Seznam 79 sodb od leta 2001 do leta 2004 v jezikih pristopnic 2004

Sodišče

Sodba Sodišča (občna seja) z dne 23. marca 2004.
evropski varuh človekovih pravic proti Franku Lamberts.
Pritožba - Nedopustnost - Nepogodbena odgovornost - Obravnava pritožbe v zvezi z notranjim natečajem za imenovanje s strani evropskega varuha človekovih pravic.
Zadeva C-234/02 P.

Sodba Sodišča (občna seja) z dne 23. marca 2004.
Francoska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Smernice na področju regulativnega sodelovanja in preglednosti, sprejete v sodelovanju z Združenimi državami Amerike - Nezavezujoči značaj.
Zadeva C-233/02

Sodba Sodišča z dne 9. septembra 2003
Landeshauptstadt Kiel proti Norbertu Jaegru
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Nemčija
Socialna politika - Zaščita varnosti in zdravja delavcev - Direktiva 93/104/ES - Pojma „delovni čas" in „čas počitka" - Stalna pripravljenost („Bereitschaftsdienst") zdravnika v bolnišnici
Zadeva C-151/02

Sodba Sodišča z dne 2. oktobra 2003.
Carlos Garcia Avello proti državi Belgiji.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Conseil d'État - Belgija.
Državljanstvo Evropske unije - Prenos priimka - Otroci državljanov držav članic - Dvojno državljanstvo.
Zadeva C-148/02

Sodba Sodišča (občna seja) z dne 23. marca 2004.
Brian Francis Collins proti Secretary of State for Work and Pensions.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Social Security Commissioner - Združeno kraljestvo.
Prosto gibanje oseb - Člen 48 Pogodbe ES (po spremembi postal člen 39 ES) - Pojem ,delavec‘ - Dajatev za socialno varnost, ki se izplačuje iskalcem zaposlitve - Pogoj prebivanja - Državljanstvo Evropske unije.
Zadeva C-138/02

Sodba Sodišča z dne 10. decembra 2002
The Queen proti Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd in Imperial Tobacco Ltd
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Združeno kraljestvo
Direktiva 2001/37/ES - Izdelava, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov - Veljavnost - Pravna podlaga - Člena 95 ES in 133 ES - Razlaga - Uporaba za tobačne izdelke, ki se zavijajo v Skupnosti in so namenjeni za izvoz v tretje države
Zadeva C-491/01

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. junija 2003
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) in Ola Ramstedt proti Riksskatteverket
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Regeringsrätten - Švedska
Dodatno kapitalsko pokojninsko zavarovanje - Sklenitev zavarovanja z družbo, ki ima sedež v drugi državi članici - Razlike v davčnem obravnavanju - Združljivost s členom 49 ES
Zadeva C-422/01

Sodba Sodišča z dne 9. septembra 2003.
Christina Kik proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).
Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 115 - Veljavna jezikovna ureditev Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) - Ugovor nezakonitosti - Načelo prepovedi diskriminacije.
Zadeva C-361/01 P

Sodba Sodišča z dne 16. marca 2004.
AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft in See-Krankenkasse proti Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) in Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).
Predlogi za sprejetje predhodne odločbe: Oberlandesgericht Düsseldorf in Bundesgerichtshof - Nemčija.
Konkurenca - Podjetja - Zdravstvene zavarovalnice - Omejevalni sporazumi - Razlaga členov 81 ES, 82 ES in 86 ES - Odločitve združenj zdravstvenih zavarovalnic o določitvi najvišjih zneskov za kritje stroškov zdravil.
Združene zadeve C-264/01, C-306/01, C-354/01 in C-355/01.

Sodba Sodišča z dne 11. decembra 2003.
Deutscher Apothekerverband eV proti 0800 DocMorris NV in Jacques Waterval.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Landgericht Frankfurt am Main - Nemčija.
Člena 28 ES in 30 ES - Direktivi 92/28/EGS in 2000/31/ES - Nacionalna zakonodaja, ki lekarnam s sedežem v drugi državi članici omejuje spletno prodajo zdravil za uporabo v humani medicini - Zahteva po zdravniškem receptu za dostavo - Prepoved oglaševanja prodaje zdravil po pošti.
Zadeva C-322/01.

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. novembra 2003.
Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska.
Znamke - Približevanje zakonodaj - Direktiva 89/104/EGS - Člen 2 - Znaki, ki lahko sestavljajo znamko - Znaki, ki jih je mogoče grafično predstaviti - Zvočni znaki - Notni zapis - Opis - Onomatopeja.
Zadeva C-283/01

Sodba Sodišča z dne 25. novembra 2003.
Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji.
Neizpolnitev obveznosti države - Sodba Sodišča o ugotovitvi neizpolnitve obveznosti - Neizvršitev - Člen 228 ES - Denarne sankcije - Denarna kazen - Kakovost kopalnih voda - Direktiva 76/160/EGS.
Zadeva C-278/01

Sodba Sodišča z dne 6. novembra 2003.
Kazenski postopek zoper Piergiorgia Gambellija in druge.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tribunale di Ascoli Piceno - Italija.
Pravica do ustanavljanja - Svoboda opravljanja storitev - Pobiranje športnih stav v državi članici in njihov prenos v drugo državo članico po spletu - Prepoved z grožnjo kazenskih sankcij - Zakonodaja države članice, s katero je pravica do pobiranja stav podeljena le nekaterim organizacijam.
Zadeva C-243/01

Sodba Sodišča z dne 9. septembra 2003
Monsanto Agricoltura Italia SpA in drugi proti Presidenza del Consiglio dei Ministri in drugim
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italija
Uredba (ES) št. 258/97 - Nova živila - Dajanje na trg - Presoja neškodljivosti - Poenostavljeni postopek - Snovna enakovrednost običajnim živilom - Živila, proizvedena iz vrst gensko spremenjene koruze - Prisotnost ostankov transgenih proteinov - Ukrep države članice, s katerim začasno omeji ali ustavi trgovanje in uporabo novega živila na svojem ozemlju
Zadeva C-236/01

Sodba Sodišča z dne 30. septembra 2003
Gerhard Köbler proti Republiki Avstriji
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Avstrija
Enako obravnavanje - Plača univerzitetnih profesorjev - Posredna diskriminacija - Dodatek za delovno dobo - Odgovornost države članice za škodo, ki je povzročena posameznikom s kršitvami prava Skupnosti, za katere je odgovorna - Kršitve, za katere je odgovorno nacionalno sodišče
Zadeva C-224/01

Sodba Sodišča z dne 18. novembra 2003.
Budéjovický Budvar, národní podnik proti Rudolf Ammersin GmbH.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Handelsgericht Wien - Avstrija.
Zaščita geografskih označb in označb porekla - Dvostranska konvencija med državo članico in tretjo državo o zaščiti označb geografskega izvora iz te tretje države - Člena 28 ES in 30 ES - Uredba (EGS) št. 2081/92 - Člen 307 ES - Nasledstvo držav glede pogodb.
Zadeva C-216/01

Sodba Sodišča z dne 12. novembra 2002
Arsenal Football Club plc proti Matthewu Reedu
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Združeno kraljestvo
Približevanje zakonodaj - Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Člen 5(1)(a) - Obseg izključne pravice imetnika znamke
Zadeva C-206/01

Sodba Sodišča z dne 11. februarja 2003
Kazenska postopka proti Hüseyinu Gözütoku (C-187/01) in Klausu Brüggeju (C-385/01)
Predloga za sprejetje predhodne odločbe: Oberlandesgericht Köln - Nemčija in Rechtbank van eerste aanleg te Veurne - Belgija
Konvencija o uporabi Schengenskega sporazuma - Načelo ne bis in idem - Področje uporabe - Odločitve, s katerimi je javni tožilec brez sodelovanja sodišča dokončno odločil o kazenskih pregonih, potem ko je obdolženec izpolnil določene pogoje
Združeni zadevi C-187/01 in C-385/01

Sodba Sodišča z dne 11. marca 2003
Alexander Dory proti Zvezni republiki Nemčiji
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Verwaltungsgericht Stuttgart - Nemčija
Neveljavnost prava Skupnosti za vojaško dolžnost - Enako obravnavanje moških in žensk - Člen 2 Direktive 76/207/EGS - Omejitev vojaške dolžnosti v Nemčiji na moške - Neuporabljivost Direktive
Zadeva C-186/01

Sodba Sodišča z dne 7. januarja 2004.
K.B. proti National Health Service Pensions Agency in Secretary of State for Health.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Združeno kraljestvo.
Člen 141 ES - Direktiva 75/117/EGS - Enako obravnavanje moških in žensk - Izključitev možnosti, da bi bil transseksualni partner upravičen do pokojnine za preživele osebe, ki se dodeli le preživelemu zakoncu - Diskriminacija na podlagi spola.
Zadeva C-117/01

Sodba Sodišča z dne 23. septembra 2003
Secretary of State for the Home Department proti Hacenu Akrichu
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Immigration Appeal Tribunal - Združeno kraljestvo
Prosto gibanje delavcev - Državljan tretje države, zakonec državljana države članice - Zakonec, ki mu je prepovedan vstop in prebivanje v tej državi članici - Začasna nastanitev para v drugi državi članici - Nastanitev z namenom, da se zakoncu omogoči pravica do vstopa in prebivanja v prvi državi članici na podlagi prava Skupnosti - Zloraba
Zadeva C-109/01

Sodba Sodišča z dne 20. maja 2003
Consorzio del Prosciutto di Parma in Salumificio S. Rita SpA proti Asda Stores Ltd in Hygrade Foods Ltd.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: House of Lords - Združeno kraljestvo
Zaščitene označbe porekla - Uredba (EGS) št. 2081/92 - Uredba (ES) št. 1107/96- ‚Prosciutto di Parma‘ - Specifikacija - Pogoj rezanja in embaliranja pršuta na območju proizvodnje- Člena 29 ES in 30 ES - Utemeljitev - Ali se je na ta pogoj mogoče sklicevati v razmerju do tretjih strank - Pravna varnost - Objava
Zadeva C-108/01

