Αποφάσεις της προενταξιακής νομολογίας στις γλώσσες των χωρών που προσχώρησαν το 2004, το 2007 και το 2013

Contenu

H προενταξιακή νομολογία για τις χώρες που προσχώρησαν το 2004

Η επιλογή των προς μετάφραση κειμένων της προενταξιακής νομολογίας για τις χώρες που προσχώρησαν το 2004 περιλαμβάνει 948 αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις ή διατάξεις του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου (1956 - Απρίλιος 2004). Ένα πρώτο μέρος 869 κειμένων διαβιβάστηκε επισήμως το 2001 στα Μεταφραστικά Κέντρα των υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

Τον Απρίλιο του 2002 η Επιτροπή (το Γραφείο Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Τεχνική Βοήθεια - TAIEX) έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο προς υποστήριξη της μεταφράσεως της προενταξιακής νομολογίας στις νέες γλώσσες. 57 από τις 896 αποφάσεις μεταφράστηκαν εξόδοις της Επιτροπής και αναθεωρήθηκαν από αναθεωρητές των Μεταφραστικών Κέντρων στο πλαίσιο πολλών σεμιναρίων που διοργανώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου και χρηματοδοτήθηκαν από το TAIEX. Το εν λόγω σχέδιο παρέσχε τη δυνατότητα να δοθεί το αναγκαίο έναυσμα για τη μετάφραση της προενταξιακής νομολογίας στα κράτη που πρόκειται να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφράσεως του Δικαστηρίου και των εθνικών Μεταφραστικών Κέντρων. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος υποστηρίξεως, εξάλλου, το TAIEX ανέπτυξε, σε συνεργασία με το Δικαστήριο, μια βάση δεδομένων, τη Jurisvista, η οποία περιλαμβάνει τις διαθέσιμες νομικές πληροφορίες και τα χρήσιμα κείμενα σχετικά με τις ως άνω επιλεγείσες προς μετάφραση αποφάσεις και διατάξεις.

Οι μεταφραστικές μονάδες του Δικαστηρίου περάτωσαν το οριστικό κείμενο των 57 αποφάσεων που μεταφράστηκαν και αναθεωρήθηκαν αρχικά από τα εθνικά Κέντρα και είναι διαθέσιμα μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

Πίνακας των 57 αποφάσεων από το 1954 μέχρι το 2000 στις γλώσσες των χωρών που προσχώρησαν το 2004

Από τις μεταφραστικές μονάδες του Δικαστηρίου έχει μεταφραστεί ένα δεύτερο μέρος κειμένων αποτελούμενο από 79 αποφάσεις της περιόδου από το 2001 μέχρι τον Απρίλιο του 2004. Τα κείμενα αυτά είναι προσβάσιμα μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

Πίνακας των 79 αποφάσεων από το 2001 μέχρι τον Απρίλιο του 2004 στις γλώσσες των χωρών που προσχώρησαν το 2004

    

H προενταξιακή νομολογία για τις χώρες που προσχώρησαν το 2007

Οι ίδιες 948 αποφάσεις, της περιόδου από το 1956 μέχρι τον Απρίλιο του 2004, καθώς και 63 αποφάσεις της περιόδου από τον Μάιο του 2004 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2006, αποτελούν την επιλογή της προενταξιακής νομολογίας για τις χώρες που προσχώρησαν το 2007. Οι εν λόγω 1011 αποφάσεις μεταφράζονται τώρα στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα από τα εθνικά μεταφραστικά κέντρα.

Το κείμενο των 57 αποφάσεων που μεταφράστηκαν και αναθεωρήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το TAIEX σχεδίου έχει ολοκληρωθεί από τις μονάδες βουλγαρικής και ρουμανικής γλώσσας του Δικαστηρίου. Τα σχετικά κείμενα είναι διαθέσιμα μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

Πίνακας των 57 αποφάσεων από το 1954 μέχρι το 2000 στις γλώσσες των χωρών που προσχώρησαν το 2007

   

H προενταξιακή νομολογία της προσχωρήσεως στην ΕΕ του 2013

Η επιλογή της προενταξιακής νομολογίας όσον αφορά την προσχώρης του 2013 περιλαμβάνει 1.143 αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις ή διατάξεις του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου/Γενικού Δικαστηρίου (1956 - Ιούνιος 2013). Τα σχετικά κείμενα διαβιβάστηκαν στο Mεταφραστικό Κέντρο της Κροατίας.

Οι 57 αποφάσεις μεταφράζονται τώρα από τη μεταφραστική μονάδα κροατικής γλώσσας του Δικαστηρίου. Τα νέα κείμενα θα είναι προσβάσιμα, κάθε φορά που το καθένα από αυτά θα είναι διαθέσιμο, μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

Πίνακας των 57 αποφάσεων από το 1954 μέχρι το 2000 στην κροατική γλώσσα

   

Objet de la demande Nouvelle traduction
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées ; ; ; ;
Délai 8/6/09 5:00 μ.μ.
Numéro de suivi
  1. 200903833
Commentaires