Presude povijesne sudske prakse na jezicima država pristupnica iz 2004., 2007. i 2013.

Povijesna sudska praksa za države pristupnice iz 2004.

Izbor sudske prakse za države pristupnice iz 2004. sastoji se od 948 presuda, mišljenja i rješenja Suda i Prvostupanjskog suda (od 1956. do travnja 2004.). Prvi dio, koji obuhvaća 869 dokumenata, službeno je poslan 2001. prevoditeljskim centrima država kandidatkinja za pristupanje.

U travnju 2002. Komisija (TAIEX) je pokrenula projekt potpore prevođenju povijesne sudske prakse na nove jezike. Tekstovi 57 od 869 sudskih odluka prevedeni su na trošak Komisije, a revidirali su ih revizori prevoditeljskih centara tijekom više seminara organiziranih u prostorijama Suda i financiranih od strane TAIEX-a. Taj je projekt dao potreban poticaj prevođenju povijesne sudske prakse u državama pristupnicama i jačanju suradnje između Glavne uprave za prevođenje Suda i nacionalnih centara. U okviru takve potpore TAIEX je u suradnji sa Sudom također razvio dokumentarnu bazu podataka Jurisvista, koja sadrži dostupne pravne i dokumentarne podatke o odabranim presudama, mišljenjima i rješenjima.

Tekstove 57 sudskih odluka, koje su prethodno preveli i revidirali nacionalni prevoditeljski centri, dovršili su prevoditeljski odjeli Suda te su isti dostupni putem sljedeće poveznice:

Popis 57 presuda od 1954. do 2000. na jezicima država pristupnica iz 2004.

  

Drugi dio, koji obuhvaća 79 sudskih odluka iz razdoblja između 2001. i travnja 2004., preveden je unutar prevoditeljskih odjela Suda. Iste su dostupne putem sljedeće poveznice:

Popis 79 presuda od 2001. do 2004. na jezicima država pristupnica iz 2004. 

  

Povijesna sudska praksa za države pristupnice iz 2007.

Istih 948 sudskih odluka iz razdoblja između 1956. i travnja 2004. kao i 63 sudske odluke iz razdoblja između svibnja 2004. i prosinca 2006. čine izbor sudske prakse za države pristupnice iz 2007. Trenutno, nacionalni prevoditeljski centri prevode tih 1011 sudskih odluka na bugarski i rumunjski jezik.

Tekstovi 57 sudskih odluka prevedenih i revidiranih u okviru projekta financiranog od strane TAIEX-a su zatim dovršeni u bugarskom i rumunjskom odjelu za prevođenje Suda. Isti su dostupni putem sljedeće poveznice:

Popis 57 presuda od 1954. do 2000. na jezicima država pristupnica iz 2007.

   

Povijesna sudska praksa za državu pristupnicu iz 2013.

Izbor povijesne sudske prakse za državu pristupnicu iz 2013. sastoji se od 1.143 presude, mišljenja ili rješenja Suda i Općeg suda (od 1956. do lipnja 2013.). Dokumenti su proslijeđeni hrvatskom centru za prevođenje.

U hrvatskom je odjelu za prevođenje Suda trenutno u postupku prevođenja 57 sudskih odluka. Iste će, po svojoj raspoloživosti, biti dostupne putem sljedeće poveznice:

Popis 57 presuda od 1954. do 2000. na hrvatskom jeziku