Juridiskas publikācijas

Judikatūras krājums

Krājuma noformējums

 

Tiesvedību reglamentējošie dokumenti

Tiesa

Vispārējā tiesa

 

Bibliotēka, pētniecība un dokumentācija

Juridiskā bibliogrāfija par Eiropas integrāciju

Kārtējā bibliogrāfija

Judikatūras katalogs

Piekļuve lietām pēc to numuriem

Piezīmes

“Reflets” – Īsumā par Savienību interesējošu informāciju par tiesību jomā notiekošo

 

Eiropas Savienības Tiesa izstrādā vairākus rīkus, kas atvieglo piekļuvi tās judikatūrai, juridiskajai literatūrai un valstu tiesu praksei, kas attiecas uz Savienības tiesībām.

Atsevišķas drukātas publikācijas ir aizstātas ar elektroniskām versijām, kas ir pieejamas Curia vietnē, tādējādi ļaujot tās izplatīt bez maksas un ātri.

Juridiskā bibliogrāfija par Eiropas integrāciju

Ikgadēja publikācija, kas balstīta uz attiecīgā gada laikā iegādātajām monogrāfijām un katalogā iekļauto periodiku Savienības tiesību jomā. Kopš 1990. gada izdevuma bibliogrāfija ir kļuvusi par oficiālu Eiropas Savienības publikāciju. Tajā ir aptuveni 6000 bibliogrāfisku atsauču, kas pieejamas, izmantojot sistemātisko tēmu rādītāju un autoru sarakstu.

Publikācijas cena: 50,00 €, bez PVN.

Pieprasījumus lūdzam sūtīt Dokumentu sagatavošanas, publicēšanas un izplatīšanas nodaļai, L-2925 Luxembourg.

Kārtējā bibliogrāfija

Bibliogrāfija, kas iznāk reizi divos mēnešos un kurā ir iekļauts sistemātisks pārskats par visu literatūru (neatkarīgas publikācijas un raksti), kas saņemta vai iekļauta katalogā attiecīgajā laika posmā. Bibliogrāfijai ir divas atsevišķas daļas:

A daļa: juridiskās publikācijas par Eiropas integrāciju;

B daļa: vispārējā tiesību, starptautisko tiesību, salīdzinošo tiesību un valstu tiesību teorija.

Kārtējā bibliogrāfija kopš 2000. gada janvāra ir pieejama vietnē: Kārtējā bibliogrāfija. (Uzmanību! Šis reģistrs ir pieejams tikai franču valodā)

Judikatūras katalogs

Judikatūras katalogā atbilstoši reģistra plānam sistemātiski tiek apkopoti kopsavilkumi tiem Tiesas, Vispārējās tiesas un Eiropas Savienības Civildienesta tiesas spriedumiem un rīkojumiem, kas taisīti un pasludināti kopš attiecīgās tiesas darbības sākuma.

Judikatūras katalogs ir pieejams franču valodā; tas tiek atjaunināts ik nedēļu, un to var aplūkot vietnē: Judikatūras katalogs.

Piekļuve lietām pēc to numuriem

Saraksts pēc lietu numuriem, kurā ir norādītas visas lietas, kas iesniegtas Tiesā, Vispārējā tiesā un Civildienesta tiesā kopš to izveides. Šis saraksts franču un angļu valodā katru dienu tiek atjaunināts, un tajā ir iekļautas saites uz nolēmumu tekstiem un informāciju par lietām, kuras ir aplūkojamas EUR-Lex vai Curia vietnēs.

Komentāri

Šajā Curia mājaslapā pieejamajā publikācijā ir apkopoti visi doktrinālie komentāri par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas spriedumiem, un tajā ir sniegtas atsauces uz tiem.

“Reflets” – Īsumā par Savienību interesējošu informāciju par tiesību jomā notiekošo

Informatīvs biļetens franču valodā, kurā ir sniegts pārskats par starptautisko un valstu tiesu praksi, starptautisko organizāciju praksi un valstu tiesību aktiem, kuriem ir nozīme Savienības judikatūrā.

Parasti katru gadu tiek publicēti trīs numuri; šie izdevumi (kopš 1999. gada) ir pieejami Curia mājaslapā.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer