Službe

Grafički organigram

Sve službe institucije podređene su tajniku Suda, koji je pod nadzorom predsjednika Suda.

Službe su grupirane u tri skupine: službe za administrativnu potporu, okupljene u Glavnoj upravi za administrativna pitanja, jezične službe, okupljene u Glavnoj upravi za višejezičnost, i službe za informiranje, okupljene u Glavnoj upravi za informiranje.

Uprava za istraživanje i dokumentaciju i Uprava za protokol i posjete izravno su podređene tajniku Suda.

Te službe pružaju pomoć dvama sudovima koji, osim toga, imaju vlastita tajništva koja se skrbe o urednom vođenju predmeta te o primitku, priopćavanju i pohrani svih postupovnih akata.

Više informacija: