Годишен доклад

Годишният доклад на Съда на Европейския съюз се състои от две части, озаглавени „Правораздавателна дейност“ и „Доклад за управление“.  Съдът на Европейския съюз публикува също Годишен обзор, който представлява обобщение на Годишния доклад.   

       

2020

Годишен обзор

Годишният обзор представя обобщено дейността на Съда на Европейския съюз в отделните ѝ аспекти — правораздавателна, институционална и административна. Той представя най-важните решения, обяснява значението им за европейските граждани, а чрез изображения, информационни графики и статистики прави общ преглед на събитията, белязали годината.

Rapport annuel 2020. Panorama de l'année

 Годишен обзор pdf icon

По-ранни издания на доклада

 

pixel-gold2

     

Правораздавателна дейност

Тази част от доклада представя подробно правораздавателната дейност на Съда и на Общия съд и съдържа анализ на съдебната практика с електронна препратка към съответния пълен текст, както и съдебната статистика за годината.

Rapport annuel 2020. Activité judiciaire

Правораздавателна дейност pdf icon

По-ранни издания на доклада

 

pixel-gold

Доклад за управление
(Годишен доклад за дейността на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити)

В съответствие с приложимите финансови правила оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити се отчита всяка година пред бюджетните органи на Съюза относно управлението на бюджетни кредити и разходите на институцията под формата на годишен отчет за дейността. Същият се нарича „Доклад за управление“ и представя по-конкретно резултатите, получени от институцията благодарение на предоставените ѝ ресурси и на начина, по който функционират системите за вътрешен контрол.

Rapport de gestion 2020

Version française pdf icon

 English version pdf icon

По-ранни издания на доклада