rezíduí transgénnych proteínov - Opatrenie členského štátu spočívajúce v dočasnom obmedzení alebo zastavení uvedenia novej potraviny na trh alebo jej používaní na jeho území.
Vec C-236/01

Rozsudok Súdneho dvora z 30. septembra 2003.
Gerhard Köbler proti Rakúskej republike.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Rakúsko.
Rovnosť zaobchádzania - Odmeňovanie vysokoškolských profesorov - Nepriama diskriminácia - Príspevok za odpracované roky - Zodpovednosť členského štátu za škodu, ktorá vznikla jednotlivcom z dôvodu porušení práva Spoločenstva pripísateľným tomuto členskému štátu - Porušenia pripísateľné vnútroštátnemu súdu.
Vec C-224/01

Rozsudok Súdneho dvora z 18. novembra 2003.
Budějovický Budvar, národní podnik proti Rudolf Ammersin GmbH.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Handelsgericht Wien - Rakúsko.
Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu - Dvojstranný dohovor medzi členským štátom a treťou krajinou o ochrane údajov o zemepisnom pôvode pochádzajúcich z tejto tretej krajiny - Články 28 ES a 30 ES - Nariadenie (EHS) č. 2081/92 - Článok 307 ES - Sukcesia štátov vo vzťahu k zmluvám.
Vec C-216/01

Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 2002
Arsenal Football Club plc proti Matthew Reed
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Spojené kráľovstvo
Aproximácia právnych predpisov - Ochranné známky - Smernica 89/104/EHS - Článok 5 ods. 1 písm. a) - Rozsah výlučného práva majiteľa ochrannej známky
Vec C-206/01

Rozsudok Súdneho dvora z 11. februára 2003.
Trestné konania proti Hüseyin Gözütok (C-187/01) a Klaus Brügge (C-385/01).
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania: Oberlandesgericht Köln - Nemecko a Rechtbank van eerste aanleg te Veurne - Belgicko
Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda - Zásada ne bis in idem - Pôsobnosť - Právoplatné rozhodnutia, ktorými prokurátor zastavuje trestné stíhania bez účasti súdu potom ako obvinený splní určité podmienky.
Spojené veci C-187/01 a C-385/01

Rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 2003.
Alexander Dory proti Spolkovej republike Nemecko.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgericht Stuttgart - Nemecko.
Neuplatňovanie práva Spoločenstva na povinnú vojenskú službu ─ Rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami - Článok 2 smernice 76/207/EHS - Obmedzenie povinnej vojenskej služby v Nemecku na mužov - Neuplatniteľnosť smernice.
Vec C-186/01

Rozsudok Súdneho dvora zo 7. januára 2004.
K.B. proti National Health Service Pensions Agency a Secretary of State for Health.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Spojené kráľovstvo.
Článok 141 ES - Smernica 75/117/EHS - Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami - Vylúčenie transsexuálneho partnera z nároku na pozostalostný dôchodok, ktorého priznanie sa obmedzuje na pozostalého manžela - Diskriminácia na základe pohlavia.
Vec C-117/01

Rozsudok Súdneho dvora z 23. septembra 2003.
Secretary of State for the Home Department proti Hacene Akrich.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Immigration Appeal Tribunal - Spojené kráľovstvo.
Voľný pohyb pracovníkov - Štátny príslušník tretej krajiny, manžel štátneho príslušníka členského štátu - Manžel dotknutý zákazom vstupu a pobytu v tomto členskom štáte - Dočasné usadenie sa manželov v inom členskom štáte - Usadenie sa s cieľom priznať manželovi právo na vstup a pobyt v prvom členskom štáte podľa práva Spoločenstva - Zneužitie.
Vec C-109/01

Rozsudok Súdneho dvora z 20. mája 2003.
Consorzio del Prosciutto di Parma a Salumificio S. Rita SpA proti Asda Stores Ltd a Hygrade Foods Ltd.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: House of Lords - Spojené kráľovstvo.
Chránené označenie pôvodu - Nariadenie (EHS) č. 2081/92 - Nariadenie (ES) č. 1107/96 - ‚Prosciutto di Parma‘ - Špecifikácia - Podmienka rezania a balenia šunky vo výrobnej oblasti - Články 29 ES a 30 ES - Odôvodnenie - Účinnosť podmienky voči tretím osobám - Právna istota - Uverejnenie.
Vec C-108/01

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003.
Libertel Groep BV proti Benelux-Merkenbureau.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Hoge Raad der Nederlanden - Holandsko.
Ochranné známky - Aproximácia právnych predpisov - Smernica 89/104/EHS - Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku - Rozlišovacia spôsobilosť - Farba ako taká - Oranžová farba.
Vec C-104/01

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. novembra 2003.
Trestné konanie proti Bodil Lindqvist.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Göta hovrätt - Švédsko.
Smernica 95/46/ES - Pôsobnosť - Zverejnenie osobných údajov na internete - Miesto zverejnenia - Pojem prenos osobných údajov do tretích krajín - Sloboda prejavu - Súlad širšieho rozsahu ochrany osobných údajov stanoveného právnymi predpismi členského štátu so smernicou 95/46.
Vec C-101/01

Rozsudok Súdneho dvora z 26. novembra 2002
Ministre de l'Intérieur proti Aitor Oteiza Olazabal
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Conseil d'Etat - Francúzsko
Voľný pohyb osôb - Obmedzenia - Verejný poriadok - Policajné opatrenia obmedzujúce právo pobytu štátneho príslušníka iného členského štátu na časť územia
Vec C-100/01

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. marca 2003.
Arben Kaba proti Secretary of State for the Home Department.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Immigration Adjudicator - Spojené kráľovstvo.
Voľný pohyb pracovníkov - Nariadenie (EHS) č. 1612/68 - Sociálna výhoda - Právo manžela migrujúceho pracovníka získať povolenie na trvalý pobyt na území členského štátu.
Vec C-466/00

Rozsudok Súdneho dvora z 20. mája 2003.
Rechnungshof (C 465/00) proti Österreichischer Rundfunk a iným a Christa Neukomm (C 138/01) a Joseph Lauermann (C 139/01) proti Österreichischer Rundfunk.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania: Verfassungsgerichtshof (C 465/00) a Oberster Gerichtshof (C 138/01 a C 139/01) - Rakúsko.
Ochrana fyzických osôb z hľadiska spracúvania osobných údajov - Smernica 95/46/ES - Ochrana súkromného života - Šírenie údajov o príjmoch zamestnancov subjektov podriadených kontrole Rechnungshof.
Spojené veci C-465/00, C-138/01 a C-139/01

Rozsudok Súdneho dvora z 13. januára 2004.
Kühne & Heitz NV proti Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Holandsko.
Hydinové mäso - Vývozné náhrady - Opomenutie povinnosti podať návrh na začatie prejudiciálneho konania - Právoplatné správne rozhodnutie - Účinok rozsudku vyhláseného Súdnym dvorom v prejudiciálnom konaní po tomto rozhodnutí - Právna istota - Prednosť práva Spoločenstva - Zásada spolupráce - Článok 10 ES.
Vec C-453/00

Rozsudok Súdneho dvora z 25 februára 2003.
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) proti Vasileios Ioannidis.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grécko.
Sociálne zabezpečenie - Hospitalizácia dôchodcu v rámci pobytu v inom členskom štáte, ako je štát jeho bydliska - Podmienky náhrady - Články 31 a 36 nariadenia (EHS) č. 1408/71 - Články 31 a 93 nariadenia (EHS) č. 574/72.
Vec C-326/00

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. apríla 2004
Talianska republika proti Komisii Európskych spoločenstiev
Odvolanie - Štátna pomoc - Cestná preprava tovarov - Vplyv na obchod medzi členskými štátmi a skreslenie hospodárskej súťaže - Existujúca pomoc alebo nová pomoc - Zásady proporcionality a ochrany legitímnej dôvery - Odôvodnenie
Vec C-298/00 P

Rozsudok Súdneho dvora z 24. júla 2003.
Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, za účasti: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Bundesverwaltungsgericht - Nemecko.
Nariadenie (EHS) č. 1191/69 - Prevádzkovanie pravidelnej mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy - Verejné subvencie - Pojem štátnej pomoci - Kompenzácia predstavujúca protihodnotu za povinnosti služby vo verejnom záujme.
Vec C-280/00

Rozsudok Súdneho dvora z 5. novembra 2002.
Überseering BV proti Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Bundesgerichtshof - Nemecko.
Články 43 ES a 48 ES - Spoločnosť založená podľa práva členského štátu, na ktorého území má svoje štatutárne sídlo - Spoločnosť vykonávajúca svoju slobodu usadiť sa v inom členskom štáte - Spoločnosť, ktorej skutočné sídlo považuje právo prijímajúceho členského štátu za premiestnené na jeho územie - Neuznanie právnej spôsobilosti a procesnej spôsobilosti spoločnosti zo strany prijímajúceho členského štátu - Obmedzenie slobody usadiť sa - Odôvodnenie.
Vec C-208/00

Rozsudok Súdneho dvora z 9. decembra 2003.
Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom - Výklad vnútroštátneho zákona judikatúrou a správnou praxou, ktoré odporujú právu Spoločenstva - Podmienky vrátenia bezdôvodného obohatenia.
Vec C-129/00

Rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2003.
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge proti Rakúskej republike.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Oberlandesgericht Innsbruck - Rakúsko.
Voľný pohyb tovaru - Prekážky vyplývajúce z konania jednotlivcov - Povinnosti členských štátov - Rozhodnutie nezakázať zhromaždenie za účelom ochrany životného prostredia, ktoré spôsobilo úplné zablokovanie dopravy na diaľnici Brenner počas približne 30 hodín - Odôvodnenie - Základné práva - Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania - Zásada proporcionality.
Vec C-112/00

Rozsudok Súdneho dvora z 22. októbra 2002
Roquette Frères SA proti Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, za účasti Komisie Európskych spoločenstiev
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Cour de cassation - Francúzsko
Súťažné právo - Článok 14 ods. 3 a 6 nariadenia č. 17 - Rozhodnutie Komisie, ktorým sa nariaďuje kontrola - Pomoc vnútroštátnych orgánov - Výklad rozsudku z 21. septembra 1989, Hoechst/Komisia - Všeobecné princípy - Ochrana proti svojvoľným alebo neprimeraným zásahom verejnej moci do oblasti súkromnej činnosti právnických osôb - Rozsah kontroly, ktorú má vykonať príslušný vnútroštátny súd na účely povolenia opatrení zasahujúcich do práv a slobôd osoby, ktoré sa majú uložiť podnikom - Povinnosť Komisie informovať - Lojálna spolupráca
Vec C-94/00

Rozsudok Súdneho dvora z 11. júla 2002
Mary Carpenter proti Secretary of State for the Home Department
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Immigration Appeal Tribunal - Spojené kráľovstvo
Slobodné poskytovanie služieb - Článok 49 ES - Smernica 73/148/EHS - Štátny príslušník členského štátu usadený v tomto štáte, ktorý poskytuje služby osobám usadeným v iných členských štátoch - Právo na pobyt v uvedenom štáte manžela, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny
Vec C-60/00

Rozsudok Súdneho dvora z 15. januára 2002.
Elide Gottardo proti Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunale ordinario di Roma - Taliansko.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 12 ES a článok 39 ods. 2 ES - Dávky v starobe - Dohovor o sociálnom zabezpečení uzavretý medzi Talianskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou - Nezohľadnenie dôb poistenia dosiahnutých vo Švajčiarsku francúzskym štátnym príslušníkom.
Vec C-55/00

Rozsudok Súdneho dvora z 25. júla 2002
Unión de Pequeños Agricultores proti Rade Európskej únie
Odvolanie - Nariadenie (ES) č. 1638/98 - Spoločná organizácia trhu s olejmi a tukmi - Žaloba o neplatnosť - Osoba osobne dotknutá - Účinná súdna ochrana - Prípustnosť
Vec C-50/00 P

Rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 2003.
Booker Aquacultur Ltd (C 20/00) a Hydro Seafood GSP Ltd (C 64/00) proti The Scottish Ministers.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Court of Session (Scotland) - Spojené kráľovstvo.
Smernica 93/53/EHS - Zničenie zásob rýb nakazených vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou anémiou lososov (ISA) - Odškodnenie - Povinnosti členských štátov - Ochrana základných práv, najmä vlastníckeho práva - Platnosť smernice 93/53.
Spojené veci C-20/00 a C-64/00

Rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 2003.
Komisia Európskych spoločenstiev proti Európskej centrálnej banke.
Európska centrálna banka (ECB) - Rozhodnutie 1999/726/ES o prevencii proti podvodu - Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) - Nariadenie (ES) č. 1073/1999 - Uplatniteľnosť na ECB - Námietky protiprávnosti - Prípustnosť - Nezávislosť ECB - Článok 108 ES - Právny základ - Článok 280 ES - Požiadanie o radu ECB - Článok 105 ods. 4 ES - Proporcionalita.
Vec C-11/00

Avis de la Cour zo 6. decembra 2001.
Kartagenský protokol - Uzatvorenie - Právny základ - Články 133 ES, 174 ods. 4 ES a článok 175 ods. 1 ES - Živé modifikované organizmy - Ochrana životného prostredia - Spoločná obchodná politika.
Stanovisko 2/00

Rozsudok Súdneho dvora zo 17. septembra 2002
Concordia Bus Finland Oy Ab, predtým Stagecoach Finland Oy Ab proti Helsingin kaupunki a HKL-Bussiliikenne
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Korkein hallinto-oikeus - Fínsko
Verejné obstarávania služieb v odvetví dopravy - Smernice 92/50/EHS a 93/38/EHS - Obec ako verejný obstarávateľ, ktorý organizuje dopravu autobusmi a ktorého ekonomicky nezávislá jednotka sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní ako uchádzač - Zohľadnenie kritérií, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia, na účely určenia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky - Prípustnosť, keď obecná jednotka, ktorá je uchádzačom, spĺňa ľahšie tieto kritériá
Vec C-513/99

Rozsudok Súdneho dvora zo 4. júna 2002.
Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu.
Nesplnenie povinnosti členským štátom - Článok 52 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 43 ES) a článok 73 B Zmluvy ES (teraz článok 56 ES) - Práva spojené so špeciálnym druhom akcie Belgického kráľovstva v Société nationale de transport par canalisations SA a v Société de distribution du gaz SA.
Vec C-503/99

Rozsudok Súdneho dvora z 25. júla 2002
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) proti Belgicku
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Conseil d'Etat (Štátna rada) - Belgicko
Štátny príslušník tretej krajiny, manžel štátneho príslušníka členského štátu - Vízová povinnosť - Právo vstupu manželov nedisponujúcich dokladom totožnosti alebo vízom - Právo pobytu manželov, ktorí vstúpili nelegálne - Právo pobytu manželov, ktorí vstúpili legálne, ale ktorým pred podaním žiadosti o pobyt skončila platnosť víza - Smernica 64/221/EHS, 68/360/EHS a 73/148/EHS a nariadenie (ES) č. 2317/95
Vec C-459/99

Rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001.
Courage Ltd proti Bernard Crehan a Bernard Crehan proti Courage Ltd a iní.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Spojené kráľovstvo.
Článok 85 Zmluvy ES (teraz článok 81 ES) - Zmluva o výlučnom nákupe piva - Nájom výčapu - Kartel - Nárok zmluvnej strany na náhradu škody.
Vec C-453/99

Rozsudok Súdneho dvora z 20. novembra 2001.
Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. a iní proti Tesco Stores Ltd a iní.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Spojené kráľovstvo.
Ochranné známky - Smernica 89/104/EHS - Článok 7 ods. 1 - Vyčerpanie práv z ochrannej známky - Uvedenie na trh mimo EHP - Dovoz do EHP - Súhlas majiteľa ochrannej známky - Potreba výslovného alebo implicitného súhlasu - Zákon uplatniteľný na zmluvu - Domnienka súhlasu - Neuplatniteľnosť.
Spojené veci C-414/99C-416/99

Rozsudok Súdneho dvora zo 17. septembra 2002
Baumbast protiR a Secretary of State for the Home Department
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Immigration Appeal Tribunal - Spojené kráľovstvo
Voľný pohyb osôb - Migrujúci pracovník - Právo na pobyt členov rodiny migrujúceho pracovníka - Právo detí študovať v hostiteľskom členskom štáte - Články 10 a 12 nariadenia (EHS) č. 1612/68 - Občianstvo Európskej únie - Právo na pobyt - Smernica 90/364/EHS - Obmedzenia a podmienky
Vec C-413/99

Rozsudok Súdneho dvora z 13. mája 2003.
V.G. Müller-Fauré proti Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA a E.E.M. van Riet proti Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Centrale Raad van Beroep - Holandsko.
Slobodné poskytovanie služieb - Článok 59 Zmluvy o ES (zmenený, teraz článok 49 ES) a článok 60 Zmluvy o ES (teraz článok 50 ES) - Nemocenské poistenie - Systém vecných dávok - Uzatvorenie zmlúv - Zdravotné náklady vynaložené v inom členskom štáte - Predchádzajúce povolenie - Kritériá - Odôvodnenia.
Vec C-385/99

Rozsudok Súdneho dvora z 13. decembra 2001.
DaimlerChrysler AG proti Land Baden-Württemberg.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Bundesverwaltungsgericht - Nemecko.
Životné prostredie - Odpady - Nariadenie (EHS) č. 259/93 o preprave odpadov - Podmienky odôvodňujúce zákaz alebo obmedzenie vývozu odpadov - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca povinnosť ponúknuť odpady schválenému orgánu.
Vec C-324/99

Rozsudok Súdneho dvora z 19. februára 2002.
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh a Price Waterhouse Belastingadviseurs BV proti Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, za účasti Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Raad van State - Holandsko.
Stavovská organizácia - Vnútroštátna komora advokátov - Úprava výkonu povolania komorou - Zákaz integrovanej spolupráce medzi advokátmi a účtovníkmi - Článok 85 Zmluvy ES (teraz článok 81 ES) - Združenie podnikov - Obmedzenie hospodárskej súťaže - Odôvodnenia - Článok 86 Zmluvy ES (teraz článok 82 ES) - Podnik alebo zoskupenie podnikov - Články 52 a 59 Zmluvy ES (zmenené, teraz články 43 ES a 49 ES) - Uplatniteľnosť - Obmedzenia - Odôvodnenia.
Vec C-309/99

Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002.
Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Spojené kráľovstvo.
Aproximácia právnych predpisov - Ochranné známky - Smernica 89/104/EHS - Článok 3 ods. 1 a 3, článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 1 písm. b) - Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku - Označenia tvorené výhradne tvarom výrobku.
Vec C-299/99

Rozsudok Súdneho dvora z 15. februára 2001.
Nachi Europe GmbH proti Hauptzollamt Krefeld.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht Düsseldorf - Nemecko.
Spoločná obchodná politika - Obrana proti dumpingovým praktikám - Článok 1 bod 2 nariadenia (EHS) č. 2849/92 - Zmena konečného antidumpingového cla na dovoz guľkových ložísk s pôvodom v Japonsku, ktorých najväčší vonkajší priemer presahuje 30 mm - Návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci posúdenia platnosti - Nepodanie žaloby na neplatnosť nariadenia žalobcom vo veci samej.
Vec C-239/99

Rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001.
Rudy Grzelczyk proti Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunal du travail de Nivelles - Belgicko.
Články 6, 8 a 8 A Zmluvy ES (zmenené, teraz články 12 ES, 17 ES a 18 ES) - Smernica Rady 93/96/EHS - Právo na pobyt študentov - Vnútroštátna právna úprava zaručujúca existenčné minimu nazvané ‚minimex‘ vlastným štátnym príslušníkom, osobám, v ktorých prospech sa uplatní nariadenie (EHS) č. 1612/68, osobám bez štátneho občianstva a utečencom - Študent, ktorý si v prvých rokoch štúdia zarábal na živobytie.
Vec C-184/99

Rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 2001.
B.S.M. Smits, vydatá Geraets, proti Stichting Ziekenfonds VGZ a H.T.M. Peerbooms proti Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Arrondissementsrechtbank te Roermond - Holandsko.
Slobodné poskytovanie služieb - Článok 59 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 49 ES) a článok 60 Zmluvy ES (teraz článok 50 ES) - Nemocenské poistenie - Systém vecných dávok - Uzatvorenie zmlúv - Náklady za nemocničnú liečbu vynaložené v inom členskom štáte - Predchádzajúce povolenie - Kritériá - Odôvodnenia.
Vec C-157/99

Rozsudok Súdneho dvora z 5. novembra 2002.
Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu.
Nesplnenie povinnosti členským štátom - Uzavretie a uplatňovanie členským štátom dvojstrannej dohody ‚o otvorenom nebi‘ so Spojenými štátmi americkými - Sekundárne právo upravujúce vnútorný trh s leteckou dopravou [nariadenia (EHS) č. 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 a 95/93] - Vonkajšia právomoc Spoločenstva - Článok 52 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 43 ES) - Článok 5 Zmluvy ES (teraz článok 10 ES).
Vec C-471/98

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. marca 2001.
Metallgesellschaft Ltd a iní (C-397/98), Hoechst AG a Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) proti Commissioners of Inland Revenue a HM Attorney General.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Spojené kráľovstvo.
Sloboda usadiť sa - Voľný pohyb kapitálu - Zaplatenie dane z príjmu právnických osôb dcérskou spoločnosťou vopred v prospech materskej spoločnosti z dôvodu rozdelenia zisku - Materská spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte - Porušenie práva Spoločenstva - Žaloba na vrátenie alebo žaloba na náhradu - Úroky.
Spojené veci C-397/98 a C-410/98

Rozsudok Súdneho dvora z 13. marca 2001.
PreussenElektra AG proti Schhleswag AG, za účasti Windpark Reußenköge III GmbH a Land Schleswig-Holstein.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Landgericht Kiel - Nemecko.
Elektrická energia - Obnoviteľné zdroje elektrickej energie - Vnútroštátna právna úprava ukladajúca podnikom zásobujúcim elektrickou energiou povinnosť nakupovať elektrickú energiu za minimálne ceny a rozdeľujúca finančnú záťaž vyplývajúcu z tohto záväzku medzi tieto podniky a prevádzkovateľov siete nachádzajúcich sa vyššie - Štátna pomoc - Zlučiteľnosť s voľným pohybom tovarov.
Vec C-379/98

Rozsudok Súdneho dvora z 9. októbra 2001.
Holandské kráľovstvo proti Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.
Žaloba o neplatnosť - Smernica 98/44/ES - Právna ochrana biotechnologických vynálezov - Právny základ - Článok 100a Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 95 ES), článok 235 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 308 ES) alebo články 130 a 130 F Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 163 ES) - Zásada subsidiarity - Zásada právnej istoty - Medzinárodné záväzky členských štátov - Základné práva - Ľudská dôstojnosť - Zásada kolegiality legislatívnych návrhov Komisie.
Vec C-377/98

Rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 2001.
Abdon Vanbraekel a iní proti Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Cour du travail de Mons - Belgicko.
Sociálne zabezpečenie - Nemocenské poistenie - Články 22 a 36 nariadenia (EHS) č. 1408/71 -- Slobodné poskytovanie služieb - Článok 59 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 49 ES) - Náklady nemocničnej starostlivosti vynaložené v inom členskom štáte - Odmietnutie povolenia, ktoré bolo následne posúdené ako nedôvodné.
Vec C-368/98

Rozsudok Súdneho dvora z 11. júal 2002.
Marie-Nathalie D'Hoop proti Office national de l'emploi.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunal du travail de Liège - Belgicko.
Občianstvo Únie - Zásada zákazu diskriminácie - Vnútroštátna právna úprava priznávajúca právo na čakateľský príspevok vlastným štátnym príslušníkom len za podmienky, že ukončili svoje stredoškolské štúdium v školskom zariadení ich vlastného členského štátu - Vlastný štátny príslušník hľadajúci svoje prvé zamestnanie, ktorý ukončil svoje stredoškolské štúdium v školskom zariadení iného členského štátu.
Vec C-224/98

