CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Pracovné príležitosti

   
  corner-cour  
 

Zoznam voľných pracovných miest

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO).

spolupracovníkmi free-lance

Tlmočiť pre Európu

   

Zamestnanci v službách inštitúcie sa vo väčšine prípadov vyberajú z rezervných zoznamov všeobecných výberových konaní organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO).

Súdny dvor však môže za určitých okolností využiť aj dočasných zamestnancov alebo pomocných zmluvných zamestnancov. Dočasní zamestnanci sa zamestnávajú hlavne na obsadenie pracovných miest, ktoré budú neskôr obsadené úspešnými uchádzačmi výberových konaní. Môžu obsadiť miesta, ktoré vyžadujú osobitný profil na časovo obmedzené úlohy. Pomocní zmluvní zamestnanci nahrádzajú úradníkov, ktorí nemôžu vykonávať svoje funkcie z dôvodu choroby alebo z dôvodu materskej dovolenky. Rovnako sa zamestnávajú na posilnenie služby, ktorá musí čeliť zvýšenej pracovnej záťaži.

Zamestnanci sú rozdelení do dvoch kategórií: funkčná skupina AD, ktorá zahŕňa riadiacich pracovníkov a právnikov lingvistov, a funkčná skupina AST, ktorá zahŕňa asistentov v správnych oblastiach. Funkčná skupina AD vyžaduje prinajmenšom úroveň univerzitného vzdelania, funkčná skupina AST vyžaduje aspoň úroveň postsekundárneho (terciárneho) vzdelania alebo úroveň stredoškolského vzdelania, ktoré umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu, a odbornú prax v dĺžke aspoň troch rokov.

Potreby prijímania do zamestnania v inštitúcii sa najčastejšie týkajú týchto povolaní:

pre funkčnú skupinu AD:

  • právnik ako riadiaci pracovník v súdnej kancelárii alebo v oblastiach knihovedy, výskumu a dokumentácie
  • tlmočník
  • právnik lingvista na preklad právnych textov aspoň z dvoch úradných jazykov Európskej únie
  • IT pracovník

pre funkčnú skupinu AST:

  • asistent v oblasti sekretariátu
  • typografický korektor/lingvistický overovateľ
  • IT pracovník.

Zoznam voľných pracovných miest

 
brique
 

Okrem toho Generálne riaditeľstvo Preklady pravidelne využíva spoluprácu s externými spolupracovníkmi free-lance.

Viac informácií o výberových konaniach na pracovné miesta tlmočníkov a možnosti spolupráce s externými tlmočníkmi free-lance nájdete na stránkach Tlmočiť pre Európu.

Každý záujemca môže navyše kedykoľvek predložiť spontánnu kandidatúru tým, že zašle motivačný list a curriculum vitae elektronickou poštou na túto adresu:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu.

Motivačný list musí spresniť osobitný profil, pre ktorý záujemca predkladá svoju kandidatúru (napríklad: právnik, právnik lingvista, tlmočník, sekretár, IT pracovník, účtovník atď.). Pokiaľ ide o predloženie curriculum vitae, odporúča sa použiť formát „Europass" (pozri http://europass.cedefop.europa.eu/). Takto zaslané spontánne kandidatúry budú uschované počas obdobia dvoch rokov a možno ich použiť v prípade uvoľnenia vhodného pracovného miesta.

Viac informácií: - Informácia týkajúca sa ochrany údajov pdf   

.