Stillinger

Liste over ledige stillinger

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO).

freelance-oversættere

"At tolke for Europa"

 

Langt hovedparten af personalet i institutionens tjenestegrene er rekrutteret fra reservelister for almindelige udvælgelsesprøver organiseret af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO).

logo-eucareers ENBesøg websitet EU Careers, hvor du kan søge i databasen over ledige job – både faste og midlertidige stillinger – herunder kontraktansættelser, praktikophold og udstationering i EU's institutioner og agenturer.

Under visse omstændigheder kan Domstolen imidlertid benytte sig af midlertidigt ansatte eller af kontraktansatte. Midlertidigt ansatte ansættes primært i stillinger, som med tiden vil blive besat af personer, som har bestået en udvælgelsesprøve. De kan ligeledes ansættes i stillinger, som kræver en særlig profil til tidsbegrænsede opgaver. Kontraktansatte erstatter tjenestemænd, som ikke kan udøve deres funktioner på grund af sygdom eller barselsorlov. De ansættes ligeledes for at styrke en tjenestegren, som står over for en stor arbejdsbyrde.

Personalet kan inddeles i tre ansættelsesgrupper: ansættelsesgruppe AD, som omfatter administratorer og jurist-lingvister, samt ansættelsesgruppe AST, som omfatter assistenter til varetagelse af administrative opgaver, og ansættelsesgruppe AST/SC, der udfører kontor- og sekretariatsopgaver. Ansættelsesgruppe AD forudsætter mindst en universitetsuddannelse, og ansættelsesgruppen AST/SC en videregående uddannelse eller en uddannelse på gymnasialt niveau efterfulgt af 3 års erhvervserfaring.

Institutionens ansættelsesbehov vedrører oftest følgende erhverv:

I ansættelsesgruppe AD:

  • administrator-jurist på et justitskontor eller til områderne biblioteksvæsen, forskning og dokumentation
  • tolk
  • juristlingvist til oversættelse af juridiske tekster fra mindst to af Den Europæiske Unions officielle sprog
  • IT-medarbejder.

I ansættelsesgruppe AST:

  • assistent til varetagelse af sekretariatsfunktioner
  • korrekturlæser
  • IT-medarbejder.

I ansættelsesgruppe AST/SC:

  • assistenter.

Liste over ledige stillinger


I øvrigt benytter direktoraterne for juridisk oversættelse regelmæssigt freelance-oversættere.

For yderligere oplysninger om udvælgelsesprøver for tolke og mulighederne for freelance-tolke, henvises til siden »At tolke for Europa«.

Hvordan kan jeg tilkendegive min interesse eller indgive en uopfordret ansøgning?

Ansøgere, der ønsker at indgive en ansøgning til Domstolen til en stilling som midlertidig ansat eller kontraktansat, kan gøre dette på to måder: enten i forbindelse med offentliggørelsen af et stillingsopslag vedrørende en specifik stilling eller ved fremsendelse af en uopfordret ansøgning, som derefter vil indgå blandt andre ansøgninger med henblik på at dække fremtidige ansættelsesbehov. Hvad angår uopfordrede ansøgninger har Domstolen til stadighed to stillingsopslag: et for ansættelsesgruppen AD (administratorer) og det andet for ansættelsesgruppen AST (både AST og SC), der vedrører en række af de stillinger, som Domstolens tjenestegrene oftest har behov for at besætte.

Ansøgere skal anvende applikationen EU CV Online, der forvaltes af Europa-Kommissionen:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces .

 

Mere om: - Information om beskyttelse af personoplysninger  pdf