Juriidilised väljaanded

Kohtulahendite kogumik

Kohtulahendite kogumik

 

Menetlusdokumendid

Euroopa Kohus

Üldkohus

 

Muud väljaanded 

Õiguskirjanduse loetelu Euroopa integratsiooni kohta

Uudiskirjanduse loetelu

Kohtupraktika register

Juurdepääs kohtupraktikale vastavalt kohtuasja numbrile

Kommentaarid

Reflets. Lühiülevaade liidu seisukohalt olulisematest õiguslikest arengujoontest

 

 

 

Euroopa Liidu Kohus töötab välja erinevaid töövahendeid, mis hõlbustavad juurdepääsu Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu praktikale, õiguskirjandusele ning liidu õigust käsitlevale liikmesriikide kohtupraktikale.

Teatud trükiväljaanded on asendatud Curia koduleheküljel kättesaadavate elektrooniliste väljaannetega, seetõttu neid saab tasuta ja kiiresti levitada.

Õiguskirjanduse loetelu Euroopa integratsiooni kohta

Iga-aastane väljaanne, mis põhineb jooksval aastal saabunud monograafiatel ning perioodilistel väljaannetel liidu õiguse valdkonnas. Alates 1990. aasta väljaandest on õiguskirjanduse loetelu Euroopa Liidu ametlik väljaanne. See sisaldab umbes 6000 bibliograafilist viidet, mis on leitavad süstemaatilise sisukorra ja autorite nimekirja alusel.

Väljaande hind: 50 eurot ilma käibemaksuta.

Trükist saab tellida aadressil: dokumentide loomise, avaldamise ja levitamise osakond, L-2925 Luxembourg.

Uudiskirjanduse loetelu

Iga kahe kuu tagant ilmuv bibliograafia sisaldab kogu viidatud ajavahemikul saabunud kirjanduse süstemaatilist loetelu (sõltumatud väljaanded ja artiklid). Bibliograafia koosneb kahest eraldi osast:

A osa: Euroopa integratsiooni käsitlevad õigusväljaanded;

B osa: õiguse üldteooria, rahvusvaheline õigus, võrdlev õigus, riigisisene õigus.

Uudiskirjanduse loetelu on kättesaadav alates jaanuarist 2000 järgmisel saidil: Uudiskirjanduse loetelu. (Tähelepanu! See lehekülg on üksnes prantsuse keeles.)

Kohtupraktika register

Kohtupraktika registris on vastavalt klassifitseerimise skeemile süstemaatiliselt esitatud Euroopa Liidu Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste ja määruste kokkuvõtted alates nende tegevuse alustamisest.

Ühenduse kohtupraktika register on kättesaadav prantsuse keeles; seda ajakohastatakse igal nädalal ning sellega saab tutvuda järgmisel saidil: Répertoire de jurisprudence.

Juurdepääs kohtupraktikale vastavalt kohtuasja numbrile

Numbriline loetelu kõikidest Euroopa Kohtule, Üldkohtule ja Avaliku Teenistuse Kohtule alates nende asutamisest esitatud kohtuasjadest. Seda prantsus- ja ingliskeelset loetelu ajakohastatakse iga päev ning see sisaldab linke kohtulahenditele ja teavet EUR-Lex-i või Curia veebisaidil leiduvate kohtuasjade kohta.

Kommentaarid

Selles väljaandes, mis on kättesaadav Curia veebisaidil, on kokku kogutud kõik Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste õigusteaduslikud kommentaarid ja nende viited.

Reflets. Lühiülevaade liidu seisukohalt olulisematest õiguslikest arengujoontest

Prantsuskeelne infobülletään annab ülevaate rahvusvaheliste ja siseriiklike kohtute kohtupraktika, rahvusvaheliste organisatsioonide praktika ja siseriiklike õigusaktide kohta, mis pakuvad huvi liidu kohtupraktika kujundamisel.

Igal aastal avaldatakse tavaliselt kolm numbrit ja väljaanded on (alates 1999. aastast) kättesaadavad Curia koduleheküljel.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer