Výročná správa

Výročná správa Súdneho dvora Európskej únie sa skladá z dvoch častí, ktoré sa nazývajú Súdna činnosť a Správa o hospodárení. Súdny dvor Európskej únie uverejňuje takisto Panoramatický prehľad roka, čo je súhrn Výročnej správy.

         

2017

 

Panoramatický prehľad roka

Panoramatický prehľad roka ponúka súhrnný prehľad o činnosti Súdneho dvora Európskej únie zo súdneho, inštitucionálneho a administratívneho hľadiska. Prezentuje najdôležitejšie rozsudky a vysvetľuje ich význam pre európskych občanov, pričom vďaka obrazovej časti, grafickému spracovaniu informácií a štatistikám poskytuje prehľad o hlavných udalostiach daného roku.

ra panorama 2017

pdf icon Panoramatický prehľad roka
      

pdf icon Predchádzajúce vydania

 

 

pixel-gold2

     

Súdna činnosť

Táto časť správy poskytuje podrobný prehľad o súdnej činnosti Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu a to prostredníctvom analýzy judikatúry, sprevádzanej odkazmi na úplné znenia a prezentácie súdnych štatistík daného roku.

ra activite judiciaire2017

pdf icon Súdna činnosť
     

pdf icon Predchádzajúce vydania

 

pixel-gold

Správa o hospodárení
(Výročná správa o činnosti poverenej schvaľujúcej osoby)

V súlade s platnými finančnými pravidlami predkladá poverená schvaľujúca osoba každej inštitúcie každoročne rozpočtovým orgánom Únie správu o hospodárení, zahŕňajúcu príjmové a výdavkové položky inštitúcie, a to v podobe výročnej správy o činnosti. Táto správa, nazývaná Správa o hospodárení, uvádza najmä výsledky dosiahnuté inštitúciou vďaka zdrojom, ktoré mala k dispozícii, a opisuje fungovanie systémov vnútornej kontroly.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version