Broszury informacyjne

Od 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czuwa nad przestrzeganiem i właściwym stosowaniem prawa Unii w państwach członkowskich. W licznych wyrokach stwierdził on naruszenie zakazów dyskryminacji przewidzianych w prawie Unii i je wzmocnił. W niniejszej broszurze przedstawiono wybór znamiennych wyroków Trybunału Sprawiedliwości, pogrupowanych według kategorii dyskryminacji.

Od 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dba o przestrzeganie i prawidłowe stosowanie prawa Unii w państwach członkowskich. Z biegiem czasu TSUE wydawał wyroki, które wzmocniły integrację europejską, jednocześnie przyznając obywatelom coraz szersze prawa, w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej. Na kolejnych stronach przedstawiono kilka znamiennych wyroków Trybunału w tym zakresie.

Począwszy od 1952 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) czuwa nad przestrzeganiem i właściwym stosowaniem prawa Unii w państwach członkowskich. Z biegiem lat wydał on szereg wyroków, które wzmocniły integrację europejską, przyznając przy tym obywatelom prawa w coraz szerszym zakresie. Na kolejnych stronach zaprezentowano kilka ważnych wyroków Trybunału dotyczących praw pasażerów w transporcie lotniczym.

Od 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) czuwa nad przestrzeganiem i prawidłowym stosowaniem prawa Unii w państwach członkowskich. Na przestrzeni czasu wydałon wyroki, które wzmocniły integrację europejską, przyznając jednocześnie obywatelom, a wszczególnościmłodzieży coraz szersze uprawnienia. Na następujących stronach zostanie przedstawionych kilka istotnych, posegregowanych tematycznie wyroków Trybunału.

Od 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dba o przestrzeganie i prawidłowe stosowanie prawa Unii w państwach członkowskich. Z biegiem czasu Trybunał wydałszeregwyroków, którewzmocniły integrację europejską, jednocześnie przyznając obywatelom, a w szczególności konsumentom, coraz szersze prawa. Na kolejnych stronach przedstawiono kilka najważniejszych wyroków Trybunału, które zostały pogrupowane według tematów. W żadnej ze spraw przedstawionych w niniejszej broszurze Trybunał nie ustanowił sam omawianych praw, lecz wywiódł je lub uściślił za pomocą wykładni rozporządzeń lub dyrektyw Unii.