CURIA
rss
täppisotsing
Aastaaruanne

Euroopa Liidu Kohtu aastaaruanne koosneb kahest osast: „Kohtutegevus“ ning „Finants- ja haldusaruanne“. Euroopa Liidu Kohus avaldab ka „Aastaülevaate“, mis on kokkuvõte aastaaruandest.

         

2016

 

Aastaülevaade

Aastaülevaates on kokkuvõtlikult kirjeldatud Euroopa Liidu Kohtu tegevust nii õigusemõistmise alasest, institutsioonilisest kui ka halduslikust aspektist. Selles on tutvustatud olulisimaid kohtuotsuseid, selgitades nende tähendust Euroopa kodanike jaoks, ning esitatud ülevaade aasta olulistest sündmustest piltide, graafikute ja statistika abil.

RA-panorama2016

pdf icon Aastaülevaade

 

pixel-gold2
     

Kohtutegevus

Aruande selles osas on antud üksikasjalik ülevaade Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu õigusemõistmise alasest tegevusest ning see sisaldab kohtupraktika analüüsi, milles on lingid terviktekstidele, ja aasta kohtustatistikat.

RA-jud2016

pdf icon Kohtutegevus
       FRENDE / NL

pdf icon Varasemad väljaanded

 

pixel-gold

Finants- ja haldusaruanne 2015
(Volitatud eelarvevahendite käsutaja iga-aastane tegevusaruanne)

Vastavalt kohaldatavatele finantseeskirjadele annab institutsiooni volitatud eelarvevahendite käsutaja liidu eelarveasutustele igal aastal institutsiooni vahendite kasutamisest ja kulutuste tegemisest aru iga-aastase tegevusaruande vormis. Finants- ja haldusaruandeks nimetatav aruanne sisaldab muu hulgas andmeid tulemuste kohta, mis institutsioon on talle eraldatud ressursside abil saavutanud, ja sisekontrollisüsteemide toimimise kohta.

RA-gest

pdf icon Version française

pdf icon English version

 

 

.