Juridiske publikationer

Samling af Afgørelser

Præsentation af Samlingen

 

Processuelle bestemmelser

Domstolen

Retten

 

Andre publikationer

Generaldirektoratet for biblioteket, forskning og dokumentation udarbejder

Bibliographie courante

Systematisk oversigt over afgørelser

Adgang til retspraksis via sagsnummer

Notes

Reflets - Hurtigt tilgængelig information om retsudvikling, der er er interesse for Unionen

 

 

 

Den Europæiske Unions Domstol udarbejder flere værktøjer, som letter adgangen til afgørelser fra Domstolen, retslitteraturen og afgørelser afsagt af de nationale domstole vedrørende EU-retten.

Visse trykte publikationer er blevet afløst af elektroniske udgaver, som er tilgængelige på Curia, hvorved disse publikationer er tilgængelige hurtigt og gratis.

Bibliographie juridique de l'intégration européenne

Denne publikation vedrører EU-retten og udgives en gang om året på grundlag af erhvervede monografier og gennemgang af tidsskrifter i referenceperioden. Siden 1990-udgaven har bibliografien været en officiel publikation fra Den Europæiske Union. Den indeholder ca. 6 000 litteraturhenvisninger, der kan søges dels i en emneopdelt indholdsfortegnelse, dels i en forfatterfortegnelse.

Prisen for denne publikation: 50,- € ekskl. moms.

De bedes sende Deres bestillinger til Kontoret for fremstilling, offentliggørelse og formidling af dokumenter, L-2925 Luxembourg.

Bibliographie courante (den løbende bogliste)

Bibliografien udgives hver anden måned og indeholder en systematisk oversigt over al litteratur (selvstændige værker og artikler), der er modtaget eller gennemset i referenceperioden. Bibliografien er inddelt i to dele, nemlig:

del A: juridiske publikationer vedrørende den europæiske integration

del B: almindelig retsvidenskab, international ret, sammenlignende ret og national ret.

Bibliographie courante har siden januar 2000 været tilgængelig på webstedet: Bibliographie courante. (Bemærk, at denne publikation udelukkende findes på fransk!).

Oversigt over afgørelser

Oversigt over afgørelser vedrørende EU-retten indeholder en systematisk oversigt over domme og kendelser i sammendrag afsagt af Domstolen, Retten i Første Instans og Personaleretten, siden de trådte i funktion.

Systematisk oversigt over afgørelser foreligger på fransk; den ajourføres ugentligt og kan konsulteres på webstedet: Oversigt over afgørelser.

Adgang til retspraksis via sagsnummer

En elektronisk fortegnelse over samtlige sager, som er indbragt for Domstolen, Retten og Personaleretten siden deres oprettelse. Denne fortegnelse, som foreligger på fransk og engelsk, ajourføres dagligt og indeholder links til teksterne til afgørelserne og oplysninger vedrørende de sager, som er omtalt på webstederne EUR-Lex eller Curia.

Notes

Denne publikation, som er tilgængelig på Curia, indeholder henvisninger til retsvidenskabelige kommentarer til Domstolens, Rettens og Personalerettens afgørelser.

Reflets - Hurtigt tilgængelig information om retsudvikling, der er af interesse for Unionen

Informationskilde på fransk, der giver en oversigt over internationale og nationale retters praksis, internationale organisationers praksis og nationale lovgivninger, der har interesse for afgørelser vedrørende EU-retten.

Der offentliggøres sædvanligvis tre numre årligt, og udgaverne (siden 1999) er tilgængelige på Curia.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer