Právní publikace

Sbírka rozhodnutí

Prezentace sbírky

 

Texty upravující řízení

Soudní dvůr

Tribunál

 

Další publikace 

Právní bibliografie o evropské integraci

Obecná bibliografie 

Přehled judikatury 

Numerický přístup k judikatuře 

Komentáře 

Reflexe – rychlé informace o právním vývoji s významem pro Unii

 

 

 

Soudní dvůr Evropské unie rozvíjí několik nástrojů usnadňujících přístup k judikatuře, právní literatuře a judikatuře vnitrostátních soudů týkající se unijního práva.

Některé tištěné publikace byly nahrazeny elektronickými verzemi, které jsou dostupné na internetové stránce Curia, což umožňuje rychlý a bezplatný přístup.

Právní bibliografie o evropské integraci

Roční publikace založená na monografických přírůstcích a excerpování periodik během daného roku v oblasti unijního práva. Od vydání roku 1990 se Bibliografie stala oficiální publikací Evropské unie. Obsahuje přibližně 6000 bibliografických odkazů dostupných prostřednictvím systematických tematických seznamů a rejstříku autorů.

Cena publikace: 50,- EUR bez DPH.

Své žádosti zasílejte prosím oddělení pro produkci, zveřejňování a šíření dokumentů, L-2925 Lucemburk.

Obecná bibliografie

Bibliografie vycházející každé dva měsíce, která obsahuje systematický soupis veškeré literatury (nezávislé publikace a články) přijaté nebo excerpované během daného období. Bibliografie se skládá z dvou oddělených částí:

část A: právní publikace týkající se evropské integrace;

část B: obecná teorie práva, mezinárodního práva, srovnávacího práva a národních práv.

Obecná bibliografie je od ledna 2000 k dispozici na internetové stránce: Obecná bibliografie. (Pozor! Toto dílo existuje pouze ve francouzštině).

Přehled judikatury

Přehled judikatury shromažďuje systematicky roztříděná shrnutí rozsudků a usnesení Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu Evropské unie vydaných od počátku činnosti jednotlivých soudů.

Přehled judikatury je k dispozici ve francouzském jazyce; je aktualizován jednou týdně a lze jej nalézt na stránce: Přehled judikatury.

Numerický přístup k judikatuře

Numerický seznam všech věcí předložených Soudnímu dvoru, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu od jejich založení. Tento seznam, ve francouzském a anglickém jazyce, je denně aktualizován a obsahuje odkazy na texty rozhodnutí a informace ohledně věcí, které jsou k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex nebo Curia.

Komentáře

Tato publikace, která je k dispozici na internetové stránce Curia, obsahuje komentáře právní nauky k rozsudkům Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu a poskytuje k nim odkazy.

Reflexe – rychlé informace o právním vývoji s významem pro Unii

Informační bulletin ve francouzském jazyce poskytující přehled judikatury mezinárodních a vnitrostátních soudů, práce mezinárodních organizací a vnitrostátních právních předpisů, jež mají význam pro unijní judikaturu

Obvykle jsou vydávána každý rok tři čísla  a vydání (od roku 1999) jsou k dispozici na internetové stránce Curia.