Verejné zákazky

V prípadoch stanovených vo finančnom nariadení je Súdny dvor povinný použiť verejné obstarávanie pri nadobúdaní tovarov a služieb.

Oznámenia o verejnom obstarávaní sú pravidelne uverejnené v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a je možné ich konzultovať v databáze TED „Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/), ktorá je na internete aktualizovaná každý deň.

Informácie uvedené na webových stránkach Súdneho dvora sú informačnej povahy, vo všeobecnosti nepreložené do všetkých úradných jazykov a nie sú vyčerpávajúce.

Nenahrádzajú žiadnym spôsobom oficiálne uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie - sérii S.

Generálne riaditeľstvo pre multilingvizmus - Externí spolupracovníci

Predchádzajúce oznámenie v prípade verejných zákaziek medzi 15 000,01 € a finančnými limitmi podľa smernice o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ

Ročný zoznam verejných zákaziek [bod 3.3 písm. a) prílohy I finančného nariadenia] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Ročný zoznam verejných zákaziek [bod 3.3 písm. e) prílohy I finančného nariadenia] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Ročný zoznam zmien verejných zákaziek [článok 172 ods. 3 prvá veta písm. a) a b) finančného nariadenia, ktoré sú nižšie ako limity stanovené smernicou o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ a článok 172 ods. 3 prvá veta písm. c) finančného nariadenia] 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Ročný zoznam verejných zákaziek udelených v súlade s bodom 11.1 druhou vetou písm. h) a písm. j) až m) prílohy I finančného nariadenia  2019

TED – Zoznam zmluvných strán za rok 2007 / 2008 / 2010 Služby / 2010 Tovary / 2010 Praca / 2011 / 2012 Služby / 2013 Služby / 2014 Služby 

Informácie pre dodávateľov :

Všeobecné podmienky pre kúpne zmluvy s nízkou hodnotou -verzia 01/2019- (Pozor, existuje len vo francúzštine)

Finančný identifikačný list

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci schválenia právnických osôb a bankových účtov, ako aj s tým súvisiacich finančných transakcií

- Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci verejných zákaziek

- Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci databázy EDES

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV