CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Darbs

Vakanto amatu saraksts

Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO).

ārštata tulkus

Mutiskās tulkošanas Eiropā

 

Tomēr zināmos apstākļos Tiesa var pieņemt darbā arī pagaidu darbiniekus vai līgumdarbiniekus palīguzdevumiem. Pagaidu darbiniekus pamatā pieņem darbā, lai aizpildītu darba vietas, ko pēc noteikta laika ieņems konkursa uzvarētāji. Pagaidu darbinieki var ieņemt darba vietas, kur ir vajadzīga specifiska kvalifikācija laikā ierobežotiem uzdevumiem. Līgumdarbinieki palīguzdevumiem aizstāj ierēdņus, kas nevar pildīt savus uzdevumus slimības vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dēļ. Tos pieņem darbā arī, lai atbalstītu dienestu, kas saskaras ar darba apjoma pieaugumu.

Darbinieki ir sadalīti divās kategorijās: funkciju grupa AD, kurā ir ietverti administratori un juristi lingvisti, un funkciju grupa AST, kurā ir ietverti asistenti administratīvajās jomās. Funkciju grupai AD tiek prasīta vismaz universitātes līmeņa izglītība, funkciju grupai AST tiek prasīta vismaz pēcvidusskolas līmeņa izglītība vai vidusskolas izglītības līmenis, ko apliecina ar diplomu, kas nodrošina pēcvidusskolas izglītības iespēju, un vismaz trīs gadu profesionālā pieredze.

Iestādes darbaspēka vajadzības visbiežāk attiecas uz šādām jomām:

Funkciju grupai AD:

  • administrators jurists darbam kancelejā vai bibliotēku zinātnes, pētniecības un dokumentācijas jomā;
  • tulks;
  • jurists lingvists juridisku tekstu tulkošanai vismaz no divām Eiropas Savienības oficiālajām valodām;
  • informātiķis.

Funkciju grupai AST:

  • asistents darbam sekretariātā;
  • tipogrāfiskais korektors/valodas redaktors;
  • informātiķis.

Vakanto amatu saraksts


Papildus minētajam Tulkošanas ģenerāldirekcija regulāri izmanto ārštata tulkus.

Lai iegūtu plašāku informāciju par mutiskajiem tulkiem rīkotajiem konkursiem un ārštata tulkiem piedāvātajām iespējām, lūdzam skatīt Mutiskās tulkošanas Eiropā lapu

Turklāt ikviena ieinteresēta persona jebkurā brīdī var brīvprātīgi iesniegt kandidatūru, nosūtot motivācijas vēstuli un curriculum vitae uz šādu e-pasta adresi:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu.

Motivācijas vēstulē jānorāda konkrētais profils, atbilstoši kuram ieinteresētā persona iesniedz kandidatūru (piemēram: jurists, jurists lingvists, tulks, sekretārs, informātiķis, grāmatvedis utt.). Curriculum vitae noformējumam ir ieteicams izmantot "Europass" formātu (skat. http://europass.cedefop.europa.eu/). Šādā veidā brīvprātīgi iesniegtās kandidatūras tiek uzglabātas divus gadus un var tikt ņemtas vērā atbilstošas vakances rašanās gadījumā.

Papildu informācijai skat.: - Informācija attiecībā uz datu aizsardzību pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.