Rady ředitelství tlumočnické služby k přednesu řečí

Úkolem tlumočníků ve vícejazyčném prostředí, jako je tomu v případě Soudního dvora Evropské unie, je jasně, přirozeně a plynule předávat sdělení řečníka ostatním účastníkům jednání. Proto se tlumočníci na jednání důkladně připravují podrobným studiem spisu. Následuje několik podnětů, díky nimž budete při vystoupení moci využít tohoto způsobu komunikace co nejlépe : 

  • Práci tlumočníkům ztěžuje především rychlé čtení textu, který je třeba simultánně převést do jiného jazyka. Je proto lepší mluvit spatra, text nečíst, vyjadřovat se přirozeně a hovořit přiměřenou rychlostí.
  • Pokud se rozhodnete řídit psaným textem, zašlete jej prosím v předstihu elektronickou poštou Ředitelství tlumočnické služby.* Tlumočníci jej zařadí do přípravy na jednání. Je samozřejmé, že :
    • text vaší řeči použijí výhradně tlumočníci a nikomu jinému nebude zpřístupněn a
    • při jednání bude věrně přetlumočeno to, co skutečně řekněte. 
  • Užitečné jsou i poznámky psané rukou, a proto před jednáním dejte jejich kopii tlumočníkům.
  • Citace, odkazy, čísla, jména, zkratky atd. vyslovujte zřetelně a pomalu.
  • Než se ujmete slova, sejměte sluchátka a ztište zvuk. Sluchátka prosím nepokládejte do blízkosti mikrofonu, zamezíte tím nežádoucímu rušení.
  • Vypněte mobilní telefon/PDA komunikátor.

 Podrobnější informace lze nalézt v Prováděcích předpisech k jednacímu řádu Tribunálu, které jsou dostupné na stránce „řízení" Tribunálu.

*Ředitelství tlumočnické služby

E-mail: interpretation@curia.europa.eu

Fax: +352/4303-3697

Tel: +352/4303-1