Aastaaruanne

Euroopa Liidu Kohtu aastaaruanne koosneb kahest osast: „Kohtutegevus“ ning „Finants- ja haldusaruanne“. Euroopa Liidu Kohus avaldab ka „Aastaülevaate“, mis on kokkuvõte aastaaruandest.

         

2020

 

Aastaülevaade

Aastaülevaates on kokkuvõtlikult kirjeldatud Euroopa Liidu Kohtu tegevust nii õigusemõistmise alasest, institutsioonilisest kui ka halduslikust aspektist. Selles on tutvustatud olulisimaid kohtuotsuseid, selgitades nende tähendust Euroopa kodanike jaoks, ning esitatud ülevaade aasta olulistest sündmustest piltide, graafikute ja statistika abil.

Rapport annuel 2020. Panorama de l'année

 Aastaülevaade pdf icon

Varasemad väljaanded

 

 

pixel-gold2

     

Kohtutegevus

Aastaaruande selles osas on antud üksikasjalik ülevaade Euroopa Kohtu ja Üldkohtu õigusemõistmise alasest tegevusest ning see sisaldab kohtupraktika analüüsi, milles on lingid terviktekstidele, ja aasta kohtustatistikat.

Rapport annuel 2020. Activité judiciaire

Kohtutegevus pdf icon

Varasemad väljaanded

 

pixel-gold

Finants- ja haldusaruanne
(Volitatud eelarvevahendite käsutaja iga-aastane tegevusaruanne)

Vastavalt kohaldatavatele finantseeskirjadele annab institutsiooni volitatud eelarvevahendite käsutaja liidu eelarveasutustele igal aastal institutsiooni vahendite kasutamisest ja kulutuste tegemisest aru iga-aastase tegevusaruande vormis. Finants- ja haldusaruandeks nimetatav aruanne sisaldab muu hulgas andmeid tulemuste kohta, mis institutsioon on talle eraldatud ressursside abil saavutanud, ja sisekontrollisüsteemide toimimise kohta.

Rapport de gestion 2020

Version française pdf icon

Varasemad väljaanded