Stáže

Všeobecné informácie

Súdny dvor Európskej únie ponúka každoročne obmedzený počet platených stáži v kabinetoch členov Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie a v rámci oddelení Súdneho dvora.

Stáže v kabinetoch členov Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie trvajú minimálne tri mesiace a maximálne päť mesiacov. Začínajú v dvoch nižšie uvedených obdobiach, v prvý alebo šiesty deň mesiaca. Stáže v rámci oddelení Súdneho dvora trvajú päť mesiacov a začínajú v prvý deň prvého mesiaca každého z dvoch nižšie uvedených období.

Stáže v rámci oddelení Súdneho dvora sa uskutočňujú najmä na Riaditeľstvách pre právny preklad, Riaditeľstve výskumu a dokumentácie, Riaditeľstve pre komunikáciu, Riaditeľstve protokolu a návštev, u právneho poradcu pre administratívne veci, v kancelárii tajomníka Všeobecného súdu a na Riaditeľstve pre tlmočenie (podrobnosti o stáži na Riaditeľstve pre tlmočenie sú uvedené nižšie).

Stáže prebiehajú v dvoch obdobiach:

– od 1. marca do 31. júla (podávanie prihlášok od 1. júla do 15. septembra každého roka),

– od 16. septembra do konca februára, pokiaľ ide o stáže v kabinetoch, a od 1. októbra do 28. februára, pokiaľ ide o stáže v rámci oddelení (podávanie prihlášok od 1. februára do 15. apríla každého roka).

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi univerzitného diplomu z odboru práva, politických alebo ekonomických vied alebo z príbuznej oblasti, alebo, pokiaľ ide o stáž na Riaditeľstve pre tlmočenie, diplomu konferenčného tlmočníka, musia podať svoje prihlášky prostredníctvom aplikácie EU CV Online v stanovených lehotách. Uchádzači musia mať pokročilú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a dobrú znalosť ďalšieho úradného jazyka. Z prevádzkových dôvodov je požadovaná dobrá znalosť francúzskeho jazyka. Uchádzači nemôžu už mať absolvovanú stáž (platenú alebo neplatenú) v inštitúcii alebo orgáne Európskej únie. Výška štipendia je 1 468 eur mesačne. Nepodlieha systému zdanenia uplatňovaného na úradníkov a dočasných zamestnancov Európskej únie. Príspevok na cestovanie vo výške 150 eur sa vyplatí stážistovi, ktorého bydlisko sa nachádza v geografickej vzdialenosti 200 km a viac od sídla Súdneho dvora Európskej únie.


 

Stáže na Riaditeľstve pre tlmočenie v trvaní desať až dvanásť týždňov sú určené v prvom rade pre mladých držiteľov diplomov z konferenčného tlmočníctva, ktorých jazyková kombinácia je pre uvedené riaditeľstvo prínosná. Cieľom je umožniť mladým tlmočníkom monitoring ich zdokonaľovania sa v tlmočníctve, osobitne v právnom tlmočníctve, ktoré zahŕňa prípravu spisov, prácu spočívajúcu vo vyhľadávaní terminológie a praktické cvičenie v „tlmočníckej kabíne“. Požaduje sa znalosť francúzštiny. Výber uchádzačov sa robí raz za rok k 15. septembru na celý súdny rok (podávanie prihlášok od 1. júla do 15. septembra každého roka). Berte na vedomie, že počas súdnych prázdnin neprebehajú nijaké pojednávania.

Za určitých podmienok umožňuje systém výnimky absolvovanie stáže, ktorá nie je platená inštitúciou, v kabinete člena na základe jeho podnetu a mimo dvoch vyššie uvedených období stáží, pričom nie je potrebné, aby bola podaná žiadosť vo vyššie uvedených lehotách prostredníctvom aplikácie EU CV Online. Tieto stáže sa vykonávajú v rámci počiatočnej odbornej, kontinuálnej alebo profesijnej prípravy, ktorej program nie je zlučiteľný s uvedenými obdobiami stáží. Uplatnenie tohto systému vyžaduje, aby boli stážisti poberateľmi iného štipendia, príspevku alebo odmeny na účely stáže.