Usmernenia pre právnych zástupcov vystupujúcich s ústnym prednesom

Úlohou tlmočníkov v mnohojazyčnom kontexte, v akom pôsobí Súdny dvor Európskej únie, je pomôcť jasne, prirodzene a plynulo odovzdať Vašu informáciu ostatným osobám zúčastneným na pojednávaní. V tomto kontexte sa tlmočníci starostlivo pripravujú na pojednávanie prostredníctvom podrobného preštudovania spisu. Ponúkame Vám niekoľko odporúčaní, ktoré Vám počas vystúpení umožnia ešte lepšie využiť tento spôsob komunikácie :

  • Simultánne tlmočenie rýchlo čítaného textu do iného jazyka sťažuje úlohu tlmočníkov. Tlmočníci musia simultánne tlmočiť do iného jazyka. Preto je vhodnejšie vyjadrovať sa voľne, bez čítania textu, v primeranom tempe a s ľahkosťou.
  • Ak sa rozhodnete vychádzať z písaného textu, je vhodné, aby ste ho vopred poslali elektronickou poštou* na Riaditeľstvo tlmočenia. Tlmočníci ho tak budú môcť zahrnúť do svojej prípravy na pojednávanie. Je samozrejmé, že :

text Vášho prednesu použijú výlučne tlmočníci; nijakej inej osobe sa neposkytne jeho znenie ani neoznámi jeho obsah,

na pojednávaní sa budú verne tlmočiť tie slová, ktoré použijete pri vystúpení.

  • Rukou písané poznámky sú tiež užitočné, neváhajte pred pojednávaním poskytnúť tlmočníkom ich kópie.
  • Citáty, odkazy, čísla, mená, skratky atď. uvádzajte vždy jasne a pomaly.
  • Skôr ako si vezmete slovo, zložte si slúchadlá, stíšte zvuk a vzdiaľte ich od mikrofónu, aby sa zabránilo akémukoľvek rušeniu.
  • Vypnite si mobilný telefón/PDA.

 Pre podrobnejšie informácie môžete nahliadnuť do Praktických vykonávacích ustanovení Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, ktoré sú dostupné v rubrike Všeobecného súdu „Konanie".

*Riaditeľstvo pre tlmočenie

Email: interpret@curia.europa.eu

Fax: +352/4303-3697

Telefón: +352/4303-1