Stáže

Všeobecné informácie

Súdny dvor Európskej únie ponúka každý rok na obdobie piatich mesiacov obmedzené množstvo platených stáží v kabinetoch sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora a sudcov Všeobecného súdu Európskej únie a na oddeleniach Súdneho dvora.

Stáže na oddeleniach Súdneho dvora sa uskutočňujú najmä na Riaditeľstvách pre právny preklad, Riaditeľstve výskumu a dokumentácie, Riaditeľstve pre komunikáciu, Riaditeľstve protokolu a návštev, u právneho poradcu pre administratívne veci, v kancelárii tajomníka Všeobecného súdu a na Riaditeľstve pre tlmočenie (podrobnosti o stáži na Riaditeľstve pre tlmočenie sú uvedené nižšie).

Stáže prebiehajú v dvoch obdobiach:

od 1. marca do 31. júla (podávanie prihlášok od 1. júla do 15. septembra každého roka),

od 16. septembra do 15. februára pre stáže v kabinetoch a od 1. októbra do 28. februára pre stáže na oddeleniach (podávanie prihlášok od 1. februára do 15. apríla každého roka).

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi vysokoškolského diplomu v odbore právo alebo politické vedy (hlavný odbor právo) alebo, pokiaľ ide o stáže na Riaditeľstve pre tlmočenie, diplomu konferenčného tlmočníka, musia v stanovených lehotách podať prihlášku prostredníctvom aplikácie EU CV Online.

Výška štipendia je 1 177,00 eura v čistom mesačne.

Plateným stážistom, ktorých miesto bydliska sa nachádza v geografickej vzdialenosti 200 km a viac od sídla Súdneho dvora Európskej únie, sa vyplatí príspevok na cestovné náklady vo výške 150 eur.

Z organizačných dôvodov je potrebná dobrá znalosť francúzštiny.


Stáže na Riaditeľstve tlmočenia v trvaní desať až dvanásť týždňov sú určené predovšetkým mladým absolventom odboru konferenčného tlmočenia, ktorých jazykové znalosti a ich kombinácie sú v záujme tohto riaditeľstva. Cieľom je umožniť mladým tlmočníkom zdokonaľovať sa v tlmočení osobitne v oblasti práva, čo súčasne vyžaduje prípravu spisov, prieskum terminológie a praktické skúsenosti v „tlmočníckej kabíne". Vyžaduje sa pasívna znalosť francúzštiny. Výber uchádzačov sa koná raz za rok, približne 15. septembra, a to na celé obdobie súdneho roka (prihlášky sa podávajú od 1. júla do 15. septembra každého roka). Počas súdnych prázdnin sa nepojednáva.