Правни публикации

Сборник съдебна практика

Представяне на Сборника

 

Tекстове, регламентиращи производството

Съд

Общ съд

 

Други публикации 

Юридическа библиография на европейската интеграция

Нова библиография

Справочник на съдебната практика

Достъп до делата (по номер на дело)

Бележки

Кратък преглед на правните новости, представляващи интерес за Съюза

 

Съдът на Европейския съюз разработва различни помощни материали, които улесняват достъпа до неговата практика, до правната литература и до националната съдебна практика във връзка с правото на Съюза.

Някои печатни публикации са заменени от електронни документи, достъпни на уебсайта Curia, което дава възможност за бързото им и безплатно разпространение.

Юридическа библиография на европейската интеграция

Годишно издание въз основа на получените монографии и прегледа на периодичните издания за съответната година в областта на правото на Съюза. Официално издание на Европейския съюз от 1990 г., библиографията съдържа около 6 000 библиографични препратки, както и систематичен показалец и показалец на авторите.

Цена на изданието: 50 EUR без ДДС.

Моля, изпращайте поръчките си на отдел „Съставяне, публикуване и разпространение на документи", L-2925 Luxembourg.

Нова библиография

Двумесечно издание, което съдържа систематичен списък на цялата литература (самостоятелни издания и статии), получена или прегледана през съответния период. Библиографията се състои от две части:

част A: юридически публикации, свързани с европейската интеграция,

част Б: обща теория на правото, международно право, сравнително право, национално право.

От януари 2000 г. новата библиография може да се намери на интернет адрес Bibliographie courante. (Обръщаме Ви внимание, че горепосоченото издание е достъпно само на френски език.)

Справочник на съдебната практика

Справочникът на съдебната практика съдържа систематично подредени резюмета на решенията и определенията, постановени от Съда, Общия съд и Съда на публичната служба на Европейския съюз от началото на дейността на всяка от тези юрисдикции.

Справочникът на съдебната практика се издава на френски език, обновява се ежеседмично и може да се намери на интернет адрес Répertoire de jurisprudence.

Достъп до делата (по номер на дело)

Списък на делата (по номер на дело), образувани пред Съда, Общия съд и Съда на публичната служба след тяхното създаване. Списъкът е на френски и английски език и се обновява ежедневно, като съдържа връзки към текстовете на съдебните актове и данни за делата, публикувани в уебсайтовете EUR-Lex и Curia.

Бележки

Тази публикация, която може да се намери на уебсайта Curia, съдържа бележки от правната доктрина във връзка с решенията на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба, както и съответните библиографични препратки.

Кратък преглед на правните новости, представляващи интерес за Съюза

Информационен бюлетин на френски език, който съдържа общ преглед на решенията на международните и националните съдилища, практиките на международните организации, както и националните законодателства, които представляват интерес за съдебната практика на Съюза.

По принцип се публикуват три броя годишно (от 1999 г.), които могат да се намерят на уебсайта Curia.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer