Διαγωνισμοί

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, το Δικαστήριο υποχρεούται να προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσιεύονται τακτικά στη σειρά S της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις συμβουλεύονται στη βάση δεδομένων TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) που ενημερώνεται καθημερινά στο Internet.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου του Δικαστηρίου έχουν ανεπίσημο χαρακτήρα, συνήθως δεν είναι μεταφρασμένες σε όλες τις επίσημες γλώσσες και δεν είναι εξαντλητικές.

Δεν αντικαθιστούν κατά κανένα τρόπο την επίσημη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σειρά S

Γενική Διεύθυνση Πολυγλωσσίας - Εξωτερικοί συνεργάτες

Δημοσίευση ex-ante για τις συμβάσεις μεταξύ 15.000,01 € και των ορίων της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες

Ετήσιος κατάλογος των συμβάσεων [σημείο 3.3, περίπτωση α), του παραρτήματος I του δημοσιονομικού κανονισμού] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021

Ετήσιος κατάλογος των συμβάσεων [σημείο 3.3, περίπτωση ε), του παραρτήματος I του δημοσιονομικού κανονισμού] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021

Ετήσιος κατάλογος των τροποποιήσεων των συμβάσεων [άρθρο 172 § 3, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α) και β), του δημοσιονομικού κανονισμού ύψους μικρότερου από τα όρια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και άρθρο 172 § 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ), του δημοσιονομικού κανονισμού] 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

Ετήσιος κατάλογος των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το σημείο 11.1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο η) και στοιχεία ι) έως ιγ) του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού 2019  

TED – Ετήσιος κατάλογος των αντισυμβαλλομένων 2007 / 2008 / 2010 Υπηρεσίες / 2010 Προμηθειών / 2010 Έργα / 2011 / 2012 Υπηρεσίες / 2013 Υπηρεσίες / 2014 Υπηρεσίες  

 

Πληροφορίες για τους προμηθευτές:

Γενικοί όροι για τις συμβάσεις αγοράς μικρής και πολύ μικρής αξίας -ενημέρωση 01/2021- (Προσοχή ! το παρόν έργο υπάρχει μόνο στη γαλλική)

Στοιχεια πληρωμησ

Aνακοινωση ενημερωτικου χαρακτηρα για την προστασια των δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα - Kαταχωριση τησ ταυτοτητασ και των τραπεζικων στοιχειων των τριτων  με τουσ οποιουσ το Δικαστηριο τησ Eυρωπαϊκησ Eνωσησ εχει οικονομικη σχεση

Ανακοίνωση ενημερωτικού χαρακτήρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

- Ανακοίνωση ενημερωτικού χαρακτήρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES)

Ανακοινωση ενημερωτικου χαρακτηρα για την προστασια των δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υποστήριξη χρηστών και λειτουργίες
Προκαταρκτική προκήρυξη
Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:  31/5/23
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εργασίες διαμόρφωσης, ανακαίνισης και επισκευής στα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα «ηλεκτρικοί τεχνικοί εξοπλισμοί και θέρμανση-εξαερισμός-κλιματισμός (HVAC)»
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  31/1/23
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Παροχή εξειδικευμένων βιβλίων στον νομικό τομέα για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  22/12/22
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εκμετάλλευση των υπηρεσιών εστίασης και βοηθητικών υπηρεσιών
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  26/8/22
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών και εξοπλισμού στον τομέα της τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων
Διοργανικός διαγωνισμός - Ανοικτή διαδικασία
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  11/6/21
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού

Διαγωνισμοί σε φάση αξιολόγησης/Περατωθέντες διαγωνισμοί

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: «Παροχή και συντήρηση τύπου "omnium" έγχρωμου ψηφιακού εκτυπωτή για την Υπηρεσία αναπαραγωγής εγγράφων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  30/9/22
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υλοποίηση λύσεων πληροφορικής για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κλειστή διαδικασία
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  20/5/22
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Παροχή υπηρεσιών συλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής της αλληλογραφίας από τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  20/5/22
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία λύσεων πληροφορικής του Δικαστηρίου – παρτίδα 3
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  17/4/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σχέδιο CJ10bis για την ασφάλεια της έδρας του Δικαστηρίου — αρχιτέκτονας
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  6/5/21
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Συντήρηση και προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου σε υδατοκαλλιέργεια για τα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  11/6/21
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων
Κλειστή διαδικασία
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  13/4/21
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες συντονισμού ασφαλείας και υγείας για τα εργοτάξια που εκτελούνται στα κτίρια του Δικαστηρίου της ΕΕ και βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας της εργασίας
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  23/2/21
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Εργασίες διαμόρφωσης, ανακαίνισης και επισκευής στα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (lot 4)
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  9/12/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Integrated Case Management System
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  30/9/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία λύσεων πληροφορικής του Δικαστηρίου – παρτίδα 2
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  17/4/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Επιθεωρήσεις έργων δομικού σκελετού, έργων τελικής επεξεργασίας και εξωτερικών διαρρυθμίσεων του συνόλου της περιουσίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  19/11/20
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο για την ορθογραφική και τυπογραφική διόρθωση και τον γλωσσικό έλεγχο, στα γαλλικά, των προτάσεων των γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου της ΕΕ
Κλειστή διαδικασία
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  9/11/20
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια λευκού χαρτιού A4 για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  5/10/20
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Εργασίες διαμόρφωσης, ανακαίνισης και επισκευής στα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  9/12/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εκμετάλλευση των υπηρεσιών εστίασης και βοηθητικών υπηρεσιών — υπηρεσιών σιδερώματος
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  15/9/20
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία λύσεων πληροφορικής του Δικαστηρίου – παρτίδα 1
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  17/4/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης και διακίνησης φορτίου για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  29/1/20
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  29/8/18
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Υπηρεσίες εργαστηρίου ιατρικών αναλύσεων
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  23/8/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Προμήθεια ενισχυμένων ερμαριών για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  3/1/20
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Προμήθεια καθισμάτων γραφείου που διευκολύνουν την κίνηση για το Δικαστήριο της
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  13/9/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας
Κλειστή διαδικασία
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  29/8/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Αναδιάρθρωση της αίθουσας διασκέψεων του κτιρίου του παραρτήματος Γ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 4ος όροφος
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  14/2/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Παροχή τραπεζιών συνεδριάσεων με δυνατότητα σύνδεσης πολυμέσων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  1/2/19
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  21/12/18
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Κατάρτιση στη γαλλική γλώσσα περιλήψεων των αποφάσεων και των διατάξεων των δικαιοδοτικών οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ενημέρωσης στη συλλογή της νομολογίας του δικαστηρίου
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  26/10/18
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  1/11/18
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Διασφάλιση του σταθμού ελέγχου πυρασφάλειας και πυροπροστασίας (PCI/PCS)
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  24/9/18
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Προμήθεια βιβλίων και πρόσθετων εξειδικευμένων υπηρεσιών στον νομικό τομέα
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  19/3/18
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από την πλατφόρμα e‑Tendering μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Operation and maintenance of technical installations in Court of Justice of the European Union buildings
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  19/1/18
Προμήθεια συνδρομών στις εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  28/7/17
Λουξεμβούργο: Κατασκευή 2 γυάλινων εγκαταστάσεων στα υπόγεια των κτιρίων «Erasmus» και «Thomas More»
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  31/5/17
Λουξεμβούργο: Βελτίωση της προσβασιμότητας του χώρου στάθμευσης του προσωπικού του Δικαστηρίου
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  31/5/17
Συντήρηση και προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  31/5/17
Βιβλιοδεσία περιοδικών εκδόσεων και βιβλίων και διορθώσεις βιβλιοδεσιών
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  17/4/17
Συντονισμός ασφάλειας και υγείας για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανοικτή διαδικασία 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  13/1/17