Multimédia

Sud Europske unije sudsko je tijelo Unije. Njegova je uloga osigurati da institucije i države članice Unije poštuju pravo EU-a i da se ono ujednačeno primjenjuje u cijeloj Uniji. Time se osigurava da je Europska unija utemeljena na vladavini prava, temeljnom elementu svih demokratskih sustava. Donoseći odluke u područjima poput zaštite potrošača, okoliša, prava na privatnost, jednakog postupanja i radničkih prava, koja izravno utječu na živote svih građana Unije, Sud Europske unije jamči da su njezini građani zaštićeni pravom EU-a na ujednačen način, neovisno o tome gdje se nalazili u Europskoj uniji.