Súd prvého stupňa

Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 10. marca 2004.
Malagutti-Vezinhet SA proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Všeobecná bezpečnosť výrobkov - Systém rýchleho varovania Spoločenstva pre potraviny - Žaloba o náhradu škody.
Vec T-177/02

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 3. apríla 2003.
BaByliss SA proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Hospodárska súťaž - Koncentrácie - Nariadenie (EHS) č. 4064/89 - Žaloba podaná treťou osobou - Prípustnosť - Záväzky počas prvej fázy preskúmania - Licencia na ochrannú známku - Zmeny záväzkov - Lehoty - Finančná pomoc poskytnutá štátom - Neprimerane nízka cena prevzatia - Existencia vážnych pochybností o zlučiteľnosti koncentrácie so spoločným trhom - Neexistencia záväzku na trhoch, ktoré sa vyznačujú vážnymi problémami hospodárskej súťaže.
Vec T-114/02.

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) zo 17. septembra 2003.
Mara Messina proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Prístup k dokumentom - Nezverejnenie dokumentu pochádzajúceho z členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto štátu.
Vec T-76/02

Rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. októbra 2002.
Tetra Laval BV proti Komisii európskych spoločenstiev
Hospodárska súťaž - Nariadenie (EHS) č. 4064/89 - Rozhodnutie o vyhlásení koncentrácie za nezlučiteľnú so spoločným trhom - Právo na obhajobu - Horizontálne a vertikálne účinky - Predvídateľné účinky konglomerátu - Pákový efekt - Potenciálna hospodárska súťaž - Všeobecný účinok posilnenia.
Vec T-5/02

Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 29. apríla 2004
Tokai Carbon Co. Ltd a iní proti Komisii Európskych spoločenstiev
Hospodárska súťaž - Kartel - Trh s grafitovými elektródami - Určenie cien a rozdelenie trhov - Stanovovanie výšky pokút - Kumulácia sankcií - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút - Uplatniteľnosť - Závažnosť a dĺžka trvania porušenia - Priťažujúce okolnosti - Poľahčujúce okolnosti - Platobná schopnosť - Spolupráca počas správneho konania - Platobné podmienky
Spojené veci T-236/01, T-239/01, T-244/01T-246/01, T-251/01 a T-252/01

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 3. decembra 2003.
Volkswagen AG proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Hospodárska súťaž - Distribúcia motorových vozidiel - Článok 81ods. 1 ES - Dohoda o cenách - Pojem „dohoda" - Dôkaz o existencii dohody.
Vec T-208/01

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 9. júla 2003.
Daesang Corp. a Sewon Europe GmbH proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Hospodárska súťaž - Kartel - Lyzín - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút - Obrat - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca počas správneho konania.
Vec T-230/00

Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata rozšírená komora) z 27. novembra 2003.
Regione Siciliana proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Štátna pomoc - Prevádzkový úver - Prípustnosť - Lehota na podanie žaloby - Potvrdzujúci akt - Žaloba o neplatnosť - Existujúca pomoc alebo nová pomoc - Zásada tempus regit actum - Pomoc na vývoz - Prevádzková pomoc - Primeraná lehota.
Vec T-190/00

Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata rozšírená komora) zo 6.júna 2002.
Airtours plc proti Komisii Európskych spoločenstiev
Hospodárska súťaž - Nariadenie (EHS) č. 4064/89 - Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom - Žaloba o neplatnosť - Relevantný trh - Pojem kolektívneho dominantného postavenia - Dôkaz.
Vec T-342/99

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia rozšírená komora) z 23. októbra 2002.
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava a Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Štátna pomoc - Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 88 ods. 2 ES - Žaloba o neplatnosť - Prípustnosť - Daňové opatrenie - Selektívna povaha - Legitímna dôvera - Zneužitie právomoci.
Spojené veci T-269/99, T-271/99 a T-272/99

Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá rozšírená komora) zo 6. marca 2003.
Westdeutsche Landesbank Girozentrale a Land Nordrhein-Westfalen proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Štátna pomoc - Nedostatok právomoci Komisie - Porušenie práva na obhajobu - Porušenie podstatných formálnych náležitostí - Pojem pomoci - Porušenie článkov 87 ES a 295 ES - Trhovo konajúci investor - Primeraná sadzba odmeny - Porušenie povinnosti odôvodnenia
Vec T-228/99

