CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Juridiskas publikācijas

Judikatūras krājums

Krājuma noformējums

 

Tiesvedību reglamentējošie dokumenti

Tiesa

Vispārējā tiesa

 

Bibliotēka, pētniecība un dokumentācija

Juridiskā bibliogrāfija par Eiropas integrāciju

Kārtējā bibliogrāfija

Judikatūras katalogs

Piekļuve lietām pēc to numuriem

Piezīmes

Atskaņas - Īsumā par attīstību tiesību jomā, kas saistīta ar Savienības interesēm

 

Bibliotēka, pētniecība un dokumentācija

Bibliotēkas, pētniecības un dokumentācijas ģenerāldirekcija izstrādā vairākus instrumentus, kas atvieglo piekļuvi Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas judikatūrai, juridiskajai literatūrai un valstu tiesu praksei, kas attiecas uz Savienības tiesībām.

Atsevišķas drukātas publikācijas ir aizstātas ar elektroniskām versijām, kas ir pieejamas Curia mājaslapā, tādējādi ļaujot tās izplatīt bez maksas un ātri.

Juridiskā bibliogrāfija par Eiropas integrāciju

Ikgadēja publikācija, kas balstīta uz attiecīgā gada laikā iegādātajām monogrāfijām un apskatīto periodiku Savienības tiesību jomā. Kopš 1990. gada izdevuma bibliogrāfija ir kļuvusi par oficiālu Eiropas Savienības publikāciju. Tajā ir iekļauti apmēram 6000 bibliogrāfisku atsauču, kas pieejamas, izmantojot sistemātisko tēmu rādītāju un autoru sarakstu.

Publikācijas cena: € 50,-, neieskaitot PVN.

Savus pieteikumus, lūdzu, sūtiet Tiesas Infrastruktūru ģenerāldirekcijas Publikāciju nodaļai, L-2925 Luxembourg.

Kārtējā bibliogrāfija

Bibliogrāfija, kas iznāk reizi divos mēnešos un kurā ir iekļauts sistemātisks pārskats par visu literatūru (neatkarīgas publikācijas un raksti), kas saņemta vai izskatīta attiecīgajā laika posmā. Bibliogrāfijai ir divas atsevišķas daļas:

A daļa: juridiskās publikācijas par Eiropas integrāciju;

B daļa: vispārējā tiesību, starptautisko tiesību, salīdzināmo tiesību un valstu iekšējo tiesību teorija.

Kārtējā bibliogrāfija kopš 2000. gada janvāra ir pieejama interneta vietnē: Kārtējā bibliogrāfija. (Uzmanību ! Šis reģistrs ir pieejams tikai franču valodā)

Judikatūras katalogs

Judikatūras katalogā sistemātiski ir apkopoti to Tiesas, Vispārējās tiesas un Eiropas Savienības Civildienesta tiesas spriedumu un rīkojumu kopsavilkumi, kas taisīti un izdoti kopš attiecīgās tiesas darbības sākuma, atbilstoši klasifikācijas plānam.

Judikatūras katalogs ir pieejams franču valodā; tas tiek atjaunināts ik dienu, un to var aplūkot interneta vietnē: Judikatūras katalogs.

Piekļuve lietām pēc to numuriem

Saraksts ar lietu numuriem, kurā ir norādītas visas lietas, kas iesniegtas Tiesā, Vispārējā tiesā un Civildienesta tiesā kopš to izveides. Šis saraksts franču un angļu valodā katru dienu tiek atjaunināts, un tajā ir iekļautas saites uz lēmumu tekstiem un informāciju, kas attiecas uz lietām, kuras ir aplūkojamas EUR-Lex vai Curia interneta vietnēs.

Piezīmes

Šajā Curia mājaslapā pieejamajā publikācijā ir apkopotas visas doktrinālās piezīmes, kas attiecas uz Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas spriedumiem, un tajā ir sniegtas atsauces uz tām.

Atskaņas - Īsumā par attīstību tiesību jomā, kas saistīta ar Savienības interesēm

Informatīvs biļetens franču valodā, kurā ir sniegts pārskats par starptautisko un valstu tiesu praksi, starptautisko organizāciju praksi un valstu tiesību aktiem, kuriem ir nozīme Savienības judikatūrā.

Parasti katru gadu tiek publicēti trīs numuri; šie izdevumi (kopš 1999. gada) ir pieejami Curia mājaslapā.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.