Ενημερωτικά φυλλάδια

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Το Δικαστηριο και η υγειονομικη περιθαλψη

Απo το 1952, το Δικαστhριο της Ευρωπαϊκhς Ενωσης (ΔΕΕ) διασφαλiζει την τhρηση και την ορθh εφαρμογh του δικαiου της Ενωσης στα κρaτη μeλη. Με την πaροδο του χρoνου, το Δικαστhριο εξeδωσε αποφaσεις που ενiσχυσαν την ευρωπαϊκh ολοκλhρωση, αναγνωρiζοντας παρaλληλα στους πολiτες ολοeνα και πιο εκτεταμeνα δικαιωματα, ιδiως στον τομeα της υγειονομικhς περiθαλψης. Στις επoμενες σελiδες παρουσιaζονται ορισμeνες απo τις σημαντικoτερες αποφaσεις του Δικαστηρiου για το θeμα αυτo.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το Δικαστηριο και τα δικαιωματα των καταναλωτων

Από το 1952 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) μεριμνά για την τήρηση και την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στα κράτη μέλη. Στη μακρά πορεία του το Δικαστήριο εξέδωσε αποφάσεις οι οποίες έχουν ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, απονέμοντας παράλληλα στους πολίτες και, ειδικότερα, στους καταναλωτές διαρκώς πιο διευρυμένα δικαιώματα. Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες αποφάσεις σταθμοί του Δικαστηρίου, ομαδοποιημένες ανά θέμα.

Σε καθεμιά από τις υποθέσεις που παρουσιάζονται στο παρόν φυλλάδιο το Δικαστήριο δεν δημιούργησε το ίδιο τα δικαιώματα για τα οποία γίνεται λόγος, αλλά αναγνώρισε την ύπαρξή τους Ή τα αποσαφήνισε ερμηνεύοντας τους κανονισμούς Ή τις οδηγίες της Ένωσης.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Δικαστηριο και τα δικαιωματα των επιβατων αερομεταφορων

Από το 1952 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) μεριμνά για την τήρηση και την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκδώσει αποφάσεις που ενίσχυσαν την ευρωπαϊκή ενοποίηση, παρέχοντας ταυτόχρονα στους πολίτες όλο και ευρύτερα δικαιώματα. Στις ακόλουθες σελίδες περιλαμβάνονται ορισμένες σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αερομεταφορών.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

Το Δικαστηριο και οι νεοι

Από την ίδρυσή του, το 1952, και μέχρι τις μέρες μας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) μεριμνά για την τήρηση και την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στα κράτη μέλη. Στα χρόνια αυτά, έχει εκδώσει πλήθος αποφάσεων με τις οποίες όχι μόνον έχει ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και έχει αναγνωρίσει στους πολίτες, ειδικότερα δε στους νέους, ολοένα πιο εκτεταμένα δικαιώματα. Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες κάποιες σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου.