Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη

Διαγωνισμοί σε φάση αξιολόγησης/Περατωθέντες διαγωνισμοί

Γενική Διεύθυνση Πολυγλωσσίας - Εξωτερικοί συνεργάτες

Δημοσίευση ex-ante για τις συμβάσεις μεταξύ 15.000,01 € και των ορίων της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες

Ετήσιος κατάλογος των συμβάσεων (άρθρο 124 § 3, στοιχείο α΄, των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού) 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Ετήσιος κατάλογος των συμβάσεων (άρθρο 124 § 3, στοιχείο ε΄, των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Ετήσιος κατάλογος των τροποποιήσεων των συμβάσεων (άρθρο 114α § 3, στοιχεία α΄ και β΄, του δημοσιονομικού κανονισμού) που είναι χαμηλότερες από τα όρια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, άρθρο 114α, § 3, στοιχείο γ΄, του δημοσιονομικού κανονισμού 2016 / 2017

TED – Ετήσιος κατάλογος των αντισυμβαλλομένων 2007 / 2008 / 2010 Υπηρεσίες / 2010 Προμηθειών / 2010 Έργα / 2011 / 2012 Υπηρεσίες / 2013 Υπηρεσίες / 2014 Υπηρεσίες  

Πληροφορίες για τους προμηθευτές


Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, το Δικαστήριο υποχρεούται να προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσιεύονται τακτικά στη σειρά S της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις συμβουλεύονται στη βάση δεδομένων TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) που ενημερώνεται καθημερινά στο Internet.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου του Δικαστηρίου έχουν ανεπίσημο χαρακτήρα, συνήθως δεν είναι μεταφρασμένες σε όλες τις επίσημες γλώσσες και δεν είναι εξαντλητικές.

Δεν αντικαθιστούν κατά κανένα τρόπο την επίσημη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σειρά S

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη :

 

 

Διαγωνισμοί σε φάση αξιολόγησης/Περατωθέντες διαγωνισμοί : 

 

Προκήρυξη σύμβασης

Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία λύσεων πληροφορικής του Δικαστηρίου

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία:  17/04/2019

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


 

Προκήρυξη σύμβασης

Αναδιάρθρωση της αίθουσας διασκέψεων του κτιρίου του παραρτήματος Γ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 4ος όροφος

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία:  14/02/2019

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


Προκήρυξη σύμβασης

Παροχή τραπεζιών συνεδριάσεων με δυνατότητα σύνδεσης πολυμέσων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία:  01/02/2019

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία:  21/12/2018

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Κατάρτιση στη γαλλική γλώσσα περιλήψεων των αποφάσεων και των διατάξεων των δικαιοδοτικών οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ενημέρωσης στη συλλογή της νομολογίας του δικαστηρίου

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία:  26/10/2018

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία:  01/11/2018

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης

Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 24/09/2018

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Διασφάλιση του σταθμού ελέγχου πυρασφάλειας και πυροπροστασίας (PCI/PCS)

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 24/09/2018

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


 Γενική Διεύθυνση Πολυγλωσσίας - Εξωτερικοί συνεργάτες


 Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 29/08/2018

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 19.01.2018 - 17:00

Έγγραφο:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για την ορθογραφική και τυπογραφική διόρθωση και τον γλωσσικό έλεγχο, στα γαλλικά, των πορισμάτων των γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου της ΕΕ
Διαδικασία: Κλειστή διαδικασία
Προθεσμία: 26.10.2016

Έγγραφο:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Προκήρυξη σύμβασης

Αποτέλεσμα διαγωνισμού

Τίτλος: Προμήθεια βιβλίων και πρόσθετων εξειδικευμένων υπηρεσιών στον νομικό τομέα

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 19/03/2018

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού


 Προκήρυξη σύμβασης

Διορθωτικό

Αποτέλεσμα διαγωνισμού

Τίτλος: - Προμήθεια συνδρομών στις εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 28.7.2017 - 17:00

Έγγραφο:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Προκήρυξη σύμβασης

Αποτέλεσμα διαγωνισμού

Τίτλος: Βιβλιοδεσία περιοδικών εκδόσεων και βιβλίων και διορθώσεις βιβλιοδεσιών

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 17.04.2017 - 17:00

Έγγραφο:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 Προκήρυξη σύμβασης

Αποτέλεσμα διαγωνισμού

Τίτλος: CJ-PROC-15/011 - Προμήθεια συνδρομών στις εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 18.4.2016 - 17:00

