Multivide

Eiropas Savienības Tiesa ir Savienības tiesu varas iestāde. Tās uzdevums ir nodrošināt, lai Savienības tiesību aktus ievērotu Savienības iestādes un dalībvalstis un tie tiktu piemēroti vienādi visā Savienībā. Šādi tiek gādāts par to, lai Savienība balstītos uz likuma varas pamatiem, kas ir ikviena demokrātiska veidojuma pamatelements. Izspriežot lietas tādās ikviena Savienības pilsoņa dzīvi tieši skarošās sfērās kā patērētāju tiesību aizsardzība, vide, tiesības uz privāto dzīvi un vienlīdzīgu attieksmi, kā arī strādājošo tiesības, Eiropas Savienības Tiesa gādā, lai Savienības tiesības ikvienu līdzpilsoni allaž aizsargātu vienādi, lai kur tas arī Savienības teritorijā atrastos.