Πολυμέσα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το δικαστικό όργανο της ΕΕ. Αποστολή του είναι να εξασφαλίζει ότι οι νόμοι της ΕΕ γίνονται σεβαστοί και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από τα όργανα της ΕΕ και από τα κράτη μέλη σε όλη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ βασίζεται σε κανόνες δικαίου, πράγμα το οποίο συνιστά θεμελιώδες στοιχείο σε κάθε δημοκρατική κοινωνία. Εκδίδοντας αποφάσεις σε τομείς όπως η προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον, το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο, η ίση μεταχείριση και τα δικαιώματα των εργαζομένων, που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή όλων των πολιτών της ΕΕ, το Δικαστήριο της ΕΕ εξασφαλίζει στους ευρωπαίους πολίτες τη βάσει του δικαίου της ΕΕ προστασία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκονται στην ΕΕ.