Verejné zákazky

V prípadoch stanovených vo finančnom nariadení je Súdny dvor povinný použiť verejné obstarávanie pri nadobúdaní tovarov a služieb.

Oznámenia o verejnom obstarávaní sú pravidelne uverejnené v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a je možné ich konzultovať v databáze TED „Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/), ktorá je na internete aktualizovaná každý deň.

Informácie uvedené na webových stránkach Súdneho dvora sú informačnej povahy, vo všeobecnosti nepreložené do všetkých úradných jazykov a nie sú vyčerpávajúce.

Nenahrádzajú žiadnym spôsobom oficiálne uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie - sérii S.

Generálne riaditeľstvo pre multilingvizmus - Externí spolupracovníci

Predchádzajúce oznámenie v prípade verejných zákaziek medzi 15 000,01 € a finančnými limitmi podľa smernice o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ

Ročný zoznam verejných zákaziek [bod 3.3 písm. a) prílohy I finančného nariadenia] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021 / 2022 

Ročný zoznam verejných zákaziek [bod 3.3 písm. e) prílohy I finančného nariadenia] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021 / 2022 

Ročný zoznam zmien verejných zákaziek [článok 172 ods. 3 prvá veta písm. a) a b) finančného nariadenia, ktoré sú nižšie ako limity stanovené smernicou o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ a článok 172 ods. 3 prvá veta písm. c) finančného nariadenia] 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 

Ročný zoznam verejných zákaziek udelených v súlade s bodom 11.1 druhou vetou písm. h) a písm. j) až m) prílohy I finančného nariadenia  2019

TED – Zoznam zmluvných strán za rok 2007 / 2008 / 2010 Služby / 2010 Tovary / 2010 Praca / 2011 / 2012 Služby / 2013 Služby / 2014 Služby 

Informácie pre dodávateľov :

Všeobecné podmienky pre kúpne zmluvy s nízkou a veľmi nízkou hodnotou -verzia 01/2021- (Pozor, existuje len vo francúzštine)

Finančný identifikačný list

Informačné oznámenie o ochrane osobných údajov - Evidencia totožnosti a bankových údajov tretích osôb, s ktorými má Súdny dvor Európskej únie finančné vzťahy

- Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci verejných zákaziek

- Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci databázy EDES

Informačné oznámenie o ochrane osobných údajov

Prebiehajúce verejné obstarávania

Luxembursko-Luxemburg: Implementácia technológie RFID v knižnici Súdneho dvora Európskej únie
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  23. 10. 2023
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Knihárske služby a dodávka archivačných škatúľ pre Súdny dvor Európskej únie
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  6. 11. 2023
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Služby laboratória na lekársku analýzu
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  11. 8. 2023
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Podpora používateľov a vykonávanie prevádzky
Predbežné oznámenie
Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:  31. 5. 2023
Luxembursko-Luxemburg: Dodávka odborných kníh pre Súdny dvor Európskej únie
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  22. 12. 2022
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

Verejné obstarávania, v prípade ktorých práve prebieha hodnotenie/Skončené verejné obstarávania

Luxembursko-Luxemburg: Práce na úprave, obnove a oprave budov Súdneho dvora Európskej únie v oblasti „elektrotechnické zariadenia a vykurovanie, vetranie a klimatizácia“
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  31. 1. 2023
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: „Dodávka a viacúčelová údržba digitálnej farebnej tlačiarne pre Reprografickú dielňu Súdneho dvora Európskej únie“
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  30. 9. 2022
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Zavedenie IT riešení pre Súdny dvor Európskej únie
Užšia súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  20. 5. 2022
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Služby týkajúce sa zberu, triedenia, prepravy a distribúcie poštových zásielok z inštitúcií, orgánov a úradov Európskej únie so sídlom v Luxemburgu
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  20. 5. 2022
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Projekt CJ10bis na zabezpečenie sídla Súdneho dvora — architektúra
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  6. 5. 2021
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Údržba a dodávka interiérových hydroponických rastlín pre budovy Súdneho dvora Európskej únie
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  11. 6. 2021
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Koordinačné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach vykonávaných v budovách Súdneho dvora EÚ a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  23. 2. 2021
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Inšpekcie konštrukčných prác, dokončovacích prác a úprav exteriérov celého majetku Súdneho dvora Európskej únie.
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  19. 11. 2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Uzatvorenie rámcových zmlúv na jazykové overovanie, ako aj pravopisnú úpravu a úpravu tlačových chýb v záveroch (vo francúzštine) generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie
Užšia súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  9. 11. 2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Luxembursko-Luxemburg: Prevádzka stravovacích služieb a poskytovanie súvisiacich služieb – služby čistenia odevov
Výberové konanie s rokovaním
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  15. 9. 2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Dodávka trezorov pre Súdny dvor Európskej únie
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  3. 1. 2020
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy Súdneho dvora Európskej únie a Európskej prokuratúry, ako aj hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti
Užšia súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  29. 8. 2019
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Vyhotovenie (vo francúzskom jazyku) abstraktov rozsudkov a uznesení súdov Únie, ktoré sú oznamované v zbierke judikatúry
Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:  26. 10. 2018
Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania