CURIA
rss
täppisotsing
Aastaaruanne

Euroopa Liidu Kohtu aastaaruanne koosneb kahest osast: „Kohtutegevus“ ning „Finants- ja haldusaruanne“. Euroopa Liidu Kohus avaldab ka „Aastaülevaate“, mis on kokkuvõte aastaaruandest.

 

Aastaülevaade

RA-panorama2016

Aastaülevaates on kokkuvõtlikult kirjeldatud Euroopa Liidu Kohtu tegevust nii õigusemõistmise alasest, institutsioonilisest kui ka halduslikust aspektist. Selles on tutvustatud olulisimaid kohtuotsuseid, selgitades nende tähendust Euroopa kodanike jaoks, ning esitatud ülevaade aasta olulistest sündmustest piltide, graafikute ja statistika abil.

pdf icon Aastaülevaade

 

 

Kohtutegevus

RA-jud2016

Aruande selles osas on antud üksikasjalik ülevaade Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu õigusemõistmise alasest tegevusest ning see sisaldab kohtupraktika analüüsi, milles on lingid terviktekstidele, ja aasta kohtustatistikat.

pdf icon Kohtutegevus   pdf icon Varasemad väljaanded

 

 

Finants- ja haldusaruanne (Volitatud eelarvevahendite käsutaja iga-aastane tegevusaruanne)

RA GEST

Vastavalt kohaldatavatele finantseeskirjadele annab institutsiooni volitatud eelarvevahendite käsutaja liidu eelarveasutustele igal aastal institutsiooni vahendite kasutamisest ja kulutuste tegemisest aru iga-aastase tegevusaruande vormis. Finants- ja haldusaruandeks nimetatav aruanne sisaldab muu hulgas andmeid tulemuste kohta, mis institutsioon on talle eraldatud ressursside abil saavutanud, ja sisekontrollisüsteemide toimimise kohta.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.