Multimedier

Europeiska unionens domstol utgör EU:s dömande makt. Den har till uppgift att se till att EU-lagstiftningen följs av EU:s institutioner och medlemsstater, och att den tillämpas på samma sätt i hela EU. Därmed garanteras EU:s tillämpning av rättsstatsprincipen, vilken är en hörnsten i alla demokratier. EU-domstolen dömer i frågor som bland annat avser konsumentskydd, miljö, skydd för privatlivet, likabehandling och arbetstagares rättigheter, vilka direkt påverkar samtliga EU-medborgares vardagsliv. EU-domstolen säkerställer därigenom att EU:s medborgare skyddas av EU-rätten på exakt samma sätt oavsett var i EU de befinner sig.