Νομικές εκδόσεις

Συλλογή της Νομολογίας

Τρόπος παρουσίασης της Συλλογής

 

Κείμενα σχετικά με τη διαδικασία

Δικαστήριο

Γενικό Δικαστήριο

 

Άλλες εκδόσεις

Νομική βιβλιογραφία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Τρέχουσα βιβλιογραφία 

Ευρετήριο Νομολογίας 

Ψηφιακή πρόσβαση στις υποθέσεις  

Σημειώσεις 

Reflets - Ταχεία ενημέρωση για τις νομικές εξελίξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση

 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων διάφορα μέσα προς διευκόλυνση της πρόσβασης στη νομολογία του, στη νομική βιβλιογραφία και στην εθνική νομολογία που αφορά το δίκαιο της Ένωσης.

Ορισμένες έντυπες δημοσιεύσεις αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρονικές εκδόσεις διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.curia.europa.eu, πράγμα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν και ταχείας ενημέρωσης.

 

Νομική βιβλιογραφία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Ετήσια έκδοση βασιζόμενη στις μονογραφίες που αποκτήθηκαν και στα περιοδικά που αποδελτιώθηκαν κατά το έτος αναφοράς και αφορούν τον τομέα του δικαίου της Ένωσης. Από το έτος 1990 και μετά, η Νομική Βιβλιογραφία αποτελεί πλέον επίσημη έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει περίπου 6.000 βιβλιογραφικά λήμματα, η δε χρήση της διευκολύνεται με θεματικούς πίνακες και αλφαβητικό ευρετήριο των συγγραφέων.

Τιμή της έκδοσης: 50,- €, πλέον ΦΠΑ.

Μπορείτε να απευθύνετε τις παραγγελίες σας στο Τμήμα Παραγωγής, Δημοσίευσης και Διανομής Εγγράφων (Unité Production, publication et diffusion des documents, L-2925 Luxembourg).

 

Τρέχουσα βιβλιογραφία

Διμηνιαία βιβλιογραφία που περιέχει θεματική καταγραφή όλων των εντύπων (αυτοτελών δημοσιευμάτων και άρθρων) που παραλήφθηκαν ή αποδελτιώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Η βιβλιογραφία χωρίζεται σε δύο μέρη:

μέρος Α: νομικά δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

μέρος Β: γενική θεωρία του δικαίου, διεθνές δίκαιο, συγκριτικό δίκαιο, εθνικά δίκαια.

Από τον Ιανουάριο του 2000 η τρέχουσα βιβλιογραφία διατίθεται από τον δικτυακό τόπο του Δικαστηρίου: Τρέχουσα βιβλιογραφία. (Προσοχή!: το παρόν έργο υπάρχει μόνο στη γαλλική)

 

Ευρετήριο Νομολογίας

Το Ευρετήριο Νομολογίας περιλαμβάνει, ακολουθώντας θεματικό διάγραμμα, τις περιλήψεις των αποφάσεων και διατάξεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή τους, με βάση ένα σύστημα κατάταξης.

Το Ευρετήριο Νομολογίας υφίσταται στη γαλλική γλώσσα. Ενημερώνεται κάθε εβδομάδα και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Ευρετήριο Νομολογίας.

 

Ψηφιακή πρόσβαση στις υποθέσεις

Αριθμητικός κατάλογος όλων των υποθέσεων που έχουν αχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης από την ίδρυσή τους. Ο κατάλογος αυτός, διαθέσιμος στη γαλλική και στην αγγλική γλώσσα, ενημερώνεται καθημερινά και περιλαμβάνει συνδέσμους προς τα κείμενα των αποφάσεων και διατάξεων καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στους διαδικτυακούς τόπους EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm) ή Curia (www.curia.europa.eu).

 

Σημειώσεις

Η δημοσίευση αυτή, που είναι διαθέσιμη από τον διαδικτυακό τόπο www.curia.europa.eu, απαριθμεί το σύνολο των σημειώσεων της νομικής θεωρίας σχετικά με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, με τα στοιχεία δημοσίευσής τους.

 

Reflets - Ταχεία ενημέρωση για τις νομικές εξελίξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση

Ενημερωτικό δελτίο στη γαλλική γλώσσα, που παρέχει συνοπτική εικόνα της νομολογίας των διεθνών και εθνικών δικαστηρίων και της πρακτικής των διεθνών οργανισμών και των εθνικών νομοθεσιών οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη νομολογία της Ένωσης.

Δημοσιεύονται συνήθως τρία τεύχη ανά έτος, οι δε εκδόσεις (από το 1999 και μετά) διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Δικαστηρίου www.curia.europa.eu.