Информационни брошури

От 1952 г. Съдът на Европейския съюз следи за спазването и правилното прилагане на правото на Съюза в държавите членки. В много свои решения той констатира неспазване на забраните на дискриминацията, предвидени в правото на Съюза, и укрепва действието им. Тази брошура ще Ви запознае с подбрани знаменателни решения на Съда, подредени по категория на дискриминацията.

От 1952 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) следи за спазването и правилното прилагане на правото на Съюза в държавите членки. През годините той постановява решения, вследствие на които европейската интеграция се засилва, а гражданите получават все по- широки права, в частност в областта на здравното обслужване. На следващите страници са представени някои ключови в това отношение решения на Съда.

От 1952 г. Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) следи за спазването и правилното прилагане на правото на Съюза в държавите членки. През годините той постановява решения, които засилват европейската интеграция, като същевременно предоставят на гражданите все по-широки права. На следващите страници са представени няколко ключови решения на Съда във връзка с правата на въздушните пътници.

От 1952 г. Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) следи за спазването и правилното прилагане на правото на Съюза в държавите членки. През годините той постановява решения, които засилват европейската интеграция, като същевременно предоставят на гражданите, ив частност на младите хора, все по-широки права. На следващите страници са представени няколко ключови решения на Съда, тематично обособени.

От 1952 г. Съдът на Европейския съюз следи за спазването и правилното прилагане на правото на Съюза в държавите членки. За изминалото оттогава време той постанови решения, които засилиха европейската интеграция и същевременно признаха още по-широки права на гражданите, и по-конкретно на потребителите. На следващите страници са представени някои водещи решения, обединени по теми. По всяко от изложените в настоящата брошура деласамият Съд не есъздалвъпроснитеправа, аги е извел или уточнил, като е тълкувал регламентите или директивите на Съюза.