Üldised infoväljaanded

EUROOPA KOHUS JA TERVISHOID

Euroopa Kohus ja tervishoid

Alates 1952. aastast valvab Euroopa Liidu Kohus selle üle, et liikmesriikides järgitaks liidu õigust ja kohaldataks seda õigesti. Aja jooksul on ta teinud kohtuotsuseid, mis on tugevdanud Euroopa  lõimumist ja samas andnud kodanikele üha laiemaid õigusi, sealhulgas tervishoiu valdkonnas. Järgmistel lehekülgedel on esitletud selleteemalisi olulisemaid Euroopa Kohtu otsuseid.

EUROOPA KOHUS JA TARBIJATE ÕIGUSED

Euroopa Kohus ja tarbijate õigused

Euroopa Liidu Kohus kontrollib alates 1952. aastast liidu õiguse järgimist ja õiget kohaldamist liikmesriikides. Aja jooksul on ta teinud otsuseid, mis on tugevdanud Euroopa integratsiooni ning  samas andnud üha suuremaid õigusi kodanikele, eeskätt tarbijatele. Järgmistel lehekülgedel on teemade kaupa tutvustatud Euroopa Kohtu pöördelise tähtsusega kohtuotsuseid.

Käesolevas brošüüris kirjeldatud kohtuasjades ei ole Euroopa Kohus kõnealuseid õigusi ise loonud, vaid on need liidu määrusi või direktiive tõlgendades tuletanud või neid täpsustanud.

EUROOPA KOHUS JA LENNUREISIJATE ÕIGUSED

Euroopa Kohus ja lennureisijate õigused

Alates 1952. aastast tagab Euroopa Liidu Kohus, et liidu õigust järgitakse ja kohaldatakse liikmesriikides õigesti. Aja jooksul on ta langetanud otsuseid, mis on tugevdanud Euroopa integratsiooni, andes kodanikele üha ulatuslikumaid õigusi. Järgnevatel lehekülgedel on ära toodud mõned Euroopa Kohtu pöördelise tähtsusega otsused lennureisijate õiguste kohta.

EUROOPA KOHUS JA NOORED

Euroopa Kohus ja noored

Alates 1952. aastast tagab Euroopa Liidu Kohus liidu õiguse järgimise ja õige kohaldamise liikmesriikides. Aja jooksul on ta teinud kohtuotsuseid, mis on tugevdanud Euroopa integratsiooni, andes  samas kodanikele ja eriti noortele üha ulatuslikumaid õigusi. Järgnevatel lehekülgedel on teemade kaupa esitatud mõni Euroopa Kohtu tähtsam otsus.