Üldised infoväljaanded

Alates 1952. aastast valvab Euroopa Liidu Kohus selle üle, et liikmesriikides järgitaks liidu õigust ja kohaldataks seda õigesti. Aja jooksul on ta teinud kohtuotsuseid, mis on tugevdanud Euroopa lõimumist ja samas andnud kodanikele üha laiemaid õigusi, sealhulgas tervishoiu valdkonnas. Järgmistel lehekülgedel on esitletud selleteemalisi olulisemaid Euroopa Kohtu otsuseid.

Alates 1952. aastast tagab Euroopa Liidu Kohus, et liidu õigust järgitakse ja kohaldatakse liikmesriikides õigesti. Aja jooksul on ta langetanud otsuseid, mis on tugevdanud Euroopa integratsiooni, andes kodanikele üha ulatuslikumaid õigusi. Järgnevatel lehekülgedel on ära toodud mõned Euroopa Kohtu pöördelise tähtsusega otsused lennureisijate õiguste kohta.

Alates 1952. aastast tagab Euroopa Liidu Kohus liidu õiguse järgimise ja õige kohaldamise liikmesriikides. Aja jooksul on ta teinud kohtuotsuseid, mis on tugevdanud Euroopa integratsiooni, andes samas kodanikele ja eriti noortele üha ulatuslikumaid õigusi. Järgnevatel lehekülgedel on teemade kaupa esitatud mõni Euroopa Kohtu tähtsam otsus.

Euroopa Liidu Kohus kontrollib alates 1952. aastast liidu õiguse järgimist ja õiget kohaldamist liikmesriikides. Aja jooksul on ta teinud otsuseid, mis on tugevdanud Euroopa integratsiooni ning samas andnud üha suuremaid õigusi kodanikele, eeskätt tarbijatele. Järgmistel lehekülgedel on teemade kaupa tutvustatud Euroopa Kohtu pöördelise tähtsusega kohtuotsuseid. Käesolevas brošüüris kirjeldatud kohtuasjades ei ole Euroopa Kohus kõnealuseid õigusi ise loonud, vaid on need liidu määrusi või direktiive tõlgendades tuletanud või neid täpsustanud.