CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Praca

Lista wakatów

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Współpracownicy free‑lance

Tłumaczenia konferencyjne dla instytucji europejskich

 

Jednak w niektórych okolicznościach Trybunał może również zatrudnić członków personelu tymczasowego lub kontraktowych pracowników pomocniczych. Członkowie personelu tymczasowego są zasadniczo zatrudniani w celu wykonywania pracy na stanowiskach, które w późniejszym czasie zostaną objęte przez laureatów konkursów. Mogą oni wykonywać pracę, która wymaga szczególnego profilu dla celów realizacji zadań ograniczonych w czasie. Kontraktowi pracownicy pomocniczy zastępują urzędników niemogących wykonywać swych funkcji z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego. Są oni również zatrudniani celem wzmocnienia służby w okresie wzmożonej pracy.

Personel dzieli się na dwie kategorie: grupę funkcyjną AD, w skład której wchodzą administratorzy i prawnicy lingwiści oraz grupę funkcyjną AST, w skład której wchodzą asystenci w dziedzinie administracji. W ramach grupy funkcyjnej AD wymagany jest przynajmniej poziom wykształcenia wyższego, a w ramach grupy funkcyjnej AST wymagany jest przynajmniej poziom wykształcenia wyższego lub poziom wykształcenia średniego uzupełniony co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym.

Potrzeby zatrudnienia w ramach instytucji obejmują najczęściej następujące stanowiska:

W ramach grupy funkcyjnej AD:

  • prawnik administrator w sekretariacie lub w dziedzinie systemów bibliotecznych, badań i dokumentacji
  • tłumacz konferencyjny
  • prawnik lingwista wykonujący tłumaczenia tekstów prawniczych przynajmniej z dwóch języków urzędowych Unii Europejskiej
  • informatyk

W ramach grupy funkcyjnej AST:

  • asystent kancelaryjny
  • korektor (korekta typograficzna i językowa)
  • informatyk.

Lista wakatów


Ponadto Dyrekcja Generalna Tłumaczeń regularnie korzysta z pomocy współpracowników free‑lance.

Obszerniejsze informacje dotyczące konkursów na stanowiska tłumaczy konferencyjnych i możliwości dla tłumaczy konferencyjnych free‑lance, możecie Państwo uzyskać na stronie Tłumaczenia konferencyjne dla instytucji europejskich.

Ponadto każda osoba zainteresowana może w każdej chwili złożyć swą kandydaturę spontaniczną, kierując list motywacyjny i curriculum vitae pocztą elektroniczną na adres:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

List motywacyjny powinien wskazywać szczególne stanowisko, którego dotyczy kandydatura zainteresowanego (na przykład: prawnik, prawnik lingwista, tłumacz konferencyjny, sekretarka, informatyk, księgowy itp.). W celu przedstawienia curriculum vitae zalecane jest użycie formularza „Europass" (zob. http://europass.cedefop.europa.eu/). Przedstawione w ten sposób kandydatury sponataniczne są zachowywane przez dwa lata i mogą być brane pod uwagę w przypadku odpowiedniego wakatu.

Dalsze informacje: - Informacja dotycząca ochrony danych pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.