Sodba Sodišča z dne 6. maja 2003
Libertel Groep BV proti Benelux-Merkenbureau
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska
Znamke - Približevanje zakonodaj - Direktiva 89/104/EGS - Znaki, ki bi lahko bili znamka - Razlikovalni učinek - Barva kot taka - Oranžna barva
Zadeva C-104/01

Sodba Sodišča z dne 6. novembra 2003.
Kazenski postopek zoper Bodil Lindqvist.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Göta hovrätt - Švedska.
Direktiva 95/46/ES - Področje uporabe - Objava osebnih podatkov na spletu - Kraj objave - Pojem prenos osebnih podatkov v tretje države - Svoboda izražanja - Združljivost zakonodaje države članice, ki določa strožje varstvo osebnih podatkov, z Direktivo 95/46.
Zadeva C-101/01

Sodba Sodišča z dne 26. novembra 2002
Minister za notranje zadeve proti Aitorju Oteiza Olazabalu
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Conseil d'Etat - Francija
Prosto gibanje oseb - Omejitve - Javni red - Prisilni omejevalni ukrepi, ki omejujejo na del nacionalnega ozemlja pravico do prebivanja državljana druge države članice
Zadeva C-100/01

Sodba Sodišča z dne 6. marca 2003
Arben Kaba proti Secretary of State for the Home Department.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Immigration Adjudicator - Združeno kraljestvo
Prosto gibanje delavcev - Uredba (EGS) št. 1612/68 - Socialna ugodnost - Pravica zakonca delavca migranta, da pridobi dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas na ozemlju države članice
Zadeva C-466/00

Sodba Sodišča z dne 20. maja 2003
Rechnungshof (C-465/00) proti Österreichischer Rundfunk in drugi ter Christa Neukomm (C-138/01) in Joseph Lauermann (C-139/01) proti Österreichischer Rundfunk.
Predlogi za sprejetje predhodnih odločb: Verfassungsgerichtshof (C-465/00) in Oberster Gerichtshof (C 138/01 in C-139/01) - Avstrija
Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - Direktiva 95/46/ES - Varstvo zasebnosti - Razkritje podatkov o dohodkih zaposlenih pri pravnih osebah, ki jih nadzoruje Rechnungshof
Združene zadeve C-465/00, C-138/01 in C-139/01

Sodba Sodišča z dne 13. januarja 2004.
Kühne & Heitz NV proti Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nizozemska.
Perutninsko meso - Izvozna nadomestila - Nevložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe - Pravnomočna upravna odločba - Učinek sodbe, ki jo je Sodišče izdalo v postopku predhodnega odločanja po tej odločbi - Pravna varnost - Primarnost prava Skupnosti - Načelo sodelovanja - Člen 10 ES
Zadeva C-453/00

Sodba Sodišča z dne 25. februarja 2003
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) proti Vasileiosu Ioannidisu
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grčija
Socialna varnost - Hospitalizacija upokojenca med začasnim bivanjem v državi članici, ki ni država njegovega stalnega prebivališča - Pogoji za plačilo - Člena 31 in 36 Uredbe (EGS) št. 1408/71 - Člena 31 in 93 Uredbe (EGS) št. 574/72
Zadeva C-326/00

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 29. aprila 2004.
Italijanska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Pritožba - Državne pomoči - Cestni prevoz blaga - Vpliv na trgovino med državami članicami in izkrivljanje konkurence - Obstoječe ali nove pomoči - Načeli sorazmernosti in varstva legitimnih pričakovanj - Obrazložitev.
Zadeva C-298/00 P.

Sodba Sodišča z dne 24. julija 2003
Altmark Trans GmbH in Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ob udeležbi Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundesverwaltungsgericht - Nemčija
Uredba (EGS) št. 1191/69 - Opravljanje rednih linijskih mestnih in primestnih ter regionalnih prevozov - Javne subvencije - Pojem državne pomoči - Nadomestilo kot plačilo obveznosti javne službe
Zadeva C-280/00

Sodba Sodišča z dne 5. novembra 2002
Überseering BV proti Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundesgerichtshof - Nemčija
Člena 43 ES in 48 ES - Družba, ustanovljena v skladu z zakonodajo države članice, v kateri ima svoj statutarni sedež - Družba, ki svobodo ustanavljanja izvršuje v drugi državi članici - Družba, za katero se v skladu s pravom države članice gostiteljice šteje, da je svoj dejanski sedež prenesla na njeno ozemlje - Dejstvo, da država članica gostiteljica ne prizna pravne in procesne sposobnosti - Omejitev svobode ustanavljanja - Upravičenje
Zadeva C-208/00

Sodba Sodišča z dne 9. decembra 2003.
Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki.
Neizpolnitev obveznosti države - Razlaga nacionalnega zakona, ki se uporablja v sodni in upravni praksi in je v nasprotju s pravom Skupnosti - Pogoji povračila neupravičeno plačanih zneskov.
Zadeva C-129/00

Sodba Sodišča z dne 12. junija 2003
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge proti Republiki Avstriji
Predlog za sprejetje predhodne odločbe :Oberlandesgericht Innsbruck - Avstrija
Prosti pretok blaga - Ovire, povzročene z dejanji posameznikov - Obveznosti držav članic - Odločitev, da se ne prepove okoljevarstvenega zborovanja, ki je povzročilo popolno blokado avtoceste Brenner za skoraj 30 ur - Utemeljitev - Temeljne pravice - Svoboda izražanja in svoboda zbiranja - Načelo sorazmernosti
Zadeva C-112/00

Sodba Sodišča z dne 22. oktobra 2002
Roquette Frères SA proti Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ob udeležbi Komisije Evropskih skupnosti
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour de cassation - Francija
Konkurenčno pravo - Člen 14(3) in (6) Uredbe št. 17 - Odločba Komisije, s katero odreja preiskavo - Pomoč nacionalnih organov - Razlaga sodbe z dne 21. septembra 1989 v zadevi Hoechst proti Komisiji - Splošna načela - Varstvo pred samovoljnimi ali nesorazmernimi posegi javnih organov na področje zasebne dejavnosti pravne osebe - Obseg nadzora, ki ga opravi nacionalno sodišče, pristojno za odobritev prisilnih ukrepov zoper podjetja - Dolžnost Komisije, da posreduje podatke - Lojalno sodelovanje
Zadeva C-94/00

Sodba Sodišča z dne 11. julija 2002
Mary Carpenter proti Secretary of State for the Home Department
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Immigration Appeal Tribunal - Združeno kraljestvo
Svobodno opravljanje storitev ─ Člen 49 ES ─ Direktiva 73/148/EGS ─ Državljan ene države članice, ki ima sedež v tej državi in ki ponuja storitve osebam s sedežem v drugih državah članicah ─ Pravica do prebivanja zakonca, ki je državljan tretje države, v navedeni državi članici
Zadeva C-60/00

Sodba Sodišča z dne 15. januarja 2002.
Elide Gottardo proti Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Tribunale ordinario di Roma - Italija.
„Predhodno odločanje ─ Člena 12 ES in 39(2) ES ─ Starostni dodatki ─ Konvencija o socialni varnosti, sklenjena med Italijansko republiko in Švicarsko konfederacijo ─ Neupoštevanje zavarovalnih dob francoskega državljana, ki so bile dopolnjene v Švici"Dajatve za sStarostni dodatki.
Zadeva C-55/00

Sodba Sodišča z dne 25. julija 2002
Unión de Pequeños Agricultores proti Svetu Evropske unije
Pritožba ─ Uredba (ES) št. 1638/98 ─ Skupna ureditev trgov olja in masti ─ Ničnostna tožba ─ Oseba, ki je posamično prizadeta ─ Učinkovito sodno varstvo ─ Dopustnost
Zadeva C-50/00 P

Sodba Sodišča z dne 10. julija 2003
Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) in Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) proti The Scottish Ministers
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Court of Session (Scotland) - Združeno kraljestvo
Direktiva 93/53/EGS - Uničenje staleža rib, okuženih z virusno hemoragično septikemijo (VHS) in nalezljivo anemijo lososov (NAL) - Odškodnina - Obveznosti države članice - Varstvo temeljnih pravic, zlasti lastninske pravice - Veljavnost Direktive 93/53
Združeni zadevi C-20/00 in C-64/00

Sodba Sodišča z dne 10. julija 2003
Komisija Evropskih skupnosti proti Evropski centralni banki
Evropska centralna banka (ECB) - Sklep 1999/726/ES o preprečevanju goljufij - Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) - Uredba (ES) št. 1073/1999 - Uporaba za ECB - Ugovori nezakonitosti - Dopustnost - Neodvisnost ECB - Člen 108 ES - Pravna podlaga - Člen 280 ES - Posvetovanje z ECB - Člen 105(4) ES - Sorazmernost
Zadeva C-11/00

Mnenje Sodišča z dne 6. decembra 2001.
Mnenje C-2/00

Sodba Sodišča z dne 17. septembra 2002
Concordia Bus Finland Oy Ab, prej Stagecoach Finland Oy Ab, proti Helsingin kaupunki in HKL Bussiliikenne
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Korkein hallinto-oikeus - Finska
Javna naročila storitev v transportnem sektorju - Direktivi 92/50/EGS in 93/38/EGS - Občina, ki kot naročnik razpiše naročanje storitev avtobusnega prevoza, v katerem kot ponudnik sodeluje samostojni del občine - Upoštevanje okoljevarstvenih meril pri določanju ekonomsko najugodnejše ponudbe - Dopustnost, če ponudnik, ki je samostojni del občine, lažje izpolnjuje ta merila
Zadeva C-513/99

Sodba Sodišča z dne 4. junija 2002.
Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji.
„Neizpolnitev obveznosti države - Člena 52 Pogodbe ES (po spremembi postal člen 43 ES) in 73b Pogodbe ES (postal člen 56 ES) - Pravice iz zlatih delnic Kraljevine Belgije v družbah Société nationale de transport par canalisations SA in Société de distribution du gaz SA"Neizpolnitev obveznosti države.
Zadeva C-503/99

Sodba Sodišča z dne 25. julija 2002
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) proti državi Belgiji
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Conseil d'Etat - Belgija
Državljani tretjih držav, ki so zakonci državljanov držav članic - Obveznost vizuma - Pravica do vstopa za zakonce brez identifikacijskih dokumentov ali vizuma - Pravica do prebivanja za zakonce, ki niso zakonito vstopili - Pravica do prebivanja za zakonce, ki so zakonito vstopili, njihov vizum pa ni več veljaven, ko zaprosijo za izdajo dovoljenja za prebivanje - Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS in 73/148/EGS ter Uredba (ES) št. 2317/95
Zadeva C-459/99

Sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001.
Courage Ltd proti Bernard Crehan in Bernard Crehan proti Courage Ltd in drugi.
„Člen 85 Pogodbe ES (zdaj člen 81 ES) - Pogodba o izključni nabavi piva - Najem točilnic - Omejevalni sporazum - Pravica pogodbene stranke do odškodnine"Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Court of Appeal (England &and Wales) (Civil Division) - Združeno kraljestvo.
Zadeva C-453/99

Sodba Sodišča z dne 20. novembra 2001.
Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd in Levi Strauss & Co. in drugi proti Tesco Stores Ltd in drugim.
„Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Člen 7(1) - Izčrpanje pravice iz znamke - Dajanje na trg izven EGP - Uvoz v EGP - Soglasje imetnika znamke - Potreba po izrecnem ali implicitnem soglasju - Pravo, ki se uporablja za pogodbe - Domneva soglasja - Neuporabljivost"Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Združeno kraljestvo.
Združene zadeve C-414/99 do C-416/99

Sodba Sodišča z dne 17. septembra 2002
Baumbast in R proti Secretary of State for the Home Department
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Immigration Appeal Tribunal - Združeno kraljestvo
Prosto gibanje oseb - Delavec migrant - Pravice do prebivanja družinskih članov delavca migranta - Pravice otrok, da se izobražujejo v državi članici gostiteljici - Člena 10 in 12 Uredbe (EGS) št. 1612/68 - Državljanstvo Evropske unije - Pravica do prebivanja - Direktiva 90/364/EGS - Omejitve in pogoji
Zadeva C-413/99

Sodba Sodišča z dne 13. maja 2003
V.G. Müller-Fauré proti Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA in E.E.M. van Riet proti Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Centrale Raad van Beroep - Nizozemska
Prosti pretok storitev - Člen 59 Pogodbe ES (po spremembi postal člen 49 ES) in člen 60 Pogodbe ES (po spremembi postal člen 50 ES) - Zdravstveno zavarovanje - Sistem storitev v naravi - Sklepanje sporazumov - Stroški zdravljenja, nastali v drugi državi članici - Predhodna odobritev - Merila - Utemeljitve
Zadeva C-385/99

Sodba Sodišča z dne 13. decembra 2001.
DaimlerChrysler AG proti Land Baden-Württemberg.
Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Bundesverwaltungsgericht - Nemčija.
„Okolje ─ Odpadki ─ Uredba (EGS) št. 259/93 o pošiljkah odpadkov ─ Pogoji za prepoved ali omejitve izvoza odpadkov ─ Nacionalna ureditev, ki predvideva obveznost ponuditi odpadke pooblaščenemu organu"Okolje.
Zadeva C-324/99.

Sodba Sodišča z dne 19. februarja 2002.
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh in Price Waterhouse Belastingadviseurs BV proti Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, ob udeležbi Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.
„Poklicno telo - Nacionalna odvetniška zbornica - Zbornična ureditev opravljanja poklica - Prepoved družb civilnega prava med odvetniki in računovodji - Člen 85 Pogodbe ES (postal člen 81 ES) - Združenje podjetij - Omejevanje konkurence - Utemeljitev - Člen 86 Pogodbe ES (postal člen 82 ES) - Podjetje ali skupina podjetij - Člena 52 in 59 Pogodbe ES (po spremembi postala člena 43 ES in 49 ES) - Uporaba - Omejitve - Utemeljitev"Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Raad van State - Nizozemska.
Zadeva C-309/99

Sodba Sodišča z dne 18. junija 2002.
Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd.
Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Združeno kraljestvo.
„Približevanje zakonodaj - Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Členi 3(1) in (3), 5(1) in 6(1)(b) - Znaki, ki lahko sestavljajo znamko - Znaki, sestavljeni izključno iz oblike blaga"Približevanje zakonodaje.
Zadeva C-299/99