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia rozšírená komora) z 2. októbra 2001.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national a Emma Bonino a iní proti Európskemu parlamentu.
Žaloba o neplatnosť - Akt Európskeho parlamentu týkajúci sa ustanovenia jeho rokovacieho poriadku - Vyhlásenie o vytvorení skupiny v zmysle článku 29 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu - -- Prípustnosť - Námietka nezákonnosti - Rovnosť zaobchádzania - Rešpektovanie základných práv - Zásady demokracie a proporcionality - Sloboda združovania - Ochrana legitímnej dôvery - Parlamentné tradície členských štátov - Porušenie podstatných formálnych náležitostí - Zneužitie postupu.
Spojené veci T-222/99, T-327/99 a T-329/99

Rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá komora) zo 17. decembra 2003
British Airways plc proti Komisii Európskych spoločenstiev
Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Právomoc Komisie - Diskriminácia medzi leteckými spoločnosťami - Relevantný sektorový a geografický trh - Súvislosť medzi údajne dotknutými sektorovými trhmi - Spochybnený právny základ rozhodnutia - Existencia dominantného postavenia - Zneužitie dominantného postavenia - Primeranosť výšky pokuty
Vec T-219/99

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia rozšírená komora) zo 6. marca 2002
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T 127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco a Gasteizko Industria Lurra, SA (T 129/99) a Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T 148/99) proti Komisii Európskych spoločenstiev
Štátna pomoc - Pojem štátna pomoc - Daňové opatrenia - Selektívna povaha - Odôvodnenie povahou alebo štruktúrou daňového systému - Zlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom
Spojené veci T-127/99, T-129/99 a T-148/99

Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) z.e dne 18. září 2001.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom a Télévision française 1 SA (TF1) proti Komisi Evropských společenství.
Žaloba na neplatnost - Hospodářská soutěž - Placená televize - Společný podnik - Článek 85 Smlouvy o ES (nyní článek 81 ES) - Článek 85 odst. 1 Smlouvy - Negativní atest - Vedlejší omezení - Pravidlo rozumného uvážení - Článek 85 odst. 3 Smlouvy - Rozhodnutí o výjimce - Doba trvání
Věc T-112/99

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 20. marca 2002
LR AF 1998 A/S, predtým Løgstør Rør A/S proti Komisii Európskych spoločenstiev
Hospodárska súťaž - Kartel - Mestské vykurovacie potrubie - Článok 85 Zmluvy ES (teraz článok 81 ES) - Pokračujúce porušenie - Bojkot - Prístup k spisu - Pokuta - Usmernenia k metóde stanovovania pokút - Zákaz retroaktivity - Legitímna dôvera
Vec T-23/99

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 18. septembra 2001.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom a Télévision française 1 SA (TF1) proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Žaloba o neplatnosť -- Hospodárska súťaž - Platená televízia - Spoločný podnik - Článok 85 Zmluvy ES (teraz článok 81 ES) - Článok 85 ods. 1 Zmluvy - Negatívny atest - Pridružené obmedzenie - Zásada logického uvažovania - Článok 85 ods. 3 Zmluvy - Rozhodnutie o výnimke - Trvanie.
Vec T-112/98

Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata rozšírená komora) z 15. marca 2001.
Société chimique Prayon-Rupel SA proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Štátna pomoc - Nezačatie konania podľa článku 93 ods. 2 Zmluvy ES (teraz článok 88 ods. 2 ES) - Vážne ťažkosti.
Vec T-73/98

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) zo 6. decembra 2001.
Emesa Sugar (Free Zone) NV proti Rade Európskej únie.
Režim pridruženia zámorských krajín a území - Rozhodnutie 97/803/ES - Dovozy cukru - Žaloba o neplatnosť -- Žaloba o náhradu škody -- Prípustnosť - Nezvratnosť získaných skúseností - Zásada proporcionality - Právna istota.
Vec T-43/98