Έγγραφο:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Προκήρυξη διαγωνισμού

Τίτλος: Υπηρεσίες εργαστηρίου ιατρικών αναλύσεων
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία: 30.9.2015 - 17:00

Έγγραφο: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Προκήρυξη διαγωνισμού

Ατελής διαδικασία 

Τίτλος: Οφθαλμολογικές εξετάσεις
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία: 30.9.2015 - 17:00

Έγγραφο: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre -Corrigendum


Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Λουξεμβούργο: Κατασκευή 2 γυάλινων εγκαταστάσεων στα υπόγεια των κτιρίων «Erasmus» και «Thomas More»

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 31/5/2017

Έγγραφο:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Λουξεμβούργο: Βελτίωση της προσβασιμότητας του χώρου στάθμευσης του προσωπικού του Δικαστηρίου

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 31/5/2017

 

Έγγραφο:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Λουξεμβούργο: Συντήρηση και προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 31/5/2017

 

Έγγραφο:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Προκήρυξη σύμβασης

Ατελής διαδικασία

Τίτλος: Θάλαμος ασφαλείας

Διαδικασία: Κλειστή διαδικασία

Προθεσμία: 08/05/2017 -  17:00

 

Έγγραφο:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Προκήρυξη σύμβασης

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Συντονισμός ασφάλειας και υγείας για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία

Προθεσμία: 13.01.2017 - 17:00

Έγγραφο:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Τροποποίηση των μηχανισμών για ατομικό έλεγχο διέλευσης του συγκροτήματος του Δικαστηρίου

Είδος διαδικασίας: Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση


 

Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων

Διαδικασία: Κλειστή διαδικασία

Προθεσμία: 14/12/2016 - 17:00

Έγγραφο:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Διαμόρφωση και επισκευή των αρχιτεκτονικών διατάξεων και φινιρισμάτων — Διατάξεις φραξίματος και κάλυψης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 05.10.2016 - 17:00

Έγγραφο: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης

Τίτλος: Εκμετάλλευση υπηρεσιών εστίασης και παροχή συναφών υπηρεσιών για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης
Προθεσμία: 28/07/2016 - 11:00

Έγγραφο: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Προμήθεια λευκού χαρτιού A4 80g TCF (ελεύθερο από χλώριο) για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 28.6.2016 - 17:00

Έγγραφο:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Διορθωτικό

Τίτλος: Διαμορφώσεις και επισκευές των αρχιτεκτονικών διατάξεων και φινιρισμάτων - Εγκατάσταση τεχνικών εξοπλισμών
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 4.5.2016

Έγγραφο: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Προκήρυξη διαγωνισμού

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση θαλάμων καπνιστών για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 30.3.2016 - 17:00

Έγγραφο: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Προκήρυξη διαγωνισμού

Τίτλος: Κατασκευή βιβλιοθηκών κατά παραγγελία
Είδος διαδικασίας: Επισπευσμένη κλειστή
Ημερομηνία λήξης: 27.11.2015 - 12:00


Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Εργασίες διαρρύθμισης και μετατροπής προστατευόμενων εγκαταστάσεων
Διαδικασία: Κλειστή διαδικασία
Προθεσμία: 5.12.2015 - 17:00


Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Ενοικίαση αίθουσας πληροφορικής τύπου κέντρου δεδομένων Tier IV
Είδος διαδικασίας: Με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης


Προκήρυξη σύμβασης

Ατελής διαδικασία

Τίτλος: Προμήθεια λαμπών γραφείου και φωτιστικών δαπέδου για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 24.9.2015 - 17:00


Προκήρυξη σύμβασης

Συμπληρωματικά στοιχεία 

Αποτέλεσμα διαγωνισμού

Τίτλος: Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για ψηφιακούς εκτυπωτές μάρκας Xerox, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων OCE, Ricoh και Toshiba για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 18.9.2015 - 17:00


Προκήρυξη σύμβασης

Αποτέλεσμα διαγωνισμού

Τίτλος: Προμήθεια πολυθρόνων για τις αίθουσες συνεδριάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 22.9.2015 - 17:00


