Мултимедия

Съдът на Европейския съюз е съдебният орган на Съюза. Той следи за спазването на законите на Съюза от страна на съюзните институции и държавите членки и за еднаквото прилагане на тези закони навсякъде в Съюза. Така в Европейския съюз се гарантира върховенството на правото, основна характеристика на всяка демократична общност.С решенията си в области като защитата на потребителите, околната среда, неприкосновеността на личния живот, равното третиране и правата на работниците, области, които пряко засягат живота на всички граждани на Съюза, Съдът на Европейския съюз гарантира, че правото на Съюза ще осигурява напълно еднаква защита на тези граждани, независимо в коя от страните от Съюза се намират.