Решения от историческата съдебна практика на езиците на държавите, присъединили се през 2004 г., 2007 г. и 2013 г.

Историческа съдебна практика за присъединилите се през 2004 г. държави

Историческата съдебна практика, подбрана за присъединилите се през 2004 г. държави, обхваща 948 съдебни решения, становища или определения на Съда и на Общия съд (1956 г.-април 2004 г.). През 2001 г. първата част, съдържаща 869 документа, беше официално изпратена на центровете за превод на страните - кандидатки за присъединяване.

През април 2002 г. Комисията (TAIEX) започна проект за подпомагане на превода на историческата съдебна практика на езиците на новоприсъединилите се държfави.f 57 от всичките 869 съдебни акта бяха преведени за сметка на Комисията и редактирани от редактори на центровете за превод на многобройни семинари, организирани в сградите на Съда и финансирани от TAIEX. Този проект даде на присъединяващите се държави необходимия тласък за превеждането на историческата съдебна практика и насърчи сътрудничеството между генерална дирекция „Преводи" на Съда и националните центрове. Освен това в рамките на тази дейност по подпомагане TAIEX в сътрудничество със Съда разработи база данни от документи, Jurisvista, съдържаща наличната юридическа и документна информация за подбраните съдебни решения, становища и определения.

Текстовете на 57-те съдебни акта, първоначално преведени и редактирани от националните центрове, бяха завършени от отделите за писмени преводи на Съда и могат да бъдат намерени чрез следната хипервръзка:

Списък на 57-те решения от 1954 г. до 2000 г. на езиците на присъединилите се през 2004 г. държави

Втората част, която е съставена от 79 съдебни акта от периода 2001 г. до април 2004 г., беше преведена от отделите за писмени преводи на Съда. Тя може да се намери чрез следната хипервръзка:

Списък на 79-те решения от 2001 г. до 2004 г. на езиците на присъединилите се през 2004 г. държави

  

Историческа съдебна практика за присъединилите се през 2007 г. държави

Същите 948 съдебни акта от периода 1956 г. до април 2004 г., както и 63 съдебни акта от периода май 2004 г. до декември 2006 г. са историческата съдебна практика, подбрана за присъединилите се през 2007 г. държави. Тези 1011 съдебни акта в момента се превеждат на български и румънски език от съответните национални центрове за превод.

Отделите на Съда за преводи на български и румънски език завършиха работата по окончателните текстове на 57-те съдебни акта, преведени и редактирани в рамките на финансирания от TAIEX проект. Тези документи могат да се намерят чрез следната хипервръзка:

Списък на 57-те решения от 1954 г. до 2000 г. на езиците на присъединилите се през 2007 г. държави

   

Историческа съдебна практика за присъединилата се през 2013 г. държава

Историческата съдебна практика, подбрана за присъединилата се през 2013 г. държава, включва 1 143 решения, становища и определения на Съда и на Общия съд (от 1956 г. до юни 2013 г.). Документите бяха изпратени на хърватския център за преводи.

В момента отделът на Съда за преводи на хърватски език превежда 57-те съдебни акта. След приключване на работата по тях тези документи ще могат да бъдат намерени чрез следната хипервръзка:

Списък на 57-те решения от 1954 г. до 2000 г. на хърватски език