Sodba Sodišča z dne 15. februarja 2001.
Nachi Europe GmbH proti Hauptzollamt Krefeld.
Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Finanzgericht Düsseldorf - Nemčija.
„Skupna trgovinska politika - Zaščita pred izvajanjem dampinga - Člen 1(2) Uredbe (EGS) št. 2849/92 - Sprememba dokončne protidampinške dajatve na uvoz krogljičnih ležajev s poreklom iz Japonske, katerih največji zunanji premer presega 30 milimetrov - Predlog za sprejetje predhodne odločbe o veljavnosti - Opustitev vložitve ničnostne tožbe zoper Uredbo tožeče stranke iz postopka v glavni stvari"Skupna trgovinska politika - Protidumpinški ukrepi - Člen 1, točka 2, Uredbe (EGS) št. 2849/92 - Sprememba dokončne protidumpinške dajatve na uvoze krogličnih ležajev s premerom več kot 30 mm s poreklom z Japonske - Predlog za sprejetje predhodne odločbe glede veljavnosti - Tožeča stranka v postopku v glavni stvari ni vložila ničnostne tožbe zoper to uredbo.
Zadeva C-239/99

Sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001.
Rudy Grzelczyk proti Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
,,Členi 6, 8 in 8 A Pogodbe ES (po spremembi členi 12 ES, 17 ES in 18 ES) - Direktiva Sveta 93/96/EGS - Pravica do prebivanja za študente - Nacionalna zakonodaja, ki najnujnejša sredstva za preživljanje, t. i. minimex, zagotavlja samo državljanom, upravičencem po Uredbi (EGS) št. 1612/68, ter apatridom in beguncem - Tuji študent, ki se je sam preživljal prva leta študija"Predlog za sprejem sprejetje predhodne odločbe: Tribunal du travail de Nivelles - Belgija.
Zadeva C-184/99.

Sodba Sodišča z dne 12. julija 2001.
B.S.M. Smits, poročena Geraets, proti Stichting Ziekenfonds VGZ in H.T.M. Peerbooms proti Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Nizozemska.
„Svoboda opravljanja storitev - Člena 59 Pogodbe ES (po spremembi postal člen 49 ES) in 60 Pogodbe ES (postal člen 50 ES) - Zdravstveno zavarovanje - Sistem storitev v naravi - Sistem sklepanja sporazumov - Stroški bolnišničnega zdravljenja, ki nastanejo v drugi državi članici - Predhodno dovoljenje - Merila -Utemeljenost"SvobodnoProsto opravljanje storitev.
Zadeva C-157/99

Sodba Sodišča z dne 5. novembra 2002
Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji
Neizpolnitev obveznosti države - Sklepanje in uporaba dvostranskega sporazuma, imenovanega ‚o odprtem nebu‘, z Združenimi državami Amerike s strani države članice - Sekundarno pravo, ki ureja notranji trg zračnega prometa (Uredbe (EGS) št. 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 in 95/93) - Zunanja pristojnost Skupnosti - Člen 52 Pogodbe ES (po spremembi postal člen 43 ES) - Člen 5 Pogodbe ES (postal člen 10 ES)
Zadeva C-471/98

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 8. marca 2001.
Metallgesellschaft Ltd in drugi (C-397/98), Hoechst AG in Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) proti Commissioners of Inland Revenue in HM Attorney General.
Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Združeno kraljestvo.
„Svoboda ustanavljanja - Prost pretok kapitala - Akontacija davka od dobička pravnih oseb za dobiček, ki ga svoji matični družbi izplača hčerinska družba - Matična družba s sedežem v drugi državi članici - Kršitev prava Skupnosti - Tožba na restitucijo ali odškodninska tožba - Obresti"Svoboda ustanavljanja - Prosti pretok kapitala - Akontacija davka od dobička pravnih oseb iz naslova dobička, ki ga je odvisna družba razdelila svoji matični družbi - Matična družba, ki ima sedež v drugi državi članici - Kršitev prava Skupnosti - .
Združeni zadevi C-397/98 inC-410/98

Sodba Sodišča z dne 13. marca 2001.
PreussenElektra AG proti Schhleswag AG, ob udeležbi Windpark Reußenköge III GmbH in Land Schleswig-Holstein.
Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Landgericht Kiel - Nemčija.
„Električna energija - Obnovljivi viri energije - Nacionalna zakonodaja, ki od podjetij za distribucijo električne energije zahteva odkup električne energije po najnižjih cenah in ki s tem povezane stroške porazdeljuje med temi podjetji in podjetji za upravljanje omrežij - Državna pomoč - Združljivost s prostim pretokom blaga"Državna pomoč.
Zadeva C-379/98

Sodba Sodišča z dne 9. oktobra 2001.
Kraljevina Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije.
„Razglasitev ničnosti - Direktiva 98/44 ES - Pravno varstvo biotehnoloških izumov - Pravna podlaga - Člen 100 A Pogodbe ES (po spremembi postal člen 95 ES), člen 235 Pogodbe ES (postal člen 308 ES) ali člena 130 in 130 F Pogodbe ES (postala člena 157 ES in 163 ES) - Subsidiarnost - Pravna varnost - Obveznosti držav članic glede mednarodnega prava - Temeljne pravice - Človekovo dostojanstvo - Načelo kolegialnosti za osnutke zakonodajnih predlogov Komisije"Pravna podlaga.
Zadeva C-377/98

Sodba Sodišča z dne 12. julija 2001.
Abdon Vanbraekel in drugi proti Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Cour du travail de Mons - Belgija.
„Socialna varnost - Zdravstveno zavarovanje - Člena 22 in 36 Uredbe (EGS) št. 1408/71 - Svobodno opravljanje storitev - Člen 59 Pogodbe ES (zdaj člen 49 ES) - Stroški bolnišničnega zdravljenja, nastali v drugi državi članici - Zavrnitev odobritve, naknadno razglašene za neutemeljeno"Socialna varnost - SvobodnoProsto opravljanje storitev.
Zadeva C-368/98

Sodba Sodišča z dne 11. julija 2002.
Marie-Nathalie D'Hoop proti Office national de l'emploi.
„Državljanstvo Unije ─ Načelo prepovedi diskriminacije ─ Nacionalna ureditev, ki daje pravico do podpore za začasno brezposelne nacionalnim državljanom le pod pogojem, da so zaključili srednješolsko izobraževanje v izobraževalnem zavodu svoje države članice ─ Nacionalni državljan, ki išče prvo zaposlitev in je zaključil srednješolsko izobraževanje v izobraževalnem zavodu druge države članice"Predlog za sprejetjem predhodne odločbe: Tribunal du travail de Liège - Belgija.
Zadeva C-224/98

Sodišče prve stopnje

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 10. marca 2004
Malagutti-Vezinhet SA proti Komisiji Evropskih skupnosti
Splošna varnost proizvodov - Sistem Skupnosti hitrega obveščanja za živila - Odškodninska tožba
Zadeva T-177/02

Sodba Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 3. aprila 2003.
BaByliss SA proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Konkurenca - Koncentracije - Uredba (EGS) št. 4064/89 - Tožba, ki jo je vložila tretja oseba - Dopustnost - Zaveze v prvi fazi preiskave - Licenca za uporabo znamke - Spremembe zavez - Roki - Finančna pomoč države - Nesorazmerno nizka prevzemna cena - Obstoj resnega dvoma o združljivosti koncentracije s skupnim trgom - Neobstoj zavez na trgih, na katerih obstajajo resne težave v zvezi s konkurenco.
Zadeva T-114/02.

Sodba Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat) z dne 17. septembra 2003
Mara Messina proti Komisiji Evropskih skupnosti
Uredba (ES) št. 1049/2001 - Dostop do dokumentov - Nerazkritje dokumenta, ki izvira iz države članice, brez predhodnega soglasja te države
Zadeva T-76/02

Rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. októbra 2002.
Tetra Laval BV proti Komisii európskych spoločenstiev
Hospodárska súťaž - Nariadenie (EHS) č. 4064/89 - Rozhodnutie o vyhlásení koncentrácie za nezlučiteľnú so spoločným trhom - Právo na obhajobu - Horizontálne a vertikálne účinky - Predvídateľné účinky konglomerátu - Pákový efekt - Potenciálna hospodárska súťaž - Všeobecný účinok posilnenia.
Zadeva T-5/02

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 29. aprila 2004.
Tokai Carbon Co. Ltd in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Konkurenca - Omejevalni sporazum - Trg grafitnih elektrod - Določanje cen in razdelitev trgov - Izračun zneska glob - Kumuliranje kazni - Smernice o načinu določanja glob - Uporaba - Teža in trajanje kršitve - Obteževalne okoliščine - Olajševalne okoliščine - Plačilna zmožnost - Sodelovanje v upravnem postopku - Način plačila.
Združene zadeve T-236/01, T-239/01, od T-244/01 do T-246/01, T-251/01 in T-252/01.

Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 3. decembra 2003
Volkswagen AG proti Komisiji Evropskih skupnosti
Konkurenca - Distribucija motornih vozil - Člen 81(1) ES - Sporazum o cenah - Pojem sporazuma - Dokaz o obstoju sporazuma
Zadeva T-208/01

Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 9. julija 2003
Daesang Corp. in Sewon Europe GmbH proti Komisiji Evropskih skupnosti
Konkurenca - Omejevalni sporazum - Lizin - Smernice o načinu določanja glob - Promet - Olajševalne okoliščine - Sodelovanje v upravnem postopku
Zadeva T-230/00

Sodba Sodišča prve stopnje (peti razširjeni senat) z dne 27. novembra 2003
Regione Siciliana proti Komisiji Evropskih skupnosti
Državne pomoči - Posojila za poslovanje - Dopustnost - Rok za vložitev tožbe - Potrdilni akt - Ničnostna tožba - Obstoječa ali nova pomoč - Načelo tempus regit actum - Izvozna pomoč - Pomoč za tekoče poslovanje - Razumen rok
Zadeva T-190/00

Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata rozšírená komora) zo 6.júna 2002.
Airtours plc proti Komisii Európskych spoločenstiev
Hospodárska súťaž - Nariadenie (EHS) č. 4064/89 - Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom - Žaloba o neplatnosť - Relevantný trh - Pojem kolektívneho dominantného postavenia - Dôkaz.
Zadeva T-342/99

Sodba Sodišča prve stopnje (tretji razširjeni senat) z dne 23. oktobra 2002
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava in Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya proti Komisiji Evropskih skupnosti
Državne pomoči - Odločba o začetku postopka na podlagi člena 88(2) ES - Ničnostna tožba - Dopustnost - Davčni ukrep - Selektivnost - Legitimno pričakovanje - Zloraba pooblastil
Združene zadeve T-269/99, T-271/99 in T-272/99

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi razširjeni senat) z dne 6. marca 2003.
Westdeutsche Landesbank Girozentrale in Land Nordrhein-Westfalen proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Državne pomoči - Nepristojnost Komisije - Kršitev pravic obrambe - Kršitev bistvenih določb postopka - Pojem pomoči - Kršitev členov 87 ES in 295 ES - Vlagatelj v tržnem gospodarstvu - Ustrezna stopnja nadomestila - Kršitev obveznosti obrazložitve
Zadeva T-228/99

Sodba Sodišča prve stopnje (tretji razširjeni senat) z dne 2. oktobra 2001.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national in Emma Bonino in drugi proti Evropskemu parlamentu.
„Ničnostna tožba - Akt Evropskega parlamenta, ki se nanaša na določbo njegovega poslovnika - Izjava o ustanovitvi skupine v smislu člena 29 Poslovnika Evropskega parlamenta - Dopustnost - Ugovor nezakonitosti - Enako obravnavanje - Spoštovanje temeljnih pravic - Načelo demokratičnosti in sorazmernosti - Svoboda združevanja - Varstvo zaupanja v pravo - Parlamentarne tradicije držav članic - Bistvena kršitev postopka - Zloraba postopka"Ničnostna tožba - Dopustnost.
Združene zadeve T-222/99, T-327/99 in T-329/99

Sodba Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 17. decembra 2003.
British Airways plc proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Konkurenca - Zloraba prevladujočega položaja - Pristojnost Komisije - Diskriminacija med letalskimi družbami - Upoštevni sektorski in geografski trg - Povezava med domnevno prizadetimi sektorskimi trgi - Pravna podlaga izpodbijane odločbe - Obstoj prevladujočega položaja - Zloraba prevladujočega položaja - Sorazmernost zneska globe.
Zadeva T-219/99.

Sodba Sodišča prve stopnje (tretji razširjeni senat) z dne 6. marca 2002
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco in Gasteizko Industria Lurra, SA (T 129/99) ter Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T 148/99) proti Komisiji Evropskih skupnosti
Državne pomoči - Pojem državne pomoči - Davčni ukrepi - Selektivni značaj - Utemeljenost z značilnostmi ali s strukturo davčnega sistema - Združljivost pomoči s skupnim trgom
Združene zadeve T-127/99, T-129/99 in T-148/99

Sodba Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 18. septembra 2001.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom in Télévision française 1 SA (TF1) proti Komisiji Evropskih skupnosti.
„Ničnostna tožba - Konkurenca - Plačljiva televizija - Skupno podjetje - Člen 85 Pogodbe ES (postal člen 81 ES) - Člen 85(1) Pogodbe - Negativni izvid - Pomožna omejitev - Pravilo razumne presoje - Člen 85(3) Pogodbe - Odločba o izjemi - Trajanje"Ničnostna tožba - Konkurenca.
Zadeva T-112/99

Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 20. marca 2002
LR AF 1998 A/S, prej Løgstør Rør A/S, proti Komisiji Evropskih skupnosti
Konkurenca - Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja - Cevi za mestno toplovodno ogrevanje - Člen 85 Pogodbe ES (postal člen 81 ES) - Trajna kršitev - Bojkot - Vpogled v spis - Globa - Smernice o načinu določanja glob - Prepoved retroaktivnosti - Upravičena pričakovanja
Zadeva T-23/99

Sodba Sodišča prve stopnje (prvi razširjeni senat) z dne 20. februarja 2001.
Mannesmannröhren-Werke AG proti Komisiji Evropskih skupnosti.
„Ničnostna tožba - Konkurenca - Odločba o zahtevi za podatke - Periodične denarne kazni - Pravica, da se zavrne predložitev odgovora, ki vključuje priznanje kršitve - Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin"Ničnostna tožba -- Konkurenca - Odločba za zahtevo po informacijah - Periodične denarne kazni - Pravica do zavrnitve podati odgovor, s katerim se prizna kršitev - Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Zadeva T-112/98

Sodba Sodišča prve stopnje (peti razširjeni senat) z dne 15. marca 2001.
Société chimique Prayon-Rupel SA proti Komisiji Evropskih skupnosti.
„Državne pomoči - Nezačetek postopka iz člena 93(2) Pogodbe ES (postal člen 88(2) ES) - Resne težave"Državne pomoči.
Zadeva T-73/98

Sodba Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 6. decembra 2001.
Emesa Sugar (Free Zone) NV proti Svetu Evropske unije.
„Ureditev pridruževanja čezmorskih držav in ozemelj - Odločba 97/803/ES - Uvoz sladkorja - Ničnostna tožba - Odškodninska tožba - Dopustnost - Nespremenljivost pridobljenih izkušenj - Načelo sorazmernosti - Pravna varnost"Ničnostna tožba - Odškodninska tožba - Dopustnost.
Zadeva T-43/98