Verejné zákazky

V prípadoch stanovených vo finančnom nariadení je Súdny dvor povinný použiť verejné obstarávanie pri nadobúdaní tovarov a služieb.

Oznámenia o verejnom obstarávaní sú pravidelne uverejnené v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a je možné ich konzultovať v databáze TED „Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/), ktorá je na internete aktualizovaná každý deň.

Informácie uvedené na webových stránkach Súdneho dvora sú informačnej povahy, vo všeobecnosti nepreložené do všetkých úradných jazykov a nie sú vyčerpávajúce.

Nenahrádzajú žiadnym spôsobom oficiálne uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie - sérii S.

Generálne riaditeľstvo pre multilingvizmus - Externí spolupracovníci

Predchádzajúce oznámenie v prípade verejných zákaziek medzi 15 000,01 € a finančnými limitmi podľa smernice o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ

Ročný zoznam verejných zákaziek [bod 3.3 písm. a) prílohy I finančného nariadenia] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020

Ročný zoznam verejných zákaziek [bod 3.3 písm. e) prílohy I finančného nariadenia] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020

Ročný zoznam zmien verejných zákaziek [článok 172 ods. 3 prvá veta písm. a) a b) finančného nariadenia, ktoré sú nižšie ako limity stanovené smernicou o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ a článok 172 ods. 3 prvá veta písm. c) finančného nariadenia] 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020

Ročný zoznam verejných zákaziek udelených v súlade s bodom 11.1 druhou vetou písm. h) a písm. j) až m) prílohy I finančného nariadenia  2019

TED – Zoznam zmluvných strán za rok 2007 / 2008 / 2010 Služby / 2010 Tovary / 2010 Praca / 2011 / 2012 Služby / 2013 Služby / 2014 Služby 

Informácie pre dodávateľov :

Všeobecné podmienky pre kúpne zmluvy s nízkou a veľmi nízkou hodnotou -verzia 01/2021- (Pozor, existuje len vo francúzštine)

Finančný identifikačný list

Informačné oznámenie o ochrane osobných údajov - Evidencia totožnosti a bankových údajov tretích osôb, s ktorými má Súdny dvor Európskej únie finančné vzťahy

- Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci verejných zákaziek

- Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci databázy EDES

Informačné oznámenie o ochrane osobných údajov

Prebiehajúce verejné obstarávania

Luxembursko-Luxemburg: Údržba a dodávka interiérových hydroponických rastlín pre budovy Súdneho dvora Európskej únie
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  11.6.2021
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb a zariadení v oblasti audiovizuálnej a konferenčnej technológie
Medziinštitucionálne verejné obstarávanie - Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  11.6.2021
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Koordinačné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach vykonávaných v budovách Súdneho dvora EÚ a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  23.2.2021
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Inšpekcie konštrukčných prác, dokončovacích prác a úprav exteriérov celého majetku Súdneho dvora Európskej únie.
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  19.11.2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Dodávka bieleho papiera formátu A4 pre Súdny dvor Európskej únie
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  5.10.2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

Verejné obstarávania, v prípade ktorých práve prebieha hodnotenie/Skončené verejné obstarávania

Luxembursko-Luxemburg: Projekt CJ10bis na zabezpečenie sídla Súdneho dvora — architektúra
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  6.5.2021
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Uzatvorenie rámcových zmlúv na jazykové overovanie, ako aj pravopisnú úpravu a úpravu tlačových chýb v záveroch (vo francúzštine) generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie
Užšia súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  9.11.2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Prevádzka stravovacích služieb a poskytovanie súvisiacich služieb – služby čistenia odevov
Výberové konanie s rokovaním
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  15.9.2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Dodávka trezorov pre Súdny dvor Európskej únie
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  3.1.2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy Súdneho dvora Európskej únie a Európskej prokuratúry, ako aj hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti
Užšia súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  29.8.2019
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Vyhotovenie (vo francúzskom jazyku) abstraktov rozsudkov a uznesení súdov Únie, ktoré sú oznamované v zbierke judikatúry
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  26.10.2018
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania