Zaměstnání

Seznam volných pracovních míst

Evropský úřad pro výběr personálu  (EPSO).

externích spolupracovníků

Tlumočení pro Evropu

 

Zaměstnanci služeb Orgánu jsou ve velké většině vybíráni ze seznamů kandidátů vhodných na přijetí z otevřených výběrových řízení organizovaných Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).

logo-eucareers EN

Podívejte se na internetové stránky EU Careers, kde můžete vyhledávat v nabídce stálých i dočasných pracovních příležitostí v institucích a agenturách EU, včetně pracovních míst pro smluvní zaměstnance, stážisty a dočasně přidělené úředníky.

Soudní dvůr však může za určitých okolností využít i dočasných zaměstnanců nebo pomocných smluvních zaměstnanců. Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni především za účelem obsazení pracovních míst, která budou nakonec svěřena úspěšným kandidátům z výběrových řízení. Mohou obsadit pracovní místa, která vyžadují specifický profesní profil pro časově omezené činnosti. Pomocní smluvní zaměstnanci zastupují úředníky, kteří nemohou vykonávat své funkce z důvodu nemoci nebo mateřské dovolené. Jsou také přijímáni do zaměstnání za účelem posílení služby, která musí čelit vysokému pracovnímu vytížení.

Zaměstnanci jsou rozděleni do tří funkčních skupin: funkční skupiny AD, která zahrnuje administrátory, včetně právníků lingvistů, funkční skupiny AST, která zahrnuje asistenty v oblasti administrativy a funkční skupiny AST/SC, která vykonává kancelářské a sekretářské úkoly. Funkční skupina AD vyžaduje alespoň univerzitní vzdělání, funkční skupina AST vyžaduje alespoň vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání, které umožňuje přístup k vyššímu vzdělání, doplněné tříletou odbornou praxí.

Potřeby náboru do zaměstnání na Soudním dvoře se nejčastěji týkají následujících povolání:

U funkční skupiny AD:

  • právník-administrátor v soudní kanceláři nebo v oblasti knihovnictví, výzkumu a dokumentace
  • tlumočník
  • právník-lingvista pro překlady právních textů z nejméně dvou úředních jazyků Evropské unie
  • informatik

U funkční skupiny AST:

  • asistent pro činnost sekretariátu
  • typografický korektor/jazykový redaktor
  • informatik

U funkční skupiny  AST/SC:

  •  pracovník sekretariátu.

Seznam volných pracovních míst[VM1] 


Kromě toho ředitelství pro právní překlady pravidelně využívají služeb externích spolupracovníků[VM2] .

Podrobnější informace o výběrových řízeních na tlumočníky a možnostech spolupráce pro externí tlumočníky lze nalézt na stránkách Tlumočení pro Evropu

Jak odpovědět na výzvu k vyjádření zájmu či podat spontánní žádost?

Uchazeči, kteří se chtějí přihlásit u Soudního dvora o práci jakožto dočasní nebo smluvní zaměstnanci, tak mohou učinit při dvou různých příležitostech: buď v souvislosti se zveřejněním výzvy k vyjádření zájmu, která se týká konkrétního náboru, nebo podat spontánní přihlášku, jež bude zařazena do souboru shromážděných přihlášek s cílem naplnit budoucí náborové požadavky. Pokud jde o spontánní přihlášky, Soudní dvůr uveřejnil dvě trvalé výzvy k vyjádření zájmu, jednu pro funkční skupinu AD (administrátoři) a druhou pro funkční skupinu AST (včetně funkční skupiny AST/SC), v nichž uvádí typy odborností, které jeho služby nejčastěji požadují.

Uchazeči musí k podání přihlášky využít aplikaci EU CV Online, kterou spravuje Evropská komise a je k dispozici na následující adrese:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces 

 

Bližší informace: – Informace o ochraně údajů pdf