Rättsliga publikationer

Rättsfallssamling

Rättsfallssamlingen

 

Texter som reglerar förfarandet

Domstolen

Tribunalen

 

Övriga publikationer 

Juridisk bibliografi om den europeiska integrationen

Löpande bibliografi 

Systematisk förteckning över rättsfall

Tillgång till rättspraxis via målnummer 

Kommentarer  

Reflets - Kortfattad information om rättsutveckling som är av unionsintresse

 

Europeiska unionens domstol utarbetar ett flertal verktyg som underlättar tillgången till dess rättspraxis, juridisk doktrin och nationell rättspraxis som avser unionsrätten.

Vissa tryckta publikationer har ersatts av elektroniska versioner på webbplatsen Curia, vilket möjliggör en kostnadsfri och snabb spridning.

 

Juridisk bibliografi om den europeiska integrationen

Årlig bibliografi som baseras på under referensåret inköpta monografier och analyserade tidskrifter på unionsrättens område. Sedan 1990 års utgåva ingår bibliografin bland Europeiska unionens officiella publikationer. Den innehåller cirka 6 000 bibliografiska hänvisningar och har systematiska index över ämnesområden samt ett författarindex.

Pris för denna publikation: 50 EUR, exkl. moms.

Sänd beställningen till Enheten för framställning, publicering och spridning av dokument, L-2925 Luxemburg.

 

Löpande bibliografi

Bibliografin utkommer varannan månad och innehåller en systematisk sammanställning av all litteratur (fristående verk och artiklar) som har mottagits eller katalogiserats under referensperioden. Bibliografin består av två separata delar:

Del A: juridiska publikationer om den europeiska integrationen.

Del B: juridisk doktrin om allmän rätt, internationell rätt, komparativ rätt och nationell rätt.

Den löpande bibliografin finns sedan januari 2000 tillgänglig på domstolens webbplats: Löpande bibliografi. (OBS! Denna publikation finns endast tillgänglig på franska)

 

Systematisk förteckning över rättsfall

Systematisk förteckning över rättsfall är en systematisk sammanställning av sammanfattningar av domar och beslut som meddelats av domstolen, tribunalen och personaldomstolen alltsedan de inledde sina respektive verksamheter.

Systematisk förteckning över rättsfall upprättas på franska, uppdateras varje vecka och finns att tillgå på webbplatsen: Systematisk förteckning över rättsfall.

 

Tillgång till rättspraxis via målnummer

En förteckning i nummerordning publiceras digitalt över samtliga mål som har anhängiggjorts vid domstolen, tribunalen och personaldomstolen sedan dessa inrättades. Förteckningen upprättas på franska och engelska, uppdateras dagligen och innehåller länkar till avgöranden och information om målen som hämtas från webbplatserna EUR-Lex eller Curia.

 

Kommentarer 

Denna publikation som finns tillgänglig på webbplatsen Curia innehåller hänvisningar till kommentarer i doktrinen som rör domar från domstolen, tribunalen och personaldomstolen.

 

Reflets - Kortfattad information om den rättsutveckling som är av unionsintresse

Detta är en informationsrapport upprättad på franska som ger kortfattad information om internationella och nationella domstolars avgöranden, internationella organisationers praxis och nationell lagstiftning som är av intresse för unionsdomstolarnas rättspraxis.

Reflets utkommer vanligen tre gånger per år, och utgåvorna (från år 1999) finns tillgängliga på webbplatsen Curia.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer