Töökohad

Vabade ametikohtade loetelu

Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO).

vabakutselisi kaastöötajaid

Suuline tõlge Euroopa heaks

 

Institutsiooni teenistuste personal komplekteeritakse valdavalt Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud avalike konkursside reservnimekirjade alusel.

logo-eucareers ENKülastage veebisaiti EU Careers, kus saate otsida töövõimaluste andmebaasist ELi institutsioonide ja ametite alaliste ja ajutiste töökohtade pakkumisi, sealhulgas võimalusi lepingulistele töötajatele, praktikapakkumisi ja lähetusvõimalusi.

Euroopa Kohus võib teatud juhtudel kasutada ka ajutisi teenistujaid või abiülesandeid sooritavaid lepingulisi töötajaid. Ajutisi töötajaid võetakse tööle peamiselt nendele ametikohtadele, mis täidetakse hiljem konkursi edukalt läbinutega. Nad võivad töötada erilisi oskusi nõudvatel ametikohtadel ajaliselt piiratud ülesannete täitmiseks. Abiülesandeid täitvad lepingulised töötajad asendavad ametnikke, kes ei saa haiguse või vanemapuhkuse tõttu oma kohustusi täita. Neid võidakse tööle võtta ka selleks, et tagada mõne teenistuse toimetulek suurenenud töökoormusega.

Personal jaguneb kolme tegevusüksusesse: tegevusüksus AD, mis hõlmab administraatoreid, kelle hulka kuuluvad jurist-lingvistid, tegevusüksus AST, kuhu kuuluvad administratiivülesandeid täitvad abiteenistujad, ning tegevusüksus AST/SC, kuhu kuulujad teostavad kantselei- ja sekretäritööd. Tegevusüksuse AD jaoks on nõutud vähemalt ülikooliharidus, tegevusüksuse AST jaoks nõutakse vähemalt keskeriharidust või keskharidust, millele lisandub kolmeaastane erialane kogemus.

Institutsiooni vajadused on kõige sagedamini seotud töötajate töölevõtmisega järgmistel erialadel.

Tegevusüksus AD:

  • jurist-administraator kohtukantseleis või raamatukogunduse, analüüsi ja dokumentatsiooni valdkonnas
  • tõlk
  • jurist-lingvist õigustekstide tõlkimiseks vähemalt kahest Euroopa Liidu ametlikust keelest
  • infotehnoloog.

Tegevusüksus AST:

  • abiteenistuja, kes täidab sekretäri ülesandeid
  • korrektor
  • infotehnoloog.
  • Tegevusüksussekretärid.

Vabade ametikohtade loetelu


Peale selle otsivad kirjaliku õigustõlke direktoraadid regulaarselt vabakutselisi kaastöötajaid.

Täpsemat teavet suuliste tõlkide konkursside ja vabakutseliste tõlkidena töötamise võimaluste kohta saab veebilehelt Suuline tõlge Euroopa heaks

Kuidas vastata kandideerimiskutsele või kuidas kandideerida omal algatusel?

Kõik, kes soovivad kandideerida tööle Euroopa Kohtusse ajutise teenistujana või lepingulise töötajana, võivad seda teha kahel eri viisil: vastates kandideerimiskutsele konkreetses menetluses või esitades kandideerimisavalduse omal algatusel, viimane lisatakse kandideerijate reservi, mis on loodud töölevõtmise vajaduste katmiseks tulevikus. Koondamaks omaalgatuslikke kandideerimisavaldusi, on Euroopa Kohus ette näinud kaks alalist kandideerimiskutset, üks kehtib tegevusüksuse AD (administraatorid) ja teine tegevusüksuse AST (sealhulgas AST/SC) kohta, pakkudes välja rea ametikohti, mille täitmist teenistustes kõige rohkem vajatakse.

Kandideerimiseks peavad huvitatud isikud kasutama Euroopa Komisjoni hallatavat portaali EU CV Online aadressil:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces

Vt lisaks: - Andmekaitset puudutav teave pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer