Prezentacja ogólna

Od utworzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 1952 jego zadaniem jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu" traktatów.

W ramach tego zadania Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej spełnia następujące funkcje:

  • kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej,
  • czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów oraz
  • wykładnia prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

Stanowi on w związku z tym władzę sądowniczą Unii Europejskiej i czuwa we współpracy z sądami państw członkowskich nad jednolitym stosowaniem i jednolitą wykładnią prawa Unii.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu obejmuje dwa organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości i Sąd (utworzony w 1988 r.). Utworzony w 2004 r. Sąd do spraw Służby Publicznej zakończył działalność w dniu 1 września 2016 r. po powierzeniu jego właściwości Sądowi, w kontekście reformy systemu sądowniczego Unii.

W związku z tym, że każde państwo członkowskie ma własny język i specyficzny system prawny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją wielojęzykową. Jego system językowy nie ma odpowiednika w żadnym innym organie sądowym na świecie, ponieważ każdy język oficjalny Unii może być językiem postępowania. Trybunał jest zobowiązany do poszanowania całkowitej wielojęzyczności ze względu na konieczność porozumiewania się ze stronami w języku postępowania i na konieczność zapewnienia rozpowszechnienia swego orzecznictwa we wszystkich państwach członkowskich.