Pracovné príležitosti

Zoznam voľných pracovných miest

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO).

Prekladatelia freelance

Tlmočiť pre Európu


logo-eucareers ENNavštívte webové sídlo EU Careers, kde môžete vyhľadávať v databáze dostupných pracovných príležitostí stále a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a dočasného vyslania do inštitúcií a agentúr EÚ. 

Súdny dvor však môže za určitých okolností využiť aj dočasných zamestnancov alebo pomocných zmluvných zamestnancov. Dočasní zamestnanci sa zamestnávajú hlavne na obsadenie pracovných miest, ktoré budú neskôr obsadené úspešnými uchádzačmi výberových konaní. Môžu obsadiť miesta, ktoré vyžadujú osobitný profil na časovo obmedzené úlohy. Pomocní zmluvní zamestnanci nahrádzajú úradníkov, ktorí nemôžu vykonávať svoje funkcie z dôvodu choroby alebo z dôvodu materskej dovolenky. Rovnako sa zamestnávajú na posilnenie služby, ktorá musí čeliť zvýšenej pracovnej záťaži.

Zamestnanci sú rozdelení do troch funkčných kategórií: funkčná skupina AD, ktorá zahŕňa riadiacich pracovníkov, medzi ktorých patria právnici lingvisti; funkčná skupina AST, ktorá zahŕňa asistentov v správnych oblastiach, a funkčná skupina AST/SC, ktorá vykonáva kancelárske a sekretárske úlohy. Funkčná skupina AD vyžaduje prinajmenšom úroveň univerzitného vzdelania, funkčná skupina AST vyžaduje aspoň úroveň postsekundárneho (terciárneho) vzdelania alebo úroveň stredoškolského vzdelania, ktoré umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu, a odbornú prax v dĺžke aspoň troch rokov.

Potreby prijímania do zamestnania v inštitúcii sa najčastejšie týkajú týchto povolaní:

pre funkčnú skupinu AD:

  • právnik ako riadiaci pracovník v súdnej kancelárii alebo v oblastiach knihovedy, výskumu a dokumentácie
  • tlmočník
  • právnik lingvista na preklad právnych textov aspoň z dvoch úradných jazykov Európskej únie
  • IT pracovník

pre funkčnú skupinu AST:

  • asistent v oblasti sekretariátu
  • typografický korektor/lingvistický overovateľ
  • IT pracovník

pre funkčnú skupinu AST/SC:

  • pracovník sekretariátu

Zoznam voľných pracovných miest


Okrem toho Riaditeľstvá pre právny preklad pravidelne využívajú spoluprácu s externými spolupracovníkmi free‑lance.

Viac informácií o výberových konaniach na pracovné miesta tlmočníkov a možnosti spolupráce s externými tlmočníkmi free‑lance nájdete na stránkach Tlmočiť pre Európu.

Ako odpovedať na výzvu na vyjadrenie záujmu alebo podať spontánnu kandidatúru?

Uchádzači, ktorí majú záujem pracovať na Súdnom dvore ako dočasní alebo pomocní zamestnanci, môžu podať svoju kandidatúru pri dvoch rôznych príležitostiach: v súvislosti s uverejnením výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorá sa týka konkrétneho prijímacieho konania, alebo podať spontánnu kandidatúru, ktorá sa zaradí do súboru podaných kandidatúr s cieľom naplniť budúce potreby v prípade uvoľnenia pracovného miesta. Pokiaľ ide o spontánne kandidatúry, Súdny dvor uverejnil dve trvalé výzvy na vyjadrenie záujmu, jednu pre funkčnú skupinu AD (riadiaci pracovníci) a druhú pre funkčnú skupinu AST (vrátane funkčnej skupiny AST/SC), v ktorých uvádza požiadavky na pozície, na ktoré jeho služby najčastejšie hľadajú kandidátov.

V prípade záujmu sa vyžaduje, aby uchádzači použili aplikáciu EU CV Online, ktorú spravuje Európska komisia, a ktorá sa nachádza na tejto adrese:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces.

 

Viac informácií: ‑ Informácie o ochrane osobných údajov pdf