Προκήρυξη διαγωνισμού

Τίτλος: Τροποποίηση ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων κτιρίων
Είδος διαδικασίας: Επισπευσμένη κλειστή
Ημερομηνία λήξης: 29.6.2015 - 12:00


Προκήρυξη διαγωνισμού

Ατελής διαδικασία 

Τίτλος: Τροποποίηση ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων κτιρίων
Είδος διαδικασίας: Επισπευσμένη κλειστή
Ημερομηνία λήξης: 16.6.2015 - 12:00


Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: CJ 01/2015 - Εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων στο κτίριο Anneau
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 20.5.2015 - 12:00


Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Εργασίες για λάδωμα παρκέ στα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 8.4.2015 - 12:00


Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Εργασίες εγκατάστασης τροχήλατων ερμαρίων στους χώρους του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 8.4.2015 - 12:00


Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Εργασίες χρωματισμού τοίχων και δαπέδων στα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 8.4.2015 - 12:00


Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Σύμβαση συντήρησης και φροντίδας για τους χώρους πρασίνου των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015-2018
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 26.1.2015

Έγγραφα: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Σύμβαση στον τομέα της θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού (HVAC) - Δημιουργία εγκαταστάσεων εξαερισμού, αναθέρμανσης και ρύθμισης σε έναν από τους χώρους στάθμευσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 12/01/2015


Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας
Διαδικασία: Κλειστή διαδικασία
Προθεσμία: 14.12.2014 - 16:00

Έγγραφο: pdf icon QA-CJ12/2014


Προκήρυξη διαγωνισμού

Τίτλος: Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου
Είδος διαδικασίας: Επισπευσμένη κλειστή
Ημερομηνία λήξης: 14.11.2014 - 12:00


Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Σύμβαση στον τομέα των μηχανημάτων ανύψωσης - Ανακαίνιση των εσωτερικών επενδύσεων των θαλάμων ανελκυστήρων των πύργων A και B και των βάσεων
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 20.10.2014


Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και προμήθεια κουτιών αρχειοθέτησης για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 16.9.2014


Προκήρυξη σύμβασης

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρονικής
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 18.8.2014


Προκήρυξη σύμβασης

Διορθωτικό

Ατελής διαδικασία 

Τίτλος: Σύμβαση στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης - Αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου της πρόσβασης και προσθήκη αναγνωστών καρτών
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 15.9.2014


Προκήρυξη σύμβασης

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Εκμετάλλευση και ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 14.7.2014


Προκήρυξη σύμβασης

Ατελής διαδικασία

Τίτλος: Προμήθεια τηβέννων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 24.6.2014 - 17:00


Προκήρυξη σύμβασης

Τίτλος: Εργασίες βαφής δαπέδου στους χώρους στάθμευσης Erasmus και Thomas More του Δικαστηρίου
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 21.5.2014 - 23:59


Προκήρυξη σύμβασης

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Προμήθεια καθισμάτων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία: 7.5.2014 - 17:00


Προκήρυξη διαγωνισμού

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Συντήρηση και ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
Ημερομηνία λήξης: 30.4.2014 - 15:00


Προκήρυξη διαγωνισμού

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Υποστήριξη χρηστών
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
Ημερομηνία λήξης: 7.4.2014 - 15:00


Προκήρυξη διαγωνισμού

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Τίτλος: Σύμβαση συντήρησης και καθαρισμού των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2018
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός
Ημερομηνία λήξης: 27.1.2014 - 23:59

 

Πληροφορίες για τους προμηθευτές:

Γενικοί όροι για τις συμβάσεις αγοράς μικρής αξίας -ενημέρωση 01/2019- (Προσοχή ! το παρόν έργο υπάρχει μόνο στη γαλλική)

Στοιχεια πληρωμησ

Δηλωση σχετικα με την προστασια δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα στο πλαισιο του ελεγχου της ικανοτητας των ενδιαφερομενων και των στοιχειων των τραπεζικων λογαριασμων, καθως και στο πλαισιο των σχετικων οικονομικων πραξεων

up

Ετήσιος κατάλογος των συμβάσεων (άρθρο 124 § 3, στοιχείο α΄, των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού)

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

ΠαροχήτραπεζιώνσυνεδριάσεωνμεδυνατότητασύνδεσηςπολυμέσωνγιατοΔικαστήριοτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης